Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport oktober 2017

Negativ skatteutvikling i Klepp vert motverka av meirvekst for landet samla.  Avdelingane er venta å halde rammane.  Samla er det venta eit mindreforbruk på 3,2 millionar i denne prognosa.  Budsjettvedtak i 2. tertial er ikkje med i budsjett-tala i rapporten men med i prognosa og forventa årsresultat.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -534,0 -424,1 -538,0 -521,0  17,0 

Ved utgangen av oktober var skatteinntekta 9,9 millionar lågare enn periodisert budsjett.  Hovudårsaka er lågare innbetalingar i skattetrekk, forskotsskatt og restskatt enn på same tid i fjor. Veksten for landet samla er på 4,0 %. Klepp sitt skattenivå i forhold til landet er no om lag 93 % mot budsjettert 98 %. Avviket mot landet vert kompensert med 60 % av differansen pr. innbyggjar.
Rådmannen er uroa over utviklinga i Klepp sitt skattefundament og konsekvensane for tenestetilbodet i åra som kjem.
Kommunestyret nedjusterte skatteanslaget med 17 millionar til 528 millionar 13. november, etter at tala til rapporten vart tatt ut.

Rammetilskot -414,4 -384,5 -414,7 -434,6 

-19,9 

Som følgje av skatteveksten for landet samla er inntektsutjamninga i rammetilskotet oppjustert. Oppjusteringa er høgare enn nedgangen i skatteinntekter.  Kommunestyret vedtok oppjustering av rammetilskotet med 17 millionar 13. november.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -0,7 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -3,5 -0,5 -3,3 -3,3  0,0 
Tilskot flyktningar -28,9 -28,1 -28,2 -28,2  0,0 
Diverse inntekter -6,6 -0,7 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -988,5 -838,7 -985,2 -988,1  -2,9 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -4,5 -2,0 -3,8 -2,8  1,0 
Renter lån energiselskap -4,1 -1,9 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -1,3 -2,1 -1,9  0,2 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7,2 0,0 -1,8 -1,8  0,0 
Utbytte Energiselskap -25,8 -28,3 -28,3 -28,3  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,9 -0,3 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 17,4 13,1 17,1 16,8  -0,3 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,8 2,1 3,5 3,0  -0,5 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 58,5 31,4 67,0 67,0  0,0 

I 2. tertialrapport er avrada nedjustert med 2,5 millionar.

Netto finansinnt./utgifter 48,7 12,9 47,9 48,4  0,4 
Avsett disposisjonsfondet 15,7 17,9 17,9 17,9  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28,9 0,0 28,2 28,2  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18,2 -17,9 -17,9 -17,9  0,0 
Bruk av ubundne avsetningar 0,0 0,0 -4,1 -4,1  0,0 
Netto avsetningar 26,5 0,0 24,2 24,2  0,0 
Overført til investeringar 17,3 0,0 4,2 4,2  0,0 
Seniortiltak 1,4 0,2 1,8 1,8  0,0 
AFP 62-65 0,3 2,5 3,5 3,5  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1,1 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 8,2 0,0 10,8 10,8  0,0 
Årets premieavvik -18,4 0,0 -14,8 -14,8  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 6,2 4,4  -1,8 

Det er venta at lønnsoppgjeret vert om lag 1,8 millionar lågare enn budsjettert grunna lågare lønnsvekst enn lagt til grunn.

Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,1 0,1  0,0 
Diverse utgifter -0,3 0,8 0,0 0,8  0,8 

Klepp har inngått utbyggingsavtaler som medfører tilbakeføring av mvakompensasjon til utbyggjarane. Utbetalingar vert gjort over drift og inntekta kjem på investeringsbudsjettet. Budsjettposten er i 2. tertialrapport auka med 1 million.

Sum diverse 7,4 3,5 11,8 10,8  -1,0 
Til fordeling drift -905,9 -822,3 -901,2 -904,8  -3,6 
      
Skjema 1B Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,6 40,3 47,3 47,3  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.  Det er meirforbruk på 200.000 i tilskot til andre trussamfunn som følgje av auke i medlemmar.  Meirforbruk vert dekka innan ramma.

Skule og barnehage 424,1 350,8 429,3 429,3  0,0

Kommunalsjefen reknar med at etat for skule og barnehage vil koma ut med eit mindreforbruk ved årsslutt.

Helse og velferd 322,7 322,1 327,2 327,6  0,4

Helse og velferd ser ut til å komme i balanse evt få et lite merforbruk i slutten av året.

Lokal utvikling 84,8 61,2 87,6 87,6  0,0

Samla for året ser det ut til at LU vil koma ut i balanse eller med eit lite mindreforbruk.

Kyrkja 8,9 9,0 10,0 10,0  0,0
Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.
VAR 0,0 -11,1 0,0 0,0  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.

Sum fordelt 888,0 772,3 901,2 901,6  0,4 

Meir-/mindreforbruk (-)

-17,9  -50,0 0,0  -3,2  -3,2 

 Samle venter rådmannen eit mindreforbruk på om lag 2,8 millionar ved årsslutt.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling okt 2017ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland

Skatteveksten er negativ i dei fleste av jærkommunene, mens øvrege kommunar i fylket og landet har positiv vekst.
Arbeidsløysa er redusert dei siste månadane etter toppen kring nyttår. Arbeidsløysa er no lågare enn for eit år siden. NAV melder om færre varsel om permitteringar og oppsigelsar og auka tal på utlysingar.

Investeringar

Nr Prosjektnavn Type Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap totalt Kostnads-ramme
1000 IT/EDB Løpande 3162 3733    
1006 Telefoni/IP/kabling Etterarb. 28 62    
1009 Bil IKT Tidsavgr. 131 0    
Leasingbil kjøpt ut etter leigeperiode.  Finansiert frå sentralaministrasjonen sitt disposisjonsfond.
1110 Ombyggjing Rådhuset Tidsavgr. 478 507 5236 5300
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 1673 12214 18456 42000
To modular kjøpt inn og montert.
1401 Flyktningebustader Løpande 0 20000    
Har ikke vært behov for å kjøpe nye boliger hittil i 2017.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN Tidsavgr. 384 370 414 400
Klar for sal.
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 0 2850    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgr. 0 360 5638 6000
2000 IT/EDB undervisning Løpande 8449 7600    
Prosjektet har eit meirforbruk på ca. 800.000,-.  Hovudutvalet har vedtatt å bruka 3,4 mill. av disposisjonsfondet i 2017 til læringbrett, så meirforbruket vert dekka av det.
2010 Tu skule nybygg Etterarb. 33 0 155981 156191
2014 Fellespost skulane Løpande 0 4323    
2015 UU-tiltak skulane Løpande 388 0    
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 Tidsavgr. 49 42 2007 2000
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 2910 20717 3193 93000
Det vert lagt fram eiga sak om nye kostnadar på 15 millionar.
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 2391 1441 17350 133000
Auka kostnadsramme i K.sak 6/17: Vardheia ungdomsskule - godkjenning av justert avtale med Time kommune
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 933 10000 933 48000
2116 Uteområder skule Løpande 1480 2404    
2124 Inneklima/brannsikring skular Løpande 226 0    
2173 Engelsvoll skule Tidsavgr. 20 0 55012 55000
Kostnader i samband med garantibefaring.
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgr. 661 1683 2462 3500
Pågående arbeider gjelder etablering av kantine ved Orstad skole.
2235 Orre barnehage påbygg Etterarb. 1 0 20362 21000
2236 Orre barnehage uteområde Etterarb. 1 0 759 1000
2237 Orre barnehage inventar Etterarb. 5 0 1005 1000
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 69 999 371 1900
3016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Tidsavgr. 3812 3000 3812 10000
Kommunen har kjøpt to små leiligheter hvorav den eine ikkje er overtatt. Oppfølgjing boligsosial handlingsplan. Vert søkt om  lån og tilskudd frå Husbanken.
3017 Lokaler flyktningetenesten Tu Tidsavgr. 479 500 479 500
Arbeidet er ferdig.
3240 Avlastnings- og barnebustad Tidsavgr. 0 320 807 1140
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 0 421    
Bevilgning vert brukt på Turveg Kleppelunden.
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 25 5000 25 5000
5111 Turveg Kleppelunden Tidsavgr. 1449 0 1449 0
Finansierast frå 5101 Turstier/friluftsliv, ubundne kapitalfond og spelemidlar.
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 1126 2000    
5303 DRIFTSBYGGNING PARK Tidsavgr. 3 0    
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 Tidsavgr. 0 4800 0 4800
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 992 759    
6019 EL-BILER Tidsavgr. 801 823 978 1000
6030 KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017 Tidsavgr. 2315 2000 2315 2000
6032 Rognevegen 1 VAR 3574 0    
6100 Klimaplan/Enøk Løpande 0 3631    
6339 Kjøp fra konkursbo RenoNorden VAR 250 0    
6548 Nye VA-prosjekt VAR 1624 26729    
6549 Kloakering Damsgård-Friestad VAR 67 0    
6551 Flomsikring Kleppekanalen VAR 386 0    
6553 Kloakering Sveinsvoll VAR 1934 0    
6554 Flomsikring Klepp st VAR 186 0    
6555 Flomsikring Orstad VAR 163 0    
6556 Kloakering Skeie-Vik VAR 572 0    
6558 Omlegging avløp Kleppe bedehus VAR 7 0    
6559 VA Postvegen nord VAR 34 0    
6700 Trafikksikring Løpande 278 2050    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 250 4005    
6720 Gatelys Løpande 754 789    
6721 Lys tursti Frøylandsvatnet Avslutta 93 0    
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. Tidsavgr. 503 73 4631 4200
6724 TURVEG FIGGJOELVA Tidsavgr. 0 1000 0 2500
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 477 17239 1238 18000
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 705 12000 705 12000
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 25 2000 25 2000
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 70 25339 2732 27500

Finansområdet

  • Rentenivået er stabilt/moderat fallande og er venta å halde seg på et lågt nivå resten av året.
  • Årets låneopptak på kr. 114,5 millionar til investeringar og VAR vart tatt opp i januar.  Kommunestyret vedtok nedjustering av låneopptaket med kr. 73,7 millionar i 2. tertialrapport 13. november.  Reduksjonen er/vert gjennomført ved at eit lån på 54 millionar ikkje vart fornya i november, og ved redusert låneopptak i siste lånerullering i desember.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling 2017
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2017.  Det er i tillegg plassert 50 millionar i Sparebanken Sør til betre betingelsar enn bankavtale.  Redusert innskot i november skuldast redusert låneopptak i 2017.