Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mars 2016

Svikt i skatteinntekta er rekna til mellom 32 og 42 millionar.  Dersom svikta vert 36 millionar vert kommunen kompensert med 24 millionar i auka rammetilskot (skatteutjamning), og netto inntektssvikt vert omlag 12 millionar.  Udisponert mindreforbruk på 18 millionar i 2015 er i saka om godkjenning av rekneskapen avsett til disposisjonsfond.  Rådmannen legg opp til å bruke det til å dekke inn skattesvikta i 2016 når 1. tertialrapport vert lagt fram i mai.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -496,8 -146,7 -546,0 -510,0  36,0 

 Legg ein tala for utviklinga til nå eller tala for mars til grunn for resten av året vert skatteinngangen på mellom 503 og 514 millionar, ein svikt på 32 til 42 millionar samanlikna med budsjett.  Sjå nærare kommentarar i eige avsnitt.

Rammetilskot -406,4 -123,2 -392,0 -416,3 

-24,2 

Ein reduksjon i skatteanslaget på 36 millionar vil gje 24 millionar meir i skatteutjamning om ein legg regjeringa sin nasjonale vekst på 6 % til grunn.  Vert veksten på 5,4 % slik den er så langt vert kompensajonen lågare
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,0 0,0 -1,1 -1,0  0,1 
Rentekompensasjon -4,0 -0,2 -3,9 -3,9  0,0 
Tilskot flyktningar -23,7 -4,5 -21,3 -21,3  0,0 
Prognosen er ikkje oppdatert i samsvar med kommunestyret sitt vedtak om busetting av flyktningar 8. februar 2016.  
Klepp vil få tilskot i samband med etablering av flyktningemottak i kommunen.  Desse tilskota inngår ikkje i dette tilskotet, men tilførast dei aktuelle avdelingane som vert berørt.
Diverse inntekter -0,7 0,0 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -932,7 -274,6 -964,3 -952,4  11,9 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,1 -0,4 -2,2 -2,2  0,0 
Renter lån energiselskap -4,5 0,0 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,5 -2,5 -2,0  -0,5 
Rekneskap 2015 gav lågare renteinntekter enn budsjettert. Same utvikling er venta i 2016.
Kalk.renter og avskrivingar (VA) -2,2 0,0 -2,2 -2,2  0,0 
Utbytte Energiselskap -26,3 0,0 -25,8 -25,8  0,0 
Gevinst finansielle instrument -1,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 19,7 1,9 16,8 16,8  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,1 0,2 2,9 2,9  0,0 
Tap finansielle instrument 0,5 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 54,8 7,6 58,6 58,6  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 36,7 8,8 42,0 42,5  0,5 
Avsett disposisjonsfondet 12,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etatar) 23,7 0,0 21,3 21,3  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -0,2 0,0 0,0 -18,2  -18,2 
Vis til saka om godkjenning av rekneskapen for 2015. 
Netto avsetningar 36,5 0,0 21,4 3,2  -18,2 
Overført til investeringar 0,8 0,0 17,3 17,3  0,0 
Seniortiltak 1,8 0,0 2,0 1,8  -0,2 
AFP 62-65 3,8 0,6 4,0 4,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 6,2 0,0 8,3 8,3  0,0 
Årets premieavvik -14,1 0,0 -25,6 -25,6  0,0 
Lønsreserve 2016/tilleggsløyving 0,0 0,0 16,4 16,5  0,0 
Diverse utgifter 2,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Sum diverse 1,5 0,6 22,4 22,2  -0,2 
Til fordeling drift -858,1 -265,1 -878,6 -884,6  -6,0 
           
Skjema 1B Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 42,6 15,2 45,9 45,9  0,0

Ingen vesentlege avvik så langt.  Som følgje av stortingets vedtak om fortsatt kommunal skatteoppkrevjing må ramma justerast i 1. tertialrapport.

Skule og barnehage 410,8 126,5 419,8 419,8  0,0

Så langt ser det ut som at etaten vil gå i balanse ved årsslutt.

Helse, Sosial og Omsorg 295,8 104,1 319,1 319,0  0,0

Kommunalsjefen reknar med å være i balanse i slutten av året.

Lokal utvikling 79,7 18,3 84,8 84,8  0,0

Samla forbruk ligg lågare enn periodebudsjettet. Ikkje vesentlige avvik på lønspostane.

Kyrkja 9,1 7,2 9,1 9,1  0,0
Ikkje venta avvik.
VAR 0,0 8,5 0,0 0,0  0,0

Ikkje større avvik så langt. Får meir oversikt når kommunale gebyr første termin førast inn i april.

Sum fordelt 838,0 279,8 878,6 -878,5  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-20,1  14,7 0,0  -6,0  -6,0 

Det er anslått eit meirforbruk på omlag 12 millionar for 2016 dersom ein held disponering av mindreforbruk for 2015 utanom, og eit mindreforbruk på 6 millionar dersom ein tar det med.  I prognosa er det lagt til grunn at mindreforbruket i 2015 vert disponert til å dekka venta meirforbruk. Rådmannen legg fram forslag til dekking og disponering i saka om rekneskap 2015 og 1. tertialrapport 2016.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mar 2016ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland
Skatteinngang pr mars er 1,42 % høgare enn ifjor for Klepp, og dermed lågare enn budsjettert vekst på 9,9%. Landet har ved utgangen av mars ein vekst på 5,4 % mot anslag i statsbudsjett på 6,0%. Stagnasjon i Klepp si skattevekst kan truleg forklarast med nedgangen i oljesektoren, kraftig auke i arbeidsløysa og at folkeveksen har kome i aldersgruppene 0-20 og 60+.
Veksten i skattetrekket er 4,3 % for Klepp i mars, mot vekst på 2,3 % for dei første 3 månadane. Skatteveksten vert difor truleg noko betre ut over året. På den andre sida vil låge lønnsoppgjer kunne trekke veksten noko ned. Legg ein tala for utviklinga til nå eller tala for mars til grunn for resten av året vert skatteinngangen på mellom 503 og 514 millionar, ein svikt på 32 til 42 millionar samanlikna med budsjett. Skatteveksten er også svak i Sandnes og Stavanger, medan den er høgare i Time, Hå og Gjesdal. Arbeidsløysa viser ein stabilisering/nedgang. NAV er usikker på om arbeidsløysa vil verte redusert eller fortsatt stige dei neste månadane.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 (før rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 1752 4000      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 557 1000      
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 4 0 2670    
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 tidsav. 0 1000 0 2000  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 2745 20000 6573 42000  
1401 Flyktningebustader løp. 4306 26500      
1409 Smievegen utleige vansk.s. tidsav. 900 0 1534 10000  
1410 Sal av prestebustad   75 0      
Kostnader ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15.  
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1134 1500      
2000 IT/EDB undervisning løp. 769 2000      
2010 Tu skule nybygg etterarb. 92 0 155884 156000  
2014 Fellespost skulane løp. 0 2300      
2015 UU-Tiltak skulane   119 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 tidsav. 17 0 1655 2000  
2022 Vardheia ungdomsskule tidsav. 0 15000 0 122000  
2023 Skuleutfordring tidsav. 0 1000 0 154000  
2116 Uteområder skule løp. 48 2000      
2124 Inneklima/brannsikring   1464 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2173 Engelsvoll skule tidsav. 3900 8000 54158 51900  3,1 mill
Gjenstår noke utgifter til uteområde. Viser til saka om rebudsjettering.
2198 Orre skule rehab. tidsav. 18 0 7241 11000  
2235 Orre barnehage påbygg tidsav. 205 0 17068 20000  
2237 Orre barnehage inventar tidsav. 547 0 547 1000  
2254 Tomt ny bh Sporafjell tidsav. 8248 8200 8248 8200  
2255 Soveskur barnehager tidsav. 0 400 0 400  
2256 Mellombels løysing barnehage tidsav. 0 600 0 600  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 34 0 1631 1750  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 83 200      
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 21 2000      
6000 Maskinkjøp/teknisk løp. 130 600      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 1000      
6700 Trafikksikring løp. 0 400      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 0 2000      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 785 0 19070 19500  
6720 Gatelys løp. 0 300      
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen tidsav. 0 3000 0 18000  
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad tidsav. 0 1000 0 1000  
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell tidsav. 0 12000 0 12000  
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling tidsav. 0 5000 0 5000  
7024 Kyrkjelydsal Orre tidsav. 0 6400 0 6400  
7025 Nye Kleppe kyrkje tidsav. 0 1000      
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 185 0 235 300  
  Gebyrfinansierte            
6548 Nye VA-prosjekt  VAR 0 8000      
               
  TOTALT   28139 136400      

Finansområdet

  • Rentenivået har stabilisert seg, men rådmannen ventar ytterlegare fall resten av året.
  • Det vart refinansiert eit lån på 80 millionar i mars til eit lån med 3 års løpetid.
  • Mykje marknadsuro i starten av året gjev auka kredittmarginar på lån og fallande marknadsverdi på obligasjonar. Rådmannen ventar eit uroleg år.  Liten plassering i aksjemarknadan gjev små verknadar for Klepp.
  • Avklart nedsalg av eksisterande portefølje av bankobligasjonar med SR-forvaltning fram mot utgangen av april. Ved utgangen av mars er portefølja på desse papira 21,3 millionar.  Frigjorte midler er planlagd overført gradvis i obligasjons- og aksjemarknaden når rådmannen meinar det er rett i forhold til marknadsforholda.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling mars 2016
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank i 2015 og til no i 2016.  Deler av likviditeten har vore plassert i annan bank med høgare rente.