Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport november 2018

Samla ligg prognosa på eit mindreforbruk på 16,5 millionar ved utgangen av året. Skatteinntekt er ved utganen om lag 4,5 millionar over budsjettanslaget og det gjenstår kun mindre inntekter i desember.  Det er venta en vekst på 3,1 % i 2018 mot budsjetterte 2 %.  Rammetilskotet vert høgare enn tidlegare estimert pga auka skatteinntekter for kommunane samla.  Veksten er venta å bli 3,9 % for landet samla, mot 1,2 % i vedteke statsbudsjett.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -541,2 -537,0 -542,6 -5,6

Skatteinntekta i oktober vart omlag som venta i Klepp.  Korrigeringa av fordelingtala i november gav1 million bokført skatteinntekt mot 6,2 millionar i fjor.  Oppgjer av margin vart også ført i november med 2 millionar mot 3,5 i fjor. Samla vekst er no anslått til 3,1 % mot budsjettert vekst på 2 %.  Dette vil gje omlag 5,6 meir i inntekter enn budsjettert.

Rammetilskot -435,1 -446,3 -449,5 -455,9

-6,4

Skatteveksten for landet samla passerte anslaget i november og er no på 3,9 % mot eit anslag på 1,2 % i statsbudsjettet for 2018.  Meirinntekta vil gje auka skatteutjamning og rammetilskot for Klepp.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 -1,0 -1,0 -1,2 -0,2
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -2,7 0,3
Rentekompensasjonen er venta å bli noko lågare som følgje av lågare rente i Husbanken og lågare grunnlag enn tidlegare utrekna.
Tilskot flyktningar -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -1,7 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -990,1 -990,5 -1002,4 -11,9
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 -5,8 -3,5 -5,5 -2,0
Renteinntektene er venta å bli vesentleg høgare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at investeringane har vore vesentleg lågare enn budsjettert. Renteutgiftene på lån er venta å verte om lag som budsjettert. Niborrenta er noko høgare enn budsjettert, mens påslaga på hos långjevarane har vore noko lågare. Husbankrenta er venta å bli noko lågare enn budsjettert. Noko høgare del av gjelda har fastrente.
Renter lån energiselskap -3,7 -1,9 -3,3 -3,7 -0,4
Anslag ut fra første halvår og antatt rentenivå
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -1,8 -1,8 -1,8 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,6 0,3
Kalkulatoriske renter og avskrivingar er venta litt lågare enn budsjettert. Rentenivå på denne renta har auka, mens investeringane har etterslep.
Utbytte Energiselskap -28,3 -29,1 -29,1 -29,1 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Marknadsrentane har vore høgare enn budsjettert dei første månandane, mens kredittpåslaga har helde seg lågare enn venta.  Noregs bank signaliserer auka rente i september.
Ordinærer renteutgifter 14,4 13,6 14,7 14,1 -0,6
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 2,0 2,9 2,9 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,5 64,1 64,1 64,1 0,0
Netto finansinnt./utgifter 39,7 18,5 41,1 38,94 -2,7
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 5,0 5,1 0,1
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 -16,6 -16,6 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 34,8 0,0 -11,4 -11,4 0,1
Overført til investeringar 5,2 0,0 35,6 35,6 0,0
Seniortiltak 0,6 0,1 1,2 0,6 -0,6
AFP 62-65 0,0 2,4 2,6 2,6 -0,4
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 -19,4 -19,4 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0
Årets premieavvik -3,7 0,0 -14,2 -13,8 0,4
Vis til kommentarane og endringane som er beskreve i 2. tertialrapport.
Lønsreserve 0,0 0,0 3,3 2,6 -0,7
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3
Diverse utgifter 0,9 0,2 0,8 0,0 -0,8
Sum diverse -1,0 2,7 21,1 19,1 -2,0
Til fordeling drift -928,7 -968,8 -939,8 -956,3 -16,5
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 46,3 48,1 48,1 0,0

Sentraladministrasjonen ventar å kome ut med eit lite mindreforbruk ved utgangen av året.

Barn og unge 433,9 395,3 440,5 440,5 0,0

Barn og unge reknar med å koma ut med eit rimeleg greit mindreforbruk ved årsslutt

Helse og velferd 332,2 349,1 347,1 347,1 0,0

Helse og velferd jobber med å holde rammen, men det kan se ut som vi får et lite merforbruk i slutten av året.

Lokal utvikling 88,4 79,2 92,2 92,2 0,0

Tilskudd fra Statens vegvesen viste seg å være en feilutbetaling. Dette gir utslag i at Samferdselsavd går i merforbruk på ca 1 mill (knytta i hovedsak til veglys). Pga økte energikostnader og sviktende husleieinntekter er vedlikeholdsposten holdt igjen.
Pga mindreforbruk på andre tenester forventer kommunalsjefen at tjenesteområdet vil få et overforbruk på 0,5 mill.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 9,7 10,1 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt og er i samsvar med budsjett.  Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -10,5 0,0 0,0  0,0

Saneringsprosjekt vann og avløp under utførelse. Merforbruk renovasjon på grunn av økte utgifter til renovasjonskjøretøy. Noe sviktende inntekt på salg av vann til forbruker

Sum fordelt 912,1 869,4 939,8 939,8 0,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  -99,4 0,0  -16,5 -16,5

Samla ligg prognosa på eit mindreforbruk på 16,5 millionar ved utgangen av året.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.  Viser og til kommentarene fra tjenesteområdene.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling nov 2018Arbeidsledighet

...

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2018 Budsj.2018 Prognose2018 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 2844 4736 4736    
Prosjekt innenfor rammen så langt.
1110 Ombygging Rådhuset 57 60 60    
Fullført
1200 Kommunehus/Kyrkje 528 500 550    
Mulighetsstudier er levert og belastet prosjektet, vi følger oppsatt fremdriftsplan om politisk sak til våren med kalkyle for valg av alternativ enten rehabilitering av eksisterende eller nybygg.
1400 Omsorgsbustader 12259 13000 13000    

Det er ingen konkrete planer om investeringer i nye kommunale boliger.
Det er startet et arbeid med gjennomgang av den eksisterende boligporteføljen med mål om å ha en boligmasse mest mulig tilpasset behovene på kort og om mulig på lengre sikt.

1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 0    
Forventet utgifter til megler
Usikkert hva salgsinntekter blir - budsjettert med 4 mill
1440 Diverse tomtekjøp 19472 22150 22150    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) 413 360 413    

Sanering avsluttet. Det må avsettes mer midler til å dekke sluttfaktura fra Norconsult. Byggegjerde er leid inn for å sikre området.

2000 IT/EDB undervisning 2588 1920 1920    
Meirforbruk pga retting av feil i 2017 på kr 980.000,-
2014 Fellespost skulane 11 2303 2300    

Utførelse iht planlagt.  Ingen merforbruk. Resterende midler søkes rebudsjettert til 2019

2015 UU-tiltak skulane 0 0 0    
2019 PÅBYGG BORE SKULE 48077 68619 65000 113000 113000

Fremdriftsplan følges. Pågående diskusjon med entrepenør om kapasitet og levering av ventilasjonsaggregat.

2022 Vardheia ungdomsskule 144 4722 2800 105200 105200
Ingen kjente avvik, anbudene innlevert 5.12.18, evaluering vil pågå utover nyåret. Prosjektet følger oppsatt fremdrift.
Avsatte midler dekker delvis undefinansiering i 2017.
2023 Vardheia idrettshall 0 400 400 11400 11400
Ingen kjente avvik
2024 Solceller mm Bore skule 0 1688 0    
Monteringen av solcellepaneler starter i løpet av januar.
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 328 1067 1000 51000 51000

Saneringsarbeidene starter uke 50-51. Prosjektering pågår. Grunnarbeider og byggearbeider starter i januar.

2030 Kleppe skule 2018 186 0 0    

Foreløpige tegninger utarbeidet - presentert for kommunen.

2033

Kleppeloen skule 31 0 0    

Programmering igangsatt parallelt med regulering, beløpet trekkes av neste års budsjett ved rebudsjettering til våren.

2116 Uteområder skule 2323 2924 2924    
Reknar med at ein kjem ut i balanse ved årsslutt.
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 68 1022 1022    

Utførelse iht planlagt. Ingen merforbruk. Resterende midler søkes rebudsjettert til 2019.

2255 Soveskur barnehager 0 1530 600    

Utførelse iht planlagt. Ingen merforbruk. Resterende midler søkes rebudsjettert til 2019.

3016 Kommunale bustader 4830 5308 5308    

Det er kjøpt og overtatt en bolig. Det er ikke planer om ytterligere kjøp i 2018.
Det vil bli ført utgifter i forbindelse med planlagt salg av boliger på dette prosjektet.

3019 Inventar D. Carlsens veg 205 100 100    
Fullført
3020 Solskjerming Kleppetunet 126 300 300    
Fullført
3205 Utstyr Kleppheimen 158 0 0    
Finansieres av fond Helse og velferd
3240 Avlastnings- og barnebustad 39 320 320    

Foreløpige skisser presentert for brukere.
Ark Vest arbeider videre med planer som grunnlag for reguleringsplan

3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar 120 1000 1000    

Foreløpige skisser presentert for brukere.
Ark Vest arbeider videre med planer som grunnlag for reguleringsplan

5101 Turstier/friluftsliv 176 250 250    
Forventer å bruke opp de resterende pengene til utgangen av året, på drenering nede i Kleppeloen.
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 6282 8150 8150 8200 8200

Ferdigbefaring er utført . Toalettanlegget kan tas i bruk etter overlevering 20.12.18, men offisiell åpning ønskes etter plantingen er utført i april/mai.

5131 Idrettshall Kleppe 0 200 0    
Det har vært avholdt møte med idrettsrådet. Sak om tomtevalg og konsept fremlegges for politisk behandling våre 2019.
5302 Oppgrad. leikeplasser 1406 1680 2515    
Oppgraderinger er i sluttfasen
Forventer meirforbruk på om lag 835.000. Skyldes oppgradering av lekeplass Riskjell hvor behovet for oppgradering var større enn antatt. I tillegg flere mindre bidrag på utstyr som i sum medførte overforbruk. Vedtatt finansiert ved bruk av LU sitt disposisjonsfond.
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 39 40 40    
Sak om videre framdrift behandlet i f.skapet november
5330 Rehab. Kunstgrasbane Klebe SK 2177 2375 2375    
Arbeid utført, litt under budsjett.
6000 Maskinkjøp teknisk 646 1867 2700    
Forventer merforbruk på 833.000. Vedtatt dekket av mva-komp og LU Disp fond i Tertialrapporten
6019 EL-BILER 435 0 0    
To biler er kjøpt inn og finansiert via disp.fond.
6020 Digitalisering arkiv 815 0 0    
Avtale er inngått med Geomatikk om Scanning.  Om lag 50 % av oppdraget er fakturert. Prosjektet er i rute. Siste utbetalingar vil bli i første kvartal 2019.
Vert finansiert av LU sitt disposisjonsfond og tilbakeført via gebyr dei neste 5 åra. 
6100 Klimaplan/Enøk 33 43 43    

Det er gjort vedtak i formannskapet om å nytta 1,688 mill. kroner til solceller på Bore. Det er gjort vedtak i formannskapet om å nytta inntil 3,6 mill. kroner til  mobilitetstiltak på Klepp stasjon. Desse midlene blir overført til eigne prosjekt.

6700 Trafikksikring 912 1850 1150    
Forventer mindreforbruk 700.000
6711 Sentrumsutvikling 2207 4486 4486    
Prosjektet sees i sammenheng med kommunehus, sentrumsplanleging pågår.
6720 Gatelys 62 106 106    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6723 GATELYS LED 3750 3000 3750    
Forventer meirforbruk 750.000. Kan tas frå 2019-budsjett.
6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2500 500    
Kun prosjektering i 2018. Arbeidet starter opp i januar/februar 2019
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 3269 8306 8306 35750 35750

Prosjektoppstart 7/1 2019 grunnet manglende grunneieravtaler og noe omprosjektering/omregulering.

6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 8953 20376 20376 27500 27500
Ferdigstilles i løpet av mars/april 2019. Skal være 75 % ferdig innen årsskiftet.
6760 RIVING TU SKULE 455 1947 2347    

IG på saneringen er ikke mottatt, Vassbakk & Stol har startet utrydding av bygg og innvendig vegger. Det er beslutte og legge om strømføringer og flytte hovedtavle strøm inn i det bygget som blir stående i stede for å bygge rundt eksisterende hovedtavle. Arbeidene skal være ferdigstilte til februar neste år.

6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 259 1000 300    
Byggesøknad sendt og Statens vegvesen skal godkjenne planer. Ikke oppstart med bygging i år
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 1051 1200 1200    
Forventes ikkje avvik i år.
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 121 769 769    
Gjenstår noe prosjekteringsarbeid og anbud vil bli lagt ut på nyåret.
VAR-prosjekt          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 2163 2300 2300    
Arbeidet i rute. Skiftet ut om lag 1100 vannmålere i 2018. Målet var 1000. Ingen utskifting i desember
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 2000 2000    
Utføres sammen med GS Lalandsvegen som har oppstart 7/1. Kun prosjekteringsutgifter i 2018. Ferdigstilles innen utgangen av 2019
6331 Vannledning Boreringen S 222 2500 2500    
Under utførelse. Ferdigstilles i 2018.
6338 Braut 2.etappe 702 1500 1500    
Videre fremdrift avhenger av Klepp energi. Forventet ferdig våren 2019.
6346 NY VANNLEDNING RISHAGEN-ROSEVEGEN 702 700 700    
Prosjekt avsluttet.
6548 Nye VA-prosjekt 0 1229 1229    
Venter ikke merforbruk. Prosjektet finansierer andre prosjekter. 
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD 68 70 70    
arbeid avsluttet
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL 1950 2000 2000    
Arbeid avsluttet.
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 55 150 150    
forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 160 250 250    
Forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 905 6000 6000    
Arbeidet er startet og første del av ledning fra utløp til kryssingspunkt ved Grudevarden er ferdig. Forventet ferdig før fellesferien 2019. 
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 48 1700 1700    
Møte med Kleppe bedehus avholdt. Vi har tilpasset oppstart av VA arbeidet til april/mai 2019.
6559 VA POSTVEGEN NORD 333 0 0    
Prosjekt kommer ikke i gang i år.
6560 Kleppekanalen - breddeutvidelse 27 1000 1000    
Oppstart uke 51
6561 KLOAKKERING SALTE 0 1500 1500    
Oppstart desember 2018 klarert med de første berørte grunneiere
6564 Kloakering Roslandsåna-Pollestad 481 1000 1000    
Etappe 1 ferdigstilt. Etappe 2 starter opp i januar/februar 2019
6565 VA ledninger Verdalsvegen 2435 2600 2600    
Arbeid pågår. Ferdigstilles i løpet av 2019.
6762 Ny bro Kleppekanalen v/Kleppetunet 8 2000 2000    
Oppstart januar 2019 etter ønske fra Jærhagen
  SUM ALLE 138110 222673 209340 352050 352050

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og svingande/stigande børsar gjennom heile året.  Prisane på aksjar vert vurdert som høge, og det er usemje og utviklinga vidare.  Klepp har liten del i aksjemarknaden pt.
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra.
  • Niborrenta har auka frå 0,83 % ved starten av året til 1,15 % i starten av april, og til 1,29 % i medio desember.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er slått saman av 37 lån i Husbanken.  Det er planlagt samanslåing av 8-10 lån til i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar.  Det er vedtatt redusert låneopptak med 17 millionar i mai, og foreslått reduksjon på 102 millioner i tertialrapport 2.

Likviditetssituasjonen

Likviditet
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god.  I starten av november vart eit lån på 102 millioner ikkje fornya i samband med forslag til rebudsjetteringar  i 2. tertialrapport.