Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport juli 2015

Oppdaterte prognoser viser skattesvikt på 7 millioner samanlikna med revidert budsjett i juni. Omlag 2 millioner av dette vert kompensert i rammetilskotet dersom skatteveksten pr. juli held fram ut året.  Lågare lønsvekst, lågare pensjonsutgifter og lågare renter dekker inn skattesvikten. Samla prognose forventer balanse ved utgangen av året.

Drift

Skjema 1A (tall i heile mill.) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Bud.
Skatt på inntekt og formue -490,7 -310,3 -507,0 -500,0  7,0 

Skatteutviklinga er vesentleg lågare enn i opprinneleg budsjett på 516 millioner. Veksten ved utgangen av juli er på 2,47 %, mot budsjettert 3,35 %. I revidert nasjonalbudsjett vart skatteanslaget for landet redusert frå 5,6 % til 4,6 %.  Skatteveksten på landsbasis var til og med juli på 4,2 %.  Siste oppdaterte prognose legg til grunn ein skattinngang på omlag 500 millioner.  Se og eiget avsnitt.

Rammetilskot -376,8 -285,6 -393,3 -395,3  -2 

Dersom ein legg til grunn ein skattevekst for landet på 4,2 %, som er i samsvar med veksten fram til juli, og ein skatteinntekt på 500 millioner i Klepp, vert ei oppdatert prognose etter skatteutjevning på 395,3 millioner.  Netto skattevikt ligg an til å bli omlag 5 millioner med desse anslaga.
Stortinget gav i revidert nasjonalbudsjett 363.000,- i auka kompensasjon for skattsvikten samanlikna med regjeringa sitt forslag og kommunens reviderte anslag. Klepp vart tildelt 409.000,- som eingongstilskot for gratis kjernetid og kompensasjon for auka administrasjonskostnader i samband med redusert foreldrebetaling i barnehagane. 
I tillegg kjem tildelte prosjektmidler via skjønnsramma (fordelt i juni frå fylkesmannen) på kr 800.000,- til prosjekta "å læra frå unges om ikkje fullfører v.g.o." og "Frivillig innsats".  Desse midla er disponert til definerte prosjekt, vert tilført etanene sine rammer i 2. tertialrapport, og inngår ikkje i prognosa.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -0,6 -1,3 -1,3 0,0
Andre tilskot         0,0
Rentekompensasjon -3,9 -0,4 -4,7 -4,0 0,7
Anslag nedjusert som følgje av at sluttrekneskap Tu skule vart avslutta senere og lågare rentenivå enn budsjettert.
Tilskot flyktningar -18,2 -10,8 -17,0 -19,3 -2,3
Diverse inntekter -0,6 -0,4 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -891,3 -608,1 -923,3 -919,9  3,4 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -6,7 -2,1 -3,8 -3,8 0,0
Renter lån energiselskap -5,3 -2,4 -5,2 -5,2 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,3 -1,0 -2,8 -2,8 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,5 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Utbytte Energiselskap -23,2 -26,3 -26,3 -26,3 0,0
Lyse utbetalt eit utbytte på 18,269 millioner til Klepp. Det er 2,2 millioner høgare enn opprinneleg budsjettert. Budsjett revidert i samsvar med dette i økonomirapport for 1. tertial.
Gevinst finansielle instrumenter -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 22,8 7,1 22,4  20,0 -2,4
Rentenivået i starten av året er lågare enn budsjettert.  Noregs bank har sett ned renta og det er venta ei til to nedsettingag i løpet av hausten. Samstunde har kredittmarginane auka noko på lån i sertifikatmarknadet. Rådmannen kjem tilbake med nye anslag for renteutgifter, -inntekter og andre rentefølsome budsjettposter i rapporten for andre tertial.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 1,3 2,6 2,6  0,0
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 54,4 22,2 55,4 55,4 0,0
Viser til økonomirapport for 1. tertial hvor avdragsbetalingen er nedjustert.
Netto finansinnt./utgifter 38,7 -1,1 39,8 37,4 -2,4
Avsett disposisjonsfondet 0,2 0,0 1,3 1,3 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 18,2 0,0 17,0 19,3 2,3
Til bundne avsetningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 17,7 0,0 18,4 20,7 2,3
Overført til investeringar 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0
Diverse fellesposter          
Seniortiltak 1,9 0,4 1,0 1,0 0,0
AFP 62-65 4,0 1,7 4,2 4,2 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -10,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0
Tidlegare års premieavvik 3,6 0,0 6,5 6,5 0,0
Årets premieavvik -18,4 0,0 -12,2 -15,2 -3,0

Nye premieprognoser frå KLP i april vil gje omlag 5 millioner i redusert pensjonspremie for etatane. Årsaka er nedjustere anslag på lønnsreguleringspremien. Rammane til etatane er vedtatt justert i samsvar med dette i økonomirapport for 1. tertial  .
Ny utrekning av premieavviket viser at det vert 2 millioner lågare (redusert inntekt).
Netto ventes ei besparing på 3 millioner i pensjon samanlikna med budsjett og er vist i prognosa her.
Rådmannen har etter fullmakt gjennomført vedtatt justering av rammane med verknad frå august.

Lønsreserve 2015/Tilleggsbevilgning 0,0 0,0 6,2 4,2 -2,0
Det gjenstår forhandlingar i kapittel 3 og 5 i haust. Verknaden av desse er anslått til 2,2-2,5 millionar. Det har og falt ein dom kring løn for ufaglærte pedagogar i barnehagane. Konsekvensane for Klepp er ikkje klare, men kan medføre utlegg i 2015 på 2 millionar.  Ein reknar med ubrukte midlar på omlag 2 milionar som kan brukast til å saldere for skattesvikten i 2. tertialrapport.
Diverse utgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum diverse -19,1 2,1 6,2 1,2  -5,0 
Til fordeling drift -854,1 -607,1 -859,0 -860,6  -1,6 
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 853,8 490,4 859,0 859,8  0,8 
Meir-/mindreforbruk (-) -0,244 -116,7 0,0 -0,8

-0,8 

           
Skjema 1B  Regnskap 2014  Regnskap 2015  Budsjett 2015  Prognose 2015  Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 39,3 26,0 41,9 42,7 0,8
Administrasjonsutvalet vedtok styrking av IKT i sak 3/15. I økonomirapport for 1. tertial vert det lagt opp til at ein kunne dekke dette i sentraladministrasjonen si ramme, men det klarer ein ikkje og det vert lagt fram forslag til inndekking i samsvar med saka i økonomirapport for 2. tertial.
Skule og barnehage 405,1 233,1 414,9 414,9 0,0
Dei fleste avdelingane held seg innafor budsjettet sitt. Totalt sett reknar kommunalsjefen å koma i balanse ved årsslutt.
Helse, Sosial og Omsorg 323,7 185,2 311,1 311,1 0,0
Tjenesteområde helse og velferd har eit mindreforbruk, det meste på fast løn. Det er ved nokon seksjoner vakante stillingar da det er rom for dette i ein periode, og så har nokon seksjonar dyktige lærlinger som er ein ressurs.
Helse og velferd vil utover høsten få nokon endringer på brukere som vil medføre auka kostnader i form av lønn og kjøpte tenester.
Har hatt litt ekstra utgifter i forbindelse med ferieavvikling som vil vise igjen på senere rapporter.
Kommunalsjefen regner med å være i balanse ved slutten av året.
Lokal utvikling 77,0 42,7 82,4 82,4 0,0
Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventer ein verken under- eller overforbruk. Lønsutgifter er under kontroll totalt sett.
Avdeling park har høgt forbruk, som må føljast med på. Overforbruket er på driftskostnader.
Kommunalsjefen reknar med å koma i balanse for 2015 for etaten samla sett.
Overforbruk på drift på friluftsområder. Har vært en del opprydding etter stormen i fjor som er gjort i år.
Kyrkja 8,8 7,8 8,6 8,6 0,0
VAR 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0
Sjølvkostområda vatn og renovasjon er under kontroll utgiftsmessig, gebyrinntekter på vatn er over budsjett. Ein reknar med å gå i balanse ved årets slutt på desse to områda.
På avløp er ein foreløpig avventande til å konkludera. Utgiftene til IVAR er høge, men gebyrinntektene er og over budsjett.
Også på slam (SJT) er det høge utgifter. Inntektene er litt under budsjett, så ein reknar så langt med eit lite overforbruk på slam.
Sum fordelt 853,8 490,4 859 859,8 0,8

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbrukFram til nå ligg etatane sitt forbruk i litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat. 

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mars 2015Arbeidsledighet mars 2015Skatteinngang januar-juli er 2,47% høgare enn ifjor for Klepp og 4,2 % for landet. Dette er ein lågare vekst enn budsjettert 3,4% for Klepp og 4,6% for landet. Stagnasjon i skattevekst kan truleg forklarast med nedgangen i oljesektoren og kraftig auke i arbeidsløysa. 

Investeringar

P.nr. Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Forbruk 2015 Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme totalt Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 7302 7280      
1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde løp. 0 300      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 33 2000      
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 262 1390 2138 3300  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 0 5170 3827 42000  
1401 Flyktningebustader løp. 2819 16500      
1409 Smievegen utleige vanskeligstilte tidsav. 272 9920 352 10000  
1430 Tomter Pollestad   286       *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1974 3000      
1441 Kjøp friluftsareal   29   29   *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB Undervisning løp. 112 2000      
2010 Tu skule nybygg tidsav. 11557 15000 155704 156000 *
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2011 Tu skule inventar tidsav. 779 590  8083 7900 *
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2014 Søppelsikring ved skulane løp. 0 1200      
2015 UU-Tiltak skulane løp. 1 440      
2016 Kleppe skule rehab. tidsav. 0 1000   20000  
2017 Engelsvoll skule - inventar tidsav. 902 2000 902 2000  
2018 Eirik Raude senter - inventar tidsav. 225 400 225 400  
2019 Påbygg Bore skule tidsav. 0 1000   57000  
2022 Vardheia ung.skule tidsav. 0 200   24200  
2116 Uteområder skule løp. 166 1230      
2124 Inneklima/brannsikring løp. 541 4570      
2173 Rehabilitering Engelsvoll skule tidsav. 12582 20000 43691 46900 4000

Jmfr K-sak 27/15 Prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - Rehabilitering - Uteområde. Rammeauke 2.400 K.styret 18.mai.
7.418 igjen på budsjett 2015, men bare 3.209 igjen av totalramme
Signalisert ny sak om overskridelse ca 4 mill

2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 124 3090 518 3500  
2198 Orre skule rehabilitering tidsav. 548 1110  7139 11000  
2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. (Eirik Raude) tidsav. 2663 2390  7242 7000 242+
Meirforbruk 242+
2235 Påbygg barnehage (Orre) tidsav. 4394 14710 4678 15000 6000

Jmfr K-sak 8/15 Prosjekt tilbygg Orre barnehage - Kostandsramme og tilleggsløyving. 
Utvida løyve på 6,0 mill er ikkje implementert i budsjett.

2236 Barnehage uteområde (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2237 Barnehage inventar (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2238 Klepp fam. og fri. inventar tidsav. 0 300   300 *
Prosjekt blei fullført i 2013 og utgår i 2015
3100 Sirkelen utsmykning tidsav. 443 910 2274 3000  
3230 Ombygg. Kleppetunet 3.etg. tidsav. 409 80 1019 700 319+
Ligg an til meirforbruk 319+. Sjåast i samanheng med ubrukte midlar 273 på prosjekt 3011 Tilbygg Kleppetunet NAV i 2014
3234 Digitalt nødnett tidsav. 0 400   400  
3236 Tilbygg P. Krohnsv 27 - base tidsav. 922 700 922 700 222+
Meirforbruk 222+
3240 Avlastings-/barnebustad tidsav. 0 320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 0 550      
5123 Bru Frøylandsvatnet tidsav. 2250 2000 2250 2000 *
Budsjettramme skal økast med 250 frå LU driftsmidlar
5302 Oppgrad. Leikeplasser løp. 259 1000      
5327 Kunstgras på grusbanen tidsav. 2897 3300 2897 3300  
5328 Lysløype Salteskogen tidsav. 180 900 180 900  
6000 Maskinkjøp teknisk løp. 424 600      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 2000      
6238 Oppgrad. vassledn. tidsav. 0 5500   5500  
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6547 Kloakk Skas (VA Skas) tidsav. 2911 870 4036 5000 *
Budsjettramme 2015 er overskriden, men ikkje totalramma. Sjåast i samanheng med prosjekt 6548 Nye VA-prosjekt.
6548 Nye VA-prosjekt tidsav. 0 750   750  
6551 Flomsikring Kleppekanalen tidsav. 0 400   400  
6552 Flomsikring Tu tidsav. 0 1500   1500  
6700 Trafikksikring løp. 0 1500      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 0 3400      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 7   18107 18500  
6714 Sykkel-/gangsti Grødalandsvn. tidsav. 484 680 10140 10300  
6718 Fotgjengertunnell Orstad tidsav. 0 1000   1000  
6720 Gatelys løp. 0 940      
6722 Lys Frøyl.vatn-Laland-Time gr. tidsav. 0 990 3210 4200  
6754 Støyskjerming Øksnevadlia etterarb. 30   8466 7698 768+
6755 Utandørsanlegg Rådhuset tidsav. 2215   3577 1362 *
Budsjettramme overførast frå Sentrum/Meieriet, samt frå driftsmidlar
7012 Lager Klepp Kyrkjegard tidsav. 0 500   500  
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 471 14420 1553 25000  
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 0 300   300  
9102 Egenkapitaltilskot KLP Eierand. 2099 2400     -301

Finansområdet

  • Rentenivået har falt frå forrige rapport som følgje av rentenedsettinga på 0,25 % frå Norges bank.
  • Nytt finansreglement vart vedteke i juni. Ein jobbar med tilpassing eksisterande plasseringar.
  • Klepp kommunen ligg nærare minimumsvekta i "aksjemarknaden" ut frå eit markedssyn på at nedsiderisikoen er større enn oppsida.  Marknaden utvikla seg flatt/ned siden forrige rapport.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling aug 2015Figuren viser disponible midlar på konti i 2014 og hittil i 2015.  Likviditeten er tilfredstillande og tilstrekkeleg. Auka i juni 2014 og 2015 skuldast låneopptak.  137 millioner av innskota er plassert på konto med 31 dagars bindingstid for å få høgare rente.