Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport august 2015/2. tertial 2015

Rapporten er laga basert på tal frå budsjett og rekneskap for periode 1 til 8 tatt ut den 7. september. Vurderingar er basert på analyser og kjent informasjon pr. 25. september.

Drift

Skjema 1A (tall i heile mill.) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Bud. Forslag endring
Skatt på inntekt og formue -490,7 -317,7 -507,0 -507,0 0,0  

Skatteanslaget var opprinneleg budsjettert til 516 millionar, ein vekst på 5,2 %.  Anslaget vart redusert til 507 millionar i 1 tertialrapport (ny vekst 3,3 %), men ein var forberedt på ytterlegare fall.  Betre skatteinngang siste månadane både for skattetrekk og restskatt gjer at ein trur anslaget på 507 millionar er realistisk, men auka arbeidsløyse og moglege endringar i fordelingsoppgjøret i oktober/november gjer anslaget ennå usikkert.

Rammetilskot -376,8 -324,8 -393,3 -393,5

-0,2

-0,2 

Rammetilskotet vart auka med 3,5 millionar for Klepp i revidert nasjonalbudsjett som kompensasjon for skattesvikten.  I tillegg vart det gitt ei løyving på 409.000,- til innføring av gratis kjernetid og inntektsgradering i barnehagane som ikkje er innarbeida..
Klepp har motteke prosjektskjønn frå fylkesmannen på 500.000,- til ”Å læra frå unge som ikkje fullfører vidaregåande opplæring”, og 300.000,- til ”Frivillig innsats”. 
Ekstra midler til barnehage og prosjektmidla vert foreslått tilført dei aktuelle avdelingane sine budsjettrammer.
Skatteutjamninga vert høgare enn anslått tidlegare som følgje av at skatteveksten ved utgangen av august for alle kommunene var på 4,8 %, mot 4,6 % som er regjeringas anslag i revidert nasjonalbudsjett.  Den svake skatteutviklinga i Klepp blir dermed delvis kompensert (om lag 60 %), og samla svikt (eigne skatteinntekter samam med kompensasjon) målt mot revidert budsjett ligg an til å bli mellom 1 og 2 millionar.  I første tertial vart det ikkje funne dekning for heile nedjusteringa, og den manglande millioner vert foreslått justert med justering av rammetilskotet slik at det no er samsvar mellom prognose skatt og budsjettert rammetilskot.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -0,6 -1,3 -1,1 0,2  
Andre tilskot            
Rentekompensasjon -3,9 -0,4 -4,7 -4,0 0,7  

Rentekompensasjonen vert truleg noko lågare som følgje av redusert rentenivå, at kompensasjonen for Tu skule får ei lågare rente enn dei andre, samt at kompensasjonen kun gjeld for 6 månader mot budsjettert 12 i 2015.

Tilskot flyktningar -18,2 -12,6 -17,0 -19,3 -2,3  

Tilskot til flyktningar er oppdatert ut frå venta busetting i år.  Endeleg beløp avheng av når busetting skjer.  Midla vert avsett til fond og disponert av avdelingane.

Diverse inntekter -0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0  
Sum frie disponible inntekter -891,3 -657,6 -923,3 -924,9 -1,6 -0,2
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -6,7 -2,1 -3,8 -5,1 -1,4  
Renter lån energiselskap -5,3 -2,4 -5,2 -3,7 1,5  
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,3 -1,2 -2,8 -1,7 1,1  
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,5 0,0 -2,5 -1,9 0,6  
Utbytte Energiselskap -23,2 -26,3 -26,3 -26,3 0,0  

Utbytta er utbetalt og i samsvar med revidert budsjett.

Gevinst finansielle instrumenter -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 22,8 8,4 22,4  19,0 -3,4  

Rentenivået har falt i forhold til budsjett.  Dette medfører lågare renteutgifter og inntekter enn budsjettert. Rentenedgangen påverkar utgiftane seinare enn inntektene fordi lånerentene vert fastsett i starten av kvar termin, mens dei vert fastsatt løpande og  i etterskot for inntektane.  I tillegg har kommunen fastrentekontrakter.  Netto forventes ei besparing på 1,3 millioner i 2015.

Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 1,4 2,6 2,8 0,2  
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Avdrag på lån 54,4 23,4 55,4 55,4 0,0  
Viser til økonomirapport for 1. tertial hvor avdragsbetalingen er nedjustert.
Netto finansinnt./utgifter 38,7 1,4 39,8 38,5 -1,3 0,0
Avsett disposisjonsfondet 0,2 0,0 1,3 1,3 0,0  
Avsett pensjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
Sjå under premieavvik
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0  
Avsett flyktningefond (overføres etater) 18,2 0,0 17,0 19,3 2,3  
Til bundne avsetningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Bruk av ubundne avsetningar -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Netto avsetningar 17,7 0,0 18,4 20,7 2,3 11,3
Overført til investeringar 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0  
Seniortiltak 1,9 0,4 1,0 2,0 1,0 1,0

Utgiftene til seniortiltak ligg noko høgare enn venta, og det foreslås at posten aukast.

AFP 62-65 4,0 2,4 4,2 3,8 -0,4  

Ansatte på AFP har vorte redusert i løpet av året og vil truleg ikkje bli brukt opp i år.

Bruk av pensjonspremiefond i KLP -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tidlegare års premieavvik 3,6 0,0 6,5 6,2 -0,3  
Årets premieavvik -18,4 0,0 -10,2 -13,7 -3,6 -3,6

Klepp fekk i byrjinga av september nye utrekningar for 2015 frå pensjonsselskapa.  Som følgje av at statens pensjonskasse (SPK) har tilpassa utrekningane til ”ny uføreordning og lavere forventa regulering av fremtidige pensjoner” er kostnadane for 2015 redusert med 8,9 millionar.  Dette gjev eit betra driftsresultat i forhold til budsjett i 2015, men må ”tilbakebetalast” via premieavviket dei neste 7 åra.  Reduksjonen gir difor ikkje rom for endra driftsnivå.
For KLP vert kostnaden redusert med i overkant av 1,3 million, delvis grunna dei samme forhold som for SPK, og med endring av 4 andre føresetnader.
I tillegg vert pensjonspremiane lågare enn tidligere varsla som følge av lågare lønnsvekst enn KLP la til grunn i april.  Reduksjonen om lag 7,7 millionar for avdelingane, og desse er foreslått trukke inn frå rammene.  Inntrekkinga vil ikkje ha konsekvensar for tenestetilbodet.
Prognosar og forslag til endringar viser samla verknad av endringene på dei akutuelle budsjettpostane.  Netto innsparing er foreslått avsett til pensjonsfond for å dekkje auka premieavvik dei neste 7 årena.

Lønsreserve 2015 0,0 0,0 6,1 2,2 -3,9  

Lønnsoppgjeret har blitt lågare enn tidlegare utrekna.  Det gjenstår ennå forhandlingar i kapitel 3 og 5 samt nokon andre endringar.  Lønsreserva verdt fordelt ut på avdelingane etter fullmakt når forhandlingane er gjennomført.

Tilleggsbevilgning 0,0 0,0 4,3 0,0 -4,3 -2,9

I rapport for første tertial fekk rådmannen fullmakt til å trekkja inn forventa innsparing pensjon på etatene og halda dei av til å dekka ytterlegare tap på skatt.  Midla er avsett på posten for tilleggsløyvingar.  Som nemnt i note 1 og 2 er netto skattesvikt anslått til 1-2 millionar. Rådmannen føreslår ikkje endring i desse postane og vidarefører denne posten som ein buffer.

Diverse utgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Sum diverse -19,1 2,9 12,7 1,3 -11,4 -5,5
Til fordeling drift -854,1 -653,4 -852,4 -864,4 -12,0 5,6
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 853,8 568,8 852,4 846,8 -5,6 -5,6
Meir-/mindreforbruk (-) -0,2 -84,6 0,0 -17,6

-17,6

0,0

Prognosa viser eit forventa mindreforbruk på 17,6 millionar.  Det vert foreslått budsjettendringar som vist i saksframlegg.  Etter endring er prognosa eit mindreforbruk på 6,3 millionar.

             
Skjema 1B Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Prog.-Bud. Forslag endring
Sentraladministrasjonen 39,3 29,1 41,7 42,3 0,6 0,6

Administrasjonsutvalet gjorde i vår vedtak om styrking av IKT tenesta, og at ein skulle finne finansiering i rapport for 1 tertial.  I 1. tertialrapport trudde ein at ein kunne dekka det meste av dette innen ramma på sentraladministrasjonen, men auka utgifter til m.a. juridisk hjelp og at forventa innsparingar ikkje kjem likevel medfører at rådmannen foreslår å dekke inn meirutgiftane slik som lagt til grunn i administrasjonsutvalet i sak 3/15.

Skule og barnehage 405,1 266,8 411,9 410,1 -1,8 -1,8

Nokre av skulane dreg med seg eit underskot frå i fjor og dei vil leggja opp eit løp slik at dei klarer å ta inn underskotet i løpet av skuleåret 2015/2016. Desse skulane vil derfor truleg ikkje klara å koma i balanse ved årsslutt. Sjølv om avdelingane kjem noko ulikt ut i forhold til ramma, er det venta at etaten samla held seg innanfor ramma ved årsslutt.

Helse, Sosial og Omsorg 323,7 217,3 308,4 304,7 -3,7 -3,7

Ved 2. tertial har teneste område helse og velferd eit mindreforbruk. Det meste er på lønn, det er stillingar som er heldt vakante med tanke på ny organisering, og noko av dette vil bli brukt til å lønna nye stillangar som er tiltredt frå 01.09. Har fått inn meir inntekter, bla inntekter frå ø-hjelp i leige av utstyr ol. og ein inntekt på ressurskrevjande som tilhøyrer 2014.  Utfyllande informasjon  kjem i tertial rapport.  Kommunalsjefen reknar med å holde rammene.

Lokal utvikling 77,0 48,5 81,9 81,2 -0,7 -0,7

Etaten har kontroll på løpande utgifter og inntekter, og så langt forventer ein verken under- eller overforbruk. Lønsutgifter er under kontroll totalt sett.  Kommunalsjefen reknar med å koma i balanse for 2015 for etaten samla sett.

Kyrkja 8,8 8,5 8,6 8,6 0,0  
VAR 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0  

VAR-området driv etter sjølvkost. Inntektene kjem for det aller meste gjennom gebyr som vert fakturert i 1. og 3. tertial. Sjølvkostområde vatn forventar eit stort overskot på om lag 2,5 mill og vil kunne dekkja inn tidlegare års meirforbruk. Områdene for avløp, slam og renovasjon forventar meirforbruk på omkring 1,2 mill til saman, som kjem i tillegg til tidlegare års underskot. Eventuelle avvik i planlagde saneringsprosjekt vil kunne påverka resultatet.

Sum fordelt 853,8 568,8 852,4 846,8 -5,6 -5,6

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbrukFram til nå ligg etatane sitt forbruk i litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat. 

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling august 2015Arbeidsledighet sept 2015Skatteinngang januar-august er 3,1% høgare enn ifjor for Klepp og 4,8 % for landet. Klepp ligg lågare enn budsjettert vekst på 3,3%, mens landet nå ligg over budsjett på 4,6%. Stagnasjon i skattevekst kan truleg forklarast med nedgangen i oljesektoren og kraftig auke i arbeidsløysa. 

Investeringar

P.nr. Prosjektnavn (beløp i 1000 kr) Type Forbruk 2015 Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Forbruk totalt Kostnads- ramme totalt Prognose avvik
1000 IT/EDB løp. 7474 7280      
1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde løp. 33 300      
1006 Telefoni/IP/kabling løp. 33 2000      
1008 Prosjekt IT-sikkerhet   56        
1110 Ombygging Rådhuset tidsav. 315 1390 2191 3300  
1400 Omsorgsbustader tidsav. 0 5170 3827 42000  
1401 Flyktningebustader løp. 2820 16500      
Andel tilskot frå Husbanken vert truleg lågare enn budsjettert 40%.
1408 Utleigebustader Stasjonsvegen etterarb. 23 0 6706 6600 106+
Prosjekt ferdig. Sluttmelding i oktober.
1409 Smievegen utleige vanskeligstilte tidsav. 272 9920 352 10000  
Oppstart i oktober, med Gann Tre som entrepenør
1430 Tomter Pollestad tidsav. 286       *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1440 Diverse tomtekjøp løp. 1974 3000      
1441 Kjøp friluftsareal tidsav. 29   29   *
Sjåast i samanheng med prosjekt 1440 Diverse tomtekjøp
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) tidsav. 0 360 5638 6000  
2000 IT/EDB Undervisning løp. 1114 2000      
2010 Tu skule nybygg tidsav. 11573 15000 155721 156000 *
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2011 Tu skule inventar tidsav. 779 590  8083 7900 *
Viser til eiga sak med sluttrekneskap.
2014 Søppelsikring ved skulane løp. 0 1200      
Nedgravde container på plass ved engelsvoll skule
2015 UU-Tiltak skulane løp. 3 440      
2016 Kleppe skule rehab. tidsav. 0 1000      
2017 Engelsvoll skule - inventar tidsav. 1272 2000 1272 2000  
2018 Eirik Raude senter - inventar tidsav. 339 400 339 400  
2019 Påbygg Bore skule tidsav. 0 1000      
2022 Vardheia ung.skule tidsav. 0 200   122000  
2116 Uteområder skule løp. 166 1230      
2124 Inneklima/brannsikring løp. 686 4570      
2173 Rehabilitering Engelsvoll skule tidsav. 13345 20000 44453 46900  *

Jmfr K-sak 27/15 Prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - Rehabilitering - Uteområde. Rammeauke 2.400
Byggearbeider er ferdig - uteområder under arbeid.
Estimat overskridelse ca 4 mill

2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. tidsav. 124 3090 518 3500  
2198 Orre skule rehabilitering tidsav. 580 1110  7171 11000  
2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. (Eirik Raude) tidsav. 3002 2390  7580 7000 *
Kr 850.000,- skal overføres frå skulebudsjett i slutten av året når arbeidet er ferdig
2235 Påbygg barnehage (Orre) tidsav. 5616 14710 5901 21000  

Jmfr K-sak 8/15 Prosjekt tilbygg Orre barnehage - Kostandsramme og tilleggsløyving. 

2236 Barnehage uteområde (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2237 Barnehage inventar (Orre) tidsav. 0 1000   1000  
2238 Klepp fam. og fri. inventar tidsav. 0 300   300 *
Prosjekt blei fullført i 2013 og utgår i 2015
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode tidsav. 443 910 1279 1750  
3230 Ombygg. Kleppetunet 3.etg. tidsav. 409 80 1019 700 319+
Ligg an til meirforbruk 319+. Sjåast i samanheng med ubrukte midlar 0,273 mill på prosjekt 3011 Tilbygg Kleppetunet NAV i 2014
3234 Digitalt nødnett tidsav. 0 400   400  
3236 Tilbygg P. Krohnsv 27 - base tidsav. 1202 700 1202 700 502+
Meirforbruk 502+
3240 Avlastings-/barnebustad tidsav. 0 320 807 1140  
5101 Turstier/friluftsliv løp. 0 550      
5123 Bru Frøylandsvatnet tidsav. 2250 2000 2250 2000 *
Budsjettramme skal økast med 250 frå LU driftsmidlar
5302 Oppgrad. Leikeplasser løp. 259 1000      
5327 Kunstgras på grusbanen tidsav. 2897 3300 2897 3300  
5328 Lysløype Salteskogen tidsav. 180 900 180 900  
6000 Maskinkjøp teknisk løp. 424 600      
6100 Klimaplan/Enøk løp. 0 2000      
6700 Trafikksikring løp. 0 1500      
6711 Sentrum/Meieriet løp. 89 3400      
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad etterarb. 27   18127 19500  
Sluttføring i løpet av hausten. Ubrukt bevilling på 1,52 mill er ikkje rebudsjettert frå 2013.
6714 Sykkel-/gangsti Grødalandsvn. tidsav. 484 680 10140 10300  
Arbeidene og alle oppgjør er ferdig
6718 Fotgjengertunnell Orstad tidsav. 0 1000   1000  
6720 Gatelys løp. 171 940      
6722 Lys Frøyl.vatn-Laland-Time gr. tidsav. 0 990 3210 4200  
6754 Støyskjerming Øksnevadlia etterarb. 30   9258 7698 1560+
Arbeidet avsluttet. Ingen kjente utgifter gjenstår
6755 Utandørsanlegg Rådhuset tidsav. 2215   3577 1362 *
Sluttført. Skal fakturere ca 100.000 til Vegvesenet. 0,5 mill frå LU disp.fond og resten frå 6711 Sentrumstiltak
7012 Lager Klepp Kyrkjegard tidsav. 0 500   500  
7015 Klepp gravplass - opparbeiding tidsav. 471 14420 1553 25000  
7027 Bore gamle kyrkjegard tidsav. 0 300   300  
9102 Egenkapitaltilskot KLP Eierand. 2099 2400     -301
Gebyrfinansierte (VAR)
6238 Oppgrad. vassledn. tidsav. 0 5500 0 5500  
6327 Vatn næringsområde Tu tidsav. 0 1720 576 2300  
6547 Kloakk Skas  tidsav. 3044 870 4169 2000 *

Arbeidet er avsluttea, men nokre fakturaer står igjen.
Foreslått omdisponering av 1,9 mill frå prosjekt 6551 og 6552

6548 Nye VA-prosjekt tidsav. 0 750   750  
6551 Flomsikring Kleppekanalen tidsav. 0 400   400 *
Foreslått omdisponert til prosjekt 6547 Kloakk Skas
6552 Flomsikring Tu tidsav. 0 1500   1500 *
Foreslått omdisponert til prosjekt 6547 Kloakk Skas

Finansområdet

  • Rentenivået har falt frå forrige rapport som følgje av rentenedsettinga på 0,25 % frå Norges bank.
  • Nytt finansreglement vart vedteke i juni. Ein jobbar med tilpassing eksisterande plasseringar.
  • Klepp kommunen ligg nærare minimumsvekta i "aksjemarknaden" ut frå eit markedssyn på at nedsiderisikoen er større enn oppsida.  Marknaden utvikla seg flatt/ned siden forrige rapport.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling aug 2015Figuren viser disponible midlar på konti i 2014 og hittil i 2015.  Likviditeten er tilfredstillande og tilstrekkeleg. Auka i juni 2014 og 2015 skuldast låneopptak.  137 millioner av innskota er plassert på konto med 31 dagars bindingstid for å få høgare rente.