Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Månadsrapport mai

Samlet er det anslått et mindreforbruk på omlag 10 millioner, samme som i tertialrapport 1.  Det er betydelig usikkerhet i anslagene som følge av covid-19 og følgene av den.  Anslaget er basert på at lønnsveksten blir som forventet i revidert nasjonalbudsjett (20 millioner lavere enn budsjettert).  Kommunestyret vedtok i tertalrapport 1 den 22. juni kompensasjoner og endringer som ikke er med i budsjett-tallene, men som fremgår av egen kolonne.  Det er ikke meldt nye avvik, den det må forventes noe mer avvik inne helse og velferd knyttet til miljøtjenesten, hjemmetjenestene og institusjon som det jobbes med, og som rådmannen eventuelt vil komme tilbake til i senere rapporter.

Drift

  R2019 R2020 B2020 Avvik P2020 Avvik P-B Herav korona effekter Endr 1.tertial
Driftsinntekter og -utgifter
Rammetilskot -488,4 -318,4 -509,0 -190,6 -530,2 -21,2 -18,3 -21,2
Rammetilskuddet har blitt økt i flere omganger som følge av covid-19. Det er gitt et ekstra skjønn på 0,7 millioner, en generell kompensasjon på 13,44 millioner, og en kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling for SFO og barnehage fra 15.mars til 14. april på 4,1 millioner. Det er i tillegg gitt ekstra skjønnsmidler som vil bli fordelt etter søknad til høsten. Tilskudd til språkdeling ble budsjettert med 4 millioner, i samsvar med utbetalingen i 2019, mens utbetalingen ble på 2,5 millioner. Det er i tillegg lagt inn 2,5 millioner i økte bevilgninger som redegjort for i tidligere avsnitt. Prognosen og endring i budsjett 1. tertial er i samsvar med revidert nasjonalbudsjett.
-herav inntektsutjevning     -21,6 -21,6 -22,2 -0,6 0,0 -0,6
-herav språkdeling   -2,5 -4,0 -1,5 -2,5 1,5 0,0 1,5
Inntekts- og formueskatt -568,6 -263,8 -580,0 -316,2 -565,0 15,0 15,0 15,0
Skatteutviklingen i 2020 blir uforutsigbar. Ved utgangen av mai lå innbetalingene 17 millioner under budsjett. Tilleggsforskudd på omlag 9 millioner ble innbetalt i juni mot normalt i mai. Reelt ligger en derfor omlag 8 millioner bak budsjett. Forskuddskatt med forfall 15 mai er utsatt til 15 juli. Tallene vil derfor ikke være sammenlignbare med tidligere år før utgangen av juli. Et stort antall permitterte som følge av covid-19 vil også sette sitt preg på skatteinnbetalingene de kommende månedene. Fallet i oljeprisen vil trolig også sette sitt preg på skatteinntektene, men er vanskelig å anslå pt. Virkningen blir trolig mer synlig utover høsten når virkningene av covid-19 avtar og en eventuelt vil se forskjell i skatteutvikling i vår region i forhold til landet. Virkningen av dette er i liten grad tatt inn i prognosene i denne omgang. Det er stort sprik i skatteanslagene for resten av året. KS har i flere omganger estimert ulike anslag til å ligge i intervallet 19-25 millioner for Klepp som følge av covid-19. Det er i anslaget i rapporten lagt til grunn regjeringen sitt oppdaterte budsjettanslag som gir en svikt på om lag 18 millioner for Klepp. I tråd med vanlig praksis legge det anslaget til grunn i revideringen av budsjettet, selv om dette etter rådmannens vurdering kan virke optimistisk. Regjeringen har pekt på at de vil kompensere kommunene for bortfall av inntekter som følge av covid19, og å følge regjeringens anslag er derfor det ryddigste i denne omgang.
Skatt på eigedom 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Andre generelle driftsinntekter -4,6 -0,8 -3,6 -2,8 -2,4 1,2 0,0 1,2
-herav rentekompensasjon -2,4 0,0 -2,3 -2,3 -1,5 0,8 0,0 0,8
Det er ventet redusert rente og avdragskompensasjon som følge av rentefallet. Dette utbetales i desember på basis av gjennomsnittlig Husbankrente for 2020. Vedtatt justert budsjett 1. tertial er i samsvar med oppdaterte renteprognoser.
-herav sal av frikraft -2,0 -0,3 -1,3 -1,0 -0,9 0,4 0,0 0,4
Kraftprisene er svært mye lavere hittil i år enn i fjor og lagt til grunn i budsjett. Vedtatt justert budsjett 1. tertial er i samavar med nytt anslag.
-herav diverse inntekter -0,2 -0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum generelle driftsinntekter -1061,6 -583,1 -1092,6 -509,5 -1097,6 -5,0 -3,3 -5,0
Sum bevilgninger drift - netto fra tabell nedenfor 968,6 513,6 1002,4 488,8 1000,1 -2,3 9,4 1,9
Avskrivingar 72,9              
Sum netto driftsutgifter -20,2 -69,5 -90,2 -20,7 -97,5 -7,3 6,1 1,9
 
Finansinntekter og utgifter
Renteinntekter -20,2 -4,1 -16,1 -12,0  -10,5 5,6 0,0 5,6
-herav ordinære renteinntekter -11,8 -2,9 -6,5 -3,6 -3,0 3,5 0,0 3,5
Viser til finansrapport 1-2020 for gjennomgang av renteutviklingen. Det ble i tertialrapporten 1 vedtatt endringer basert på nye renteprognoser og avtalte vilkår i de ulike avtalene. Renteutviklingen er usikker og vil bli fulgt løpende og eventuelt justert i 2. tertialrapport.
-herav ansvarleg lån Klepp energi AS -1,3 0,0 -1,3 -1,3 -0,8 0,5 0,0 0,5
Viser til finansrapport 1-2020 for gjennomgang av renteutviklingen. Det ble i tertialrapporten vedtatt endringer basert på nye renteprognoser og avtalte vilkår i de ulike avtalene. Renteutviklingen er usikker og vil bli fulgt løpende og eventuelt justert i 2. tertialrapport.
-herav ansvarleg lån Lyse energi AS -3,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,1 0,4 0,0 0,4
Viser til finansrapport 1-2020 for gjennomgang av renteutviklingen. Det ble i tertialrapporten vedtatt endringer basert på nye renteprognoser og avtalte vilkår i de ulike avtalene. Renteutviklingen er usikker og vil bli fulgt løpende og eventuelt justert i 2. tertialrapport.
-herav renteinntekter utlån av startlån -2,5 -1,3 -3,7 -2,4 -3,1 0,6 0,0 0,6
Viser til finansrapport 1-2020 for gjennomgang av renteutviklingen. Det ble i tertialrapporten vedtatt endringer basert på nye renteprognoser og avtalte vilkår i de ulike avtalene. Renteutviklingen er usikker og vil bli fulgt løpende og eventuelt justert i 2. tertialrapport.
-herav kalkulatoriske renter -1,7 0,0 -2,1 -2,1 -1,5 0,5 0,0 0,5
Utbytte -32,3 -25,4 -34,4 -9,0  -34,4 0,0 0,0 0,0
-herav Klepp energi AS -9,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0
-herav Lyse energi AS -23,3 -25,4 -25,4 0,0 -25,4 0,0 0,0 0,0
Gevinst og tap finansielle omløpsmiddel -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
Viser til finansrapport 1. Trolig har kommunen tilstrekkelig tapsfond til å dekke eventuell ytterligere nedgang i aksje og obligasjonsmarkedet.
Renteutgifter 21,0 10,1 29,2 19,1 18,0 -11,2 0,0 -10,5
Viser til finansrapport 1 for gjennomgang av renteutviklingen. Det er vedtatt endring i tertialrapport 1 basert på renteforventninger i starten av mai. Nivået marginalt opp etter det og følges eventuelt opp med revidering i tertialrapport 2. Fallet i rentene påvirker lånene ulikt pga ulike vilkår og bindingstid.
-herav ordinære renteutgifter 17,5 8,7 25,9 17,2 15,2 -10,7 0,0 -10,0
-herav startlån til videreutlån 3,5 1,4 3,3 1,9 2,8 -0,5 0,0 -0,5
Avdrag på lån 70,4 10,9 77,3 66,4 77,3 0,0 0,0 0,0
Netto finansutgifter 37,2 -8,5 56,0 64,5

50,4

-5,6 0,0 -4,9
Motpost avskrivingar -74,6 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 0,0 0,0 0,0
-herav kalkulatoriske avskrivinger -1,8 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 0,0 0,0 0,0
Netto driftsresultat -57,6 -78,0 -37,0 41,0 -49,9 -12,9 6,1 -8,0
 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat (interne finansieringstransaksjoner)    
Overført til investeringar 64,8 0,0 48,9 48,9  48,9 0,0 0,0 0,0
-herav etter fullmakt til tenesteområda (budsjettramme) 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0
Netto avsetting til eller bruk av bundne driftsfond -4,0 1,5 -0,6 -2,1 -0,6 0,0 0,0 0,0
-herav etter fullmakt til tenesteområda (budsjettramme) -4,0 1,5 -0,6 -2,1 -0,6 0,0 0,0 0,0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -7,8 -0,5 7,8 8,3 7,8 0,0 0,0 8,0
-herav etter fullmakt til tenesteområda (budsjettramme) -11,6 -0,5 -11,3 -10,9 -11,3 0,0 0,0 0,0
Dekning av tidligere års meirforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Disponering av tidligere års overskot -26,3 0,0 -30,9 -30,9 -30,9 0,0 0,0 0,0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 26,7 1,1 25,2 24,1 25,2 0,0 0,0 8,0
Fremført til dekning i seinare år (meirforbruk) 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,7 -12,9 6,1 0,0
Ikkje disponert netto driftsresultat -30,9 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
 
Bevilgningar drift - netto 
Sentraladministrasjonen 51,0 29,5 52,1 22,6  53,7 1,6  1,6 1,6
Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse. Budsjettet er noe strammere enn tidligere år ettersom det er flere lærlinger enn tidligere og at derfor forventer at budsjettrammen der blir brukt. Økt midler tilført i RNB i forbindelse med at skattoppkrever videreføres til november ble vedtatt innarbeidet i tertialrapport 1.
Tenesteområde barn og unge 496,7 245,5 502,2 256,7  508,2 6,0 6,3 6,3
Viser til tertialrapport fra tjenesteområde barn og unge. Tjenesteområdet forventer ikke mer merforbruk etter at utgifter og inntektsbortfall knyttet til covid-19 er kompensert med de 6,3 millionene kompensert i tertialrapport 1.
Tenesteområde helse og velferd 315,4 184,7 327,9 143,2 344,4  16,5  6,3 14,0
Viser til tertialrapport fra. Det er i tertialrapporten vedtatt å kompensere helse og velferd for kr. 6.320.000,- knyttet til antatte ekstrautgifter i forbindelse med covid-19. I tillegg er det vedtatt å tilføre kr. 908.000,- som er tilført fra staten i forbindelse med nye satser for legene. Det er også vedtatt en tilleggsbevilgning for 2020 for å kompensere merutgifter i forbindelse med forsinket flytting av institusjonstjenestene i forhold til vedtatt budsjett, merkostnader i forbindelse med flyttingen, samt ekstrautgifter knyttet til spesielt krevende enkeltbrukere, samlet kr. 6.740.000,-.
Tenesteområde samfunn og kultur 102,5 50,3 108,7 58,4 109,7 1,1 1,1 1,1
Viser til tertialrapport fra samfunn og kultur.
Kyrkje, trussamfunn og gravplassar 12,2 9,3 13,0 3,7 13,1  0,1 0,0 0,0
Tilskudd til andre trossamfunn ble kr. 113.000 høyere enn budsjettert i fjor og det forventes tilsvarende i år. I fjor ble dette dekket av mindreforbruk på kirkegårdsforvaltningen. Det foreslås ikke revidert budsjett i denne omgang, men blir vurdert på nytt i tertialrapport 2.
VAR 0,0 -5,1 0,0 5,1 6,0  6,0 0,0 0,0
Viser til vedlagt rapport fra samfunn og kultur. Det er forventet en inntektssvikt på VAR på om lag 6 millioner. VAR området er «selvkostfinansiert» og konsekvensene for budsjettet i år vil være at budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond (tidligere lånt pga underskudd) ikke blir tilbakeført i år. I tillegg må en trolig låne 1-2 millioner mer av disposisjonsfond. Rådmannen har satt i gang arbeidet med revidering av budsjettet og vedtatt hovedplan. Det er foreslått å legge frem en egen sak om dette i august.
Premieavvik, netto -23,7 0,0 -25,8 -25,8 -33,5 -7,7 0,0 -7,7
KLP og SPK har i samsvar med ordinære rutiner lagt fram oppdaterte beregninger for pensjonspremie og pensjonskostnader. Som følge av redusert pensjonskostnad øker premieavviket (premieavvik = betalt pensjonspremie på avdelingene – beregnet pensjonskostnad). Økt premieavvik i år medfører amortisering (tilbakeføring) de neste 7 årene, tilsvarende 1,14 millioner årlig.
Som følge av at lønnsoppgjøret er utsatt til høsten vil endelig pensjonspremie i år ikke bli klar før sent i høst. Det er ventet nye prognoser i september, og rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport. Kommunestyret har i tertialrapport 1 vedtatt endring av årets premieavvik med 8 millioner, og at dette avsettes til pensjonsfond til dekning av økt amortiseringskostnad de kommende årene, eventuelt til justeringer på pensjon senere i år.
-herav årets premieavvik -12,2 0,0 -26,8 -26,8 -34,8 -8,0 0,0 -8,0
-herav bruk av premiefond -24,1 0,0 -13,0 -13,0 -13,0 0,0 0,0 0,0
-herav amortisert premieavvik 12,7 0,0 14,0 14,0 14,3 0,3 0,0 0,3
Lønnsreserver 0,0 0,0 21,0 21,0 1,0 -20,0  0,0 -7,5
Regjeringen har i RNB nedjustert lønnsveksten for 2020 fra 3,6 til 1,5 %. I realiteten betyr det tilnærmet 0 i lønnstillegg i år som følge av 1,2 % i overheng og om lag 0,2 % i lønnsglidning. Om dette blir akseptert av forhandlingspartene er umulig å svare på nå. TBU, SSB og Norges bank har litt høyere anslag. Vanligvis vil lønnsveksten for året være kjent når tertialrapport 1 skrives. Regjeringen har lagt til grunn at spart lønn skal være med å kompensere for skattesvikt og merkostnader som følge av covid-19. Rådmannen foreslår å justere ned lønnsreserven i denne rapporten med om lag halvdelen av nedgangen regjeringen forventer. Resten holdes som buffer til lønnsforhandlingene er mer avklart og til eventuell nedjustering av skatteanslaget.
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Redusert arbeidsgiveravgift         -5,9 -5,9 -5,9 -5,9
Regjeringen har redusert arbeidsgiveravgiften med 4 % (fra 14,1 %) for mai og juni. Hvordan det skal gjennomføres er ennå uklart og dette er midlertidig ført opp som en inntekt. Rådmannen vil bruke sin fullmakt i økonomireglementet til å justere budsjettet i samsvar med det utslag dette får i regnskapet.
Diverse utgiftar -1,2 0,5 0,7 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0
Sum bevilgningar drift - netto 953,0 514,7 1000,1 485,5 997,8  -2,3 9,4  1,9
-herav netto avsetning eller bruk av fond og overført til investering -15,6 1,1 -2,3 -3,3 -2,3 0,0 0,0 0,0
Sum bevilgningar drift, netto til oppstilling 968,6 513,6 1002,4 488,8 1000,1 -2,3 9,4 1,9

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatt Rogaland mai 2020Ledighet Jæren
Regjeringa la fram nye tall for forventa skattevekst i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Investeringar

P.nr  Prosjektnavn/område Regn.2020 Budsj.2020 Regn.Tot Budsj.Tot Forventet avvik
  Fellesområde + barn og unge          
1000 IT/EDB 1002 3000 33713 35100  
1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde 0 190 758    
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 0 1500 24486 26689  
1500 BILER OG MASKINER 368 9650 368 9650  
2000 IT/EDB undervisning 101 3525 26686 23698  
Det vil koma investering mot sommaren, då det er ein god del læringsbrett som må byttast ut.
2116 UTEOMRÅDER SKULE 1132 1782 11967 11609  
  Eiendom          
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 147 429 1218 1500  
Romprogram vedtatt i formannskapet. Arkitektkonkurranse til høsten. Prosjektet ferdig 2024.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 414 400 800
Rebudsjettert salg på 4 millioner i kommunestyret 11. mai. Estimert salg nå er 3,2 millioner.
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 160 7918 3653 8283  
Samlepost for mindre investeringstiltak på formålsbygg. Tiltaksplan klar, samkjøres med spesielle vedlikeholdstiltak og motkonjunkturliste.
2019 PÅBYGG BORE SKULE 3430 10053 114678 121300  
Enkelt av opprettinger/ dokumentasjoner er godkjent og gjort opp for. Fortsatt mange punkter gjenstår å rette opp eller dokumentere. Sluttoppgjør er mottatt på skoledelen og uteområdet, uenighet om enkelte endringsmeldinger. Sør i garden er det god fremdrift på og skal stå klar til skolestart etter ferien dette år. Usikkerhet om endelig sluttsum på prosjektet.
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 0 -485 4485 4000  
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 11189 56775 63882 108422  
Prosjektet er iht plan, ferdig til sommeren 2021.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 9886 21222 14865 26200  
Iht plan, ferdig sommeren 2021.
2024 SOLCELLER MM BORE SKULE 0 327 1361 1688  
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 13809 18818 45291 50300  
Prosjektet skal overtas i denne måned. Usikkerhet om den endelige sluttsummen på prosjektet. Omtvistet endringsmeldinger må avklares.
2030 KLEPPE SKULE 6346 39686 9060 42400  XXX
Graving påbegynt. På grunn av dårlige grunnforhold, myr, leire må det foretas omfattende masseutskifting. Dette vil føre til merutgifter.
2033 KLEPPELOEN SKULE 1085 41425 4360 44700  

Kleppeloen skule har blitt utlyst på Mercell. Innleveringsfrist for tilbud er 17.08.2020. Det ser ut til å være stor interesse på Kleppeloen.

2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 834 2650 3500  
Oppgradering av fasadekomponenter utføres i løpet av 2020.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 0 1159 742 1900  
Prosjektmidler til oppgradering av oppstillingsplasser for barnevogner til soving. Oppgraderinger skjer i prioritert rekkefølge.
2258 OMBYGGING VASSHUS BARNEHAGE 517 2000 517 2000 175
Største delen av prosjektet ferdigstilles i løpet av juli mnd, men noe arbeid vedrørende systemgjerder avventes til inngått avtale med nabo. Det varsles en overskridelse på NOK 175 000,- inkl mva
3016 KOMMUNALE BUSTADER 7 3357 15754 13411  
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 1090 32276 3041 35100  

Ingen endringer. Anbudsfrist 22. juni.

3242 FORELDREINITIATIVET 1089 22715 2274 23900  

Ingen endringer. Anbudsfrist 22. juni.

3244 OMBYGGING KJØKKEN KLEPPHEIMEN 0 1000 0 1000  
Vurdering av prosjektets omfang pågår.
3245 UTVIDE BASE KLØVERVEGEN 9 0 1000 0 1000  
Entreprenør er valgt. Søknad innsendt - venter på igangsettingstillatelse. På grunn av klage ifra vellagsstyret blir det ikke gitt igangsettingstillatelse før enighet med disse. Det blir derfor ikke eventuell oppstart før lengre utpå høsten.
3246 GJERDE KLEPPHEIMEN 75 300 75 300  
Prosjektutførelsen pågår.
  Kommunalteknikk          
2035 KLEPPELOEN SKULE REKKEFØLGEKRAV 1075 5150 1075 5150  
Status perioden: Prosjektering pågår. Anbud legges ut i slutten av juni.Status året: Forventer ingen avvik.
2301 AKTIVITETSOMRÅDE KLEPPE SKULE 0 918 662 1580  
2303 AKTIVITETSOMRÅDE BORE SKULE 0 420 410 830  
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 237 7767 270 7800  
Status perioden: Prosjektering ferdig. Oppstart ila. juni.Status året: Forventer ingen avvik
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 171 181 1311 1750  
Status: arbeid avsluttet Økonomi: Forventer ingen avvik
5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 554 28023 1733 29200  
Detaljprosjektering pågår. Antatt ferdig august 2020 for utlysing på utførelsesentrepriser i september 2020.  Forventer ingen økonomiske avvik.
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 86 214 300  
Arbeid ikkje påbegynt.
5136 TOALETT GUNNARSBERGET 0 475 0 475  
Avventer faktura på Klepp kommune sitt bidrag.
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 53 197 250  
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 1356 2370 9510 10531  
Opparbeidelse av lekeplasser pågår fram til oktober 2020.  Forventer ingen økonomiske avvik.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 0 4040 759 4800  
Prosjektet ses sammen med prosjekt 5124, og rapportering er gjort på det prosjektet.
558 Nytt bibliotekssystem 107 0 107 0  

Blir dekka på driftsbudsjettet.

6000 MASKINKJØP TEKNISK 0 600 7283 7133  
Har ikke påløpt utgifter i år.  Forventer ingen avvik
6100 KLIMAPLAN/ENØK 0 1000 1668 2548  
Midler vil bli brukt i samsvar med handlingsprogram i klima- og miljøplanen. I 2020 vil hoveddelen av midlane bli brukt til sykkelhus på Øksnavadporten stasjon. Det er inngått avtale med leverandør.
6700 TRAFIKKSIKRING 111 517 2311 2719  
Arbeid i gang. Forventer ingen avvik.
6711 SENTRUMSUTVIKLING 3 1119 6530 8400  
6720 GATELYS 0 421 2497 2938  
Arbeid pågår. Forventer ingen avvik.
6724 TURVEG FIGGJOELVA 5872 4376 7796 6300 1400
Arbeid pågår.  Forventet merforbruk på 1,4 mill. ved utgangen av april vedtatt omdisponert fra prosjekt veglys, trafikksikring og sentrumsutvikling i tertialrapport 1.
6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 9671 15911 29510 35750 2000
Arbeid pågår. Forventer merkostnader på 2,0 mill til grunnerverv i forhold til opprinnelig budsjett. Det finansiert i tertialrapport 1.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 197 6242 992 7000  XXX
Prosjektering pågår.  Nye krav fra vegvesen/fylkeskommune medfører dyrere løsning. Forventer merkostnader. Størrelsesorden ikke klarlagt.
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 0 975 3513 4488  
Arbeid pågår.
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 2390 5477 2989 6076  
Arbeid ferdig. Forventer ingen økonomiske avvik.
6766 GS LERKEVEGEN - ORRE 65 500 65 500  
Grunnforhandlinger pågår. Oppstart juli/augiustStatus året: Forventer ingen avvik.
6767 ANLEGGSBIDRAG UNDERGANG TJØTTA 0 400 0 400  
Arbeid trolig utsatt til 2021. Forventer ikke økonomisk avvik
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 8021 37345 12118 42860  
Masseutskiftingkontrakt pågår, og blir ferdig uke 34. Gravplassoppbygging er noe forsinket pga. masseutskiftingen, men pågår for fullt.Ingen nye kjente økonomiske avvik.
7029 Parkering Bore kyrkje 0 1900 0 1900  
Er under regulering, forventet ferdig regulert hausten 2020.
  Vann, avløp og renovasjon          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 1019 633 7261 6875  
Forventer merforbruk ca 500 000. Finaniseres ved å omdisponere fra andre VA prosjekt.
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 285 3398 6538 9650  
Arbeid nær avsluttet. Ikke flere utgifter på 2020.
6332 IVAR-LEDNING KLEPP ST-SÆRHEIM-GRØVA 65 3870 445 4250  
Arbeid pågår. Forventer ikke merforbruk
6338 BRAUT 2.ETAPPE 0 528 972 1500  
Avventer til klepp energi med entreprenør er tilbake i området. Forventer ingen økonomiske avvik
6347 NY VANNLEDNING NORDSJØVEGEN 1600 2500 1600 2500  
Prosjektering pågår. Videre fremdrift usikker pr d.d.  Forventer ikke økonomiske avvik
6404 NEDGRAVDE RENOVASJONSLØSNINGER 0 500 0 500  
Arbeid ikke påbegynt.
6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 150 1515 1129 2500  
Arbeid pågår. Forventer ingen avvik.
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 948 4607 5340 9000  
Arbeid pågår. Utfordringer med grunnforhold. Mulig merforbruk.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 120 4638 722 5245  
Forventer ingen avvik dersom oppstart i år. Oppstartstidspunkt ennå ikke klarlagt.
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 19 112 623 720  
Prosjektering/godkjenning av Banenor. Økonomi: Forventer ikke avvik
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 2204 2992 6606 7402  
Arbeid pågår. Forventer ikke økonomiske avvik.
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 1405 85 1496  
Arbeid pågår. Forventer ingen avvik.
6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 2981 7841 4320 9180  
Arbeid pågår. Ferdig august 2020 med ett delstrekk. Forventer ingen økonomiske avvik
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 312 1692 1767 3146  
Status: Prosjektering neste etappe pågår. Trolig ikke anleggsaktivitet før høsten 2020. Økonomi: Forventer ingen avvik.
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 0 1122 4211 5333  
Arbeid pågår. Forventer ingen økonomiske avvik.
6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 1991 9 2000  
Prosjektering pågår. Ingen avvik.
  SUM 90966 446176      

Finansområdet

  • Koronakrisa nar medført svært store utslag i finansmarknadane i mars og april.  Mai har vært roligere, men det er ventet nye børskorreksjoner fremover.
  • Klepp hadde eit rullering av lån i mai.  Det var godt med tilbud på ulike lånetyper
  • For å sikre likviditeten i den uroen som er vart det i mars overført 130 millionar frå "sparekonto" til ordinære driftskonto.  Dette vil gje redusert avkastning, men sikrar godt med likviditet tilgjengeleg dersom refinansiering av lån som forfaller dei neste månadane skulle bli vanskeleg.
  • Årets låneopptak vart tatt opp som to lån på 127,2 og 130 millionar. Årets startlån på 25 millionar er og mottatt.
  • Rådmannen har venta på eit fall i aksjemarknaden for å auke aksjeandelen.  Det vart i mars kjøpt for 4,4 millionar i aksjefond i KLP.  Det er att 3 millionar i mandat til rådmannen etter reglementet som gjaldt i mai.  Nytt reglement vart vedteke 22. mai og rådmannen vil gradvis tilpasse seg nytt mandat.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2020. Likviditeten er høgare enn vente pga. tidlege lånopptak og låge utbetalingar til investeringar.  Det vart i januar tatt opp årets låneramme på investeringslån.