Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport april 2015

Drift

Skjema 1A (tall i heile mill.) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Bud.
Skatt på inntekt og formue -490,7 -146,9 -516,0 -506,0 10

Skatteutviklinga er vesentleg lågare enn budsjettert. Veksten ved utgangen av april er på 2,15 % mot budsjettert 5,2 %, og 5,77 % som skal være revidert anslag om ein legg stortingets anslag til grunn. (I vedtatt statsbudsjett vart fordelinga mellom skatt og rammetilskot endra tilsvarande ei auke på 3 millioner i skattanslag for Klepp) 
Skatteveksten i % vil truleg auke i mai som følge av at Klepp ble trukke 5 millionar som var for mye innbetalt i 2013. Dette er korrigert for i skatteanslaget og prognosa.
Reelt er skattesvikten omlag 13 millionar målt mot stortingets vedtak og 10 millionar målt mot vedtatt budsjett. Meir om skatteinntekter og sysselsetting i eige avsnitt.

Rammetilskot -376,8 -164,5 -392,2 -393,3 -1,1 

Klepp har mottatt 1,1 millioner mindre i skjønnstilskot til språkdeling enn budsjettert. Årsaka er at antall grupper er færre enn budsjettert og færre enn dei siste åra.
Som følgje av lågare skattevekst i Klepp enn vert trekket i inntektsutjamninga 1,2 milloner mindre enn budsjettert om ein legg skatteveksten for landet på 3,26 % til grunn for resten av året.
Stortingets budsjettvedtak vil gje Klepp 2,1 milloner mindre i rammetilskot
Forslag til kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett vil gje Klepp ei tilleggsløyving på 3,1 millionar.
Samla verknad 1,1-1,2+2,1-3,1=1,1 i auka rammetilskot.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 0,0 -1,3 -1,3 0,0
Andre tilskot         0,0
Rentekompensasjon -3,9 -0,4 -4,7 -4,7 0,0
Tilskot flyktningar -18,2 -5,8 -17,0 -19,3 -2,3
Prognosa er oppdatert i samsvar med forventa tilskot med dei som er vedtatt og venta busett i 2015 og som er busett tidlegare år. Auka tilskot skuldat i tilleggmidlar ut over det generelle tilskotet.  Endeleg tilskot avheng av tidspunkt for mottak av dei som er vedtatt busett. Midla vert avsett til fond og vert disponert av etatane. Rådmannen har hatt ei gruppe som har sett på organisering og økonomi i flyktningearbeidet. Gruppa vil gje forslag til rådmannens leiargruppe i juni.
Diverse inntekter -0,6 -0,3 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -891,3 -318,0 -931,2 -924,6 6,6
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -6,7 -1,3 -3,8 -3,8 0,0
Renter lån energiselskap -5,3 0,0 -5,2 -5,2 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,3 -0,5 -2,8 -2,8 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,5 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Utbytte Energiselskap -23,2 -18,3 -24,1 -26,3 -2,2
Lyse har foreslått å utbetale eit utbytte på 18,269 millioner til Klepp. Det er 2,2 millioner høgare enn budsjettert.
Gevinst finansielle instrumenter -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 22,8 7,5 22,4 22,4 0,0
Rentenivået i starten av året har vore lågare enn budsjettert, men har no auka igjen. Det er venta ei nedgang i renta i mai, men utviklinga er usikker.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 1,3 2,6 2,6 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 54,4 10,3 61,1 55,4 -5,7
Økonomiavdelinga har hatt ei gjennomgang av nedbetalingsplanane på lån etter at dei rekneskapsoppgjøret vart oppdaga ein vesentleg differanse på nedbetalinga av eit lån i Kommunalbanken. Opprinnelege lånevedtak eksisterande nedbetalingsplanen viser at årets avdrag kan reduserast med 5,7 millioner dersom ein legg gjeldande betalingsplanar til grunn. Dette skuldast:
- Feil budsjetterte avdrag på eit lån med 2 millionar.
- Endring i avdragsplan eit lån i Kommunalbanken og eit i Opplysningsvesenets fond.
- Det er budsjettert med eit heilt års avdrag (4 millionar) på årets låneopptak, truleg vert det berre betalt avdrag for halve året.
Netto finansinnt./utgifter 38,7 -1,1 47,7 39,8 -7,9
Avsett disposisjonsfondet 0,2 0,0 1,3 1,3 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 18,2 0,0 17,0 19,3 2,3
Se kommentarane for tilskot flyktningar.
Til bundne avsetningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 17,7 0,0 18,4 20,7 2,3
Overført til investeringar 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0
Diverse fellesposter          
Seniortiltak 1,9 0,3 1,0 1,0 0,0
AFP 62-65 4,0 1,7 4,2 4,2 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -10,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0
Tidlegare års premieavvik 3,6 0,0 6,5 6,5 0,0
Årets premieavvik -18,4 0,0 -12,2 -15,2 -3,0
Nye premieprognoser frå KLP i april vil gje omlag 5 millioner i redusert pensjonspremie for etatane. Årsaka er nedjustere anslag på lønnsreguleringspremien. Rammane til etatane kan justerast ned tilsvarende. Rådmannen kjem tilbake til dette når verknaden av lønsforhandlingane er kjent.
Nye utrekningav av premieavviket viser at det vart 2 millioner lågare (redusert inntekt).
Netto ventes ei besparing på 3 millioner i pensjon samanlikna med budsjett.
Lønsreserve 2015/Tilleggsbevilgning 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0
Diverse utgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum diverse -19,1 2,0 14,6 11,6  -3,0 
Til fordeling drift -854,1 -317,0 -850,6 -852,6  -2,0
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 853,8 306,6 850,6 850,6 0,0
Meir-/mindreforbruk (-) -0,244 -10,4 0,0 -2,0 -2,0 
           
Skjema 1B  Regnskap 2014  Regnskap 2015  Budsjett 2015  Prognose 2015  Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 39,3 16,6 41,6 41,6 0,0

Sentraladministrasjonen venter å gå i balanse for året samla dersom midlar vert tilført i samsvar med sak i administrasjonsutvalet om engasjement og innleie av tilsette i IT avdelinga. Ein legg opp til å dekka det meste av dette i 2015 ved bruk av overskotsfond for sentraladministrasjonen.

Skule og barnehage 405,1 157,8 410,9 410,9 0,0

Pr. 1. tertial ser det ut til at dei aller fleste avdelingane kjem til å gå i balanse ved årsslutt. Det er nokre få skular som dreg med seg underskot frå i fjor som nok vil slita litt med å unngå underskot i år også. Totalt sett reknar kommunalsjefen med at etat for skule og barnehage vil koma ut i balanse i 2015.

Helse, Sosial og Omsorg 323,7 111,2 307,5 307,5 0,0

Tenesteområde ligger med et stort mindre forbruk,dette er ikke helt reelle tall da det er komt inn inntekter som ikke var periodisert og fakturaer som er forsinka. Men tenesteområde har helt klart et mindre forbruk og det meste er på lønn. Men vi har fått nokon uforutsette utgifter som vil spise noko av dette mindre forbruket. Og vi reknar med å kome i balanse i slutten av året.

Lokal utvikling 77,0 27,2 81,9 81,9 0,0

Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventer ein verken under- eller overforbruk. Lønsutgifter er under kontroll totalt sett.

Avdeling park har høgt forbruk, som må føljast med på. Overforbruket er på driftskostnader.

Kommunalsjefen reknar med å koma i balanse for 2015 for etaten samla sett.

Kyrkja 8,8 7,0 8,6 8,6 0,0
VAR 0,0 -13,2 0,0 0,0 0,0

Sjølvkostområda vatn og renovasjon er under kontroll utgiftsmessig, gebyrinntekter på vatn er over budsjett. Ein reknar med å gå i balanse ved årets slutt på desse to områda. På avløp er ein foreløpig avventande til å konkludera. Utgiftene til Ivar er høge, men gebyrinntektene er og over budsjett. Også på slam (SJT) er det høge utgifter. Inntektene er litt under budsjett, så ein reknar så langt med eit lite overforbruk på slam. Sanering vatn og avløp er under kontroll.

Sum fordelt 853,8 306,6 850,6 850,6 0,0

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbrukFram til nå ligg etatane sitt forbruk i litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat. Ramma og forbruket vil auke noko når årets lønnsforhandlingar er gjennomført.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

SkatteinntektarArbeidsledighetSkatteinngang januar-april er 2,15 % høgare enn ifjor for Klepp, 1,5 % høgare i Rogaland og 3,4 % for landet. Dette er ein lågare vekst enn budsjettert 5,2% for Klepp og 5,6% for landet.
Gjennomgang av skatteinntektene viser at skattesvikten i hovedsak skuldast nedgang i innbetalt skatt for arbeidstakarar busett i Klepp som er tilsett i verksemder i andre kommunar. Tal presentert av KS viser ei nedgang i sysselsettinga i oljesektoren på 5 %.  Gjennomgang av utvalde arbeidgjevarar i Klepp viser stagnasjon og nedgang i innbetalt skatt og arbeidsgjevaravgift i fleire andre  næringar. 

Investeringar

P.nr. Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Forbruk 2015 Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme totalt Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 5511 7280      
1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde løp.   300      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 33 2000      
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 108 1390 1984 3300  
1400 Omsorgsbustader tidsav.   5170 3827 42000  
1401 Flyktningebustader løp. 172 16500      
1409 Smievegen utleige vanskeligstilte tidsav. 63 9920 142 10000  
1430 Tomter Pollestad   286       *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1440 Diverse tomtekjøp løp. 81 3000      
1441 Kjøp friluftsareal   29   29   *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav.   360 5638 6000  
2000 IT/EDB Undervisning løp. 975 2000      
2010 Tu skule nybygg tidsav. 11437 15000 155584 156000 *
3.563 igjen på budsjett 2015, men bare 416 igjen på totalramme
2011 Tu skule inventar tidsav. 599 590  7903 7900  
2014 Søppelsikring ved skulane løp.   1200      
2015 UU-Tiltak skulane løp. 1 440      
2016 Kleppe skule rehab. tidsav.   1000   20000  
2017 Engelsvoll skule - inventar tidsav. 129 2000 129 2000  
2018 Eirik Raude senter - inventar tidsav. 206 400 206 400  
2019 Påbygg Bore skule tidsav.   1000   57000  
2022 Vardheia ung.skule tidsav.   200   24200  
2116 Uteområder skule løp. 166 1230      
2124 Inneklima/brannsikring løp. 303 4570      
2173 Rehabilitering Engelsvoll skule tidsav. 8270 20000 39378 44500 2400+4000

Jmfr K-sak 27/15 Prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - Rehabilitering - Uteområde. Rammeauke 2.400 K.styret 18.mai.
11.730 igjen på budsjett 2015, men bare 5.122 igjen av totalramme
Kjem ny sak om overskridelse ca 4 mill

2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 6 3090 400 3500  
2198 Orre skule rehabilitering tidsav. 413 1110  7004 11000  
2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. (Eirik Raude) tidsav. 1789 2390  6367 7000  
 
2235 Påbygg barnehage (Orre) tidsav. 33 14710 317 15000 6000

Jmfr K-sak 8/15 Prosjekt tilbygg Orre barnehage - Kostandsramme og tilleggsløyving. 
Utvida løyve på 6,0 mill er ikkje implementert i budsjett.

2236 Barnehage uteområde (Orre) tidsav.   1000   1000  
2237 Barnehage inventar (Orre) tidsav.   1000   1000  
2238 Klepp fam. og fri. inventar tidsav.   300   300  
3100 Sirkelen utsmykning tidsav. 443 910 2274 3000  
3230 Ombygg. Kleppetunet 3.etg. tidsav. 252 80 862 700 162+
Ligg an til meirforbruk 162+. Sjåast i samanheng med ubrukte midlar 273 på prosjekt 3011 Tilbygg Kleppetunet NAV i 2014
3234 Digitalt nødnett tidsav.   400   400  
3236 Tilbygg P. Krohnsv 27 - base tidsav. 2 700 2 700  
3240 Avlastings-/barnebustad tidsav.   320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp.   550      
5123 Bru Frøylandsvatnet tidsav. 2250 2000 2250 2000 *
Budsjettramme skal økast med 250 frå LU driftsmidlar
5302 Oppgrad. Leikeplasser løp. 37 1000      
5327 Kunstgras på grusbanen tidsav. 717 3300 717 3300  
5328 Lysløype Salteskogen tidsav.   900   900  
6000 Maskinkjøp teknisk løp.   600      
6100 Klimaplan/Enøk løp.   2000      
6238 Oppgrad. vassledn. tidsav.   5500   5500  
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav.   1720 576 2300  
6547 Kloakk Skas (VA Skas) tidsav. 1909 870 3034 5000 *
Budsjettramme 2015 er overskriden, men ikkje totalramma. Sjåast i samanheng med prosjekt 6548 Nye VA-prosjekt.
6548 Nye VA-prosjekt tidsav.   750   750  
6551 Flomsikring Kleppekanalen tidsav.   400   400  
6552 Flomsikring Tu tidsav.   1500   1500  
6700 Trafikksikring løp.   1500      
6711 Sentrum/Meieriet løp.   3400      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 7   18107 18500  
6714 Sykkel-/gangsti Grødalandsvn. tidsav. 463 680 10119 10300  
6718 Fotgjengertunnell Orstad tidsav.   1000   1000  
6720 Gatelys løp.   940      
6722 Lys Frøyl.vatn-Laland-Time gr. tidsav.   990 3210 4200  
6754 Støyskjerming Øksnevadlia etterarb. 4   8440 7698 742+
6755 Utandørsanlegg Rådhuset tidsav. 1215   2577 1362 *
Budsjettramme overførast frå Sentrum/Meieriet, samt frå driftsmidlar
7012 Lager Klepp Kyrkjegard tidsav.   500   500  
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 471 14420 1553 25000  
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav.   300   300  
9102 Egenkapitaltilskot KLP Eierand.   2400