Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Månadsrapport mars

Økonomisk status ved utgangen av mars er prega av covid-19.  Det er venta vesentlege meirutgiftar i deler av tenestane, men også lågare renteutgiftar.  Utviklinga i skatteinntektane framover er den som kan gje størst økonomisk utslag.  Det er pt. eit forventa meirforbruk på mellom 30 og 40 millionar for året.  Stortinget har lova å kompensere det meste av det som gjeld covid-19.  Rådmannen har foreslått å avsetje 19 millionar av mindreforbruket i rekneskapen 2019 til fond for å dekke meirforbruk som følgje av covid-19.  Det er også venta noe meirforbruk innan helse og velferd utanom covid-19.  Ny organisering i institusjon frå mars/april er venta å gi lågare kostnadar på sikt. Det vert nærmare gjennomgang av dette i tertialrapporten.

Drift

  R2019 R2020 B2020 Avvik P2020 Avvik P-B Herav korona effekter
Driftsinntekter og -utgifter
Rammetilskot -488,4 -146,8 -509,0 -362,2 -521,5 -12,5 -14,0 
 Klepp mottar 2,5 mot budsjettert 4 millionar i skjønnsmiddel til språkdeling.  Det er anslått at første runde i fordeling av middel frå staten til dekning av inntektssvikt og utgiftar som følje av Korona vil gje omlag 14 millionar i auka overføringar.  Regjeringa har varsla oppdaterte tal i kommuneproposisjonen 12. mai.
Inntekts- og formueskatt -568,6 -168,7 -580,0 -411,3 -545,0 35,0 35,0 
Som følgje av koroasiutasjonen er det svært vanskeleg å anslå skattetale for 2020.  Ved utgangen av mars låg inntektane 1,3 millioner under budsjett.  Noko av dette skuldast utsetting på forfall til mai.  Regjeringa har også gjort endringar i fordelingstala.  Utviklinga framover er mest utsikker.  Regjeringa har lagt fram prognosar som viser ein nedgang i BNP på 2 % i år.  KS har ut frå det anslått skattetapet for Klepp sin del til omlag 20 millionar.  Andre analyser tyder på nedgang i norsk økonomi på fra 3 til over 10 %.  Forventa skattetap er anslått til mellom 20 og 50 millionar avhengig av utviklinga viare. 
Skatt på eigedom 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
Andre generelle driftsinntekter -4,6 -0,5 -3,6 -3,1 -2,9  0,7  0,7 
 Det er venta ein reduksjon i rentekompensasjontilskotet på 700.000 som følgje av rentefallet
Sum generelle driftsinntekter -1061,6 -316,0 -1092,6 -776,6 -1069,4  23,2  21,7 
 Samla er det venta en inntekstsvikt på 23,2 millionar, av dette er 21,7 knytta til Korona.
Sum bevilgninger drift - netto (eks interne finanstransaksjoner) 968,6 412,8 1002,4 589,6 1021,0  0,0  18,6 
Sum driftsinntekter og -utgifter -93 96,8 -90,2 -187 -67  23,2  40,3 
 
Finansinntekter og utgifter
Renteinntekter -22,0 -1,7 -19,0 -17,3  -13,5 5,5  5,5 
Noregs bank har senka renta.  Marknadsrentane er på veg ned.  Oppdaterte prognosar legg til grunn ein inntektssvikt på 5,5 millionar.  Denne vil truleg endre seg ettersom marknadsrentane ennå ikkje har kome ned på dei nivå Noregs bank ønsker.
Utbytte -32,3 0,0 -34,4 -34,4  -34,4 0,0  0,0 
 Utbygge frå Lyse Energi AS er varsla som budsjettert.  Det vert forventa utbytte frå Klepp Energi AS på budsjettert nivå.
Gevinst og tap finansielle omløpsmiddel -1,8 0,0 0,0 0,0 1,5  1,5  1,5 
Børskursane har svingt betydeleg frå dag til dag som følgje av koronakrisa.  Det er venta at dette roer seg i løpet av året, men at verdiane på fonda pr. 1.1 vil være lågare ved utgangen av året.  Det er dekning på kursreguleringsfonde til å dekke fallet slik det ser ut pt.
Renteutgifter 21,0 7,8 29,2 21,5 19,2  -10,0  -10,0 
Fallet i rentenivået vil bety vesentleg reduserte låneutgiftar i løpet av året.  Kor mykje fallet blir er avhengig av om både marknadsrenta fell så mykje som Noregs bank ønsker og om risikomarginane ikke stig meir.  
Avdrag på lån 70,4 9,5 77,3 67,9 77,3  0,0  0,0 
 Avdrag vert betalt som vedtatt og i samsvar med kommunelova.
Netto finansutgifter 35,4 15,5 53,2 37,7

50,1 

-3,0  -3,0 
Netto er det rekna med reduserte finanskostnadar med 3 millionar pt. 
 
Netto driftsresultat -57,6 112,4 -37,0 -149,4      
 Det er pga stor usikkerhet ikkje laga pronose på netto driftsresultat i denne omgang.
 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat (interne finansieringstransaksjoner)    
Overført til investeringar 64,8 0,0 48,9 48,9  48,9 0,0  0,0 
 Venta å bli som budsjettert.
Netto avsetting til eller bruk av bundne driftsfond -4,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0
 Ikkje venta vesentlege avvik. 
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -7,8 -0,4 -11,2 -10,8 -11,2 0,0 0,0
 Ikkje venta vesentlege avvik pt.  Det er gitt ein krisefullmakt på 15 millionar som kan finansierast av disposisjonsfondet. Det er foreslått å avsetja 19 millioar av mindreforbruket i 2019 til disposisjonsfond til dekning av dette.
Sum disponeringar av tidlegare års mindreforbruk -26,3 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
Mindreforbruket i 2019 vert behandla av kommunestyret 11. mai.  Det er foreslått at 19 av dette vert avsett til disposisjonfond korona.
Sum interne finansieringstransaksjoner 26,7 -1,0 47,1 38,1 47,1 0,0 0,0
 
Samla budsjettavvik -30,9 0,0 0,0 0,0 38,8  1,5 37,3 
 Samla er det venta eit meirforbruk på 38,8 millionar.  Av dette er det anslått at 37,3 millionar er knytte til korona.  Utrekninga er svært usikker.  Det er venta at mykje av dette vert kompensert av regjeringa i revidert nasjonalbudsjett i mai.  
 
Bevilgningar drift - netto (inklusiv interne finanstransansaksjoner)       
Sentraladministrasjonen 51,0 22,9 52,1 29,2  52,1 0,0  0,0
 Det er ikkje venta vesentlege avvik.
Tenesteområde barn og unge 496,7 209,9 502,2 292,3  508,2 6,0 6,0
 Det er anslått eit inntektstap på 6 millionar som føgeje av stengning av SFO og bernehagar.  Stortinget har lova kompensasjon for dette men kor stor den blir er ukjent.  
Tenesteområde helse og velferd 315,4 142,7 327,9 185,2 345,9  18,0  18,0 
Ekstra kostnadar til korone er anlått til 6 millionar per måned.  Det er i prognosa lagt til grunn at desse vil vare i 3 månader, men både månedsbeløp og tid er svært usikkert.  Det ligger i dette kostnader til smittevernlegevakt, eiga avdeling på bufelleskap Kleppetunet tilrettelagt for koronasyke pasienter.  Deler av kostnadane til smittevernlegevakta vil bli dekke av nabokommunane.  Avtale om fordeling er ikkje på plass enno.  Regjeringa har lova å kompensere for ekstra kostnadar, men omfanget av dette er enno uavklart.
Tenesteområde samfunn og kultur 102,5 35,4 108,7 73,3 109,2 0,0 0,5
 Det er meldt om tap av inntekter på klepphallen og auka kostnadar til reinhald som følgje av korona.  Størrelsen vil avhenge av kor lenge situasjonen varer.
Kyrkje, trussamfunn og gravplassar 12,2 9,2 13,0 3,8 13,0  0,0 0,0
 Det er ikkje venta meirforbruk pt.
VAR 0,0 -12,9 0,0 12,9 0,0  0,0 0,0 
Budsjett er revidert som følgje av meirutgiftar i 2019 som må dekkast inn.  Er ikkje venta merforbur i forhold til ramma. 
Premieavvik, netto -23,7 0,0 -25,8 -25,8 -25,8 0,0 0,0 
KLP har meldt at det vert overført mindre middel til premiefond enn først varsla. Utsetting av lønnsoppgjøret til hauset gjer det svært usikker kor store utgiftane til dekning av det vert.
Lønnsreserver 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 0,0  0,0
 Utsetting av lønnsoppgjøret til hausten og koronakrisa vil truleg medføre vesentleg lågare lønsvekst i år enn budsjettert.  Ein er spent på kva regjeringa legg til grunn i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.  Anslaga er førebels ikkje endra.
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0
Det er gitt ein krisefullmakt på 15 millionar som ikkje er finansiert.  Det er foreslått dekka av midreforbruk i rekneskapen 2019. 
Diverse utgiftar -1,2 4,6 0,7 -3,9 -5,2 0,0 -5,9 

Dette er ei oppsummering av avvik ein ikkje enno har fordelt på avdelingane:
Det er anlått at redusert arbeidsgjevaravgift som følgje av korona vil redusere utgiftane med 5,9 millionar. 
I tillegg kjem auka sykelønsrefusjon som følgje av redusert arbeidsgjevarperiode. 
Det er venta auka vikarkosnadar som følge av karantene og auke sjukefråvær.

Sum bevilgningar drift - netto 953,0 411,8 1000,1 588,4 1018,7  0,0  18,6 
        

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatt Rogaland mars 2020Ledighet Jæren
Regjeringa legg fram nye tall for forventa skattevekst i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Investeringar

P.nr  Prosjektnavn/område Regn.2020 Budsj.2020 Regn.Tot Budsj.Tot Forventet avvik
  Fellesområde, barn og unge          
1000 IT/EDB 929 3000 33640 35100  
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 0 1500 24486 26689  
1500 BILER OG MASKINER 0 9650 0 9650  
2000 IT/EDB undervisning 81 3628 26666 23698  
Det vil koma investering mot sommaren, då det er ein god del læringsbrett som må byttast ut.
2116 UTEOMRÅDER SKULE 608 2000 11443 11609  
  Eiendom          
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 0 -100 1071 1500  
Prosjektet er i utviklingsfasen- romprogram skal legges fram politisk i juni 2020. Planlagt ferdigstillelse i 2024.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 414 400  
Sal er planlagt i 2020.
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 68 2300 3561 8283  
Tiltaksplan er under utarbeidelse. Prosjektet er en samlepost og det skal bevilges midler til mindre prosjekter utfra denne posten.
2019 PÅBYGG BORE SKULE 342 0 111590 121300  
Fortsatt dialog med entreprenør om oppretting av feil og mangler.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 6987 54900 59681 108422  
Prosjektet er ca 14 dager etter plan, og har fått noen tillegg grunnet sprengning i grunnen, men ligger ellers innenfor vedtatt ramme.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 4602 16600 9581 26200  
prosjektet er iht planlagt fremdrift og økonomi.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 7577 10300 39060 50300  
Overlevering er forskjøvet med to uker på grunn av montering av utstyr i hallen før sportsgulv kan legges. Ny overleveringsdato 12.juni. Fortsatt usikkerhet om endelig kostnad.
2030 KLEPPE SKULE 2074 39000 4788 42400  
Byggegjerde og arbeidsbrakker på plass.
2033 KLEPPELOEN SKULE 127 43600 3403 44700  

Funksjonsbeskrivelser fra arkitekt og konsulenter er ferdig utarbeidet. Konkurransegrunnlaget fra kommunen er snart ferdig. Reguleringsplanen forventes godkjent 11.mai 2020. 

2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 500 2650 3500  
Oppgradering av fasadekomponenter utføres i løpet av 2020.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 0 1100 742 1900  
Prosjektmidler til oppgradering av oppstillingsplasser for barnevogner til soving. Oppgraderinger skjer i prioritert rekkefølge.
2258 OMBYGGING VASSHUS BARNEHAGE 0 2000 0 2000  
Entreprenør valgt og prosjektet er igangsatt.
3016 KOMMUNALE BUSTADER 7 0 15754 13411  
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 420 32100 2371 35100  

Anbudsgrunnlag er snart klart. Husbanken har gitt tilsagn på tilskudd.

3242 FORELDREINITIATIVET 419 22400 1604 23900  

Anbudsgrunnlag er snart klart. Husbanken har gitt tilsagn på tilskudd.

3244 OMBYGGING KJØKKEN KLEPPHEIMEN 0 1000 0 1000  
Vurdering av prosjektets omfang pågår.
3245 UTVIDE BASE KLØVERVEGEN 9 0 1000 0 1000  
Entreprenør er valgt. Søknad innsendt - venter på IG. Estimert oppstart august/sept 2020.
3246 GJERDE KLEPPHEIMEN 60 300 60 300  
Prosjektutførelsen pågår.
  Kommunalteknikk          
2035 KLEPPELOEN SKULE REKKEFØLGEKRAV 267 5150 267 5150  
Prosjektering pågår
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 62 7700 95 7800  
Prosjektering pågår. Oppstart anlegg juni
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 160 250 1301 1750  
Arbeid ikkje påbegynt.
5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 145 26700 1325 29200  
Detaljeprosjektering 1. byggetrinn pågår. Noe forsinka ferdigstillelse.
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 100 214 300  
Arbeid ikkje påbegynt.
5136 TOALETT GUNNARSBERGET 0 475 0 475  
Avventer faktura på Klepp kommune sitt bidrag.
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 230 2400 8384 10531  
Prosjektering pågår. Møte med vellag for å proritere avholdt
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 0 3760 759 4800  
6000 MASKINKJØP TEKNISK 0 600 7283 7133  
6100 KLIMAPLAN/ENØK 0 1000 1668 2548  
Midler vil bli brukt i samsvar med handlingsprogram i klima- og miljøplanen. I 2020 vil hoveddelen av midlane bli brukt til sykkelhus på Øksnavadporten stasjon. Det er inngått avtale med leverandør.
6700 TRAFIKKSIKRING 67 500 2266 2719  
Arbeid ikke i gang.
6720 GATELYS 0 400 2497 2938  
Arbeid ikke i gang.
6724 TURVEG FIGGJOELVA 4773 1400 6697 6300 1000
Arbeid pågår. Forventer merforbruk på 1,0 mill. Foreslås finansiert ved omfordeling fra andre prosjekt.
6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 4691 15000 24530 35750  
Arbeid pågår.
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 4 0 24476 24500  
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 83 2500 878 7000  
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 0 1000 3513 4488  
Arbeid pågår.
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 1014 4076 1613 6076  
Arbeid pågår.
6766 GS LERKEVEGEN - ORRE 13 500 13 500  
6767 ANLEGGSBIDRAG UNDERGANG TJØTTA 0 400 0 400  
Arbeid ikke i gang.
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 2681 16560 6779 28060  
Forventet merforbruk redusert til 14,518,5 mill. eks MVA på grunn av uegnede masser i grunnen. Finansieres som foreslått i KSAK 14/20.
7029 Parkering Bore kyrkje 0 1900 0 1900  
Er under regulering, forventet ferdig regulert hausten 2020.
  Vann, avløp og renovasjon          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 928 1500 7170 6875  
Arbeid pågår.
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 285 0 6538 5650  
Kommer 4 mill i tilskot fra IVAR.
6332 IVAR-LEDNING KLEPP ST-SÆRHEIM-GRØVA 24 4250 404 4250  
6347 NY VANNLEDNING NORDSJØVEGEN 1600 2500 1600 2500  
Arbeid pågår. Videre fremdrift usikker.
6404 NEDGRAVDE RENOVASJONSLØSNINGER 0 500 0 500  
Arbeid ikke påbegynt.
6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 119 6000 1098 8500  
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 624 0 5017 4000  
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 0 4615 602 5245  
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 19 0 623 720  
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 2166 3000 6567 7402  
Arbeid pågår.
6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 15 0 1354 3180  
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 0 500 1455 3146  
Prosjektering neste etappe pågår. Trolig ikke anleggsaktivitet før høsten 2020
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 0 1000 4211 5333  
Arbeid pågår.
6568 OPPDIMENSJONERING VA GRØVA-FRØYL.V 0 5000 0 5000  
6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 1500 9 2000  
             
  SUM 44273 369514      

Finansområdet

  • Koronakrisa medførte svært store utslag i finansmarknadane i mars.  Rente- og kredittmarknadane vart nær kollaps nokre dagar i medio mars.  Noregs bank fulgte opp med svært kraftige tiltak med mellom anna tilførsel av likviditet, nedsettelse av rente og valutatiltak.  Dette har roa markandane.
  • Tilgang til finansiering i sertifikat og obligasjonsmarknaden vart stram i mars.  Regjeringa tilførte kommunalbanken 750 millionar i auka eigenkapital for å sikre tilgang på lån til kommunane.  KLP har også auka ramma for lån til kommunane.
  • Klepp hadde eit rullering av lån i starten av mars og eit nytt 15 april.  Begge var prega av uroa med færre tilbydare og auka marginar.
  • For å sikre likviditeten i perioden vart det overført 130 millionar frå "sparekonto" til ordinære driftskonto.  Dette vil gje redusert avkastning, men sikrar godt med likviditet tilgjengeleg dersom refinansiering av lån som forfaller dei neste månadane skulle bli vanskeleg.
  • Årets låneopptak vart tatt opp som to lån på 127,2 og 130 millionar. Årets startlån på 25 millionar er og mottatt.
  • Rådmannen har venta på eit fall i aksjemarknaden for å auke aksjeandelen.  Det har vore kjøpt for 4,4 millionar i aksjefond i KLP.  Det er att 3 millionar i mandat til rådmannen.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2020. Likviditeten er høgare enn vente pga. tidlege lånopptak og låge utbetalingar til investeringar.  Det vart i januar tatt opp årets låneramme på investeringslån.