Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport oktober 2019

Skatteinntektane ligg ved utgangen av oktober 6 millioner over periodisert budsjett.  Regjeringa la i statsbudsjettet 5 september fram nye oppjusterte prognoser for 2019.  Ny prognose legg opp til ein vekst på 3,8 % mot anslaget i mai på 1,2 %.  Ny prognose for skatt er no på 566 millionar, ei auke på 14 millionar, i tillegg kjem auke i rammetilskotet på omlag 3 millionar.  Samla prognose på mindreforbruk er 26 millionar.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -545,6 -457,1 -552,1 -566,0 -13,9

Veksten i skatteinntektane har variert gjennom året.  Den var høg i vår og klart svakare i sommar.  September og oktober vart gode månadar og saman med ny prognose i samband med statsbudsjettet er pronosa nå oppjusteert.  Skatteveksten ligg no 6 millionar over periodisert budsjett.  Ny prognose er på 566 millionar, 14 millionar opp frå dagens anslag.   

Rammetilskot -454,9 -480,4 -482,9 -486,0

--3,1

Klepp har mottatt 4 millionar i skjønn til språkdeling mot eit anslag i budsjett på 2,5 millionar.  Ny prognose er basert på det, samt oppdaterte skattetal, sjå kommentarane for skatt.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,8 -1,2 -1,2 -1,8 -0,6
Rentekompensasjon -2,3 -2,9 -2,9 -2,4 0,5
Diverse inntekter -0,1 -1,5 0,0 -2,2 -2,2
Sum frie disponible inntekter -1004,7 -940,2 -1039,0 -1058,4 -19,4
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -11,0 -7,6 -4,8 -10,0 -5,2
Det vart i starten av april signert ny bankavtale med SR-Bank gjeldande i 4 år frå 1. mai.  Vilkåra er litt betre enn i eksisterande avtale, og budsjetterte vilkår.  Basert på betre vilkår, høgare rente og likviditet er prognosa oppjustert til 10 millionar.
Renter lån energiselskap -3,9 -2,1 -3,7 -4,3 -0,6
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -2,0 -2,5 -2,4 0,1
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,6 0,0 -4,0 -3,0 1,0
Utbytte Energiselskap -29,1 -32,3 -32,3 -32,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,1 0,0 0,0 -1,4 -1,4
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 15,0 13,6 18,8 16,5 -2,3
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,1 3,4 4,0 3,7 -0,3
Tap finansielle instrumenter 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,7 31,2 70,4 70,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 33,7 4,3 45,9 37,2 -8,7 
Avsett disposisjonsfondet 5,0 0,0 1,8 1,8 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -16,6 0,0 -26,3 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar -11,9 0,0 -24,4 -24,4 0,0
Overført til investeringar 35,6 0,0 59,8 59,8 0,0
Seniortiltak 0,9 0,0 0,6 0,9 0,3
AFP 62-65 0,0 2,8 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -19,4 0,0 0,0 0 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,8 8,6 -4,2
Årets premieavvik -14,7 0,0 -14,3 -14,3 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 8,1 5,5 -2,6
Resultatet av lønnsforhandlingane sentralt for kapittel 4 vert lågare enn snitt for landet og avsett i budsjett.  Forhandlingane i kapittel 3 og 5 er avslutta, men budsjettet ikkje justert enno.
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Diverse utgifter 1,1 -1,9 0,0 0,0 0,0
Sum diverse 14,3 0,9 70,1 63,7 -6,5
Til fordeling drift -968,6 -935,0 -947,4 -981,9 -34,5
      
Skjema 1B Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 48,2 45,3 49,7 49,7 0,0

Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse i 2019.

Barn og unge 482,9 417,9 487,3 487,3 0,0

Tenesteområde barn og unge vil truleg koma ut med eit meirforbruk på 4,5 millionar ved årsslutt. Det skuldast i hovudsak auka tilskot til private barnehagar og mindre tilskot frå IMDI til vaksenopplæring (ca. 2,5 mill.) og meirutgifter til barnevernet. (ca. 2 mill.) Dei fleste avdelingane reknar med at dei kjem ut i balanse.  Meirforbruket vert dekka av fond/tidlegare års overskot.

Helse og velferd 306,8 294,7 297,8 305,8 8

Helse og velferd ligger ann til eit meirforbruk på 7,5 millionar i slutten av året.  Det vert vist til tertialrapporten for nærare kommentarar.  Det vert foreslått ei tilleggsløyving på 8 millionar i tertialrapporten som vil dekkja dette. 

Lokal utvikling 92,5 84,9 100,3 100,3 0,0

Det er framleis svikt i husleigeinntekter og park. Tenesteområdet reknar med å samla kome i balanse.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 12,0 8,7 12,3 12,3  0,0
Er venta at området går i balanse i 2019.  Tilskot til trussamfunn kan være noe lågt, men endeleg tal vert ikkje kjent før desember.
VAR 0,0 -15,2 0,0 0,0  0,0

Det er ingen vesentlege avvik.

Sum fordelt 942,3 836,4 947,4 955,4 8,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-26,3 -98,6 0,0  -26,5 -26,5

Prognosa er stipulert ut frå stadig sikrare tal.  Oppjustert skatteanslag frå regjeringa gjer eit høgare forventa mindreforbruk enn i tidlegare prognosar.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatt Rogaland sept 2019
Nasjonal skattevekst vart oppjustert til 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2019 Budsj.2019 Prognose 2019 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 713 1658 1658    
Planlagte investeringer i infrastruktur og konsulentbistand til prosjekt o365 før nyttår 2019
1005 EL.KOMMUNIKASJONSUTSTYR FOLKEVALDE 110 300 300    
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 251 472 1072    
Sak om kommunehus vedtatt i kommunestyret, utredning fortsetter.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Legges ut for salg på nyåret.
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 797 0      
1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) 0 0 0    
Ingen aktivitet, faktura for leie av byggegjerde vil påløpe.  
2000 IT/EDB undervisning 1793 1700 1790    
Prognose meirforbruk 90.000
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 1589 8187 8187    

Flere tiltak er igangsatt.

2019 PÅBYGG BORE SKULE 37624 44899 51199 113000 119300

Det pågår en dialog med Kvia angående feil og mangler i prosjektet. Som følge av lekkasje i Sør-i-garden foreslås det en bevilgning på 6,3 mill til utbedring. Dette vil medføre forsinket fremdrift både på idrettshallen og Sør-i-garden.

2020 PÅBYGG BORE SKULE UTEANLEGG 0 3000 3000 3000 3000
Arbeid med beplantning vil bli utført etter at bygg er overtatt.
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 4485 4000 5000    
Avsatte midler er ikke tilstrekkelig til å dekke alt skolen ønsker.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 2030 22000 32400 105200 105200
Fremdriftsplanen er revidert og prognose for 2019 er auka.  Det vert i 2. tertialrapport dekka ved at middel vert overført frå 2020.  Grunnarbeid igangsatt og prosjektet i rute.  
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 40 7800 9600 11400 11400
Framdriftsplanen er revidert og prognosa for 2019 er auka.  Det vert i 2. tertialrapport dekke ved at middel vert overført frå 2020.  Grunnarbeid igangsatt og prosjektet er i rute.
2024 SOLCELLER MM BORE SKULE 1361 1688 1688    
Anlegget er overtatt og er i drift.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 28844 38690 38690 48000 48000
Se status Påbygg Bore skule.
2030 KLEPPE SKULE 2194 16695 3000 37400  

Lavbyder SR-Entreprenør valgt. Frist for klage på dette er 18. nov.
Kostnadbesparende tiltak er vurdert, men en treng likevel ca 5 mill tilleggsbevilgning som er foreslått innarbeidet i budsjett 2020.

2033 KLEPPELOEN SKULE 971 13069 1069    

Skisseprosjekt og regulering pågår, infrastruktur utredes fortsatt.

2116 UTEOMRÅDER SKULE 1925 2146 2146    
Reknar med balanse ved årsslutt.
2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING SKULAR 28 0 0    
Tiltak for oppgradering av branndokumentasjon er i gang.
2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 954 450    
Planlagt utførelse for 2019 er oppgradering av fasadekomponenter. Utføres høsten 2019.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 306 1465 365    

Utførelse gjennomført for Storhaug barnehage, Tu barnehage og Orre barnehage.
Videre plan for utførelse ved Orstad naturbarnehage - planlagt gjennomført høsten 2019.

2301

AKTIVITETSOMRÅDE KLEPPE SKULE 601 1580 1580    

2302

UTEAKTIVITET HORPESTAD S&B 170 269 269    
3016 KOMMUNALE BUSTADER 7226 4889 7228    
Kjøpt en leilighet, og planlegger kjøp av en leilighet til. Det er solgt to boliger som finansierer nye kjøp.
3021 SOLSKJERMING BUKOLLEKTIVET 0 160 0    
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 674 8130 1130    

Areal er redusert med ca 50 m2. Er i dialog med Husbanken om endeleg løysing.

3242 FORELDREINITIATIVET 422 6633 1000    

Er i dialog med Husbanken om endeleg løysing.  Kostnadsramme er øket til 38,5 mill, grunnet en ekstra leilighet.

3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 10 4000 100    
Under regulering.
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 227 185 250    
Løpende prosjekt. Forventer meirforbruk ca 50.000
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 1231 1774 1474 8200 7900

Oppgjør med SV pågår, små justeringer gjenstår og er under arbeid. 

5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 715 5500 2500 35000  
Forprosjekt ferdig. Klarsignal gitt i kommunestyret til første byggetrinn. Prosjektering byggetrinn 1 pluss evt opparbeidelse av parkering for bysykler i år
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 71 200 200    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging hausten 2019
5126 KLATREPARK I FRILUFTSOMRÅDE 603 1500 1500    
Fase/Framdrift:  Ferdigstillelse desember 2019.
5127 GAPAHUKAR 220 300 300    
Fase/Framdrift:  Bygging pågår.
5131 FOLKEHELSEHALL KLEPPE 216 200 200    

Vert vist til innstilling i budsjett 2020 frå økonomiutvalet.

5137 OPPGRAD DELOMRÅDE KLEPPELOEN 382 600 600    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 95% utført
5142 BENKER I UTEROM 37 400 400    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 250 250    
Forventer levering i uke 50.
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 773 1000 1000    
Søknader fra vellag behandlet og tildelt. Midler for 2019 nå oppbrukt
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 720 4760 1000    

Forprosjekt ferdig. Klarsignal første byggetrinn gitt. Prosjektering pågår

6000 MASKINKJØP TEKNISK 3110 2654 2654    
Ny lastebil ankommet og gammel lastebil er solgt. Salgsinntekt 390.000 blir disponibelt for prosjektet.
6019 EL-BILER 335 0 0    
Kjøpt ny El-bil til administrasjonen.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt fond.  
6020 DIGITALISERING HISTORISK ARKIV PLAN OG FORVALTNING 749 0 749    
Digitalisering av arkiv vart ferdig 1. halvår 2019.  Midlene vert finansiert ved bruk av fond og det er difor ikkje venta avvik.
6100 KLIMAPLAN/ENØK 98 824 824    
Bruk av midler i 2019 blir avklart i klima- og miljøplan. Den blir lagt fram til behandling før sommaren. 3,695 mill. kroner skal nyttast til mobilitetspunkt Klepp stasjon og bysyklar, jmf. sak 61/18 i formannskapet. Det er hittil i år nytta midler til ladepunkt ved rådhuset.
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 2585 2500 2500    

1520 målere skiftet i 2019. Budsjett oppbrukt for i år. Arbeidet fortsetter i 2020 med nye budsjettmidler

6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 3939 5083 5083    
Anleggsarbeid pågår. Detaljprosjektering ved basseng pågår.
6331 VANNLEDNING BORERINGEN S 1229 1452 1347    
Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig. Avventer siste faktura.
6332 IVAR-LEDNING KLEPP ST-SÆRHEIM-GRØVA 14 0 0    
6338 BRAUT 2.ETAPPE 54 640 640    

Arbeid i gang. 95% utført. Avventer faktura Klepp energi

6400 AVFALLSDUNKER 1249 1675 1675    
Innkjøp utført. Mulig mindreforbruk. Avventer endelig til utkjøring av dunker er ferdig og timer er belastet prosjektet.
6529 KLOAKKERING ORSTAD 35 0 35    
Hastearbeid kloakkering. Arbeid ferdig.
6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 0 1700 1640    
Fase/Framdrift: Oppstart desember 2019 (Breddeutvidelse kanal v/Sirkelen)
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 3326 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Gravearbeid pågår. Første etappe er 90% ferdig.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 0 2500 50    
Prosjektering. Oppstart utsatt pga utsatt områdeplan Andaområdeplan Anda
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 150 0 300    
Prosjektering. Endelig flomrapport forventes klar i høst. Arbeid fremskyndet pga privat utbygger. 
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 1227 2500 2500    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår.
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 5551 5446 5611    

Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig. Merforbruk ca 0,5 mill på grunn av økt behov for masseutskifting.

6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 1428 1428    

Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Oppstart graving januar 2020
Prognose økonomi:  trolig merforbruk på grunn av økt ledningsdimensjon. 

6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 793 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering og utførelse
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 89 1333 1333    
Fase/Framdrift:  Under utførelse 40% ferdig. Arbeid stoppet for i år. 
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 1503 1500 1500    
Under utførelse.
6566 VA LEDNINGER TJØTTA 2175 2200 2200    

Fase/Framdrift:  Ferdig opparbeidet

6700 TRAFIKKSIKRING 135 500 500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering og utførelse pågår.
6711 SENTRUMSUTVIKLING 6 1347 1347    
Prosjektering og tilrettelegging for bysykler pågår nå. (Delprosjekt) Hundeluftingdområde står for tur
6720 GATELYS 146 444 444    

Belysning Verdalsvegen og Gangveg P.Krohns veg nå under utføring

6723 GATELYS LED 2887 3250 3250    

Fase/Framdrift:  95% Ferdig utført. Avventer siste faktura

6724 TURVEG FIGGJOELVA 5 2428 1028    

Fase/Framdrift:  Arbeid påbegynt. 

6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 7389 30003 15003 35750 35750
Fase/Framdrift: etappe 1 og 2. Anleggsarbeid pågår. Går over i 2020
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 8484 9634 8634 25500 24500
Fase/Framdrift:  Veg overtatt, litt småarbeid gjenstår. Mindreforbruk ukjent størrelse pga etterslep i fakturering.
6760 RIVING TU SKULE 1002 1039 1039    

Prosjektet er ferdigstilt. 

6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 1 1992 492    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Avventer nytt kanaltverrsnitt.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 247 6741 4241    
Fase/Framdrift: Grunnerverv pågår. Avtaler signert med alle grunneiere Planer godkjent SvV. Oppstart graving og bygging høsten/vinteren 2019/2020
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 2286 829 2269    
Fase/Framdrift:  Under utførelse.  Merforbruk 1,4 millioner pga økt omfang vegtiltak ifm grøftearbeid.  Tilført 1,4 millioner i 2. tertialrapport.
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 261 6076 2000    
Under prosjektering. Under Prosjektering og opparbeidelse. Opparbeidelse på Rammeavtale med Risa AS
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 1503 25006 8006    
Fase/Framdrift:  Byggesøknad sendt. Arbeid startet opp. Prisforespørsel bygg sendes ut snarest
7028 Gravplass Orstad 0 200 200    
Forprosjekt i gang.

Finansområdet

  • Pengemarknadsrenta har stege gjennom 2019.  Det vart som venta renteheving fra Norges bank i mars og ny heving på 0,25 % er venta i september.  Stort fall i fastrentene signaliserer forventninger om resesjon i verdensøkonomien.
  • Det er i 2019 slått saman 11 lån frå Husbanen utbetalt for kjøp av bustadar i 2018.
  • Årets låneopptak på 194 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 94,45 millionar.  Vedtatt reduksjon i låneopptak vert justert i slutten av året i samsvar med vedtak i kommunestyret 18. november.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2019. Likviditeten er høgare enn vente pga. tidlege lånopptak og låge utbetalingar til investeringar.
Likviditeten er god grunna låneopptaka. Ny bankavtale med betre vilkår frå 1. mai.