Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport november 2017

Negativ skatteutvikling i Klepp vert motverka av meirvekst for landet samla.  Avdelingane er venta å halde rammane.  Samla er det venta eit mindreforbruk på 3,2 millionar i denne prognosa.  Budsjettvedtak i 2. tertial er ikkje med i budsjett-tala i rapporten men med i prognosa og forventa årsresultat.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -534,0 -513,0 -521,0 -527,0  -6,0 

Ved utgangen av november var skatteinntekta venta å bli 6 millionar høgare enn revidert budsjett.  Hovudårsaka er høgare innbetalingar i brutto skattetrekk i november i 2017 samanlikna med 2016 og budsjettprognosa.  Veksten var på 3,3 % mot vekst på 0,2 % hittil i 2017. Veksten skuldast truleg nedgangen i arbeidsløysa etter sommaren.   
Veksten for landet samla er på 4,4 %. Klepp sitt skattenivå i forhold til landet er no om lag 93,3 % mot opprinneleg budsjettert 98 %. Sjølv om november vart eit klart lyspunkt samanlikna med tidlegare periodar i året, vert skatteinntektane i 2017 lågare enn i 2016, og omlag 13 millionar lågare enn opprinneleg budsjett på 540 millionar. 
Brutto skattetrekk var i november på omlag same nivå som i 2014 og 2015.

Rammetilskot -414,4 -428,0 -432,1 -434,1 

-2,0 

Skatteveksten for landet er no venta å bli omlag 4,4 %, og er ei oppjustering på omlag 1,4 mrd. frå regjeringa sitt førre anslag i oktober.  Som følgje av utjamingsordniga som gjer 60 % kompensasjon av forskjell mellom eigen og landet si skatteinntekt pr. innbyggjar vert rammetilskotet høgare enn venta. 

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -0,7 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -3,5 -0,5 -3,3 -2,9  0,4 
Tilskot flyktningar -28,9 -28,0 -28,2 -35,6  -7,4 
Diverse inntekter -6,6 -1,3 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -988,5 -971,5 -985,6 -1000,6  -15,0 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -4,5 -2,0 -3,8 -2,5  1,3 
Renter lån energiselskap -4,1 -1,9 -3,7 -3,6  0,1 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -1,5 -2,1 -1,8  0,3 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7,2 0,0 -1,8 -1,8  0,0 
Utbytte Energiselskap -25,8 -28,3 -28,3 -28,3  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,9 -0,3 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 17,4 13,4 17,1 16,3  -0,8 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,8 2,1 3,5 2,4  -1,1 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 58,5 32,1 64,5 64,5  0,0 

I 2. tertialrapport vart avdraga nedjustert med 2,5 millionar.

Netto finansinnt./utgifter 48,7 13,6 45,4 45,2  -0,2 
Avsett disposisjonsfondet 15,7 17,9 17,9 17,9  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28,9 0,0 28,2 35,6  7,4 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18,2 -17,9 -17,9 -17,9  0,0 
Bruk av ubundne avsetningar 0,0 0,0 -2,6 -2,6  0,0 
Netto avsetningar 26,5 0,0 25,7 33,1  7,4 
Overført til investeringar 17,3 0,0 4,2 4,2  0,0 
Seniortiltak 1,4 0,2 1,8 1,8  0,0 
AFP 62-65 0,3 2,5 3,5 2,7  -0,8 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1,1 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 8,2 0,0 10,8 10,8  0,0 
Årets premieavvik -18,4 0,0 -14,8 -14,8  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 6,2 4,0  -2,2 

Det er venta at lønnsoppgjeret vert om lag 2,2 millionar lågare enn budsjettert grunna lågare lønnsvekst enn lagt til grunn og at nokre av tillegga vert etterbetalt i januar 2018.

Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,1 0,1  0,0 
Diverse utgifter -0,3 0,0 1,0 0,0  -1,0 

Klepp har inngått utbyggingsavtaler som medfører tilbakeføring av mvakompensasjon til utbyggjarane. Budsjettert over drift mens innbetaling kjem i investering.  Reglane er er endra i 2017 slik at utgift også skal rekneskapsførast i investeringsrekneskapet slik at den delen av desse midla vert ståande utbrukte.  

Sum diverse 7,4 2,8 12,8 10,8  -1,0 
Til fordeling drift -905,9 -955,1 -901,6 -904,8  -3,6 
      
Skjema 1B Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,6 45,5 47,4 47,4  0,0

Ventar å få et lite mindreforbruk ved årsslutt.

Skule og barnehage 424,1 379,3 429,2 429,2  0,0

Kommunalsjefen reknar med at etat for skule og barnehage vil koma ut med eit mindreforbruk på ca 7,5 millionar ved årsslutt.

Helse og velferd 322,7 360,7 327,5 327,5  0,4

Helse og velferd ser ut til å få eit mindreforbruk på ca 2,5 millionar ved slutten av året.

Lokal utvikling 84,8 68,8 87,4 87,4  0,0

Samla for året ser det ut til at LU vil koma ut med eit mindreforbruk på omlag 3,5 millionar.

Kyrkja 8,9 9,0 10,0 10,0  0,0
Ventar noke mindreforbruk på gravplassar i slutten av året.
VAR 0,0 -5,8 0,0 0,0  0,0

Ventar meirforbruk på avløp på omlag 1,9 millionar, og noko mindreforbruk på renovasjon.  Avvika vert dekkja av gebyra og fond.

Sum fordelt 888,0 7857,5 901,6 901,6  0,4 

Meir-/mindreforbruk (-)

-17,9  -97,6 0,0  -11,9  -11,9 

 Samla vert det no venta eit mindreforbruk på om lag 12 millionar ved årsslutt.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling nov 2017ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland

Skatteveksten er negativ i dei fleste av jærkommunene, mens øvrege kommunar i fylket og landet har positiv vekst.
Arbeidsløysa er redusert dei siste månadane etter toppen kring nyttår. Arbeidsløysa er no lågare enn for eit år siden. NAV melder om færre varsel om permitteringar og oppsigelsar og auka tal på utlysingar.

Investeringar

Nr Prosjektnavn Type Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap totalt Kostnads-ramme
1000 IT/EDB Løpande 3374 3733    
1006 Telefoni/IP/kabling Etterarb. 43 62    
1009 Bil IKT Tidsavgr. 131 0    
Leasingbil kjøpt ut etter leigeperiode.  Finansiert frå sentralaministrasjonen sitt disposisjonsfond.
1110 Ombyggjing Rådhuset Tidsavgr. 506 507 5264 5300
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 1745 2214 18527 42000
To modular kjøpt inn og montert.
1401 Flyktningebustader Løpande 0 20000    
Har ikke vært behov for å kjøpe nye bustadar i 2017.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN Tidsavgr. 384 370 414 400
Klar for sal.
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 0 2850    
2000 IT/EDB undervisning Løpande 8449 7600    
Prosjektet har eit meirforbruk på ca. 800.000,-.  Hovudutvalet har vedtatt å bruka 3,4 mill. av disposisjonsfondet i 2017 til læringbrett, så meirforbruket vert dekka av det.
2010 Tu skule nybygg Etterarb. 33 0 155981 156191
2014 Fellespost skulane Løpande 0 4323    
2015 UU-tiltak skulane Løpande 388 0    
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 Tidsavgr. 49 42 2007 2000
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 2910 5717 3193 93000
Det vart lagt fram eige sak om auka kostnadar til skulen etter at anboda vart gjennomført.  Investeringsramma vart auka med 20 millionar i 2018 budsjettet.
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 2391 1441 17350 133000
Auka kostnadsramme i K.sak 6/17: Vardheia ungdomsskule - godkjenning av justert avtale med Time kommune
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 933 10000 933 48000
2116 Uteområder skule Løpande 1480 2404    
2124 Inneklima/brannsikring skular Løpande 229 0    
2173 Engelsvoll skule Tidsavgr. 20 0 55012 55000
Kostnader i samband med garantibefaring.
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgr. 661 1683 2462 3500
Pågående arbeider gjelder etablering av kantine ved Orstad skole.
2235 Orre barnehage påbygg Etterarb. 1 0 20362 21000
2236 Orre barnehage uteområde Etterarb. 1 0 759 1000
2237 Orre barnehage inventar Etterarb. 5 0 1005 1000
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 69 999 371 1900
3016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Tidsavgr. 3812 3000 3812 10000
Kommunen har kjøpt to små leiligheter hvorav den eine ikkje er overtatt. Oppfølgjing boligsosial handlingsplan. Vert søkt om  lån og tilskudd frå Husbanken.
3017 Lokaler flyktningetenesten Tu Tidsavgr. 479 500 479 500
Arbeidet er ferdig.
3240 Avlastnings- og barnebustad Tidsavgr. 0 320 807 1140
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 0 421    
Bevilgning vert brukt på Turveg Kleppelunden.
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 25 50 25 5000
5111 Turveg Kleppelunden Tidsavgr. 1449 0 1449 0
Finansierast frå 5101 Turstier/friluftsliv, ubundne kapitalfond og spelemidlar.
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 1126 2000    
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 992 759    
6019 EL-BILER Tidsavgr. 801 823 978 1000
6030 KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017 Tidsavgr. 2315 2000 2315 2000
6032 Rognevegen 1 VAR 3574 0    
6339 Kjøp fra konkursbo RenoNorden VAR 250 0    
6548 Nye VA-prosjekt VAR 1624 22729    
6549 Kloakering Damsgård-Friestad VAR 67 0    
6551 Flomsikring Kleppekanalen VAR 386 0    
6553 Kloakering Sveinsvoll VAR 1955 0    
6554 Flomsikring Klepp st VAR 186 0    
6555 Flomsikring Orstad VAR 163 0    
6556 Kloakering Skeie-Vik VAR 572 0    
6558 Omlegging avløp Kleppe bedehus VAR 7 0    
6559 VA Postvegen nord VAR 34 0    
6700 Trafikksikring Løpande 278 1250    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 250 1005    
6720 Gatelys Løpande 754 789    
6721 Lys tursti Frøylandsvatnet Avslutta 93 0    
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. Tidsavgr. 503 73 4631 4200
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 504 2239 1265 18000
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 785 4000 785 12000
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 25 2000 25 2000
6762 Ny bro Kleppekanalen/Kleppetunet VAR 2 0    
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 70 70 2732 27500

Finansområdet

  • Rentenivået er stabilt/moderat fallande og er venta å halde seg på et lågt nivå resten av året.
  • Årets låneopptak på kr. 114,5 millionar til investeringar og VAR vart tatt opp i januar.  Kommunestyret vedtok nedjustering av låneopptaket med kr. 73,7 millionar i 2. tertialrapport 13. november.  Reduksjonen er/vert gjennomført ved at eit lån på 54 millionar ikkje vart fornya i november, og ved redusert låneopptak i siste lånerullering i desember.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling 2017
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2017.  Det er i tillegg plassert 50 millionar i Sparebanken Sør til betre betingelsar enn bankavtale.  Redusert innskot i november skuldast redusert låneopptak i 2017.