Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mars 2018

Skatteveksten har auka med 4,94 % ved utgangen av mars, mot ein budsjettert vekst på 2 %.  Veksten skuldast i hovudsak auka innbetaling av skatt frå arbeidsgjevarane.  Ramme-/tenesteområda er så langt i balanse.  Nokre investeringar er venta å bli dyrare enn budsjettert.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -158,8 -537,0 -552,0  -15,0 

Viser til kommentarar om skatteinntektane nedenfor.

Rammetilskot -435,1 -134,1 -449,5 -441,0 

8,5 

Klepp har motteke 1 million meir i skjønnsmiddel til språkdeling enn budsjettert.  Folketalet vart noko lågare 1/1-18 enn venta. Dette trekker ned inntektsutjamninga litt.  Det same vil eit auka skatteanslag gjera.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 0,0 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -3,0  0,0 
Tilskot flyktningar -36,3 -0,4 0,0 0,0  0,0 
Diverse inntekter -0,1 0,0 -0,6 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -293,3 -991,1 -997,6  -6,5 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 0,0 -3,5 -3,5  0,0 
Renter lån energiselskap -3,7 0,0 -3,3 -3,3  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -0,3 -1,8 -1,8  0,0 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,9  0,0 
Utbytte Energiselskap -28,3 0,0 -29,1 -29,1  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 0,0 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Auka i marknadsrentane vil gje ei lita auke i netto renteutgiftar i 2018 dersom oppgangen vert moderat og jamn.  Alle renteutgiftar og inntektar vert påvirka, men på ulik måte og tid.
Ordinærer renteutgifter 14,4 4,8 14,7 15,5  0,8 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 0,5 2,9 2,9  0,0 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 64,5 5,4 64,1 64,5  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 39,7 10,3 41,1 41,9  0,8 
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0  0,0 
Netto avsetningar 34,8 0,0 0,1 0,1  0,0 
Overført til investeringar 5,2 0,0 19,0 19,0  0,0 
Seniortiltak 0,6 0,0 1,2 1,2  0,0 
AFP 62-65 0,0 0,4 3,0 3,0  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,4 12,4  0,0 
Årets premieavvik -3,7 0,0 -15,6 -15,6  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 14,0 14,0  0,0 
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter 0,9 3,6 0,8 0,8  0,0 
Sum diverse -1,0 4,1 35,1 35,1  0,0 
Til fordeling drift -928,7 -278,9 -914,7 -920,4  -5,7 
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 15,9 47,4 47,4  0,0

Sentraladministrasjonen venter ikkje meir- eller mindreforbruk i 2018.

Skule og barnehage 433,9 139,9 431,1 431,1  0,0

Kommunalsjef for skule og barnehage reknar med å koma i balanse ved årsslutt. 

Helse og velferd 332,2 107,8 334,0 334,0  0,0

Helse og velferd ligger i balanse etter de tre første månedene, vi har gjort noen omprioriteringer innen budsjett som vi legger inn til 1.tertial. Det jobbes i ulike arbeidsgrupper for å imøtekomme mindre rammer som vi vil få frem i tid, her brukes Devold rapporten som et utgangspunkt.
Kommunalsjefen forventer å komme i balanse i slutten av året.

Lokal utvikling 88,4 22,7 90,2 90,2  0,0

Tjenesteområdet rapporterer om merforbruk innenfor tre områder (byggesak, vintervedlikehold veg, husleieinntekter kommunale boliger). Det sees på tiltak eller bruk av fond for å kunne dekke dette.

Kyrkja 9,7 8,7 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt og er i samsvar med budsjett.  Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -18,7 0,0 0,0  0,0

Ikkje venta meir-/mindreforbruk på desse i 2018.

Sum fordelt 912,1 273,7 914,7 914,7  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  -5,2 0,0  -5,7  -5,7 

Dersom veksten i skatteinnkter held seg ut året er det venta eit mindreforbruk på snaut 6 millionar.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Etatane sitt forbruk litt i overkant av budsjettramma og utviklinga avvik frå dei siste åra. Dette kan tyde på ein stram rammetilpassing. Skular og barnehagar vil få auka budsjettet med mindreforbruk frå i fjor, som utgjer om lag 5 mill.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mars 2018Arbeidsledighet

Skatteveksten i starten av året er vesentleg betre enn budsjettert vekst i snitt for året.  Færre arbeidsløyse er ein indikatror på auka akvititet for innbyggjarane i Klepp, og dette vert bekrefta ved auka innbetaling av skattetrekk frå arbeidsgjevarane hittil i år.  Held veksten seg ut året vil det gje omlag 6 millionar høgare inntektar når ein korrigerar for inntektsutjamninga i rammetilskotet.

Investeringar

Nr Prosjektnamn Type Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Rekneskap totalt Kostnadsramme
1000 IT/EDB Løpande 295 2400    
1110 Ombygging Rådhuset Tidsavgr. 57   5442 5300
1200 Kommunehus/Kyrkje Tidsavgr. 242 500    
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 17 23000 18678 42000
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 19433 20000    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgr. 0 360 5638 6000
Det er utsendt forespørsel på miljøsaneringsplan
2000 IT/EDB undervisning Løpande 246 6320    
2014 Fellespost skulane Løpande 0 2300    
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 1659 106000 5040 113000
Kostnadsramme for Bore skule, uteanlegg og idrettshall på 164,0 mill frå KSAK 13/17 og  FSAK 71/17 
Det er klart for utsprengning av tomta. Omlegging av El-kabler pågår. Framdriften ligg noe etter fremdrifsplan.
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 0 2800 18322 105000
2023 Vardheia idrettshall Tidsavgr. 0 400   11400
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 6 30000 939 51000
2116 Uteområder skule Løpande 0 2000    
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 0 600 371 1900
3016 Kommunale bustader Løpande 4830 6000    
Ein bustad er kjøpt. Overtaking i april.  Nye tilskotsordningar i Husbanken frå 2018 vil gje lågare tilskot enn budsjettert.
3019 Inventar D. Carlsens veg Tidsavgr. 0 100   100
3020 Solskjerming Kleppetunet Tidsavgr. 0 300   300
3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar Tidsavgr. 0 7500   22500
Tomteval ikkje avklara.
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 0 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 0 4950 54 5000
5131 Idrettshall Kleppe Tidsavgr. 0 200   45200
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 384 1000    
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 Tidsavgr. 0 4800   4800
Ikkje påbegynt. Avventar avgjering om plassering.
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 47 2100    
6100 Klimaplan/Enøk Løpande 0 4631    
6700 Trafikksikring Løpande 21 2200    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 1609 4000    
6720 Gatelys Løpande 0 400    
6723 GATELYS LED Tidsavgr. 0 3000   6000
KE er i gang med testing av typer av ledbelysning. Regner med full oppstart med utskifting etter ferien. Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6724 TURVEG FIGGJOELVA Tidsavgr. 0 2500   2500
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 746 15000 2440 18000
Basert på kjent anbudspris og avklart grunnerverv er det behov for auke bevilgninga frå 15 mill til 25,5 mill. Veg blir ikkje bygget ferdig før i 2019, så ein del av dette kan bevilgast på 2019 budsjettet.
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 2394 23500 3518 27500
Under opparbeidelse. Ferdig medio desember 2018.
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 0 1875 53 2000
6761 TELLEPUNKT FOR SYKKEL Tidsavgr. 0 500   500
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN Tidsavgr. 114 5500 151 5500
Godkjenning i vegvesenet og anbudkonkurranse avgjør om kalkylen er for lav. Forventer å måtte justere opp budsjettet til 7.5 mill.
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN Tidsavgr. 11      
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 6 25269 2289 27500
Plan er godkjent. Anbud leggjast ut i uke 15.
VAR-prosjekt       
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR   612 2000    
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA   0 5300    
6548 Nye VA-prosjekt   0 3500    
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD   68      
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL   124 1500    
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN   0 4000    
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS   18 1700    
6559 VA POSTVEGEN NORD   0 2400    
6561 KLOAKKERING SALTE   0 1500    
             
  SUM ALLE   32942 334155    

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og fallande børsar i starten av året. 
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra.
  • Noregs bank har varsla renteauke etter sommaren.
  • Niborrenta har auka frå 0,83 % ved starten av året til 1,16 % i starten av april.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er avtalt samanslåing av 39 lån i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar i starten av februar.  Låna har 3 og 12 månaders løpetid og renter på 0,839 og 0,99 %.
  • Det vart rullert eit lån på 75 millionar midten av mars med rente 1,005 %
  • Det har vore rullert eit obligasjonslån på 50 millionar med ei rente på 3,21 % som forfalt i februar.  Det vart erstatta med eit nytt fastrente obligasjonslån på same beløp med løpetid 5 år og ei rente på 2,05 %. 

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god og 216 millionar er plassert på "plasseringskonto" med høgare rente og bindingstid 31 dagar.