Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Pris på tenester

Helse og velferd

Eigenbetalingssatser 2019

Barnehage

Foreldrebetaling barnehage

SFO
Tilbud Pris frå 1.8.2018 Pris frå 1.8.2019
5 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 2.865 kr. 2.935
3 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 1.740 kr. 1.785
Morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart kr.    365 kr.    375
Matpenger 5 dager pr veke                                             kr.    220 kr.    225
Matpenger 3 dager pr veke        kr.    135 kr.    135

 Ein betaler for SFO-plass i elleve like terminar i løpet av eit skuleåret, august–juni.

Juli er betalingsfri.

 

 

Vatn og avløp 
Frå 2018 til 2019 aukar årsgebyra for vatn variabel del med 20% og fast del med 15%, for renovasjon aukar det med 4%, for avlaup aukar fast del med 20% og variabel del med 15%. Gebyret for slamtømming etter rute reduserast med 20%.
Tilknytningsgebyr vatn
2018 2019 inkl mva
Låg sats  4 390 4 460 5 575
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 23 186 23 557 24 672
Tilknytningsgebyr avløp 2018 2019 inkl mva
Låg sats  6 819 6 928 8 660
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 29 349 29 818 31 550
Årsgebyr vatn 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 750 875
Pris pr m³ 6,03 7,24 9,05
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avløp 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 1 000 1 200 1 500
Pris pr m³ 14,15 16,27 20,34
Frådrag for pumpe -2 000 -2 000 -2 500
Avløpseining (stipulert 250 m³) 3 804 4 375 5 469
Gebyr for manglande målaravlesing 2018 2019 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1 500 1 500 1 875
Gebyr for tapt vassmåler 1 500 1 500 1 875

 

Renovasjon, slam og feiing
Renovasjonsgebyr
2018 2019 inkl mva
120 liter 2 372 2 467 3 084
240 liter 3 566 3 708 4 635
660 liter 8 986 9 345 11 682
Nedgravd container 1 580 1 643 2 054
Container 4,0 m³ 47 466 49 365 61 706
Container 8,0 m³ 69 747 72 537 90 671
Hytte 1 714 1 783 2 228
Bytte av beholdar 371 386 482
Salg av 240 l plastbeholdar 359 373 467
Salg av 80 l bleiedunk 296 308 385

 

Slamgebyr 2018 2019 inkl mva
Tank 1-4 m³ 806 645 806
Tank 4-8 m³ 1 417 1 134 1 417
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1 461 1 169 1 461
Pr m³ over 8 m³ 184 147 184
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2 392 2 392 2 990
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2 789 2 789 3 486
Frammøte 358 358 448

 

Feiing og tilsyn 2017 2018 2019 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr              298 304 304 380

 

Plansaker

Gebyr plansaker 2019

Gebyr plansaker 2018

 

Delesaker og oppmåling

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2019

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2018

 

Byggesak og eigarseksjonar

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2019

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2018

Rettsgebyret (2018) er på kr. 1130,-, jf. pkt. 13.

 

Landbrukssaker
Type 2018 2019
Delingssaker etter jordlova 2 000 2 000
Konsesjonssaker - adm behandling 1 875 1 875
Konsesjonssaker - politisk behandling 5 000 5 000