Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport juli 2016

Det er venta eit mindreforbruk på 3,4 millionar.  Lågare lønnsvekst er hovudårsaka til dette.  Skatteveksten i juli vart litt lågare enn venta.  Etatane reknar med å gå i balanse.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -496,8 -325,2 -520,0 -520,0  0,0 

Viser til kommentarer om skatt lengre nede

Rammetilskot -406,4 -289,0 -413,0 -413,7 

-0,7 

I anslaget er det lagt til grunn regjeringa sitt anslag på skattevekst på 6,4 %.  Klepp er tildelt prosjektmidlar via skjønnsramma i rammetilskotet.  300.000,- til "Frivillig innsats - nye verag å gå" og 400.000,- til "Fornying og forbetring innan demensområdet".  Midlane vert tilført Tenesteområdet helse og velferd i 2. tertialrapport. 
Klepp mottok 6,3 millioner til ekstraordinær sysselsettingspakke.  Rådmannen fekk fullmakt til å fordele desse.  Det vil bli gjort i august og disponering vert rapportert i 2. tertialrapport.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,0 -0,6 -1,1 -0,9  0,2 
Rentekompensasjon -4,0 -0,4 -3,9 -3,9  0,0 
Tilskot flyktningar -23,7 -14,9 -21,3 -21,3  0,0 
Prognosen er ikkje oppdatert i samsvar med kommunestyret sitt vedtak om busetting av flyktningar 8. februar 2016.  
Klepp vil få tilskot i samband med etablering av flyktningemottak i kommunen.  Desse tilskota inngår ikkje i dette tilskotet, men tilførast dei aktuelle avdelingane som vert berørt.
Diverse inntekter -0,7 -6,5 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -932,7 -636,7 -959,3 -959,8  -0,5 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,1 -1,1 -2,2 -2,2  0,0 
Renter lån energiselskap -4,5 -2,0 -3,7 -3,7  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -1,1 -2,5 -1,9  0,6 
Rekneskap 2015 gav lågare renteinntekter enn budsjettert. Same utvikling er venta i 2016.
Kalk.renter og avskrivingar (VA) -2,2 0,0 -2,2 -1,9  0,3 
Utbytte Energiselskap -26,3 -25,8 -25,8 -25,8  0,0 
Gevinst finansielle instrument -1,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 19,7 6,1 16,8 16,8  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,1 1,1 2,9 1,7  -1,2 
Tap finansielle instrument 0,5 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 54,8 25,1 58,6 58,6  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 36,7 2,3 42,0 41,6  -0,4 
Avsett disposisjonsfondet 12,9 18,2 14,5 14,5  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etatar) 23,7 0,0 21,3 21,3  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -0,2 -18,2 -18,2 -18,2  0,0 
Viser til saka om godkjenning av rekneskapen for 2015. Overskot avsett til disposisjonsfondet.
Netto avsetningar 36,5 0,0 17,7 17,7  0,0 
Overført til investeringar 0,8 0,0 17,3 17,3  0,0 
Seniortiltak 1,8 0,2 2,0 1,8  -0,2 
AFP 62-65 3,8 1,7 4,0 3,0  -1,0 
Tidlegare års premieavvik 6,2 0,0 8,3 8,3  0,0 
Årets premieavvik -14,1 0,0 -22,5 -22,5 0,0 
Lønsreserve 2016 0,0 0,0 16,1 14,0  -2,1 
Tilleggsløyving formannskapet     0,2 0,2  0,0 
Diverse utgifter 2,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Sum diverse 1,5 1,9 25,3 22,1  -3,2 
Til fordeling drift -858,1 -632,4 -874,3 -878,4  -4,1 
           
Skjema 1B Rekneskap 2015 Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 42,6 30,0 46,9 46,9  0,0

Ingen vesentlege avvik og ventar å gå i balanse.

Skule og barnehage 410,8 222,0 417,1 417,1  0,0

Så langt ser det ut som etaten vil gå i balanse ved årsslutt.

Helse, Sosial og Omsorg 297,7 198,3 317,2 317,9  0,7

Har eit meirforbruk som skuldast bla. mindre inntekter på ressurskrevande, kor berekningsmåten vert gjennomgått.
Kommunalsjefen venter å vere i balanse ved slutten av året.

Lokal utvikling 79,7 44,0 84,0 84,8  0,0

Avdelingane viser stort sett små avvik frå periodebudsjett. Salsinntekt byggjesak ligg litt under budsjett. Vedlikehald og kultur har lågt forbruk, men reknar med høgare utgifter resten av året.
Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventar ein verken under- eller overforbruk.

Kyrkja 9,1 7,6 9,1 9,1  0,0
Ikkje venta avvik.
VAR 0,0 -1,4 0,0 0,0  0,0

VAR-området reknar med om lag 1,4 mill overskot som budsjettert (Vatn 0,6 mill, Avløp 0,5 mill og Renovasjon 0,3 mill). Overskot ved Vatn og Avløp skal avsetjast på sjølvkostfond, og ved Renovasjon for å dekkja tidlegare års meirforbruk.

Sum fordelt 839,9 500,4 874,3 -875,0  0,7 

Meir-/mindreforbruk (-)

-18,2  -132,0 0,0  -3,4  -3,4 

Det er anslått eit mindreforbruk på om lag 3,4 millionar.

Utvikling 12 månaders netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling juli 2016Arbeidsledighet
Skatteanslaget vart nedjustert med 26 millionar i 1. tertialrapport. Veksten i juli vart for Klepp litt lågare enn venta, men ligg framleis over budsjettert vekst. Veksttakta ventast å avta fram mot nyttår.
Skatteinntekta for 2016 er no venta å bli 520 millionar, 26 millionar lågare enn i opprinneleg budsjett.  Det tilsvarar ein venta vekst på 4,66 % for 2016 mot ein venta landsvekst på 6,4 %.  Skatteinntekt pr. innbyggjar vert då om lag 98,2 %.
Skatteveksten i juli vart litt lågare enn venta for skattetrekket.  Det er i rapporten frå kemnaren feil i periodisert budsjett.
Auka ledighet i juli er truleg knytta til sesongendringar.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 3108 2826      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 2017 1000      
Det er overforbruk på prosjektet og ikkje milder til sluttføring.  Arbeid i bygg det ikkje er middel til vert finansiert av ekstra sysselsettingsmiddel frå staten.
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 51 600 2717 3300  
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 tidsav. 0 1000 0 2000  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 6007 25170 9834 42000  
Betalt sluttoppgjør for ein bustad i januar og tatt den i bruk.
Betalt kontraktsfakturaer for 5 nye bustader.
Bustad i Kløvervegen kjøpt i juli.
1401 Flyktningebustader løp. 8309 26500      
Det er truleg ikkje behov for kjøp av fleire bustader i 2016 grunna utflyttingar og ledige bustader.  Ein kjem tilbake til dette i 2. tertialrapport.
1409 Smievegen utleige vansk.s. tidsav. 6663 9365 7297 10000  

Smievegen ferdigstilt og overtatt 3.august
Bustad i Tjeldvegen kjøpt i juli.

1410 Sal av prestebustad   75 0      
Kostnader ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15.  
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1134 2484      
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB undervisning løp. 1159 2437      
2010 Tu skule nybygg etterarb. 145 400 155937 156191  
2014 Fellespost skulane løp. 0 6047      
2015 UU-Tiltak skulane   191 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 tidsav. 123 362 1761 2000  
2022 Vardheia ungdomsskule tidsav. 14959 15200 14959 122000  
2023 Skuleutfordring tidsav. 0 3000 0 154000  
2116 Uteområder skule løp. 591 2000      
2124 Inneklima/brannsikring   2745 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2173 Engelsvoll skule tidsav. 4193 11100 54450 55000  
Ramme auka med 3,1 mill i sak om rebudsjettering.
Gjenstår uteområde 0,5 mill
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 810 2919 1375 3500  
2198 Orre skule rehab. tidsav. 72 477 1588 2000  
2235 Orre barnehage påbygg tidsav. 2943 4131 19806 21000  
Byggearbeidene er ferdig, holder på med sluttoppgjør. Forbruket vil ligge noe under budsjett.
2236 Orre barnehage uteområde tidsav. 107 1000 107 1000  
2237 Orre barnehage inventar tidsav. 764 1000 764 1000  
2254 Tomt ny bh Sporafjell tidsav. 8248 8200 8248 8200  
2255 Soveskur barnehager tidsav. 0 400 0 400  
2256 Mellombels løysing barnehage tidsav. 0 600 0 600  
3011 Tilbygg Kleppetunet NAV tidsav. 0 800 0 800  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 369 148 1966 1750  
3230 Ombygg. Kleppetunet tidsav. 0 2362 0 2362  
3240 Avlastnings- og barnebustad tidsav. 0 320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 367 605      
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 348 2056      
6000 Maskinkjøp/teknisk løp. 493 665      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 2700      
6700 Trafikksikring løp. 0 1832      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 1250 4396      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 1063 500 19348 19500  
6714 Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. etterarb. 0 195 10140 10300  
6720 Gatelys løp. 271 1068      
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. tidsav. 289 990 3499 4200  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen tidsav. 19 3000 19 18000  
Oppstart til hausten.
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad tidsav. 0 1000 0 1000  
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell tidsav. 0 12000 0 12000  
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling tidsav. 2996 5000 2996 5000  
Arbeid pågår og skal være ferdig 26.08.2016
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 603 14448 2156 27500  
7024 Kyrkjelydsal Orre tidsav. 6400 6400 6400 6400  
7025 Nye Kleppe kyrkje tidsav. 0 1000      
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 185 250 235 300  
  Gebyrfinansierte            
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6548 Nye VA-prosjekt  VAR 500 8000      
               
  TOTALT   79568 200033      

Finansområde

  • Rentenivået har stabilisert seg og vi er truleg nær botnen.
  • Kredittmarginar på lån har sunket dei siste månadene etter eit år kor dei har vore høge.  
  • Markandene har halde seg godt i løpet av sommaren trass i uroa kring "Brexit".  
  • Klepp har 2,7 millionar plassert i aksjefond.  Det er planlagt ei gradvis auke i aksjeplasseringane ut over hausten. 
  • Det er plassert 10 millionar i internasjonalt obligasjonsfond i KLP til erstatning for nedsal av norske bankobligasjonar.
  • Forvaltningsavtalen med SR-Forvaltning vart avslutta 1. august.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling juli 2016
Figuren viser samla disponible midlar på konti i SR-Bank i 2015 og til no i 2016.  50 millionar av likviditeten er plassert i annan bank med høgare rente.  Likviditeten er venta å følgje utviklinga i 2015 ut året.