Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mars 2019

Skatteinntektane ligg ved utgangen av mars 4,2 millioner over periodisert budsjett.  Hovudårsaka er vekst i skatteinnbetaling frå lønnstakarane.  Det er enno tidleg å anslå ny prognose for året.  Klepp mottok 1,5 millionar meir i språkdeling enn budsjettert.  Det er overforbruk innan helse og velferd og det vert venta meirforbruk for året samla.  Det vert arbeid med tiltak for å redusere det.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -545,6 -166,3 -552,1 -552,1 0

Skatteveksten for dei tre første månadane i 2019 ligg 4,2 millionar over periodisert budsjett.  Skatteinntektane i mars var på 94,6 millionar mot 90,5 millionar for mars 2018, ein vekst på 4,7 %.  Veksten hittil er på 2,61 samanlikna med budsjettert vekst på 1,2 % (mot regnskap 2018).  Det er veksten i skattetrekk som trekk opp veksten.  Dette viser støtter opp under andre tal som viser vekst i aktivitet og lønn i regionen.  Prognosa vert vurdert på nytt i 1. tertialrapport.

Rammetilskot -454,9 -143,5 -482,9 -484,4

-1,5

Klepp har mottatt 4 millionar i skjønn til språkdeling mot eit anslag i budsjett på 2,5 millionar. 
Nasjonal skattevekst ved utgangen av mars vart på 4,5 % samanlikna med same periode i fjor.  Nasjonal vekst i skattetrekk vart på 4,3 %, mot 4,6 % i Klepp.  Dette tyder på høgare vekst i skatteinntektane for landet samla enn lagt til grunn i budsjettet.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0
Rentekompensasjon -2,3 0,0 -2,9 -2,9 0,0
Tilskot flyktningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1004,7 -310,1 -1039,0 -1040,5 -1,5
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -11,0 -1,2 -4,8 -4,8 0,0
Det vart i starten av april signert ny bankavtale med SR-Bank gjeldande i 4 år frå 1. mai.  Vilkåra er litt betre enn i eksisterande avtale, og betre enn budsjetterte vilkår.  Det vert laga nye prognosar over inntektane i 1. tertialrapport.
Renter lån energiselskap -3,9 0,0 -3,7 -3,7 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,3 -2,5 -2,5 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,6 0,0 -4,0 -4,0 0,0
Utbytte Energiselskap -29,1 0,0 -32,3 -32,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 15,0 4,9 18,8 18,8 0,0
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,1 0,8 4,0 4,0 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,7 4,7 70,4 70,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 33,7 8,9 45,9 45,9 0,0 
Avsett disposisjonsfondet 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar -11,9 0,0 2,1 2,1 0,0
Overført til investeringar 35,6 0,0 35,0 35,0 0,0
Seniortiltak 0,9 0,0 0,6 0,6 0,0
AFP 62-65 0,0 0,7 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -19,4 0,0 0 0 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,8 12,8 0,0
Årets premieavvik -14,7 0,0 -14,3 -14,3 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 21,6 22,5 0,0
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0
Diverse utgifter 1,1 4,0 0,0 0,0 0,0
Sum diverse 14,3 4,6 58,9 59,9 0,0
Til fordeling drift -968,6 -296,5 -932,2 -932,7 -1,5
      
Skjema 1B Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 48,2 16,2 47,6 47,5 0,0

Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse i 2019.

Barn og unge 482,9 157,2 480,3 480,3 0,0

Periodisert meirforbruket skuldast høgare tilskot til private barnehagar pga. opptak av fleire barn, og meirforbruk på skulane.  Skulane vil truleg gå i balanse ved årsslutt. Meirforbruk private barnehagar vil eventuelt bli vurdert dekka av fond.

Helse og velferd 306,8 94,0 293,9 293,0 0,0

Prognosar viser at det i verste fall blir eit meirforbruk i 2019 på nesten 10 millionar.  Det er forventa å kunne bruke 3 mill fra fond til dekning av dagsenter i miljøtjenesten i 2019. ( ref. kommunestyret des. 18)

Lokal utvikling 92,5 26,1 98,1 98,1 0,0

Det er ikkje forvent meirforbruk eller mindreforbruk i 2019. Utfordringa er sviktande husleigeinntekter.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 12,0 8,7 12,3 12,3  0,0
Er venta at området går i balanse i 2019.  Tilskot til trussamfunn kan være noe lågt, men endeleg tal vert ikkje kjent før desember.
VAR 0,0 -20,3 0,0 0,0  0,0

Mindreforbruk på sanering avløp der ein venter på oppstart av prosjekt. Noke mindre salsinntekter avløp enn budsjettert.
Prognose totaløkonomi: Ingen avvik

Sum fordelt 942,3 281,9 932,2 931,2 0,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-26,3 -14,7 0,0  -1,5 -1,5

Det enno tidleg å anslå eit resultat for 2019.  I prognosa er kun meirinntekter i samband med språkdeling lagt inn.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mars 2019Arbeidsledighet

.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2019 Budsj.2019 Prognose 2019 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 122 1900 1900    
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 16 500 472    
Utredningsarbeidet fortsetter iht plan. Sak om kommunehus med kultur- og kyrkjefunksjoner fremlegges formannskapet i mai.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Mindre endringer i reguleringsplan pågår. Legges ut for salg etter sommeren.
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 797 1500      
1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) 0 0 0    
Ingen aktivitet, faktura for leie av byggegjerde vil påløpe.  
2000 IT/EDB undervisning 470 1700 1700    
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 35 6000 8187    

Posten har endret navn fra fellespost skulane til fellespost egne bygg fra 2019, og skal dekke kostnader til statlige krav som universell utforming, branntekniske oppjusteringer, inneklimatiltak og evt tilpasning for brukere med spesielle behov.
Tiltaksliste for planlagte tiltak for 2019 er under utarbeidelse.

2019 PÅBYGG BORE SKULE 13967 40000 44899 113000 113000
Prosjektet er i rute. Kvia har ikke varslet at det vi bli utsettelser på overlevering av nybygget, overleveringsdato er fortsatt 01.06.2019. Sør i garden måtte oppstart utsettes til skoleferie starter noe som resulterte i at ferdigstillese nå blir i løpet av desember 2019.
2020 PÅBYGG BORE SKULE UTEANLEGG 0 3000 3000    
Møte angående detaljer er  gjennomført. Arbeidene går parallelt med bygging av skolen. Området rundt Sør i garden vil ikke ikke står ferdig til skolestart 2019.
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 0 4000 4000    
Inventar er bestilt og leveres i løpet av juni 2019.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 0 22000 22000 105200 105200
Samspillfase med entreprenør er i gang iht planen. Ingen kjente avvik.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 0 7400 7800 11400 11400
Samspillfase med entreprenør er i gang iht planen. Ingen kjente avvik.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 202 38000 50000 51000 51000
Betongarbeid og prosjektering pågår. Grunnforhold er avklart. Ferdigstillelse 2.1.2020
2030 KLEPPE SKULE 385 17000 17000    
Sak til formannskapet er utsatt til mai.
2033 KLEPPELOEN SKULE 17 13100 13069    

Kleppeloen skule og gymhall for 350 elever skal stå klar til høsten 2022. Årets budsjett omfatter tomtekostnad på 12 mill og oppstart på skisseprosjekt. Arkitekt og rådgivere velges i april, oppstart skisseprosjekt etter påske.
Arkeologisk utgravning foretatt, ingen funn. Ingen kjente avvik.

2116 UTEOMRÅDER SKULE 146 2000 2766    
Barn og unge har tildelt mesteparten av midlane for 2019 og utgiftene kjem etter kvart.
2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING SKULAR 28 0      
Tiltak for oppgradering av branndokumentasjon er i gang.
2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 0 950    
Planlagt utførelse for 2019 er oppgradering av fasadekomponenter. Utføres høsten 2019.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 275 0 1200    

Utførelse gjennomført for Storhaug barnehage, Tu barnehage og Orre barnehage.
Videre plan for utførelse ved Orstad naturbarnehage - planlagt gjennomført høsten 2019.

3016 KOMMUNALE BUSTADER 0 0 0    
Det er solgt to eiendommer og inngått avtale om kjøp av ein bustad i Jærvegen.
3021 SOLSKJERMING BUKOLLEKTIVET 0 160      
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 198 8000 8000    
Sak til formannskapet med byggeprogram utsatt til mai. Søknad til Husbanken sendes i april.
3242 FORELDREINITIATIVET 147 6000 6000    
Sak til formannskapet med byggeprogram utsatt til mai.
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 0 4000 4000    
Reguleringsplan behandlet første gang i LU 9.april
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 8 250 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 370 0 900 8200 7800

Prosjektet er overlevert til Klepp kommune. Planting av sandhjelme gjenstår og blir utført i løpet av april.
Åpning av anlegget 14.05.2019. Sluttsum på anlegget vil ligge noe under kostnadsramme.

5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 39 5500 5500    
Fase/Framdrift: Forprosjekt ferdig og sak til formannskapet i april. Reg. plan godkjent til sommeren. Oppstart bygging høst 19
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 200 200    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging forsommeren 2019
5126 KLATREPARK I FRILUFTSOMRÅDE 0 1500 1500    
Fase/Framdrift:  Totalentreprise lyses ut på anbud medio april 2019
5127 GAPAHUKAR 0 300 300    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår
5131 FOLKEHELSEHALL KLEPPE 82 0 200    
Politisk sak skal opp mai 2019 vedr tomtevalg. Asplan er engasjert for utarbeidelse av volumstudier for begge tomtene.
5137 OPPGRAD DELOMRÅDE KLEPPELOEN 44 600 600    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 40% utført
5142 BENKER I UTEROM 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 250 250    
Forventer levering i løpet av sommeren
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 48 1000 1000    
Prosjektering pågår. 1 stor lekeplass Sivvegen oppgraderes i år. Stort behov for oppgradering i hele kommunen og mange ønsker fra innbyggere. Det blir lagt fram politisk sak om oppgradering og vedlikehold av lekeplasser og grøntområder høsten 2019.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 720 4760 4760    
Fase/Framdrift:  Forprosjekt pågår
6000 MASKINKJØP TEKNISK 0 600 2654    
Fase/Framdrift:  Ny lastebil ankommer mars/april 2019
6019 EL-BILER 335 0 0    
Kjøpt ny El-bil til administrasjonen.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt fond.  
6020 DIGITALISERING HISTORISK ARKIV PLAN OG FORVALTNING 0 0 1305    
Digitalisering av arkiv vil bli ferdigstilt 1. halvår 2019. Rammer er i samsvar med kontrakt med leverandør.
6100 KLIMAPLAN/ENØK 0 824 824    
Bruk av midler i 2019 blir avklart i klima- og miljøplan. Den blir lagt fram til behandling før sommaren. 3,695 mill. kroner skal nyttast til mobilitetspunkt Klepp stasjon og bysyklar, jmf. sak 61/18 i formannskapet.
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 131 1100 3500    

Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. Utskifting av flere enn budsjettert i 2019 pga logistikk og pris hos rørlegger
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk med 2 400 000

6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 3300 5082    
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid påbegynt.
6331 VANNLEDNING BORERINGEN S 0 0 1452    
Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig
6338 BRAUT 2.ETAPPE 10 0 640    
Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. 90% utført
6347 NY VANNLEDNING NORDSJØVEGEN 0 3700 3700    

Fase/Framdrift:  Prosjektering startet opp. Oppstart byggearbeid avhenger av vegvesenet og deres prosjektering og grunnforhandlinger
Prognose økonomi 2019:  Se usikkerhet om oppstartstidspunkt over

6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 0 1700 1700    
Fase/Framdrift: Oppstart mai 2019 (Breddeutvidelse kanal v/ Sirkelen)
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 0 3000 3000    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Anbud graving lyses ut i april 2019. Oppstart graving juni/juli 2019
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 1058 2000 2178    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. Avsluttet for sesongen. Oppstart igjen juli/august.
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 3365 0 5446    

Fase/Framdrift:  Arbeid 95% ferdig. Etterslep på fakturering
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk ca 0,5 mill på grunn av økt behov for masseutskifting

6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 0 1428    

Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Oppstart graving september/oktober 2019
Prognose økonomi 2019:  trolig merforbruk på grunn av økt ledningsdimensjon

6559 VA POSTVEGEN NORD 0 2400 0    

Fase/Framdrift:  Prosjekt utsatt
Prognose økonomi 2019:  Midler fra prosjektetflyttes til kjøp av beholdere for glass/metallembalasje. Tilbakeføres i 2020

6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 1 0 829    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering.
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 37 4000 1500    
Fase/Framdrift:  Under utføresle. 40% ferdig. Videre framdrift avhenger av Klepp energi. Forventa mindreforbruk på 2,5 mill. i år.
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 77 0 1500    
Under utførelse. Auka budsjettbehov på om lag 1,5 mill.
6566 VA LEDNINGER TJØTTA 2175 1500 2200    

Fase/Framdrift:  Ferdig opparbeidet
Prognose økonomi 2019: Merforbruk 0,7 mill på grunn av fjell i grøft

6567 NYE OVERVANNSLEDNINGER RISKJELL 0 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Prosjektering 80% utført.
6700 TRAFIKKSIKRING 0 500 500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6711 SENTRUMSUTVIKLING 0 0 1347    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6720 GATELYS 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6723 GATELYS LED 0 3000 2250    

Fase/Framdrift:  50% utført. Resterende 50% utføres sommeren 2019.
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk pga økte kostnader Klepp energi. Omfang avklares til tertialrapport.

6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 0 4500    

Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving september/oktober 2019 på grunn av avtale grunneiere og behov for tiltak i Kleppekanalen/Kvernbekken på samme strekning som planlagt tursti.
Prognose økonomi 2019: Varslet merforbruk på grunn av dyrere kanalkryssinger og belysning.

6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 717 25750 30003 35750 35750
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid påbegynt på etappe 1 og 2
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 1842 6000 9634 27500 25500
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 85% ferdigstilt. Mindreforbruk 2 mill pga enklere løsning på kulvert.
6760 RIVING TU SKULE 982 0 1482    

Saneringarbeidene er utført, det gjenstår å etablere gjerde og skilting av innkjørsel er bestilt.
Merforbruk 0,4 mill dekkes med omfordeling av budsjettmidler i tertialrapport.

6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 0 1992    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving april - avhenger av Klepp energi og rør i bakken.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 0 6000 6741    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart etter sommeren 2019 dersom arbeidet med grunnforhandlinger er avsluttet
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 850 0 850    
Fase/Framdrift:  Under utførelse
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 0 6076 6076    
Under prosjektering. Anbud lyses ut mai 2019. Avhenger av avklaringer rundt områdeplan Anda.
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 236 24500 25006    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Anbud opparbeidelse lyses ut april 2019. Avhenger av leveranse fra underkonsulenter.
7028 Gravplass Orstad 0 200      
Forprosjekt i gang.

Finansområdet

  • Pengemarknadsrenta har stege dei tre første månedene i 2019.  Det vart som venta renteheving fra Norges bank i mars og ny heving på 0,25 % er venta i juni. 
  • Det er slått saman 11 lån utbetalt for kjøp av bustadar i 2018 i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 194 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 94,45 millionar.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2019. 
Likviditeten er god grunna låneopptaka. Ny bankavtale vart signert i starten av april, med oppstart frå 1. mai.