Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Pris på tenester

Omsorgstenester

Eigenbetalingssatser for omsorgstenester 2017

Barnehage

Foreldrebetaling barnehage

SFO
Tilbud Pris
5 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 2.790
3 dager pr veke  08.30-16.30 kr. 1.695
Morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart kr.    355
Matpenger 5 dager pr veke                                             kr.    215
Matpenger 3 dager pr veke        kr.    130

 

Ein betaler for SFO-plass i elleve like terminar i løpet av eit skuleåret, august–juni.

Juli er betalingsfri.

Vatn og avløp
Tilknytningsgebyr vatn 2015 2016 2017 inkl mva
Låg sats  4 088,00 4 211,00 4 304,00 5 379,50
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 21 594,00 22 242,00 22 731,00 23 807,00
Tilknytningsgebyr avløp 2015 2016 2017 inkl mva
Låg sats  6 350,00 6 541,00 6 685,00 8 356,00
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 27 335,00 28 155,00 28 774,00 30 445,50

 

Årsgebyr vatn 2015 2016 2017 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålarleige) 600,00 650,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 5,80 6,03 6,03 7,54
Leige av ekstra målar 320,00 320,00 320,00 400,00
Årsgebyr avløp 2015 2016 2017 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålarleige) 600,00 650,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 10,18 11,71 12,30 15,38
Frådrag for pumpe -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 500,00
Avløpseining (stipulert 250 m³) 2 602,50 2 927,50 3 308,00 4 135,00

 

Gebyr for manglande målaravlesing

2015 2016 2017 inkl mva
Gebyr for manglande målaravlesing 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 875,00

Gebyr for tapt vassmålar     1 500,00

1 875,00 

 

Renovasjon, slam og feiing
Renovasjonsgebyr 2015 2016 2017 inkl mva
120 l 1 993,00 2 152,00 2 238,00 2 797,50
240 l 2 995,00 3 235,00 3 364,00 4 205,50
660 l 7 547,00 8 151,00 8 477,00 10 596,50
Nedgravd container 1 328,00 1 434,00 1 491,00 1864,00
Container 4,0 m³ 39 868,00 43 057,00 44 779,00 55 974,00
Container 8,0 m³ 58 581,00 63 268,00 65 799,00 82 248,50
Hytte 1 440,00 1 555,00 1 617,00 2 021,50
Byte av behaldar 312,00 337,00 350,00 438,00
Sal av 240 l plastbehaldar 302,00 326,00 339,00 424,00
Sal av 80 l bleiedunk 248,00 268,00 279,00 348,50

 

Slamgebyr 2015 2016 2017  inkl mva
Tank 1-4 m³ 624,00 718,00 790,00 987,50
Tank 4-8 m³ 1 098,00 1 263,00 1 389,00 1 736,50
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1 132,00 1 302,00 1 432,00 1 790,50
Pr m³ over 8 m³ 143,00 164,00 180,00 225,50
Tømming utanom rute, 1-4 m³   1 854,00 2 132,00 2 345,00 2 931,50
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2 161,00 2 485,00 2 734,00 3 417,00
Frammøte 277,00 319,00 351,00 438,50

 

Feiing og tilsyn 2015 2016 2017  inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr 280,00 292,00 298,00 372,00

 

Plansaker

Gebyr plansaker

 

Delesaker og oppmåling

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova

Informasjon om gebyr

 

Byggesak og eigarseksjonar

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2017

OBS: Frå 01.01.2017 er rettsgebyret kr. 1049,-, jf. pkt. 14.

 

Landbrukssaker

Gebyr for delings- og konsesjonssaker som vert behandla administrativt er kr 1 875.

Gebyr for delings- og konsesjonssaker som vert behandla politisk er kr 5 000.