Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport juli 2019

Skatteinntektane ligg ved utgangen av juli 3,3 millioner over periodisert budsjett.  Skatteveksten er fallande og prognosa er nedjustert samanlikna med 1. tertialrapport.  Det er no venta eit overforbruk innan helse og velferd på 10-12 millionar.  8,5 av desse vert ikkje dekka av helse og velferd sitt fond og har difor ikkje inndekning.  Samla prognose viser enno svakt positivt resultat, men det er fare for "underskot" i 2019 om skatt, renter, pensjon og lønnsoppgjør vert annleis enn venta.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -545,6 -343,4 -552,1 -554,0 -1,9

Skatteinntekta i både juni og juli vart lågare enn budsjettert.  Skatteveksten for dei syv første månadane i 2019 ligg no 3,3 millionar over periodisert budsjett.  Veksten hittil er på 2,81 % samanlikna med budsjettert vekst på 1,2 % og landet på 3,2 %.  Veksten er fallande, ei trend ein ventar vil fortsette ut over hausten grunna auka skattevekst ut over hausten i fjor.  Det er veksten i skattetrekk som trekk opp, mens restskatt trekk ned.  Truleg vert skatteinntekta litt i overkant av budsjett.  

Rammetilskot -454,9 -337,5 -482,9 -484,7

-1,8

Klepp har mottatt 4 millionar i skjønn til språkdeling mot eit anslag i budsjett på 2,5 millionar.  Ny prognose er basert på det, samt oppdaterte skattetal.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,8 -1,2 -1,2 -1,5 -0,3
Rentekompensasjon -2,3 0,0 -2,9 -2,6 0,3
Tilskot flyktningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -4,4 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1004,7 -686,5 -1039,0 -1047,1 -3,8
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -11,0 -3,6 -4,8 -7,2 -2,4
Det vart i starten av april signert ny bankavtale med SR-Bank gjeldande i 4 år frå 1. mai.  Vilkåra er litt betre enn i eksisterande avtale, og betre enn budsjetterte vilkår.  
Renter lån energiselskap -3,9 -2,1 -3,7 -3,7 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -1,1 -2,5 -2,1 0,4
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,6 0,0 -4,0 -3,0 1,0
Utbytte Energiselskap -29,1 -32,3 -32,3 -32,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 15,0 8,3 18,8 16,6 -2,2
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,1 1,7 4,0 4,0 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,7 22,0 70,4 70,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 33,7 -7,1 45,9 42,7 -3,2 
Avsett disposisjonsfondet 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -0,4 0,0 -0,2 0,0 0,2
Netto avsetningar -11,9 0,0 1,9 2,1 0,2
Overført til investeringar 35,6 0,0 35,0 35,0 0,0
Seniortiltak 0,9 0,0 0,6 0,9 0,3
AFP 62-65 0,0 2,0 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -19,4 0,0 0,0 0 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,8 9,3 -3,5
Årets premieavvik -14,7 0,0 -14,3 -14,3 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 21,6 19,1 -2,5
Resultatet av lønnsforhandlingane sentralt for kapittel 4 vert lågare enn snitt for landet og avsett i budsjett.  Forhandlingane i kapittel 3 og 5 vert avgjort seinare i haust.
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Diverse utgifter 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0
Sum diverse 14,3 2,4 58,9 53,2 -5,7
Til fordeling drift -968,6 -691,1 -932,3 -944,8 -12,5
      
Skjema 1B Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 48,2 31,4 48,8 48,8 0,0

Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse i 2019.

Barn og unge 482,9 265,6 479,5 479,5 0,0

Tenesteområde barn og unge vil truleg koma ut med eit meirforbruk ved årsslutt. Det skuldast i hovudsak auka tilskot til private barnehagar og mindre tilskot frå IMDI til vaksenopplæring (ca. 2,5 mill.) og meirutgifter til barnevernet. (ca. 2 mill.) Dei fleste avdelingane reknar med at dei kjem ut i balanse.

Helse og velferd 306,8 194,1 293,6 302,1 8,5

Helse og velferd ligger ann til eit meirforbruk i slutten av året.
Det er forventa eit stort meirforbruk i institusjonen ( ca 8 mill) og eit meirforbruk i miljøtjenesten( ca 1 mill), og eit meirforbruk i heimetjenesten ( ca 1,5 mill) Det arbeidast med å sjå på ulike løysningar for å kunne holde rammen i fremtiden.

Lokal utvikling 92,5 58,1 98,1 98,1 0,0

Det er framleis svikt i husleigeinntekter, og tjenesteområdet jobber med tiltak for å komme i balanse.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 12,0 8,7 12,3 12,3  0,0
Er venta at området går i balanse i 2019.  Tilskot til trussamfunn kan være noe lågt, men endeleg tal vert ikkje kjent før desember.
VAR 0,0 2,0 0,0 0,0  0,0

Meirkostnadar til renovasjonbilar 0,8 mill

Sum fordelt 942,3 559,9 932,3 940,8 8,5

Meir-/mindreforbruk (-)

-26,3 -131,2 0,0  -4,0 -4,0

Prognosa er stipulert ut frå usikre tal.  Det er spesielt skatt, renteinntekter/utgiftar, og meirforbruk helse og velferd.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatt Rogaland juli 2019
Nasjonal skattevekst vart oppjustert til 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2019 Budsj.2019 Prognose 2019 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 350 1658 1658    
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 164 472 472    
Sak om kommunehus vedtatt i kommunestyret, utredning fortsetter.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Mindre endringer i reguleringsplan pågår. Legges ut for salg etter sommeren.
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 797 0      
1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) 0 0 0    
Ingen aktivitet, faktura for leie av byggegjerde vil påløpe.  
2000 IT/EDB undervisning 1780 1700 1700    
Budsjett for 2019 er brukt opp.
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 927 8187 8187    

Flere tiltak er igangsatt eller forberedes.

2019 PÅBYGG BORE SKULE 25249 44899 44899 113000 113000
Bygget ble overtatt av Klepp kommune 8.07.19, Kvia bestrider overtagelsedato som etter deres mening ble overtatt 3.07.19.  Klepp kommune holder tilbake fakturaer som har forfalt til betaling for å kunne rette opp på Kvia sin bekostning. Enkelte av feil og mangelpunktene er det dissens om.
2020 PÅBYGG BORE SKULE UTEANLEGG 0 3000 3000 3000 3000
Tidsfrister for ferdigstillelse som Kvia har formidlet har ikke blitt holdt.
Det jobbes intensivt for å få størst mulig området opparbeidet mellom nytt bygg og gammel skole. Området ved sør-i-garden blir ikke ferdig før mot slutten av dette året. Kvia har gitt signaler om at Verdalsvegen ikke blir ferdig til 15.08.9, ny dato er ikke tilbakemeldt fra Kvia. 
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 0 4000 4000    
Montering av inventar er utsatt på grund av overtagelse som er utsatt.
Montasjen starter snarest når overtagelse er foretatt, ny dato for overtagelse er nå planlagt 17.06.19.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 40 22000 22000 105200 105200
Detaljprosjektering igangsatt.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 40 7800 7800 11400 11400
Detaljprosjektering igangsatt.
2024 SOLCELLER MM BORE SKULE 1361 1688 1688    
Anlegget er overtatt og er i drift.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 13514 38690 45000 48000 48000
Fundamentering er utført. Betongelementer og stålplatetak hall er montert. Prosjektering av detaljer pågår fortsatt. Sosial del og garderober gjenstår før hele bygget er reist. Kostnader på tilleggsarbeider som må utføres er ikke avklart. Usikkerhet om det økonomiske sluttoppgjør. Kvia har varslet endring av ferdigstillelsedato som er satt til mars 2020.
2030 KLEPPE SKULE 1946 16695 17000 37400  
Lagt ut på anbud med frist 16.sept.
2033 KLEPPELOEN SKULE 144 13069 13069    

Prosjektering igangsatt, ingen kjente avvik.

2116 UTEOMRÅDER SKULE 1242 2146 2146    
Barn og unge har tildelt mesteparten av midlane for 2019 og utgiftene kjem etter kvart.
2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING SKULAR 28 0      
Tiltak for oppgradering av branndokumentasjon er i gang.
2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 954 950    
Planlagt utførelse for 2019 er oppgradering av fasadekomponenter. Utføres høsten 2019.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 306 1465 1200    

Utførelse gjennomført for Storhaug barnehage, Tu barnehage og Orre barnehage.
Videre plan for utførelse ved Orstad naturbarnehage - planlagt gjennomført høsten 2019.

2301

AKTIVITETSOMRÅDE KLEPPE SKULE 37 1580 1580    

2302

UTEAKTIVITET HORPESTAD S&B 0 269 269    
3016 KOMMUNALE BUSTADER 5229 4889      
Kjøpt en leilighet, og planlegger kjøp av en leilighet til. Det er solgt to boliger som finansierer nye kjøp.
3021 SOLSKJERMING BUKOLLEKTIVET 0 160      
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 462 8130 8000    
Nytt møte med husbanken 14. august. ellers ingen endringer.
3242 FORELDREINITIATIVET 422 6633 6000    
Nytt møte med husbanken 14. august, ellers ingen endringer.
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 10 4000 4000    
Reguleringsplan behandlet første gang i LU 9.april
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 223 185 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 1216 1774 1474 8200 7900

Montering av lys mangler fortsatt. Antatt endelig sluttsum 7.900.000. Oppgjør med Statens Vegvesen når lys er montert.

5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 694 5500 5500 35000  
Forprosjekt ferdig. Klarsignal gitt i kommunestyret til første byggetrinn.
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 200 200    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging hausten 2019
5126 KLATREPARK I FRILUFTSOMRÅDE 0 1500 1500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår
5127 GAPAHUKAR 0 300 300    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår
5131 FOLKEHELSEHALL KLEPPE 125 200 200    
Sak om tomtevalg er utsatt og kjem opp igjen til hausten.
5137 OPPGRAD DELOMRÅDE KLEPPELOEN 382 600 600    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 85% utført
5142 BENKER I UTEROM 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 250 250    
Forventer levering i løpet av hausten.
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 221 1000 1000    
Prosjektering pågår. Ein stor lekeplass Sivvegen oppgraderes i år. Søknader fra vellag behandlet og tildelt. Årets midler er disponert. Lagt frem politisk sak om oppgradering og vedlikehold av lekeplasser og grøntområder.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 720 4760 4760    
Fase/Framdrift:  Forprosjekt pågår. Klarsignal første byggetrinn gitt (Aktivitetspark).
6000 MASKINKJØP TEKNISK 2936 2654 2654    
Ny lastebil ankommet og gammel lastebil er solgt. I tertialrapport fremmes forslag om at salgsinntekt 390.000 blir disponibelt for prosjektet.
6019 EL-BILER 335 0 0    
Kjøpt ny El-bil til administrasjonen.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt fond.  
6020 DIGITALISERING HISTORISK ARKIV PLAN OG FORVALTNING 530 0 1305    
Digitalisering av arkiv vil bli ferdigstilt 1. halvår 2019. Rammer er i samsvar med kontrakt med leverandør.
6100 KLIMAPLAN/ENØK 98 824 824    
Bruk av midler i 2019 blir avklart i klima- og miljøplan. Den blir lagt fram til behandling før sommaren. 3,695 mill. kroner skal nyttast til mobilitetspunkt Klepp stasjon og bysyklar, jmf. sak 61/18 i formannskapet. Det er hittil i år nytta midler til ladepunkt ved rådhuset.
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 1470 2500 2500    

Fase/Framdrift:  Ingen avvik ihht oppjustert budsjett.

6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 1096 5083 5082    
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid pågår. Fullføres innen 2019.
6331 VANNLEDNING BORERINGEN S 1229 1452 1452    
Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig. Avventer siste faktura.
6332 IVAR-LEDNING KLEPP ST-SÆRHEIM-GRØVA 9 0 0    
6338 BRAUT 2.ETAPPE 13 640 640    
Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. 95% utført
6400 AVFALLSDUNKER 1211 1675      
Innkjøp utført. Mulig mindreforbruk. Avventer endelig til utkjøring av dunker er ferdig og timer er belastet prosjektet.
6529 KLOAKKERING ORSTAD 35 0      
Hastearbeid kloakkering. Arbeid ferdig.
6537 KLOAKKERING BRAUT 42 0      
Feilført. Hører under prosjekt 6338.
6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 0 1700 1700    
Fase/Framdrift: Oppstart oktober 2019 (Breddeutvidelse kanal v/Sirkelen)
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 637 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Gravearbeid første etappe august 2019.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 0 2500 2500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging høsten 2019. Ifbm områdeplan Anda. 
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 150 0 300    
Prosjektering. Endelig flomrapport forventes klar i september. Arbeid fremskyndet pga privat utbygger. Merforbruk 300.000 i år.
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 1222 2500 2500    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår.
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 5551 5446 6000    

Fase/Framdrift:  Arbeid 99% ferdig. Merforbruk ca 0,5 mill på grunn av økt behov for masseutskifting.

6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 1428 1428    

Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Oppstart graving september/oktober 2019
Prognose økonomi 2019:  trolig merforbruk på grunn av økt ledningsdimensjon. Avklares innen september 2019.

6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 533 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering. 
6562 FLOMDAM KLEPPESTEMMEN 171 0 0    
Erstattes av større flomledning gjennom sentrum. Midler foreslås overført til aktuelt prosjekt i sentrum.
6563 FLOMDAM RISKJELL 88 0 0    
Erstattes av større flomledning gjennom sentrum. Midler foreslås overført til aktuelt prosjekt i sentrum.
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 89 1333 1133    
Fase/Framdrift:  Under utførelse. 40% ferdig. Videre framdrift høsten 2019. 
6565 VA LEDNINGER VERDALSVEGEN 77 1500 1500    
Under utførelse.
6566 VA LEDNINGER TJØTTA 2175 2200 2200    

Fase/Framdrift:  Ferdig opparbeidet

6700 TRAFIKKSIKRING 0 500 500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6711 SENTRUMSUTVIKLING 3 1347 1347    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6720 GATELYS 0 444 400    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6723 GATELYS LED 0 3250 3250    

Fase/Framdrift:  50% utført. Resterende 50% utføres sommeren 2019.

6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2428 2428    

Fase/Framdrift:  Prosjektering og grunneieravtaler. Oppstart graving september/oktober 2019 på grunn av avtale grunneiere og behov for tiltak i Kleppekanalen/Kvernbekken på samme strekning som planlagt tursti

6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 3482 30003 30003 35750 35750
Fase/Framdrift:  Anleggsarbeid påbegynt på etappe 1 og 2.
Prognose økonomi: Tillegg er varslet pga dyrere VA-arbeid, omfang ca 1 mill. Foreslås dekket ved nylig innvilget trafikksikringsmidler.
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 7715 9634 9634 25500 25500
Fase/Framdrift:  Veg overtatt, litt småarbeid gjenstår. Mindreforbruk ukjent størrelse pga etterslep i fakturering.
6760 RIVING TU SKULE 1002 1039 1039    

Prosjektet er ferdigstilt. 

6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 1992 1992    
Fase/Framdrift:  Prosjektering.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 175 6741 6741    
Fase/Framdrift:  Grunnerverv pågår. Planer godkjent SVV. Oppstart graving og bygging høsten 2019.
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 2191 829 850    
Fase/Framdrift:  Under utførelse. Tilføres midler fra prosjekt Trafikksikring. Merforbruk pga økt omfang vegtiltak ifm grøftearbeid.
6765 MOBILITETSPUNKT KLEPP ST 0 6076 6076    
Under prosjektering. Opparbeidelse på Ramme. Oppstart august 2019
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 785 25006 25006    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Anbudspriser mottatt, avklaringer pågår.
7028 Gravplass Orstad 0 200 200    
Forprosjekt i gang.

Finansområdet

  • Pengemarknadsrenta har stege gjennom 2019.  Det vart som venta renteheving fra Norges bank i mars og ny heving på 0,25 % er venta i september.  Stort fall i fastrentene signaliserer forventninger om resesjon i verdensøkonomien.
  • Det er slått saman 11 lån utbetalt for kjøp av bustadar i 2018 i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 194 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 94,45 millionar.  Vedtatt reduksjon i låneopptak vert justert i slutten av året.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2019. Likviditeten er høgare enn vente pga. tidlege lånopptak og låge utbetalingar til investeringar.
Likviditeten er god grunna låneopptaka. Ny bankavtale vart signert i starten av april, med oppstart frå 1. mai.