Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Pris på tenester

Helse og velferd

Eigenbetalingssatser 2021

Barnehage

Foreldrebetaling barnehage

SFO
Tilbud   Pris frå 1.8.2020 Pris frå 1.8.2021
5 dager pr veke  08.30-16.30   kr. 3.010 kr. 3.095
4 dager pr veke  08.30-16.30   kr. 2.575 kr. 2.645
3 dager pr veke  08.30-16.30   kr. 2.125 kr. 2.185
2 dager pr veke  08.30-16.30   kr. 1.675 kr. 1.720
Morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart   kr.    385 kr.    395
Matpenger 5 dager pr veke                                               kr.    230 kr.    235
Matpenger 4 dager pr veke   kr.    185 kr.    190
Matpenger 3 dager pr veke          kr.    140 kr.    140
Matpenger 2 dager pr veke   kr.      95 kr.    100

 Ein betaler for SFO-plass i elleve like terminar i løpet av eit skuleåret, august–juni.

Juli er betalingsfri.

 

Vatn og avløp 

Frå 2020 til 2021 aukar årsgebyra for vatn variabel del med 10,3%. For avlaup aukar variabel del med 6,4%. Gebyret for slamtømming etter rute reduserast med 30% og renovasjonsgebyret aukar med 22,8%.

Tilknytningsgebyr vatn
2020 2021 inkl mva
Låg sats  4 728 5 215 6 519
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 24 992 27 566 28 871
Tilknytningsgebyr avløp 2020 2021 inkl mva
Låg sats  7 136 7 593 9 491
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 30 713 32 679 34 577
Årsgebyr vatn 2020 2021 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) Boligeiegdomar 750 890 1 112
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. 0-999 m3 750 1 250 1 563
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. 1000-9999m3 750 2 100 2 625
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. over 10 000 m3 750 1 350 16 688
Pris pr m³ 7,67 8 10
Leige av ekstra målar 339 374 467
Årsgebyr avløp 2020 2021 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 1 200 1 380 1 500
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. 0-999 m3 1 200 1 970 2 463
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. 1000-9999m3 1 200 2 900 3 625
Abonnement inkl vassmålerleige Næringsverks. over 10 000 m3 1 200 20 700 25 875
Pris pr m³ 16,27 17 21,25
Frådrag for pumpe -2 000 -2 000 -2 500
Avløpseining (stipulert 250 m³) 4 506 4 506 5 633
Abonnement for dei med avlaupseining   Tal einingar*  
Gebyr for manglande målaravlesing 2020 2021 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1 500 1 500 1 875
Gebyr for tapt vassmåler 2 000 2 000 2 500
Stenge/opneavgift vatn pr oppmøte   500 625

 *Tal einingar 250 m3. Resultatet tilseier kva for ein av dei fire kategoriane abonnementet ein kjem i.

Renovasjon, slam og feiing
Renovasjonsgebyr
2020 2021 inkl mva
140 liter 2 467 3 029 3 787
240 liter 3 708 4 553 5 692
660 liter 9 345 11 476 14 345
Nedgravd container 1 643 2 018 2 522
Container 4,0 m³ 49 365 60 620 75 775
Container 8,0 m³ 72 537 89 075 111 344
Hytte 1 783 2 190 2 737
Bytte av beholdar 386 474 593
Ekstratømming (ordinært abonnement) 400 491 614
Ekstratømming borettslag ol * 100 123 154
Frådrag  ved heimekompostering 140 l rest og 240 l rest 20 % ** 20 %**  
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra avfallssekk 55 60 75
Ny brikke for nedgravd container (ved tap el ødelagt)   40 50

 * tillegg til kr 491,- pr 660 l beholder

** 20 % av restavfallsgebyr

Renovasjonsgebyret for 2021 har auka med 22,8 prosent. Dette er i hovudsak grunna auka kostnader i samband med oppstart av IVAR sitt nye sorteringsanslegg på Forus.

Flere abbonnenter kan dele avfallsbeholder. Gebyret blir da delt i like store deler mellom de som deler beholderen. Dersom du vil dele en av avfallsbeholderne med en eller flere andre abonnenter, tar du kontakt med Klepp kommune, kommunalteknikk, som står for det praktiske vedrørende beholdere og deling av gebyrer. Renovasjonsgebyret er kun knytet opp mot restavfallsbeholderen.

Antall abonnenter som er tillatt på de ulike beholderstørrelsene er da som følger:

Størrelse Type Antall abonnenter

140 l

Restavfall 2
240 l Restavfall 4
660 l Restavfall 12
240 l Papir 4
660 l Papir 12
140 l Våtorganisk 3
250 l Hjemmekompostering 2
140 l Glass-/metallemballasje 4

 

Slamgebyr 2020 2021 inkl mva
Tank 1-4 m³ 452 452 564
Tank 4-8 m³ 794 794 992
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 818 818 1 023
Pr m³ over 8 m³ 103 103 129
Tømming utanom rute, 1-4 m³   1 674 1 674 2 093
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  1 952 1 952 2 440
Frammøte 400 400 500

 

Andre utgifter 2020 2021 inkl mva
Behandling av utselppsløyve 6 000 6 384 7 980
Gebyr for tilsyn av private avløusrenseanlegg   5 000 6 250

 

Feiing og tilsyn 2019 2020 2021 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr              304 304 304 380

 

Plansaker

Gebyr plansaker 2021

Gebyr plansaker 2020

 

Delesaker og oppmåling

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2021

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2020

 

Byggesak og eigarseksjonar

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2021

Gebyrregulativ byggesak og eigarseksjonar 2020

 

Landbrukssaker
Type 2020 2021
Delingssaker etter jordlova 2 000 2 000
Konsesjonssaker - adm behandling 2 500 5 000
Konsesjonssaker - politisk behandling 5 000 5 000