Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport november 2015

Skattesvikt for Klepp i november. Ny prognose 496 millioner mot 507 i revidert budsjett og 516 i opprinnelig. Omlag 55 % av skattesvikten blir kompensert i skatteutjevningen i rammetilskuddet.  I tillegg får Klepp økt rammetilskudd som følge av at skatteinntektene for landet samlet blir høyere enn forventet.  Mindreforbruk til lønnsoppgjør, lavere pensjon og netto renter. Merforbruk på avløp, slam og renovasjon på 1,1 millioner og på kirkegårder med 0,2 millioner.  Samlet anslås et mindreforbruk/overskudd på omlag 5 millioner ved utgangen av året.

Drift

Skjema 1A (tall i heile mill.) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -490,7 -492,7 -507,0 -496,0 11,0
Korreksjonen av fordelingstallene gav inntekter i november som er 5,4 millioner dårligere enn i fjor, mens marginoppgjøret ble 0,7 millioner bedre enn i 2014.  Sammen med svak skatteutvikling i Klepp forventes det nå en skatteprognose på 496 millioner. Anslått ventes nå en skattevekst i Klepp på 1,1 % mot opprinnelig budsjettert 5,7 %.  
Rammetilskot -376,8 -404,9 -393,5 -405,2

-11,7

Skatteveksten for landet ligger ved utgangen av oktober på 5,6 %, en økning fra regjeringens siste anslag til vekst på 4,6 %.  55% av skattesvikten pr. innbygger kompenseres gjennom rammetilskuddet.  Sammen med økt nasjonal skattevekst medfører kompensasjonen at rammetilskuddet øker mer enn Klepp sin skattesvikt.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -0,6 -1,3 -1,1 0,2
Andre tilskot          
Rentekompensasjon -3,9 -1,0 -4,7 -4,0 0,7
Lavere rentenivå og lavere kompensasjongrad for TU skule medfører lavere inntekter enn budsjettert.
Tilskot flyktningar -18,2 -22,9 -19,1 -19,5 -0,4
Kommunestyret har vedtatt å ta imot 12 ekstra flyktninger.  Det medfører ekstra tilskudd.  Midlene avsetttes til fond lengre nede i oversikten, og disponeres av etatenene/tjenesteområdet.
Diverse inntekter -0,6 -0,5 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -891,3 -922,6 -925,7 -925,8 -0,1
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -6,7 -3,0 -3,8 -3,9 -0,1
Renter lån energiselskap -5,3 -2,4 -5,2 -4,4 0,8
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,3 -1,7 -2,8 -1,9 0,9
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,5 0,0 -2,5 -1,9 0,6
Utbytte Energiselskap -23,2 -26,3 -26,3 -26,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 22,8 13,1 22,4  19,5 -2,9
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 2,5 2,6 2,8 0,2
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 54,4 46,9 55,4 55,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 38,7 29,1 39,8 39,3 -0,5
Avsett disposisjonsfondet 0,2 0,2 1,3 1,3 0,0
Avsett pensjonsfond 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 18,2 0,0 19,1 19,5 0,4
Til bundne avsetningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 17,7 0,1 31,8 32,2 0,4
Overført til investeringar 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0
Seniortiltak 1,9 0,7 2,0 2,0 0,0
AFP 62-65 4,0 3,3 4,2 3,8 -0,4
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tidlegare års premieavvik 3,6 0,0 6,5 6,5 0,0
Årets premieavvik -18,4 0,0 -13,7 -13,7 0,0
Lønsreserve 2015 0,0 0,0 4,3 0,0 -4,3
Lønnsforhanlingene er ferdige og konsekvensene fordeles ut i rammene i november.  Beregningene viser en besparelse i forhold til avsatt lønnsreserve på 4,3 millioner som følge av lavere lønnsvekst i 2015 enn budsjettert.
Tilleggsbevilgning 0,0 0,0 1,4 0,0 -1,4
Deler av innspart pensjon har i tertialrapportene vært avsatt til tilleggsbevilgninger som buffer for skattesvikt.
Diverse utgifter -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Sum diverse -19,1 4,1 5,5 -0,6 -6,1
Til fordeling drift -854,1 -889,3 -848,5 -854,8 -6,3
           
Skjema 1B Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 39,3 40,5 42,6 42,6 0,0

Sentraladministrasjonen ventes å gå med et overforbruk på omlag 0,3 millioner som dekkes av overskuddsfond.

Skule og barnehage 405,1 373,4 410,8 410,8 0,0

Kommunalsjefen reknar med at etaten kjem ut i balanse samla sett ved årsslutt. Nokre avdelingar reknar med å koma ut med eit underskot, medan andre reknar med å koma ut med overskot.

Helse, Sosial og Omsorg 323,7 317,4 305,2 305,2 0,0

Tjeneste området helse og velferd har et mindreforbruk. Det meste er på lønn. Stillingar er holdt vakante der det er rom for dette, og man benytter seg av arbeidskraft fra andre avdelinger ved sykdom ol. der det er mulig.

Lokal utvikling 77,0 69,8 81,3 81,3 0,0

Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventer vi ikkje overforbruk. Lønsutgifter er under kontroll totalt sett.  Vi ligg for høgt på park. Dette vil bli betra ved endeleg fordeling, men ikkje koma i balanse. Vi ligg og høgt på vedlikehald samanlikna med tidlegare år.

Kyrkja 8,8 8,5 8,6 8,8 0,2
Meirforbruk på kyrkjegårder, men Park har overfakturert og dette vil bli retta opp. Venter eit lite meirforbruk for året.
VAR 0,0 -9,6 0,0 1,1 1,1

Sjølvkostområde vatn forventar eit stort overskot på om lag 2,9 mill og vil kunne dekkja inn tidlegare års meirforbruk. Områdene for avløp, slam og renovasjon forventar meirforbruk på omkring 1,1 mill til saman, som kjem i tillegg til tidlegare års underskot. Eventuelle avvik i planlagde saneringsprosjekt vil kunne påverka resultatet (ligg an til mindreforbruk på sanering).

Sum fordelt 853,8 800,0 848,5 849,8 1,3

Meir-/mindreforbruk (-)

-0,2  -89,3 0,0  -5,0  -5,0 

Det ventes et samlet mindreforbruk på omlag 5 millioner slik prognosene er nå.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk i litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat. 

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling nov 2015ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland
Skatteinngang januar-november er 1,0% høgare enn ifjor for Klepp og 5,6 % for landet. Klepp ligg lågare enn budsjettert vekst på 3,3%, mens landet nå ligg over revidert budsjett på 4,6%. Stagnasjon i Klepp si skattevekst kan truleg forklarast med nedgangen i oljesektoren og kraftig auke i arbeidsløysa. 

Investeringar

P.nr. Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Forbruk 2015 Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme totalt Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 9185 7280      
1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde løp. 309 300      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 254 2000      
1008 Prosjekt IT-sikkerhet   56        
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 649 1390 2525 3300  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 0 5170 3827 42000  
1401 Flyktningebustader løp. 11367 28500      
Andel tilskot frå Husbanken vert truleg lågare enn budsjettert 40%.
Etter vedtak i kommunestyret er budsjett auka frå 16,5 til 28,5 mill
1408 Utleigebustader Stasjonsvegen etterarb. 10 0 6692 6600 92+
Prosjekt ferdig. Sluttmelding i oktober.
1409 Smievegen utleige vanskeligstilte tidsav. 430 9920 510 10000  
Oppstart i oktober, med Gann Tre som entrepenør
1430 Tomter Pollestad tidsav. 286        
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1440 Diverse tomtekjøp løp. 2015 3000      
1441 Kjøp friluftsareal tidsav. 29        
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB Undervisning løp. 1532 2000      
2010 Tu skule nybygg tidsav. 11626 15000 155773 156000  
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2011 Tu skule inventar tidsav. 936 590  8240 7900  
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2014 Søppelsikring ved skulane løp. 533 1200      
Nedgravde container på plass ved engelsvoll skule
2015 UU-Tiltak skulane løp. 205 440      
2016 Kleppe skule rehab. tidsav. 0 1000      
2017 Engelsvoll skule - inventar tidsav. 1638 2000 1638 2000  
2018 Eirik Raude senter - inventar tidsav. 367 400 367 400  
2019 Påbygg Bore skule tidsav. 0 1000      
2022 Vardheia ung.skule tidsav. 0 200   122000  
2116 Uteområder skule løp. 1241 1230      
2124 Inneklima/brannsikring løp. 1402 4570      
2173 Rehabilitering Engelsvoll skule tidsav. 16879 20000 47987 46900 5 mill

Jmfr K-sak 27/15 Prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - Rehabilitering - Uteområde. Rammeauke 2.400
Byggearbeider er ferdig - uteområder under arbeid.
Estimat overskridelse ca 5 mill

2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 169 3090 563 3500  
2198 Orre skule rehabilitering tidsav. 632 1110  7223 11000  
2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. (Eirik Raude) tidsav. 3112 2390  7690 7000  
Kr 850.000,- skal overføres frå skulebudsjett i slutten av året når arbeidet er ferdig
2235 Påbygg barnehage (Orre) tidsav. 14506 14710 14791 21000  

Auka ramme jmfr K-sak 8/15 Prosjekt tilbygg Orre barnehage - Kostandsramme og tilleggsløyving. 

2236 Barnehage uteområde (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2237 Barnehage inventar (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2238 Klepp fam. og fri. inventar tidsav. 0 300   300  
Prosjekt blei fullført i 2013 og utgår i 2015
3011 Tilbygg Kleppetunet NAV tidsav. 8 3500 8 3500  
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 591 910 1427 1750  
3230 Ombygg. Kleppetunet 3.etg. tidsav. 409 80 1019 700 319+
Ligg an til meirforbruk 319+. Sjåast i samanheng med ubrukte midlar 0,273 mill på prosjekt 3011 Tilbygg Kleppetunet NAV i 2014
3234 Digitalt nødnett tidsav. 0 400   400  
3236 Tilbygg P. Krohnsv 27 - base tidsav. 1202 700 1202 700 502+
Meirforbruk 502+
3240 Avlastings-/barnebustad tidsav. 0 320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 144 550      
5123 Bru Frøylandsvatnet tidsav. 2250 2250 2250 2250  
Budsjettramme auka med 250 frå LU driftsmidlar
5302 Oppgrad. leikeplasser løp. 694 1000      
5327 Kunstgras på grusbanen tidsav. 3182 3300 3182 3300  
5328 Lysløype Salteskogen tidsav. 737 900 737 900  
6000 Maskinkjøp teknisk løp. 483 600      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 300 2000      
6700 Trafikksikring løp. 0 1500      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 1004 3400      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 166   18265 19500  
Sluttføring i løpet av hausten. Ubrukt bevilling på 1,52 mill er ikkje rebudsjettert frå 2013.
6714 Sykkel-/gangsti Grødalandsvn. tidsav. 484 680 10140 10300  
Arbeidene og alle oppgjør er ferdig
6718 Fotgjengertunnell Orstad tidsav. 0 1000   1000  
6720 Gatelys løp. 171 940      
6722 Lys Frøyl.vatn-Laland-Time gr. tidsav. 0 990 3210 4200  
6754 Støyskjerming Øksnevadlia etterarb. 30   9258 7698 1560+
Arbeidet avsluttet. Ingen kjente utgifter gjenstår
6755 Utandørsanlegg Rådhuset tidsav. 500   1862 1362  
Overførast 0,5 mill frå LU disp.fond
7012 Lager Klepp Kyrkjegard tidsav. 0 500   500  
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 471 14420 1553 25000  
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 0 300   300  
9102 Egenkapitaltilskot KLP Eierand. 2099 2400     -301
Gebyrfinansierte (VAR)
6238 Oppgrad. vassledn. tidsav. 0 5500 0 5500  
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6547 Kloakk Skas  tidsav. 3058 2770 4183 3900  

Arbeidet er avsluttea, men nokre fakturaer står igjen.
Ramme auka med 1,9 mill v/2.tertialrapport

6548 Nye VA-prosjekt tidsav. 500 750   750  
6551 Flomsikring Kleppekanalen tidsav. 0 0   0  
0,4 mill vedteke omdisponert til prosjekt 6547 Kloakk Skas
6552 Flomsikring Tu tidsav. 0 0   0  
1,5 mill vedteke omdisponert til prosjekt 6547 Kloakk Skas

Finansområdet

  • Rentenivået er ulag uendra frå forrige rapport.
  • Nytt finansreglement vart vedteke i juni. Ein jobbar med tilpassing eksisterande plasseringar.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling nov 2015
Figuren viser disponible midlar på konti i 2014 og hittil i 2015.  Likviditeten er tilfredstillande og tilstrekkeleg. Auka i juni 2014 og 2015 skuldast låneopptak.