Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Pris på tenester

Helse og velferd

Eigenbetalingssatser 2018

Barnehage

Foreldrebetaling barnehage

SFO
Tilbud Pris
5 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 2.865
3 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 1.740
Morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart kr.    365
Matpenger 5 dager pr veke                                             kr.    220
Matpenger 3 dager pr veke        kr.    135

 Ein betaler for SFO-plass i elleve like terminar i løpet av eit skuleåret, august–juni.

Juli er betalingsfri.

 

 

Vatn og avløp 
Frå 2017 til 2018 er årsgebyra for vatn uendra, for renovasjon aukar det med 6 % og for avløp aukar fast del med 54 % og variabel del med 15 %.
Tilknytningsgebyr vatn
2017 2018 inkl mva
Låg sats  4 304 4 390 5 488
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 22 731 23 186 24 284
Tilknytningsgebyr avløp 2017 2018 inkl mva
Låg sats  6 685 6 819 8 524
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 28 774 29 349 31 054
Årsgebyr vatn 2017 2018 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 813
Pris pr m³ 6,03 6,03 7,54
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avløp 2017 2018 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 1 000 1 250
Pris pr m³ 12,30 14,15 17,69
Frådrag for pumpe -2 000 -2 000 -2 500
Avløpseining (stipulert 250 m³) 3 308 3 804 4 755
Gebyr for manglande målaravlesing 2017 2018 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1 500 1 500 1 875
Gebyr for tapt vassmåler 1 500 1 500 1 875

 

Renovasjon, slam og feiing
Renovasjonsgebyr
2017 2018 inkl mva
120 liter 2 238 2 372 2 965
240 liter 3 364 3 566 4 457
660 liter 8 477 8 986 11 232
Nedgravd container 1 491 1 580 1 976
Container 4,0 m³ 44 779 47 466 59 332
Container 8,0 m³ 65 799 69 747 87 184
Hytte 1 617 1 714 2 143
Bytte av beholdar 350 371 464
Salg av 240 l plastbeholdar 339 359 449
Salg av 80 l bleiedunk 279 296 370

 

Slamgebyr 2017 2018 inkl mva
Tank 1-4 m³ 790 806 1 008
Tank 4-8 m³ 1 389 1 417 1 771
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1 432 1 461 1 826
Pr m³ over 8 m³ 180 184 230
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2 345 2 392 2 990
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2 734 2 789 3 486
Frammøte 351 358 448

 

Feiing og tilsyn 2016 2017 2018 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr              292 298 304 380

 

Plansaker

Gebyr plansaker 2018

 

Delesaker og oppmåling

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2018

 

Byggesak og eigarseksjonar

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2018

Rettsgebyret er på kr. 1130,-, jf. pkt. 13.

 

Landbrukssaker
Type 2018 2019
Delingssaker etter jordlova 2 000 2 000
Konsesjonssaker - adm behandling 1 875 1 875
Konsesjonssaker - politisk behandling 5 000 5 000