Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport april/1.tertial 2016

Drift

Viser til saksutredning Budsjettendring/tertialrapport 1 - 2016

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Viser til saksutredning Budsjettendring/tertialrapport 1 - 2016

Investeringar

P.nr Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 2220 2826      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 961 1000      
Det manglar løyving til sluttføring av kabling på enkelte bygg på Bore og Kleppe skule. Rådmannen vurderer ulike løysingar og kjem attende til saka.
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 4 600 2670 3300  
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 tidsav. 0 1000 0 2000  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 2745 25170 6573 42000  
Betalt sluttoppgjør for en bolig og tatt den i bruk. Betalt kontraktsfakturaer for 5 (5 * kr. 150.000,-). Avtalt kjøp av, men foreløpig ikke skrevet kontrakt for en bolig til.
1401 Flyktningebustader løp. 8201 26500      
Det er kjøpt og overtatt to eneboliger
1409 Smievegen utleige vansk.s. tidsav. 900 9365 1534 10000  

Gitt tilsagn om tilskudd og lån. Ferdig ca 1. juli

1410 Sal av prestebustad   75 0      
Kostnader ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15.  
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1134 2484      
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB undervisning løp. 788 2437      
2010 Tu skule nybygg etterarb. 92 400 155884 156191  
2014 Fellespost skulane løp. 0 6047      
2015 UU-Tiltak skulane   133 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 tidsav. 59 362 1697 2000  
2022 Vardheia ungdomsskule tidsav. 0 15200 0 122000  
2023 Skuleutfordring tidsav. 0 3000 0 154000  
2116 Uteområder skule løp. 216 2000      
2124 Inneklima/brannsikring   1941 0      
Løyving ligg i prosjekt nr 2014
2173 Engelsvoll skule tidsav. 3901 11100 54158 55000  
Ramme auka med 3,1 mill i sak om rebudsjettering.
Gjenstår uteområde 0,5 mill - tas i skuleferien.
2182 Orstad skule/grendahus - utbedr. tidsav. 0 2919 565 3500  
2198 Orre skule rehab. tidsav. 72 477 1588 2000  
2235 Orre barnehage påbygg tidsav. 1118 4131 17981 21000  
Byggearbeidene er ferdig, holder på med sluttoppgjør. Regner med å ferdigstille dette medio juni. Forbruket vil ligge under budsjett.
2236 Orre barnehage uteområde tidsav. 0 1000 0 1000  
2237 Orre barnehage inventar tidsav. 551 1000 551 1000  
2254 Tomt ny bh Sporafjell tidsav. 8248 8200 8248 8200  
2255 Soveskur barnehager tidsav. 0 400 0 400  
2256 Mellombels løysing barnehage tidsav. 0 600 0 600  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 36 148 1633 1750  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 83 605      
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 28 2056      
6000 Maskinkjøp/teknisk løp. 493 665      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 2700      
6700 Trafikksikring løp. 0 1832      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 0 4396      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 1035 500 19320 19500  
6714 Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. tidsav. 0 195 10140 10300  
6720 Gatelys løp. 0 1068      
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. tidsav. 0 990 3210 4200  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen tidsav. 19 3000 19 18000  
Oppstart til hausten.
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad tidsav. 0 1000 0 1000  
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell tidsav. 0 12000 0 12000  
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling tidsav. 0 5000 0 5000  
Anbud er innhentet og det er sendt ut varsel til tilbyderne om hvem som er innstilt til å få arbeidet. Svarfrist 20. mai 2016.
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 8 14448 1561 27500  
7024 Kyrkjelydsal Orre tidsav. 6400 6400 6400 6400  
7025 Nye Kleppe kyrkje tidsav. 0 1000      
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 185 250 235 300  
  Gebyrfinansierte            
6327 Vatn næringsområde Tu VAR 0 1720 576 2300  
6548 Nye VA-prosjekt VAR 500 8000      
               
  TOTALT   42147 200033      

Finansområdet

Viser til finansrapport vedlagt budsjett/tertialrapport 1 - 2016

Likviditetssituasjonen

Viser til finansrapport vedlagt budsjett/tertialrapport 1 - 2016