Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mai 2016

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -496,8 -261,4 -546,0 -520,0  26,0 

Viser til kommentarer om skatt lengre nede

Rammetilskot -406,4 -253,0 -392,0 -413,0 

-21,0 

Ein reduksjon i skatteanslaget på 26 millioner gjer ei auke i rammetilskotet på 21 millioner dersom ein tek omsyn til nye nasjonale prognosar på 6,4 %.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,0 -0,6 -1,1 -1,0  0,1 
Rentekompensasjon -4,0 -0,4 -3,9 -3,9  0,0 
Tilskot flyktningar -23,7 -7,8 -21,3 -21,3  0,0 
Prognosen er ikkje oppdatert i samsvar med kommunestyret sitt vedtak om busetting av flyktningar 8. februar 2016.  
Klepp vil få tilskot i samband med etablering av flyktningemottak i kommunen.  Desse tilskota inngår ikkje i dette tilskotet, men tilførast dei aktuelle avdelingane som vert berørt.
Diverse inntekter -0,7 -0,1 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -932,7 -523,4 -964,3 -959,2  5,1 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,1 -0,4 -2,2 -2,2  0,0 
Renter lån energiselskap -4,5 0,0 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,7 -2,5 -2,0  -0,5 
Rekneskap 2015 gav lågare renteinntekter enn budsjettert. Same utvikling er venta i 2016.
Kalk.renter og avskrivingar (VA) -2,2 0,0 -2,2 -2,2  0,0 
Utbytte Energiselskap -26,3 -17,8 -25,8 -25,8  0,0 
Gevinst finansielle instrument -1,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 19,7 4,9 16,8 16,8  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,1 0,9 2,9 2,9  0,0 
Tap finansielle instrument 0,5 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 54,8 22,2 58,6 58,6  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 36,7 9,1 42,0 42,5  0,5 
Avsett disposisjonsfondet 12,9 18,2 18,2 18,2  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etatar) 23,7 0,0 21,3 21,3  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -0,2 -18,2 -18,2 -18,2  0,0 
Vis til saka om godkjenning av rekneskapen for 2015. 
Netto avsetningar 36,5 0,0 21,4 21,4  0,0 
Overført til investeringar 0,8 0,0 17,3 17,3  0,0 
Seniortiltak 1,8 0,2 2,0 1,8  -0,2 
AFP 62-65 3,8 1,1 4,0 4,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 6,2 0,0 8,3 8,3  0,0 
Årets premieavvik -14,1 0,0 -25,6 -28,1  -2,5 
Lønsreserve 2016 0,0 0,0 16,1 16,5  0,0 
Tilleggsløyving formannskapet     0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter 2,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Sum diverse 1,5 1,3 22,4 19,7  -2,7 
Til fordeling drift -858,1 -512,9 -878,6 -875,7  2,9 
           
Skjema 1B Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 42,6 24,6 45,9 47,1  1,2

Ingen vesentlige avvik og forventer å gå i balanse når midler til kemner er lagt inn som foreslått i 1. tertialrapport.

Skule og barnehage 410,8 186,2 419,8 419,8  0,0

Dei aller fleste avdelingane ligg greit an iforhold til budsjettet og etaten reknar med å koma i balanse ved årslutt.

Helse, Sosial og Omsorg 297,7 153,2 319,1 319,0  0,0

Kommunalsjefen reknar med å være i balanse i slutten av året.

Lokal utvikling 79,7 31,5 84,8 84,8  0,0

Avdelingane viser stort sett små avvik frå periodebudsjett i 1.tertial. Planarbeid og oppmåling har høge salgsinntekter, mens byggjesak ligg litt under budsjett. Vedlikehald og kultur har lågt forbruk, men reknar med høgare utgifter resten av året.  Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventar ein verken under- eller overforbruk.

Kyrkja 9,1 7,5 9,1 9,1  0,0
Ikkje venta avvik.
VAR 0,0 -8,1 0,0 0,0  0,0

VAR-området reknar med om lag 1,4 mill overskot som budsjettert (Vatn 0,6 mill, Avløp 0,5 mill og Renovasjon 0,3 mill). Overskot ved Vatn og Avløp avsetjast på sjølvkostfond, og ved Renovasjon for å dekkja tidlegare års meirforbruk.

Sum fordelt 839,9 395,0 878,6 -879,8  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-18,2  -117,9 0,0  4,1  4,1 

Det er anslått eit meirforbruk på omlag 4,2 millionar.  Det vert lagt fram revidert forslag til justering av skatt og rammetilskot i kommunestyret si behandling av 1. tertialrapport 20.juni.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mai 2016Arbeidsledighet
Viser til notat om skatteutviklinga i samband med 1. tertialrapport 2016.  Tala der var basert på skatt pr. april.  Skatteinngang pr mai er 6,7 % høgare enn ifjor for Klepp, men lågare enn budsjettert vekst på 9,9%. Landet har ved utgangen av mars ein vekst på 9,0 % mot anslag i revidert statsbudsjett på 6,4 % for heile året.  Av veksten i mai er omlag 11 millioner auka innbetaling i samband med at skatteytarane ventar restskatt.  Dette er ein eingongseffekt, og veksten får ikkje verknader for resten av året.  Veksten i skattetrekket falt i mai til 1,33 %, ned frå 4,28 % i mars.  Skatteinntekta for 2016 er no venta å bli 520 millionar, 6 millionar betre enn varsla i tertialrapporten, og 26 millionar lågare enn i opprinneleg budsjett.  Det tilsvarar ein venta vekst på 4,66 % for 2016 mot ein venta landsvekst på 6,4 %.  Skatteinntekt pr. innbyggjar vert då omlag 98,2 %.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 2675 2826      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 1612 1000      
Det manglar løyving til sluttføring av kabling på enkelte bygg på Bore og Kleppe skule. Rådmannen vurderer ulike løysingar og kjem attende til saka.
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 4 600 2670 3300  
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 tidsav. 0 1000 0 2000  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 3495 25170 7323 42000  
Betalt sluttoppgjør for en bolig og tatt den i bruk. Betalt kontraktsfakturaer for 5 (5 * kr. 150.000,-). Avtalt kjøp av, men foreløpig ikke skrevet kontrakt for en bolig til.
1401 Flyktningebustader løp. 8206 26500      
Det er kjøpt og overtatt to eneboliger
1409 Smievegen utleige vansk.s. tidsav. 2708 9365 3342 10000  
Gitt tilsagn om tilskudd og lån. Ferdig ca 1. juli
1410 Sal av prestebustad   75 0      
Kostnader ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15.  
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1134 2484      
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB undervisning løp. 1094 2437      
2010 Tu skule nybygg etterarb. 92 400 155884 156191  
2014 Fellespost skulane løp. 0 6047      
2015 UU-Tiltak skulane   133 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 tidsav. 123 362 1761 2000  
2022 Vardheia ungdomsskule tidsav. 0 15200 0 122000  
2023 Skuleutfordring tidsav. 0 3000 0 154000  
2116 Uteområder skule løp. 318 2000      
2124 Inneklima/brannsikring   2129 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2173 Engelsvoll skule tidsav. 3903 11100 54160 55000  
Ramme auka med 3,1 mill i sak om rebudsjettering.
Gjenstår uteområde 0,5 mill - tas i skuleferien.
2198 Orre skule rehab. tidsav. 72 477 1588 2000  
2235 Orre barnehage påbygg tidsav. 1136 4131 17999 21000  
Byggearbeidene er ferdig, holder på med sluttoppgjør. Regner med å ferdigstille dette medio juni. Forbruket vil ligge under budsjett.
2236 Orre barnehage uteområde tidsav. 0 1000 0 1000  
2237 Orre barnehage inventar tidsav. 592 1000 592 1000  
2254 Tomt ny bh Sporafjell tidsav. 8248 8200 8248 8200  
2255 Soveskur barnehager tidsav. 0 400 0 400  
2256 Mellombels løysing barnehage tidsav. 0 600 0 600  
3011 Tilbygg Kleppetunet NAV tidsav. 0 800 0 800  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 357 148 1954 1750  
3230 Ombygg. Kleppetunet tidsav. 0 2362 0 2362  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 232 605      
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 207 2056      
6000 Maskinkjøp/teknisk løp. 493 665      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 2700      
6700 Trafikksikring løp. 0 1832      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 0 4396      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 1041 500 19326 19500  
6720 Gatelys løp. 271 1068      
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. tidsav. 289 990 3499 4200  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen tidsav. 19 3000 19 18000  
Oppstart til hausten.
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad tidsav. 0 1000 0 1000  
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell tidsav. 0 12000 0 12000  
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling tidsav. 94 5000 94 5000  
Det er skrevet kontrakt med Risa AS og arbeidene starter 13.06.2016 og skal være ferdig 26.08.2016
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 8 14448 1561 27500  
7024 Kyrkjelydsal Orre tidsav. 6400 6400 6400 6400  
7025 Nye Kleppe kyrkje tidsav. 0 1000      
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 185 250 235 300  
  Gebyrfinansierte            
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6548 Nye VA-prosjekt  VAR 500 8000      
               
  TOTALT   47847 200033      

Finansområdet

  • Rentenivået har stabilisert seg, men rådmannen ventar ytterlegare fall resten av året.
  • Det vart refinansiert tre lån på til saman 144,3 millionar i mai.
  • Marknadsuro har gitt auka kredittmarginar på lån, og innskot.  Kredittmarginane har vorte redusert noko dei siste ukane. Rådmannen ventar eit uroleg år.  Liten plassering i aksjemarknadan gjev små verknadar for Klepp.  Det er plassert 10 millionar i interansjonalt obligasjonsfond i KLP til erstatning for nedsal av norske bankobligasjonar.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling mai 2016
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank i 2015 og til no i 2016.  Deler av likviditeten har vore plassert i annan bank med høgare rente.  Likviditeten ventes å følge utviklingen i 2015 ut året.