Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport oktober 2018

Samla ligg prognosa på eit mindreforbruk på 11,5 millionar ved utgangen av året. Det er skatteinntektane og renteinntekter/utgifter som er dei mest usikre postane ved utgangen av oktober, men det er svært lite sannsynleg at kommune vil få noko anna enn eit samla mindreforbruk som kan avsetjast til disposisjonsfond i 2018 også.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -442,9 -537,0 -540,0 -3,0

Skatteinntekta i oktober vart noko betre enn venta og ligg no 7 millionar over budsjett. Restskatt er no venta å bli om lag som i fjor.  Det var i oktober vesentleg større innbetalingar av skattetrekk.  Dette høyrer enten hjemme i september (betalt for seint) eller november (betalt for tidleg).  Det gjer prognosa for resten av året usikker.  Vi har blitt kjent med at fordelingtala i november vil gje kommunen 1 million bokført skatteinntekt mot 6,2 millionar i for.  Oppgjer av margin vert også ført i november med 2 millionar mot 3,5 i fjor. Hovudtrenden er likevel at nedgang i arbeidløysa og betring i innbetalt forskottskatt i haust gjer et betre skattefundament og eit håp om at november vert ein god skattemånad likevel.

Rammetilskot -435,1 -446,3 -449,5 -452,1

-2,6

Utrekna basert på regjeringa sitt oppdaterte anslag i statsbudsjettet 8.oktober kor dei oppjusterte anslaget på skatteinntektane igjen.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 -1,0 -1,0 -1,2 -0,2
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -2,7 0,3
Rentekompensasjonen er venta å bli noko lågare som følgje av lågare rente i Husbanken og lågare grunnlag enn tidlegare utrekna.
Tilskot flyktningar -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -0,6 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -890,7 -990,5 -996,0 -5,5
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 -5,8 -3,5 -4,5 -1,0
Renteinntektene er venta å bli vesentleg høgare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at investeringane har vore vesentleg lågare enn budsjettert. Renteutgiftene på lån er venta å verte om lag som budsjettert. Niborrenta er noko høgare enn budsjettert, mens påslaga på hos långjevarane har vore noko lågare. Husbankrenta er venta å bli noko lågare enn budsjettert. Noko høgare del av gjelda har fastrente.
Renter lån energiselskap -3,7 -1,9 -3,3 -3,7 -0,4
Anslag ut fra første halvår og antatt rentenivå
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -1,5 -1,8 -1,8 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,7 0,2
Kalkulatoriske renter og avskrivingar er venta litt lågare enn budsjettert. Rentenivå på denne renta har auka, mens investeringane har etterslep.
Utbytte Energiselskap -28,3 -29,1 -29,1 -29,1 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Marknadsrentane har vore høgare enn budsjettert dei første månandane, mens kredittpåslaga har helde seg lågare enn venta.  Noregs bank signaliserer auka rente i september.
Ordinærer renteutgifter 14,4 11,8 14,7 14,7 0,0
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 2,0 2,9 2,9 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,5 32,9 64,1 64,1 0,0
Netto finansinnt./utgifter 39,7 8,4 41,1 39,9 -1,2
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 5,9 5,1 -0,8
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 -16,6 -16,6 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 34,8 0,0 -10,6 -11,4 -0,8
Overført til investeringar 5,2 0,0 35,6 35,6 0,0
Seniortiltak 0,6 0,1 1,2 0,6 -0,6
AFP 62-65 0,0 2,4 3,0 2,6 -0,4
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 -19,4 -19,4 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0
Årets premieavvik -3,7 0,0 -17,4 -13,8 3,6
Vis til kommentarane og endringane som er beskreve i 2. tertialrapport.
Lønsreserve 0,0 0,0 5,6 2,6 -3,0
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3
Diverse utgifter 0,9 0,2 0,8 0,0 -0,8
Sum diverse -1,0 2,6 20,6 19,1 -1,5
Til fordeling drift -928,7 -879,7 -939,4 -948,4 -9,0
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 41,8 47,9 47,8 -0,1

Sentraladministrasjonen ventar å kome i balanse ved utgangen av året.

Barn og unge 433,9 366,8 440,5 439,8 -0,7

Kommunalsjefen reknar med at tenesteområde barn og unge totalt sett vil koma ut med mindreforbruk ved årsslutt.

Helse og velferd 332,2 311,2 346,8 345,5 -1,3

Helse og velferd jobber med å holde rammen, men det kan se ut som vi får et lite merforbruk i slutten av året.

Lokal utvikling 88,4 70,7 92,2 91,9 -0,3

Fortsatt noe sviktende inntekter ved byggesak. Overføring fra Statens vegvesen for gatelys ble 2 mill høyere enn budsjettert, samtidig som det er merforbruk på energi til veglys. Netto effekt blir et antatt mindreforbruk på om lag 1,5 mill for tjenesteområdet LU totalt.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 9,7 9,8 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt og er i samsvar med budsjett. Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -15,7 0,0 0,0  0,0

Saneringsprosjekt vann og avløp under utførelse. Merforbruk renovasjon på grunn av økte utgifter til renovasjonskjøretøy. Noe sviktende inntekt på salg av vann til forbruker

Sum fordelt 912,1 784,7 939,4 936,9 -2,5

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  -95 0,0  -11,5 -11,5

Samla ligg prognosa på eit mindreforbruk på 11,5 millionar ved utgangen av året.  Det er skatteinntektane og renteinntekter/utgifter som er dei mest usikre postane ved utgangen av oktober, men det er svært lite sannsynleg at kommune vil få noko anna enn eit samla mindreforbruk som kan avsetjast til disposisjonsfond i 2018 også.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.  Viser og til kommentarene fra tjenesteområdene.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling okt 2018Arbeidsledighet

...

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2018 Budsj.2018 Prognose2018 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 2844 2636 4736    
Prosjekt innenfor rammen så langt. Budsjett aukast med 2,1 mill i tertialrapport
1110 Ombygging Rådhuset 57 60 60    
Ingen endring
1200 Kommunehus/Kyrkje 388 500 500    
Mulighetsstudie er levert, ingen kjente avvik, vi følger oppsatt fremdriftsplan.
1400 Omsorgsbustader 12259 23000 13000    

Det er ingen konkrete planer om investeringer i nye kommunale boliger.
Det er startet et arbeid med gjennomgang av den eksisterende boligporteføljen med mål om å ha en boligmasse mest mulig tilpasset behovene på kort og om mulig på lengre sikt.

1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 50    
Forventet utgifter til megler
Usikkert hva salgsinntekter blir - budsjettert med 4 mill
1440 Diverse tomtekjøp 19472 22150 22150    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) 308 360 3480    

Saneringsarbeider avslutt frem til det er besluttet hva tomt skal benyttes til. Ingen beslutninger er tatt i forhold til bruken av tomten.

2000 IT/EDB undervisning 2400 6320 1900    
Endring sidan september i rekneskapet er retting av økonomi på kr 980.000,-
2014 Fellespost skulane 11 6003 2300    
3,7 mill rebudsjettert til 2019
2015 UU-tiltak skulane 0 0 0    
2019 PÅBYGG BORE SKULE 40083 108619 65000 113000 113000

Fremdrift går etter plan.
Forslag fra Kvia om løsning på oppgradering av ventilasjonsaggregat er mottatt men Kvia har ikke endelig besluttet løsning. Det er leid inn uavhengig KU til kontroll av Kvia sin oppfølging av SHA. Kontrollen viste mangler og oppfølging, forhold er påpekt med frist til utbedring. Det er også registret avvik i forhold til beskrivelser, pålegg er gitt om utbedring.

2022 Vardheia ungdomsskule 144 4722 2800 105200 105200
Ingen kjente avvik. Anbudsfrist 5.12.18
Avsatte midler dekker delvis undefinansiering i 2017.
2023 Vardheia idrettshall 0 400 400 11400 11400
Ingen kjente avvik
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 118 39067 1000 51000 51000

Kvia planlegger å starte sanering av gammel gymsal før jul.
Prosjektering pågår. Omlegging og klargjøring av strøm og  fiber er bortimot fullført. Antatt full fremdrift rett over nyåret.

2030 Kleppe skule 2018 78 0 0    

Link Arkitektur er valgt som arkitekt.
Foreløpige skisser utarbeidet.
Sender ut forespørsel til RIB, RIV, og RIE i løpet av oktober.

2033

Kleppeloen skule 31 0 0    

Programmering igangsatt parallelt med regulering, beløpet trekkes av neste års budsjett ved rebudsjettering til våren.

2116 Uteområder skule 1672 2924 2924    
Reknar med at ein kjem ut i balanse ved årsslutt.
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 24 1022 1022    
2255 Soveskur barnehager 0 1530 600    
Ingen kjente avvik.
3016 Kommunale bustader 4830 5308 5308    

Det er kjøpt og overtatt en bolig. Det er ikke planer om ytterligere kjøp i 2018.
Det vil bli ført utgifter i forbindelse med planlagt salg av boliger på dette prosjektet.

3019 Inventar D. Carlsens veg 205 100 100    
Innventar er bestilt.
3020 Solskjerming Kleppetunet 126 300 300    
Solskjerming er montert i 1. etasje, gjenstår å kople elektrisk.
3205 Utstyr Kleppheimen 158 0 0    
Finansieres av fond Helse og velferd
3240 Avlastnings- og barnebustad 39 320 320    
Sender forespørsel til arkitekter i september.
3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar 120 7500 1000    
Ark Vest valgt som arkitekter og regulering pågår.
5101 Turstier/friluftsliv 176 250 250    
Venter ikke merforbruk
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 4207 8150 8150 8200 8200

Ferdigstillelse dato forlenget med nok en uke. Vareleveranse på teknisk er forsinket.
Oljetank er fjernet og fakturaer er mottatt, kostnader pluss gebyr på prosjektledelse fra oss kan nå viderefaktureres Miljødirektoratet.

5131 Idrettshall Kleppe 0 200 0    
Det har vært avholdt møte med idrettsrådet, og nytt møte avholdes før Jul vedr. skisseprosjekt.
5302 Oppgrad. leikeplasser 1394 1680 2515    
Forventer meirforbruk på om lag 835.000. Skyldes oppgradering av lekeplass Riskjell hvor behovet for oppgradering var større enn antatt. I tillegg flere mindre bidrag på utstyr som i sum medførte overforbruk. Foreslått finansiert ved bruk av LU sitt disposisjonsfond.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 39 4800 40    
Sak om videre framdrift behandles i formannskapet november
Midler foreslått rebudsjettert til 2019.    
5330 Rehab. Kunstgrasbane Klebe SK 2177 2375 2375    
Arbeid utført, litt under budsjett.
6000 Maskinkjøp teknisk 646 1867 2700    
Forventer merforbruk på 833.000. Foreslås dekket av MVA komp og LU Disp fond i Tertialrapporten
6019 EL-BILER 435 0 0    
To biler er kjøpt inn og finansiert via disp.fond.
6020 Digitalisering arkiv 152 0 0    
Avtale er inngått med Geomatikk om Scanning.  Om lag 50 % av oppdraget vil bli kostnadsført i november. Prosjektet er i rute. Siste utbetalingar vil bli i første kvartal 2019.
Vert finansiert av LU sitt disposisjonsfond og tilbakeført via gebyr dei neste 5 åra. 
6100 Klimaplan/Enøk 33 4631 1731    

Det er gjort vedtak i formannskapet om å nytta 1,688 mill. kroner til solceller på Bore. Det er gjort vedtak i formannskapet om å nytta inntil 3,6 mill. kroner til  mobilitetstiltak på Klepp stasjon. Desse midlene blir overført til eigne prosjekt.

6700 Trafikksikring 912 1850 1850    
Forventer ikkje avvik. 500.000 er overført til prosjekt 6764 Div tiltak i Verdalsvegen.
6711 Sentrumsutvikling 2058 4486 4486    
Forventer ikke merforbruk.
6720 Gatelys 62 106 106    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6723 GATELYS LED 0 3000 3000    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk. Fremdrift avhenger av Klepp energi.
6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2500 500    
En maksimalt bruker 500 000kr i år mens resterende beløp overflyttes til 2019.
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 3146 16306 8306 35750 35750

Prosjektoppstart 1/1 2019 grunnet manglende grunneieravtaler og noe omprosjektering.

6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 8908 26376 20376 27500 27500
Endelig prognose oppdateres desember 2018. Ferdigstilles i løpet av mars/april 2019.
6760 RIVING TU SKULE 453 1947 2347    

Vassbakk & Stol har fått oppdraget med å miljøsanere skolen og skur.
Det er avsatt ca 400000 for lite til rivearbeidene, tilbudet som er valgt har en regulerbar kostnadsramme på 1.826.000.00 og det er til nå benyttet 506066.
Prisen til V&B er regulerbar men de har presisert at de er sikre på at denne sum skal holde hvis der ikke kommer overraskelser som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapport.
Saneringen starter når rivningstillatelse er gitt.

6761 TELLEPUNKT FOR SYKKEL 0 500 0    
Vegvesenet planlegger tellepunkt. Midlene trekkes derfor inn.
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 259 5500 1000    
Byggesøknad sendt og Statens vegvesen skal godkjenne planer. Ikke oppstart med bygging i år
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 1043 1200 1200    
Forventes ikkje avvik i år. 0,5 mill overført fra prosjekt 6700 Trafikksikring.
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 50 25269 500    
Gjenstår noe prosjekteringsarbeid og anbud vil bli lagt ut på nyåret.
VAR-prosjekt          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 1713 2000 2300    
Høyere aktivitet medfører økt prognose. Behov for overføring av 300 000 fra prosjekt 6548
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 5300 2000    
Utføres sammen med GS Lalandsvegen som har oppstart 1/1. Kun prosjekteringsutgifter i 2018. 
6331 Vannledning Boreringen S 222 2500 2500    
Under utførelse. Venter ikke merforbruk
6338 Braut 2.etappe 695 1500 1500    
Endret prognose til 1,5 mill pga omfang prosjekt. Budsjett omfordelt fra 6548 Nye VA-prosjekt.
6346 NY VANNLEDNING RISHAGEN-ROSEVEGEN 702 700 700    
Prosjekt avsluttet. Budsjett auket med 0,25 mill frå 6548 Nye VA-prosjekt.   
6548 Nye VA-prosjekt 0 1529 1529    
Venter ikke merforbruk. Prosjektet finansierer andre prosjekter. 
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD 68 70 70    
arbeid avsluttet
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL 1950 2000 2000    
Arbeid avsluttet. Budsjett 0,5 mill omfordelt frå 6548 Nye VA-prosjekt.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 55 150 150    
forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 160 250 250    
Forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 310 6000 6000    
Arbeidet er startet og første del av ledning fra utløp til kryssingspunkt ved Grudevarden er ferdig. Forventet ferdig før fellesferien 2019. Budsjett auket med 2 mill, omfordelt frå 6548 Nye VA-prosjekt.
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 41 1700 1700    
Usikker om prosjektet kommer i gang i 18. Dersom ikke må resten over til 2019
6559 VA POSTVEGEN NORD 333 2400 0    
Prosjekt kommer ikke i gang i år. 2,4 mill rebudsjetteres.
6560 Kleppekanalen - breddeutvidelse 27 1000 1000    
Prosjekt påbegynt. Budsjett auket med 1 mill, omfordelt frå 6548 Nye VA-prosjekt.
6561 KLOAKKERING SALTE 0 1500 1500    
Total kalkyle ikke klar, prosjektet starter nå opp. Forventer ikke overforbruk 2018.  
6564 Kloakering Roslandsåna-Pollestad 402 1000 1000    
forventer ikke avvik. Ferdigstilles i løpet av 2019.
Budsjett auket med 0,5 mill, omfordelt frå 6548 Nye VA-prosjekt.
6565 VA ledninger Verdalsvegen 2427 2600 2600    
forventer ikke avvik. Ferdigstilles i løpet av 2019.
Budsjett auka med 1,6 mill frå 6548 Nye VA - prosjekt
6762 Ny bro Kleppekanalen v/Kleppetunet 8 2000 2000    
Prosjekt kommer i gang desember 2018. Oppdatert prognose neste månedsrapportering
  SUM ALLE 120629 380033 219495 352050 352050

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og svingande/stigande børsar gjennom heile året.  Prisane på aksjar vert vurdert som høge, og det er usemje og utviklinga vidare.  Klepp har liten del i aksjemarknaden pt.
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra.
  • Noregs bank har varsla renteauke i september.
  • Niborrenta har auka frå 0,83 % ved starten av året til 1,15 % i starten av april, og til 1,20 % i begynnelsen av november.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er slått saman av 37 lån i Husbanken.  Det er planlagt samanslåing av 8-10 lån i Husbanken så snart det siste er utbetalt.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar.  Det er vedtatt redusert låneopptak med 17 millionar i mai, og foreslått reduksjon på 102 millioner i tertialrapport 2.

Likviditetssituasjonen

Likviditet okotober 2018
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god.  I starten av november vart eit lån på 102 millioner ikkje fornye i samband med forslag til rebudsjetteringar  i 2. tertialrapport.