Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport september 2016

Det er venta eit mindreforbruk på 12 millionar.  Årsaka er høgare skattevekst for landet samla, samt positivt oppgjør av margin og fordelingstall for Klepp.  Skatteveksten i september er og betre e nn venta.  Det er vente eit mindre avvik i sentraladministrasjonen.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -496,8 -426,8 -520,0 -530,0  -10,0 

Viser til kommentarer om skatt lengre nede

Rammetilskot -406,4 -330,7 -413,0 -413,8 

-0,8 

I anslaget er det lagt til grunn regjeringa sitt anslag på skattevekst på 6,4 %.  Klepp er tildelt prosjektmidlar via skjønnsramma i rammetilskotet.  300.000,- til "Frivillig innsats - nye verag å gå" og 400.000,- til "Fornying og forbetring innan demensområdet".  Midlane vert tilført Tenesteområdet helse og velferd i 2. tertialrapport.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,0 -0,6 -1,1 -0,9  0,2 
Rentekompensasjon -4,0 -0,6 -3,9 -3,7  0,2 
Tilskot flyktningar -23,7 -19,0 -21,3 -25,1  -3,8 
Prognosen er oppdatert i samsvar med kommunestyret sitt vedtak om busetting av flyktningar 8. februar 2016.  
Diverse inntekter -0,7 -6,5 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -932,7 -784,2 -959,3 -973,5  -14,2 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,1 -1,8 -2,2 -3,2  -1,0 
Renter lån energiselskap -4,5 -2,0 -3,7 -3,9  -0,2 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -1,5 -2,5 -1,9  0,6 
Rekneskap 2015 gav lågare renteinntekter enn budsjettert. Same utvikling er venta i 2016.
Kalk.renter og avskrivingar (VA) -2,2 0,0 -2,2 -1,9  0,3 
Utbytte Energiselskap -26,3 -25,8 -25,8 -25,8  0,0 
Gevinst finansielle instrument -1,3 -0,5 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 19,7 10,8 16,8 18,6 1,8 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,1 1,2 2,9 1,7  -1,2 
Tap finansielle instrument 0,5 0,1 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 54,8 28,3 58,6 58,6  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 36,7 8,8 42,0 42,2  0,2 
Avsett disposisjonsfondet 12,9 18,2 14,5 14,5  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etatar) 23,7 0,0 21,3 25,1  3,8 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -0,2 -18,2 -18,2 -18,2  0,0 
Viser til saka om godkjenning av rekneskapen for 2015. Overskot avsett til disposisjonsfondet.
Netto avsetningar 36,5 0,0 17,7 21,5  3,8 
Overført til investeringar 0,8 0,0 17,3 17,3  0,0 
Seniortiltak 1,8 0,2 2,0 1,8  -0,2 
AFP 62-65 3,8 1,7 4,0 3,0  -1,0 
Tidlegare års premieavvik 6,2 0,0 8,3 8,3  0,0 
Årets premieavvik -14,1 0,0 -22,5 -22,5 0,0 
Lønsreserve 2016 0,0 0,0 4,8 3,0  -1,8 
Tilleggsløyving formannskapet     0,2 0,2  0,0 
Diverse utgifter 2,9 0,1 0,0 0,1  0,1 
Sum diverse 1,5 2,0 14,1 11,2  -2,9 
Til fordeling drift -858,1 -773,4 -885,6 -897,6  -13,0 
           
Skjema 1B Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 42,6 37,5 47,3 47,5  0,2

Meirforbruk i samband med gjennomgang av IKT lisensar og rekruttering av rådmann.  Det meste vert dekka av overskotsfond.

Skule og barnehage 410,8 320,3 423,1 423,1  0,0

Nokre av avdelingane reknar med å koma ut med eit overforbruk, men totalt sett reknar etaten med å koma i balanse i 2016.

Helse, Sosial og Omsorg 297,7 274,7 321,3 322,0  0,7

Kommunalsjefen venter å vere i balanse ved slutten av året. Det er i 2. tertialrapport foreslått overførd skjønnsmiddel frå fylkesmannen på 0,7 mill.  Vis til omtale i saka.

Lokal utvikling 79,7 58,1 84,7 84,7  0,0

Avdelingane viser stort sett små avvik. Salsinntekt byggjesak ligg litt under budsjett. Vedlikehald og kultur har lågt forbruk, men reknar med høgare utgifter resten av året.

Kyrkja 9,1 8,6 9,1 9,1  0,0
Ikkje venta avvik.
VAR 0,0 -18,0 0,0 0,0  0,0

VAR-området reknar med om lag 1,4 mill overskot som budsjettert (Vatn 0,6 mill, Avløp 0,5 mill og Renovasjon 0,3 mill). Overskot ved Vatn og Avløp skal avsetjast på sjølvkostfond, og ved Renovasjon for å dekkja tidlegare års meirforbruk. Det pågår gjennomgang av tidlegare års kalkyler.

Sum fordelt 839,9 681,2 885,6 -886,4  0,9 

Meir-/mindreforbruk (-)

-18,2  -92,2 0,0  -12,2  -12,2 

Det er anslått eit mindreforbruk på om lag 12 millionar.

Utvikling 12 månaders netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling sept 2016Arbeidsledighet
Skatteanslaget vart nedjustert med 26 millionar i 1. tertialrapport. Veksten i september vart noko betre enn budsjettert grunna høge restskattar og auka vekst i skattetrekk til kommunen.
Skatteinntekta for 2016 er no venta å bli 530 millionar, 16 millionar lågare enn i opprinneleg budsjett, og 10 millionar høgare enn revidert budsjett.  Dette skuldast i hovedsak at det er venta at korrigerte fordelingtall gjer 8,3 millionar og marginoppgjøret gjer 3,7 mill. ekstra til kommunen bokført i november.
Regjeringa oppjusterte i statsbudsjettet for 2017 skatteinntektane for 2016 frå 6,4 % til 8,7 %.  Dette er innarbeida i utjamninga i rammetilskotet. 

Investeringar

P.nr Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 3592 2826      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 2038 1000      
Det er overforbruk på prosjektet og ikkje middel til nokre av bygga.  Dei vert finansiert av ekstra sysselsettingsmiddel frå staten.
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 758 600 3423 3300  
Sjåast i samanheng med prosjekt 1113
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 tidsav. 0 1000 0 2000  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 6007 25170 9834 42000  

Det er avtale om at tre leiligheter i D. Carlsensv. 2 skal overtas november/desember 2016:

Leil. 303. Pris 2.548.000,-
Leil. 103. Pris 2.398.000,-
Leil. 403. Pris 2.598.000,-

Av dette er det betalt kr. 150.000,- på hver av leilighetene. Rest ved overtakelse.

1401 Flyktningebustader løp. 8309 26500      
Mange flyktninger har de siste månedene skaffet seg bolig på det private markedet slik at de kommunale boligene de har bodd i har blitt ledige => det er for tiden ikke behov for å kjøpe flere boliger med tanke på bosetting av nyankomne. 
1409 Smievegen utleige vansk.s. tidsav. 7847 9365 8481 10000  

Parkavd har laget en plan for gjenstående uteområde - parkering/ oppholdsareal. Dette arbeidet var ikke med i anbudet.

1410 Sal av prestebustad   75 0      
Kostnader ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15.  
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1134 2484      
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB undervisning løp. 4494 2437      
Meirforbruk dekkjast frå SB sitt disp.fond
2010 Tu skule nybygg etterarb. 156 400 155947 156191  
2014 Fellespost skulane løp. 29 6047      
Løyving brukast også i prosjekt 2015 og 2124
2015 UU-Tiltak skulane   191 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 tidsav. 227 362 1865 2000  
2019 Påbygg Bore skule   1        
2022 Vardheia ungdomsskule tidsav. 14959 15200 14959 122000  
2023 Skuleutfordring tidsav. 0 3000 0 154000  
2116 Uteområder skule løp. 793 2000      
2124 Inneklima/brannsikring   3227 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2173 Engelsvoll skule tidsav. 4542 11100 54799 55000  

Uteområde blir forhåpentligvis ferdig i uke 42.
Gjenstår fallunderlag ved lekeutstyr - temperaturavhengig.
1-års befaring i okt/nov.

2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 1106 2919 1671 3500  
Prosjektet er under utførelse og det ligger ikke an til noen økonomiske avvik fra budsjett.
2198 Orre skule rehab. tidsav. 72 477 1588 2000  
2235 Orre barnehage påbygg tidsav. 3452 4131 20315 21000  
Opparbeiding av fortau langs parkeringsplass starter uke 42
2236 Orre barnehage uteområde tidsav. 606 1000 606 1000  
2237 Orre barnehage inventar tidsav. 894 1000 894 1000  
2254 Tomt ny bh Sporafjell tidsav. 8248 8200 8248 8200  
2255 Soveskur barnehager tidsav. 0 400 0 400  
2256 Mellombels løysing barnehage tidsav. 0 600 0 600  
3011 Tilbygg Kleppetunet NAV tidsav. 0 800 0 800  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 369 148 1966 1750  
3230 Ombygg. Kleppetunet tidsav. 90 2362 90 2362  
Ombygging på helsestasjonen starer ultimo oktober
3240 Avlastnings- og barnebustad tidsav. 0 320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 384 605      
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 790 2056      
6000 Maskinkjøp/teknisk løp. 493 665      
6019 El-biler tidsav. 0 1000 0 1000  
6100 Klimaplan/Enøk løp. 48 2700      
6700 Trafikksikring løp. 0 1832      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 1250 4396      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 1105 500 19390 19500  
6714 Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. etterarb. 0 195 10140 10300  
6720 Gatelys løp. 271 1068      
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. tidsav. 289 990 3499 4200  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen tidsav. 165 3000 165 18000  
Oppstart til hausten. Prosjektering pågår.
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad tidsav. 0 1000 0 1000  
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell tidsav. 0 12000 0 12000  
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling tidsav. 4387 5000 4387 5000  
Mangler faktura for isåing av grønt område
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 617 14448 2170 27500  
7024 Kyrkjelydsal Orre tidsav. 6400 6400 6400 6400  
7025 Nye Kleppe kyrkje tidsav. 0 1000      
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 185 250 235 300  
7600 Undergang Nordlysvegen tidsav.   250      
  Gebyrfinansierte            
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6548 Nye VA-prosjekt  VAR 589 8000      
               
  TOTALT   90187 201283      

Finansforvaltning

  • Rentenivået har stabilisert seg og har truleg passert botnen.
  • Klepp har 2,7 millionar plassert i aksjefond.  Det er planlagt ei gradvis auke i aksjeplasseringane ut over hausten. 
  • Forvaltningsavtalen med SR-Forvaltning vart avvikla 1. august.  Avkastning hittil i år er rekneskapsført.
  • Det er plassert 10 millionar i internasjonalt obligasjonsfond i KLP til erstatning for nedsal av norske bankobligasjonar.

Likviditet

Likviditet
Figuren viser samla disponible midlar på konti i SR-Bank i 2015 og til no i 2016.  50 millionar av likviditeten er plassert i annan bank med høgare rente.  Likviditeten er venta noko lågare ved utgangen av 2016 enn 2015 grunna revidert låneramme i 2. tertialrapport.