Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mars 2017

Skatteveksten i Klepp omlag som budsjettert så langt i år, men framleis tidleg å anslå utviklinga for resten av året grunna ekstraordinære forhold i mai/juni.  Tiltak vert sett i verk for å dekke meirforbruk innen helse og velferd.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -534,0 -151,3 -540,0 -540,0  0,0 

For Klepp er veksten så langt 3,18 %.  Det er høgare enn auka på 1,1 % som trengs for å nå budsjettet ved utgangen av året. Skatteinntekta for Klepp ligg 1,2 million under periodisert budsjett, og underliggjande skattevekst er svak.  Innbetaling av tilleggsforskot i mai/juni vil gje bedtre anslag for korleis 2017 vert.

Rammetilskot -414,4 -128,6 -416,5 -416,5 

0,0 

Skatteveksten for landet ligg no 6,9 % over fjoråret.  Skatteveksten for landet er i 2017 anslått til 2,3 %. 2016 vart prega av store ekstraordinære inntekter i mai/juni og november. Det er difor for tidleg å anslå om det nasjonale målet vert nådd.  Lågare folkevekst i 2016 vil trekke skatteutjamninga ned, auka nasjonal vekst opp.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 0,0 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -3,5 -0,2 -3,3 -3,3  0,0 
Tilskot flyktningar -28,9 -2,2 -28,2 -28,2  0,0 
Diverse inntekter -6,6 -0,2 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -988,5 -282,6 -989,0 -989,0  0,0 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -4,5 -0,7 -3,8 -3,8  0,0 
Renter lån energiselskap -4,1 0,0 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,2 -2,1 -2,1  0,0 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7,2 0,0 -1,8 -1,8  0,0 
Utbytte Energiselskap -25,8 0,0 -28,2 -28,2  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,9 -0,1 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 17,4 5,3 17,1 17,1  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,8 0,6 3,5 3,5  0,0 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 58,5 4,7 67,0 67,0  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 48,7 9,5 48,0 48,0  0,0 
Avsett disposisjonsfondet 15,7 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28,9 0,0 28,2 28,2  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Netto avsetningar 26,5 0,0 28,3 28,3  0,0 
Overført til investeringar 17,3 0,0 4,2 4,2  0,0 
Seniortiltak 1,4 0,0 1,8 1,8  0,0 
AFP 62-65 0,3 0,8 3,5 3,5  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1,1 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 8,2 0,0 10,8 10,8  0,0 
Årets premieavvik -18,4 0,0 -17,8 -17,8  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 16,8 16,8  0,0 
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter -0,3 0,8 0,0 0,0  0,0 
Sum diverse 7,4 1,5 19,6 19,6  0,0 
Til fordeling drift -905,9 -271,6 -893,0 -893,0  0,0 
      
Skjema 1B Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,6 14,8 47,8 47,8  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.

Skule og barnehage 424,1 123,1 424,7 424,7  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.

Helse og velferd 322,7 109,4 323,4 323,4  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.. Tiltak iverksettast for å hente inn overforbruk innen heimetenester og institusjon.

Lokal utvikling 84,8 20,2 87,0 87,0  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.

Kyrkja 8,9 7,9 10,0 10,0  0,0
Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.
VAR 0,0 -16,8 0,0 0,0  0,0

Ventar ikkje meir eller mindreforbruk og vil gå i balanse ved årsslutt.

Sum fordelt 888,0 258,5 893,0 893,0  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-17,9  -13,0 0,0  0,0  0,0 

 Det er ikkje venta meir eller mindreforbruk samla ved utgangen av mars.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mars 2017ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland
Mars er første vesentlege skattemånad for 2017.  Skatteveksten for landet ligg no 6,9 % over fjoråret.  Skatteveksten for landet er i 2017 anslått til 2,3 %.  Samla skattevekst er difor høgara. 2016 vart prega av store ekstraordinære inntekter i mai/juni og november. Det er difor for tidleg å anslå om det nasjonale målet vert nådd.
For Klepp er veksten så langt 3,18 %.  Det er høgare enn auka på 1,1 % som trengs for å nå budsjettet ved utgangen av året. Skatteinntekta for Klepp ligg 1,2 million under periodisert budsjett, og underliggjande skattevekst er svak.  Innbetaling av tilleggsforskot i mai/juni vil gje bedtre anslag for korleis 2017 vert.
Arbeidsløysa er redusert dei siste månadane etter toppen kring nyttår.  Arbeidsløysa er no lågare enn for eit år siden. NAV melder om færre varsel om permitteringar og oppsigelsar og auka tal på utlysingar.

Investeringar

Nr Prosjektnavn Type Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap totalt Kostnads-ramme
1000 IT/EDB Løpande 1018 4000    
1006 Telefoni/IP/kabling Etterarb. 28 0    
1009 Bil IKT Tidsavgr. 131 0    
Leasingbil kjøpt ut etter leieperiode.  Finansiert frå sentralaministrasjonen sitt disposisjonsfond.
1110 Ombygging Rådhuset Tidsavgr. 115 1000 4873 5300
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 0 7000 16783 42000
1401 Flyktningebustader Løpande 0 20000    
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN Tidsavgr. 0 400 30 400
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 0 2500    
2000 IT/EDB undervisning Løpande 5052 4200    
Prosjektet har eit meirforbruk på ca. 800.000,-, men etaten har vedtatt å bruka 3,4 mill. av disposisjonsfodet i 2017 til læringbrett, så meirforbruket vil bli dekka av det.
2010 Tu skule nybygg Etterarb. 28 0 155975 156191
2014 Fellespost skulane Løpande 0 3300    
2015 UU-tiltak skulane Løpande 226 0    
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 Tidsavgr. 49 0 2007 2000
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 325 20000 608 93000
Auka kostnadsramme i K.sak 13/17: Utviding Bore skule - reviderte planar
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 0 1200 14959 133000
Auka kostnadsramme i K.sak 6/17: Vardheia ungdomsskule - godkjenning av justert avtale med Time kommune
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 140 10000 140 48000
2116 Uteområder skule Løpande 0 2000    
2124 Inneklima/brannsikring skular Løpande 98 0    
2173 Engelsvoll skule Tidsavgr. 20 0 55012 55000
Kostnader til garantibefaringer.
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgr. 171 1000 1972 3500
2235 Orre barnehage påbygg Etterarb. 1 0 20362 21000
2237 Orre barnehage inventar Tidsavgr. 5 0 1005 1000
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 68 900 370 1900
3016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Tidsavgr. 0 3000 0 10000
3230 Ombygg. Kleppetunet Tidsavgr. 460 0 861 2362
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 737 200    
Rebudsjettering frå 2016 og bruk av fond vil dekkja meirforbruk.
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 0 5000 0 5000
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 6 2000    
5303 DRIFTSBYGGNING PARK Tidsavgr. 3 0    
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 Tidsavgr. 0 4800 0 4800
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 13 600    
6019 EL-BILER Tidsavgr. 801 0 978 1000
6030 KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017 Tidsavgr. 2439 2000 2439 2000
Utgifter vil bli fordelt mellom dette prosjektet og et VA-investeringsprosjekt
6100 Klimaplan/Enøk Løpande 0 3000    
6548 Nye VA-prosjekt Løpande 1564 24900    
6700 Trafikksikring Løpande 0 400    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 25 3500    
6720 Gatelys Løpande 208 300    
6724 TURVEG FIGGJOELVA Tidsavgr. 0 1000 0 2500
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 56 17000 816 18000
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 250 12000 250 12000
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 0 2000 0 2000
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 70 25500 2732 27500
Viser og til sak om rebudsjettering som vert lagt fram for formannskapet til møtet 8. mai 2017

Finansområdet

  • Rentenivået er stabilt og er venta å halde same nivå resten av året.
  • Årets låneopptak på 114,5 millionar til investeringar og VAR vart tatt opp i januar.
  • Det har vore refinansiert eit lån på 105,3 millionar i januar og eit på 54,6 millionar i februar. Desse låna vert refinansiert i april og mai.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling mars 2017
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2017.  Likviditeten er god og det vert plassert meir middel utanfor driftskonto for å få høgare rente.  Meir middel er planlagt plassert utafor ordinære vilkår.