Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport februar 2017

Skatteveksten i Klepp omlag som budsjettert så langt i år, men tidleg å anslå utviklinga for resten av året.  Tiltak vert sett i verk for å dekke meirforbruk i institusjon.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -534,0 -63,5 -540,0 -540,0  0,0 

Skatteutinntektane har ligg omlag 250.000,- bak periodisert budsjett.  Dei to første månadane gjer ikkje vesentleg informasjon om korleis utviklinga vert for resten av året ettersom januar er siste termin på skatt for 2016 og februar er ein liten skattemånad uten store forfall.  Dei første teikna er venta nå tala for mars kjem. 2016 vart prega av store ekstraordinære inntekter i mai/juni og november. Skatteveksten som trengs er på 1,1 % samanlikna med rekneskap 2016, mot 4 % i fra budsjett 2016.

Rammetilskot -414,4 -85,5 -416,5 -416,5 

0,0 

Skatteveksten for landet held fram i starten av 2017, og er sterkare enn for Klepp.  Held utviklinga fram vert også 2017 bli eit godt skatteår kor Klepp får tilført meir i utjamning enn budsjettert. Grunna dei store ekstraordinære inntektane i fjor er det for tidleg å vurdere endringar i anslaga.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 0,0 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -3,5 -0,2 -3,3 -3,3  0,0 
Tilskot flyktningar -28,9 -6,3 -28,2 -28,2  0,0 
Diverse inntekter -6,6 0,4 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -988,5 -155,1 -989,0 -989,0  0,0 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -4,5 0,0 -3,8 -3,8  0,0 
Renter lån energiselskap -4,1 0,0 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,2 -2,1 -2,1  0,0 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7,2 0,0 -1,8 -1,8  0,0 
Utbytte Energiselskap -25,8 0,0 -28,2 -28,2  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,9 -0,1 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 17,4 3,1 17,1 17,1  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,8 0,2 3,5 3,5  0,0 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 58,5 1,7 67,0 67,0  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 48,7 4,7 48,0 48,0  0,0 
Avsett disposisjonsfondet 15,7 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28,9 0,0 28,2 28,2  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Netto avsetningar 26,5 0,0 28,3 28,3  0,0 
Overført til investeringar 17,3 0,0 4,2 4,2  0,0 
Seniortiltak 1,4 0,0 1,8 1,8  0,0 
AFP 62-65 0,3 0,8 3,5 3,5  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1,1 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 8,2 0,0 10,8 10,8  0,0 
Årets premieavvik -18,4 0,0 -17,8 -17,8  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 16,8 16,8  0,0 
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter -0,3 0,8 0,0 0,0  0,0 
Sum diverse 7,4 1,5 19,6 19,6  0,0 
Til fordeling drift -905,9 -136,6 -893,0 -893,0  0,0 
      
Skjema 1B Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,6 11,3 47,8 47,8  0,0

Ingen tekn til vesentlege avvik pt.  Sentraladministrasjonen venter å gå i balanse ved utgangen av året.

Skule og barnehage 424,1 98,2 424,7 424,7  0,0

Pr. februar ligg etaten greit an i forhold til budsjettet.

Helse, Sosial og Omsorg 322,7 77,41 323,4 323,4  0,0

Helse og velferd satser på å komme i balanse i slutten av året. Det vert må sette inn tiltak i institusjonen for å nå dette målet.

Lokal utvikling 84,8 19,8 87,0 87,0  0,0

Lokal utvikling har så langt ikkje registrert forhold som tilseier at vi ikkje vil koma i mål i samsvar med budsjettet.
Lønsutgiftene er som forventa, og utgifter/inntekter er om lag som venta. På dette tidspunkt av året er inntektene på byggesak og oppmåling usikre, men så langt kan det tyda på inntektssvikt for byggesak.

Kyrkja 8,9 7,9 10,0 10,0  0,0
Ikkje venta avvik.
VAR 0,0 8,6 0,0 0,0  0,0

Det er ingen avvik i forhold til planlagte driftsoppgaver og budsjett.

Sum fordelt 888,0 223,1 893,0 893,0  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-17,9  74,2 0,0  0,0  0,0 

 Det er ikkje venta meir eller mindreforbruk.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling feb 2017ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland
Skatteutinntektane har ligg omlag 250.000,- bak periodisert budsjett.  Dei to første månadane gjer ikkje vesentleg informasjon om korleis utviklinga vert for resten av året ettersom januar er siste termin på skatt for 2016 og februar er ein liten skattemånad uten store forfall.  Dei første teikna er venta nå tala for mars kjem. 2016 vart prega av store ekstraordinære inntekter i mai/juni og november. Skatteveksten som trengs er på 1,1 % samanlikna med rekneskap 2016, mot 4 % i fra budsjett 2016.
Arbeidsløysa er synkande.  NAV ventar yttelegare fall dei neste månadane.

Investeringar

Nr Prosjektnavn Type Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap totalt Kostnads-ramme
1000 IT/EDB Løpande 518 4000    
1009 Bil IKT Tidsavgr. 129 0    
1110 Ombygging Rådhuset Tidsavgr. 94 0 4852 4300
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 Tidsavgr. 14 1000 14 1000
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 0 7000 16783 42000
1401 Flyktningebustader Løpande 0 20000    
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN Tidsavgr. 0 400 0 400
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 0 2500    
2000 IT/EDB undervisning Løpande 4371 4200    
2014 Fellespost skulane Løpande 0 3300    
2015 UU-tiltak skulane Løpande 3 0    
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 Tidsavgr. 49 0 2007 2000
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 180 20000 464 93000
Auka kostnadsramme i K.sak 13/17: Utviding Bore skule - reviderte planar
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 0 1200 14959 133000
Auka kostnadsramme i K.sak 6/17: Vardheia ungdomsskule - godkjenning av justert avtale med Time kommune
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 0 10000 0 48000
2116 Uteområder skule Løpande 0 2000    
2124 Inneklima/brannsikring skular Løpande 4 0    
2173 Engelsvoll skule Tidsavgr. 18 0 55010 55000
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgr. 0 1000 1801 3500
2237 Orre barnehage inventar Tidsavgr. 5 0 1005 1000
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 68 900 370 1900
3016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Tidsavgr. 0 3000 0 10000
3230 Ombygg. Kleppetunet Tidsavgr. 334 0 736 2362
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 737 200    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 0 5000 0 5000
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 7 2000    
5303 DRIFTSBYGGNING PARK Tidsavgr. 3 0    
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 Tidsavgr. 0 4800 0 4800
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 13 600    
6019 EL-BILER Tidsavgr. 801 0 978 1000
6030 KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017 Tidsavgr. 2439 2000 2439 2000
6100 Klimaplan/Enøk Løpande 0 3000    
6548 Nye VA-prosjekt Løpande 1551 24900    
6700 Trafikksikring Løpande 0 400    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 0 3500    
6720 Gatelys Løpande 208 300    
6724 TURVEG FIGGJOELVA Tidsavgr. 0 1000 0 2500
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 56 17000 816 18000
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 116 12000 116 12000
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 0 2000 0 2000
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 0 25500 2661 27500

Finansområdet

  • Rentenivået er stabilt og er venta å halde same nivå resten av året.
  • Årets låneopptak på 114,5 millionar til investeringar og VAR vart tatt opp i januar.
  • Det har vore refinansiert eit lån på 105,3 millionar i januar og eit på 54,6 millionar i februar. 
  • Alle låna har utløp i april/mai.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling feb 2017
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2017.  Likviditeten er god og det vert plassert meir middel utanfor driftskonto for å få høgare rente.