Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport februar 2019

Skatteinntektane ligg litt over periodisert budsjett, men det er enno for tidleg å anslå ny prognose for året.  Klepp mottok 1,5 millionar meir i språkdeling enn budsjettert.  Det er overforbruk innan helse og velferd og det vert venta meirforbruk for året samla.  Det vert arbeid med tiltak for å redusere det.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -545,6 -71,7 -552,1 -552,1 0

Skatteveksten for dei to første månadane i 2019 ligg 0,6 millionar over periodisert budsjett.  Skatteinntektane i januar er siste termin for 2018 og tala hittil gjer difor lite grunnlag for ny prognose for 2019.  Mars månad vil gje ein første indikasjon på utviklinga i 2019.

Rammetilskot -454,9 -92,0 -482,9 -484,4

-1,5

Klepp har mottatt 4 millionar i skjønn til språkdeling mot eit anslag i budsjett på 2,5 millionar.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0
Rentekompensasjon -2,3 0,0 -2,9 -2,9 0,0
Tilskot flyktningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1004,7 -164,6 -1039,0 -1040,5 -1,5
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -11,0 -0,0 -4,8 -4,8 0,0
Det vert avklart ny bankavtale i mars med nye vilkår.
Renter lån energiselskap -3,9 0,0 -3,7 -3,7 0,0
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,0 -0,3 -2,5 -2,5 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,6 0,0 -4,0 -4,0 0,0
Utbytte Energiselskap -29,1 0,0 -32,3 -32,3 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 15,0 3,1 18,8 18,8 0,0
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,1 0,2 4,0 4,0 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,7 3,4 70,4 70,4 0,0
Netto finansinnt./utgifter 33,7 6,3 45,9 45,9 0,0 
Avsett disposisjonsfondet 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar -11,9 0,0 2,1 2,1 0,0
Overført til investeringar 35,6 0,0 35,0 35,0 0,0
Seniortiltak 0,9 0,0 0,6 0,6 0,0
AFP 62-65 0,0 0,7 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -19,4 0,0 0 0 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,8 12,8 0,0
Årets premieavvik -14,7 0,0 -14,3 -14,3 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 22,5 22,5 0,0
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0
Diverse utgifter 1,1 3,9 0,0 0,0 0,0
Sum diverse 14,3 4,6 59,9 59,9 0,0
Til fordeling drift -968,6 -153,7 -931,2 -932,7 -1,5
      
Skjema 1B Rekneskap 2018 Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 48,2 10,6 47,5 47,5 0,0

Sentraladministrasjonen venter å komme i balanse i 2019.

Barn og unge 482,9 120,2 480,3 480,3 0,0

Periodisert meirforbruket skuldast høgare tilskot til private barnehagar pga. opptak av fleire barn, og meirforbruk på skulane.  Skulane vil truleg gå i balanse ved årsslutt. Meirforbruk private barnehagar vil eventuelt bli vurdert dekka av fond.

Helse og velferd 306,8 67,2 293,0 293,0 0,0

Prognosar viser at det i verste fall blir eit meirforbruk i 2019 på nesten 10 millionar.  Det er forventa å kunne bruke 3 mill fra fond til dekning av dagsenter i miljøtjenesten i 2019. ( ref. kommunestyret des. 18)

Lokal utvikling 92,5 14,1 98,1 98,1 0,0

Det er ikkje forvent meirforbruk eller mindreforbruk i 2019. Utfordringa er sviktande husleigeinntekter.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 12,0 8,7 12,3 12,3  0,0
Er venta at området går i balanse i 2019.  Tilskot til trussamfunn kan være noe lågt, men endeleg tal vert ikkje kjent før desember.
VAR 0,0 8,0 0,0 0,0  0,0

Mindreforbruk på sanering avløp der ein venter på oppstart av prosjekt. Noke mindre salsinntekter avløp enn budsjettert.
Prognose totaløkonomi: Ingen avvik

Sum fordelt 942,3 228,8 931,2 931,2 0,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-26,3 75,1 0,0  -1,5 -1,5

Det enno tidleg å anslå eit resultat for 2019.  I prognosa er kun meirinntekter i samband med språkdeling lagt inn.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling feb 2019Arbeidsledighet

.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2019 Budsj.2019 Prognose 2019 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 90 1900 1900    
1200 KOMMUNEHUS/KYRKJE 2 500 500    
Utvikling av prosjektet fortsetter, en politisk sak våren 2019 forberedes. Planen er å få avklart alternativ, nybygg eller rehabilitering før sommeren 2019, og planlegging av arkitektkonkurranse høsten 2019.
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Legges ut for salg i løpet av våren. Foretar en mindre endring i reguleringsplanen først.
1440 DIVERSE TOMTEKJØP 797 1500      
1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) 0 0 0    
Ingen aktivitet, faktura for leie av byggegjerde vil påløpe.  
2000 IT/EDB undervisning 468 1700 1700    
2014 FELLESPOST EGNE BYGG 5 6000 6000    

Posten har endret navn fra fellespost skulane til fellespost egne bygg fra 2019, og skal dekke kostnader til statlige krav som universell utforming, branntekniske oppjusteringer, inneklimatiltak og evt tilpasning for brukere med spesielle behov.
Tiltaksliste for planlagte tiltak for 2019 er under utarbeidelse.

2019 PÅBYGG BORE SKULE 7533 40000 44899 113000 113000
Prosjektet er i rute. Kvia har ikke varslet at det vi bli utsettelser på overlevering av nybygget, overleveringsdato er fortsatt 01.06.2019. Sør i garden måtte oppstart utsettes til skoleferie starter noe som resulterte i at ferdigstillese nå blir i løpet av desember 2019.
2020 PÅBYGG BORE SKULE UTEANLEGG 0 3000 3000    
Møte angående detaljer er  gjennomført. Arbeidene går parallelt med bygging av skolen. Området rundt Sør i garden vil ikke ikke står ferdig til skolestart 2019.
2021 PÅBYGG BORE SKULE INVENTAR 0 4000 4000    
Inventar er bestilt og leveres i løpet av juni 2019.
2022 VARDHEIA UNGDOMSSKULE 0 22000 22000 105200 105200
Jærentreprenør er valgt som entreprenør for prosjektet og en samspillsfase for utvikling av forprosjekt starter i mars 2019. Prosjektet er iht fremdriftsplan, skulen inkl turnhall og idrettshall skal stå klar til høsten 2021.
2023 VARDHEIA IDRETTSHALL 0 7400 7400 11400 11400
Jærentreprenør er valgt som entreprenør for prosjektet og en samspillsfase for utvikling av forprosjekt starter i mars 2019. Prosjektet er iht fremdriftsplan, skulen inkl turnhall og idrettshall skal stå klar til høsten 2021.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 152 38000 50000 51000 51000
Arbeidene starter i januar 2019. Endret plassering av hallen. Grunnforholdene utredes nå. Ferdigstillelse 2.1.2020
2030 KLEPPE SKULE 87 17000 17000    
Byggeprogram legges frem for formannskapet i april.
2033 KLEPPELOEN SKULE 8 13100 13100    

Kleppeloen skule og gymhall for 350 elever skal stå klar til høsten 2022. Årets budsjett omfatter tomtekostnad på 12 mill og oppstart på skisseprosjekt. Arkitekt og rådgivere til skisseprosjekt engasjeres våren 2019.
Ingen avvik iht budsjett eller fremdrift.

2116 UTEOMRÅDER SKULE 72 2000 2000    
Barn og unge har tildelt mesteparten av midlane for 2019 og utgiftene kjem etter kvart.
2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING SKULAR 12 0      
Tiltak for oppgradering av branndokumentasjon startet opp.
2182 ORSTAD SKULE/GRENDEHUS - UTBEDR. 0 0 0    
Utførelse pågår utover i 2019.
2255 SOVESKUR BARNEHAGER 10 0 1200    

Utførelse gjennomført for Storhaug barnehage, Tu barnehage og Orre barnehage.
Videre plan for utførelse ved Orstad naturbarnehage.

3016 KOMMUNALE BUSTADER 0 0 0    
3 bustader er planlagt selde i 2019. Utgifter i forbindelse med salg av bustader vil bli belasta på dette prosjektet.
3021 SOLSKJERMING BUKOLLEKTIVET 0 160      
3240 AVLASTNINGS- OG BARNEBUSTAD 198 8000 8000    
Byggeprogram legges frem for formannskapet i april.
3242 FORELDREINITIATIVET 1 6000 6000    
Byggeprogram legges frem for formannskapet i april.
3243 KLARGJØRING TOMT OLAV HÅLANDS VEG 0 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Under regulering
5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV 0 250 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT -86 0 1300 8200 7644

Prosjektet er overlevert til Klepp kommune.   Planting av sandhjelme gjenstår, plantingen blir utført i løpet av april.
Åpning av anlegget 14.05.2019.

5124 NORGES "RÅESTE" AKTIVITETSPARK 4 5500 5500    
Fase/Framdrift: Forprosjekt ferdig og sak til formannskapet i april. Reg. plan godkjent til sommeren. Oppstart bygging høst 19
5125 YTRE TURVEG KLEPPE SENTRUM OG SKILTING 0 200 200    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart bygging forsommeren 2019
5126 KLATREPARK I FRILUFTSOMRÅDE 0 1500 1500    
Fase/Framdrift:  Totalentreprise lyses ut på anbud medio mars 2019
5127 GAPAHUKAR 0 300 300    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår
5137 OPPGRAD DELOMRÅDE KLEPPELOEN 44 600 600    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 40% utført
5142 BENKER I UTEROM 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
5143 TURISTVEG JÆREN INFORMASJONSTAVLER 0 250      
5302 OPPGRAD. LEIKEPLASSER 46 1000 1000    
Fase/Framdrift:  Prosjektering pågår. 1 stor lekeplass Sivvegen oppgraderes i år
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 720 4760 4760    
Fase/Framdrift:  Forprosjekt pågår
6000 MASKINKJØP TEKNISK 0 600 2654    
Fase/Framdrift:  Ny lastebil ankommer mars/april 2019
6019 EL-BILER 335 0 0    
Kjøpt ny El-bil til administrasjonen.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt fond.  
6020 DIGITALISERING HISTORISK ARKIV PLAN OG FORVALTNING 0 0 1305    
Digitalisering av arkiv vil bli ferdigstilt 1. halvår 2019. Rammer er i samsvar med kontrakt med leverandør.
6100 KLIMAPLAN/ENØK 0 3900 3900    
Bruk av midler i 2019 blir avklart i klima- og miljøplan. Den blir lagt fram til behandling før sommaren. 3,695 mill. kroner skal nyttast til mobilitetspunkt Klepp stasjon og bysyklar, jmf. sak 61/18 i formannskapet.
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 0 1100 3500    

Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. Utskifting av flere enn budsjettert i 2019 pga logistikk og pris hos rørlegger
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk med 2 400 000

6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 3300 5082    
Fase/Framdrift:  Oppstart 11/3-19
6331 VANNLEDNING BORERINGEN S 0 0 1452    
Fase/Framdrift:  Arbeid ferdig
6338 BRAUT 2.ETAPPE 0 0 640    
Fase/Framdrift:  Arbeid i gang. 50% utført
6347 NY VANNLEDNING NORDSJØVEGEN 0 3700 3700    

Fase/Framdrift:  Prosjektering startet opp. Oppstart byggearbeid avhenger av vegvesenet og deres prosjektering og grunnforhandlinger
Prognose økonomi 2019:  Se usikkerhet om oppstartstidspunkt over

6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 0 1700 1700    
Fase/Framdrift: Oppstart mai 2019 (Breddeutvidelse kanal v/ Sirkelen)
6552 VA NÆRINGSOMRÅDE TU 0 3000 3000    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Anbud graving lyses ut i mars 2019. Oppstart graving juni/juli 2019
6556 KLOAKERING SALTE - SKEIE - VIK 1058 2000 2178    
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 0 0 4946    

Fase/Framdrift:  Arbeid 80% ferdig. Etterslep på fakturering
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk på grunn av økt behov for masseutskifting

6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 0 0 1428    

Fase/Framdrift:  Under prosjektering. Oppstart graving mai/juni 2019
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk på grunn av økt ledningsdimensjon

6559 VA POSTVEGEN NORD 0 2400 0    

Fase/Framdrift:  Prosjekt utsatt
Prognose økonomi 2019:  Midler fra prosjektetflyttes til kjøp av beholdere for glass/metallembalasje. Tilbakeføres i 2020

6560 OPPDIMENSJONERING KVERNBEKKEN 0 0 829    
Fase/Framdrift:  Under prosjektering.
6564 KLOAKKERING ROSLANDSÅNA - POLLESTAD 0 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Under utføresle. 40% ferdig. Videre framdrift avhenger av Klepp energi
6566 VA LEDNINGER TJØTTA 1657 1500 2200    

Fase/Framdrift:  Ferdig opparbeidet
Prognose økonomi 2019: Merforbruk på grunn av fjell i grøft

6567 NYE OVERVANNSLEDNINGER RISKJELL 0 4000 4000    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6700 TRAFIKKSIKRING 0 500 500    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6711 SENTRUMSUTVIKLING 0 0 1347    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6720 GATELYS 0 400 400    
Fase/Framdrift:  Prosjektering
6723 GATELYS LED 0 3000 3500    

Fase/Framdrift:  50% utført
Prognose økonomi 2019:  Merforbruk pga økte kostnader Klepp energi

6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 0 4500    

Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving mai 2019
Prognose økonomi 2019: Varslet merforbruk på grunn av dyrere kanalkryssinger og belysning

6756 GANG- OG SYKKELVEG LALANDSVEGEN 614 25750 30003 35750 35750
Fase/Framdrift:  Oppstart graving 11/3 2019 på etappe 1 og 2
6758 VEG UTBYGGINGSAVTALE SPORAFJELL 98 6000 11634 27500 27500
Fase/Framdrift:  Arbeid pågår. 70% ferdigstilt
6760 RIVING TU SKULE 982 0 1082    

For lite midler avsatt til prosjektet, bevilgning må økes, dette tas i forb med rebudsjettering.
Saneringarbeidene er utført,det gjenstår å etabler gjerde ved parkeringsplass hvor skur stod plassert.

6762 NY BRO KLEPPEKANALEN V/ KLEPPETUNET 0 0 1992    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving april
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 0 6000 6741    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Oppstart graving juni 2019 dersom arbeidet med grunnforhandlinger er avsluttet
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 0 0 847    
Fase/Framdrift:  Under utførelse
7015 KLEPP GRAVPLASS - OPPARBEIDING 105 24500 25006    
Fase/Framdrift:  Prosjektering. Anbud opparbeidelse lyses ut april 2019
7028 Gravplass Orstad 0 200      
Forprosjekt i gang.

Finansområdet

  • Pengemarknadsrenta har stege litt dei to første månedene i 2019.  Det er ventet en renteheving fra Norges bank i mars og 2-3 fleire dei neste 12 månadane. 
  • Det er slått saman 11 lån utbetalt for kjøp av bustadar i 2018 i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 194 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 94,45 millionar.

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2019. 
Likviditeten er god grunna låneopptaka. Ny bankavtale og vilkår vert avklart i løpet av mars.