Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mai 2019

Skatteinntektane ligg ved utgangen av mai 5,3 millioner over periodisert budsjett.  Hovudårsaka er vekst i skatteinnbetaling frå lønnstakarane på 4,1 %.  Klepp mottok 1,5 millionar meir i språkdeling enn budsjettert.  Det er venta eit overforbruk innan helse og velferd på 7 millionar for året samla.  Samla prognose tyder på eit mindreforbruk på rundt 7 millionar.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -545,6 -274,3 -552,1 -563,8 -11,7

Skatteveksten for dei tre første månadane i 2019 ligg 5,3 millionar over periodisert budsjett.   Veksten hittil er på 3,67 samanlikna med budsjettert vekst på 1,2 % (mot regnskap 2018).  Det er veksten i skattetrekk som trekk opp veksten med 4,1 %, mens restskatt og andre oppgjør er venta å trekke ned.  Dette viser støtter opp under andre tal som viser vekst i aktivitet og lønn i regionen.  Prognosa vert vurdert på nytt i 2. tertialrapport.  Regjeringa har oppjustert sitt anslag med 0,8 % og det er innarbeida i prognosa for skatt og rammetilskot.

Rammetilskot -454,9 -288,2 -482,9 -479,2

3,7

Klepp har mottatt 4 millionar i skjønn til språkdeling mot eit anslag i budsjett på 2,5 millionar.  

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,8 -1,2 -1,2 -1,5 -0,3
Rentekompensasjon -2,3 0,0 -2,9 -2,6 0,3
Tilskot flyktningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -1,5 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1004,7 -565,2 -1039,0 -1047,1 -8,1
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -11,0 -2,0 -4,8 -7,2 -2,4
Det vart i starten av april signert ny bankavtale med SR-Bank gjeldande i 4 år frå 1. mai.  Vilkåra er litt betre enn i eksisterande avtale, og betre enn budsjetterte vilkår.  
Renter lån energiselskap -3,9 0,0 -3,7 -3,7 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,9 -2,5 -2,1 0,4
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,6 0,0 -4,0 -3,0 1,0
Utbytte Energiselskap -29,1 -23,3 -32,3 -32,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 15,0 6,2 18,8 16,6 -2,2
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,1 1,6 4,0 4,0 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,7 10,8 70,4 70,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 33,7 -7,6 45,9 42,7 -3,2 
Avsett disposisjonsfondet 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar -11,9 0,0 2,1 2,1 0,0
Overført til investeringar 35,6 0,0 35,0 35,0 0,0
Seniortiltak 0,9 0,0 0,6 0,9 0,3
AFP 62-65 0,0 1,3 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -19,4 0,0 0 0 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,8 9,3 -3,5
Årets premieavvik -14,7 0,0 -14,3 -14,3 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 21,6 22,5 0,0
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2
Diverse utgifter 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0
Sum diverse 14,3 1,7 58,9 55,9 -3,0
Til fordeling drift -968,6 -571,1 -932,2 -946,4 -14,2
      
Skjema 1B Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 48,2 26,3 47,6 47,5 0,0

Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse i 2019.

Barn og unge 482,9 232,3 480,3 480,3 0,0

Tenesteområde barn og unge vil truleg koma ut med eit meirforbruk ved årsslutt. Det skuldast i hovudsak auka tilskot til private barnehagar. Dei fleste avdelingane reknar med at dei kjem ut i balanse.  Meirforbruket vert dekka av fond.

Helse og velferd 306,8 154,7 293,9 300,9 7,0

Prognosar viser at det i verste fall blir eit meirforbruk i 2019 på nesten 10 millionar.  Det er forventa å kunne bruke 3 mill fra fond til dekning av dagsenter i miljøtjenesten i 2019. ( ref. kommunestyret des. 18)

Lokal utvikling 92,5 43,0 98,1 98,1 0,0

Det er framleis svikt i husleigeinntekter, og tjenesteområdet jobber med tiltak for å komme i balanse.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 12,0 8,7 12,3 12,3  0,0
Er venta at området går i balanse i 2019.  Tilskot til trussamfunn kan være noe lågt, men endeleg tal vert ikkje kjent før desember.
VAR 0,0 -7,9 0,0 0,0  0,0

Meirkostnadar til renovasjonbilar 0,8 mill

Sum fordelt 942,3 457,1 932,2 931,2 7,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-26,3 -114,0 0,0  -7,2 -7,2

Prognosa er stipulert ut frå usikre tal.  Det er spesielt skatt, rammetilskot, renteinntekter/utgiftar, og meirforbruk helse og velferd.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling april 2019Arbeidsledighet
Nasjonal skattevekst vart oppjustert til 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2019 Budsj.2019 Prognose 2019 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 285 1658 1658    
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 164 472 472    
Mai: Sak kommunehus vedtatt i formannskapet, utredning fortsetter.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Mindre endringer i reguleringsplan pågår. Legges ut for salg etter sommeren.
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 797 3811      
1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) 0 0 0    
Ingen aktivitet, faktura for leie av byggegjerde vil påløpe.  
2000 IT/EDB undervisning 537 1700 1700    
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 309 8187 8187    

Tiltaksliste for aktuelle tiltak er utarbeidet. Fleire tiltak er igangsatt.

2019 PÅBYGG BORE SKULE 20225 44899 44899 113000 113000
Bygget er ikke overtatt da det gjenstår store mangler. Uavhengig kontroll vil bli utført. Det er gitt 14 dagers utsettelse til entreprenør.
2020 PÅBYGG BORE SKULE UTEANLEGG 0 3000 3000    
Kvia er forsinket med opparbeidelsen av uteområdet, deler av området opp mot gammel skole skal være ferdig 15.6.19. Området rundt sør i garden skal være ferdig i to etapper, før skolestart og ved overlevering av den delen av skolen. 
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 0 4000 4000    
Montering av inventar er utsatt på grund av overtagelse som er utsatt.
Montasjen starter snarest når overtagelse er foretatt, ny dato for overtagelse er nå planlagt 17.06.19.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 40 22000 22000 105200 105200
Samspillsfase er avsluttet, detaljprosjektering igangsatt. Ingen kjente avvik.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 40 7800 7800 11400 11400
Samspillsfase over, detaljprosjektering igangsatt. Ingen kjente avvik.
2024 SOLCELLER MM BORE SKULE 1361 1688 1688    
Anlegget er montert og leverer nå strøm til forbruk ved skolen.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 8236 38690 45000 51000 51000
Varsel om mulig merforbruk pga endringsmeldinger vedr overflate betongelementer og teknisk utstyr i hallen.
2030 KLEPPE SKULE 928 16695 17000    
Byggeplan og kalkyle vedteken i formannskapet 27.mai
2033 KLEPPELOEN SKULE 138 13069 13069    

Oppstartsmøte 18 juni- rådgivere engasjeres i juni. Ingen kjente avvik.

2116 UTEOMRÅDER SKULE 422 2146 2146    
Barn og unge har tildelt mesteparten av midlane for 2019 og utgiftene kjem etter kvart.
2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING SKULAR 28 0      
Tiltak for oppgradering av branndokumentasjon er i gang.
2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 954 950    
Planlagt utførelse for 2019 er oppgradering av fasadekomponenter. Utføres høsten 2019.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 275 1465 1200    

Utførelse gjennomført for Storhaug barnehage, Tu barnehage og Orre barnehage.
Videre plan for utførelse ved Orstad naturbarnehage - planlagt gjennomført høsten 2019.

2301

AKTIVITETSOMRÅDE KLEPPE SKULE 0 1580 1580    

2302

UTEAKTIVITET HORPESTAD S&B 0 269 269    
3016 KOMMUNALE BUSTADER 5229 478      
Det er solgt 2 eiendommer. Kjøpt ei bustad i Jærvegen, som er foreslått finansiert i 1.tertialrapport med omdisponering av ledige midler fra div.tomtekjøp.  Vurderes å kjøpe 2 mindre boliger.
3021 SOLSKJERMING BUKOLLEKTIVET 0 160      
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 418 8130 8000    
Møte med husbanken er avholdt - avventer referat vedr godkjenning av konsept.
3242 FORELDREINITIATIVET 354 6633 6000    
Møte med husbanken er avholdt - avventer referat vedr godkjenning av konsept.
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 0 4000 4000    
Reguleringsplan behandlet første gang i LU 9.april
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 223 185 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 1216 1774 1474 8200 7900

Åpning er gjennomført. Det skal etableres ett lys for å lyse opp toaletter, dette er ikke montert enda. Da denne montasjen er utført kan vi avklare økonomien med Statens Vegvesen. Antatt endelig sluttsum 7,9 mill

5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 639 5500 5500    
Forprosjekt ferdig. Fremdrift stoppet i kommunestyre mai
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 200 200    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging forsommeren 2019
5126 KLATREPARK I FRILUFTSOMRÅDE 0 1500 1500    
Fase/Framdrift:  Totalentreprise lyses ut på anbud medio juli 2019
5127 GAPAHUKAR 0 300 300    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår
5131 FOLKEHELSEHALL KLEPPE 125 200 200    
Sak om tomtevalg og ideskisse til behandling i kommunestyret 17.juni.
5137 OPPGRAD DELOMRÅDE KLEPPELOEN 157 600 600    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 75% utført
5142 BENKER I UTEROM 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 250 250    
Forventer levering i løpet av sommeren
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 48 1000 1000    
Prosjektering pågår. 1 stor lekeplass Sivvegen oppgraderes i år. Søknader fra vellag behandlet og tildelt. Det blir lagt fram politisk sak om oppgradering og vedlikehold av lekeplasser og grøntområder høsten 2019.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 720 4760 4760    
Fase/Framdrift:  Forprosjekt pågår. Fremdrift utsatt av kommunestyret.
6000 MASKINKJØP TEKNISK 291 2654 2654    
Ny lastebil ankommet. Avventer faktura
6019 EL-BILER 335 0 0    
Kjøpt ny El-bil til administrasjonen.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt fond.  
6020 DIGITALISERING HISTORISK ARKIV PLAN OG FORVALTNING 530 0 1305    
Digitalisering av arkiv vil bli ferdigstilt 1. halvår 2019. Rammer er i samsvar med kontrakt med leverandør.
6100 KLIMAPLAN/ENØK 5 824 824    
Bruk av midler i 2019 blir avklart i klima- og miljøplan. Den blir lagt fram til behandling før sommaren. 3,695 mill. kroner skal nyttast til mobilitetspunkt Klepp stasjon og bysyklar, jmf. sak 61/18 i formannskapet. Det er hittil i år nytta midler til ladepunkt ved rådhuset.
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 585 1100 2500    

Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. Utskifting av flere enn budsjettert i 2019 pga logistikk og pris hos rørlegger.  Foreslått finansiert økning med omdisponering i 1. tertialrapport.

6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 424 5083 5082    
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid påbegynt. Fullføres innen 2019
6331 VANNLEDNING BORERINGEN S 1229 1452 1452    
Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig
6338 BRAUT 2.ETAPPE 13 640 640    
Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. 95% utført
6347 NY VANNLEDNING NORDSJØVEGEN 0 3700 0    

Fase/Framdrift:  Prosjektering startet opp. Oppstart byggearbeid fastsatt til starten av 2020.  Midler foreslått omdisponert til andre prosjekt i 1. tertialrapport.

6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 0 1700 1700    
Fase/Framdrift: Oppstart juni/juli 2019 (Breddeutvidelse kanal v/Sirkelen)
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 226 3000 4000    
Fase/Framdrift:  Deler av anlegg startet opp ifbm GS veg Laland. Resten lyses ut juni 2019 med oppstart graving september/oktober 2019.  Foreslått finaniering med 1. million i 1 tertialrapport.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 0 0 2500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging høsten 2019. Ifbm områdeplan Anda.  Foreslått finasiert ved omdisponering i 1. tertialrapport.
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 1221 2178 2500    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår.  Foreslått finanisering av merkostnader i i 1. tertialrapport.
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 3365 4946 5446    

Fase/Framdrift:  Arbeid 99% ferdig. Etterslep på fakturering
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk ca 0,5 mill på grunn av økt behov for masseutskifting foreslått finansiert med omdisponering i 1. tertialrapport.

6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 1428 1428    

Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Oppstart graving september/oktober 2019
Prognose økonomi 2019:  trolig merforbruk på grunn av økt ledningsdimensjon

6559 VA POSTVEGEN NORD 0 2400 0    

Fase/Framdrift:  Prosjekt utsatt
Prognose økonomi 2019:  Midler fra prosjektetflyttes til kjøp av beholdere for glass/metallembalasje i 1. tertialrapport. Tilbakeføres i 2020

6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 1 830 4000    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering.  Merkostnader ventet i år er foreslått finasier i 1. tertialrapport.
6562 FLOMDAM KLEPPESTEMMEN 171 0 0    
6563 FLOMDAM RISKJELL 88 0 0    
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 37 4000 1133    
Fase/Framdrift:  Under utførelse. 40% ferdig. Videre framdrift høsten 2019.  Det er foreslått omdisponering av midler til andre prosjekt i 1. tertialrapport.
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 77 0 1500    
Under utførelse. Auka budsjettbehov 1,5 mill pga utvidet omfang foreslått finansiert med omdisponering i 1. tertialrapport.
6566 VA LEDNINGER TJØTTA 2175 1500 2200    

Fase/Framdrift:  Ferdig opparbeidet
Prognose økonomi 2019: Merforbruk 0,7 mill på grunn av fjell i grøft finansiert med foreslått omdisponering i 1. tertialrapport.

6567 NYE OVERVANNSLEDNINGER RISKJELL 0 4000 0    
Fase/Framdrift:  Prosjektering 80% utført. Framdrift utsettes.  Midler foreslått omdisponert i 1. tertialrapport.
6700 TRAFIKKSIKRING 0 500 500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6711 SENTRUMSUTVIKLING 0 1347 1347    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6720 GATELYS 0 444 400    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6723 GATELYS LED 0 2250 3250    

Fase/Framdrift:  50% utført. Resterende 50% utføres sommeren 2019.
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk 1 mill pga økte kostnader Klepp energi og økt omfang er foreslått finansiert i 1. tertialrapport.

6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2428 2428    

Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving september/oktober 2019 på grunn av avtale grunneiere og behov for tiltak i Kleppekanalen/Kvernbekken på samme strekning som planlagt tursti

6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 1872 30003 30003 35750 35750
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid påbegynt på etappe 1 og 2
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 1691 11634 9634 27500 25500
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. Overtakelse i juni. Mindreforbruk på 2 000 000 pga enklere løsning kulvert er foreslått omdisporert til andre prosjekt i 1. tertialrapport.
6760 RIVING TU SKULE 1002 639 1039    

Prosjektet er ferdigstilt.  Merforbruk foreslått finansiert i 1. tertialrapport.

6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 1992 1992    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving juni - avhenger av Klepp energi og rør i bakken.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 17 6741 6741    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart etter sommeren 2019 dersom arbeidet med grunnforhandlinger er avsluttet
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 1350 829 850    
Fase/Framdrift:  Under utførelse. Overforbruk pga økt omfang vegtiltak ifbm grøftearbeid. Sikre Verdalsvegen
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 0 6076 6076    
Under prosjektering. Opparbeidelse på Ramme. Oppstart august 2019
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 631 25006 25006    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Anbud opparbeidelse med frist 1.juli.
7028 Gravplass Orstad 0 200 200    
Forprosjekt i gang.

Finansområdet

  • Pengemarknadsrenta har stege dei første månadane i 2019.  Det vart som venta renteheving fra Norges bank i mars og ny heving på 0,25 % er venta i juni. 
  • Det er slått saman 11 lån utbetalt for kjøp av bustadar i 2018 i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 194 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 94,45 millionar.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2019. 
Likviditeten er god grunna låneopptaka. Ny bankavtale vart signert i starten av april, med oppstart frå 1. mai.