Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport mai 2018

Skatteveksten har auka med 4,0 % ved utgangen av mi, mot ein budsjettert vekst på 2 %.  Veksten skuldast i hovudsak auka innbetaling av skatt frå arbeidsgjevarane.  Ramme-/tenesteområda er så langt i balanse.  Nokre investeringar er venta å bli dyrare enn budsjettert.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -264,6 -537,0 -546,0  -9,0 

Skatteinntekta ved utgangen av mai er 4 % høgare enn på same tid i fjor.  Veksten er som venta fallande frå månad til månad.  Tilleggsforskot i mai vart 1 million lågare enn i fjor, mens forskutstrekk fra bedriftane viser ei auke på 5,4 %.  Det er budsjettert med ein vekst på 2 %.  Landsveksten er på 3,9 %, mot anslag i revidert nasjonalbudsjett i mai på 1 %.  Det er venta avtakande vekst ut over hausten pga ekstraordinær god skattevekst hausten 2017. 

Rammetilskot -435,1 -268,4 -449,5 -444,0 

5,5 

Klepp har motteke 1 million meir i skjønnsmiddel til språkdeling enn budsjettert.  Folketalet vart noko lågare 1/1-18 enn venta. Dette trekker ned inntektsutjamninga litt. Viser og til kommentarer om skatt.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 -1,0 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -2,8  0,0 
Tilskot flyktningar -36,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Diverse inntekter -0,1 -3,1 0,0 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -537,1 -990,5 -993,8  -3,3 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 -1,4 -3,5 -4,5  -1,0 
Renter lån energiselskap -3,7 0,0 -3,3 -3,7  -0,4 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -0,6 -1,8 -1,8  0,0 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,9  0,0 
Utbytte Energiselskap -28,3 -21,1 -29,1 -29,1  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 -0,1 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Marknadsrentane har vore høgare enn budsjettert dei første månandane, mens kredittpåslaga har helde seg lågare enn venta.  Noregs bank signaliserer auka rente etter sommaren.
Ordinærer renteutgifter 14,4 6,5 14,7 16,0  1,3 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 0,5 2,9 2,9  0,0 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 64,5 12,9 64,1 64,1  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 39,7 -3,4 41,1 41,0  -0,1
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 -16,6 -16,6  0,0 
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0  0,0 
Netto avsetningar 34,8 0,0 -16,5 -16,5  0,0 
Overført til investeringar 5,2 0,0 35,6 35,6  0,0 
Seniortiltak 0,6 0,1 1,2 1,2  0,0 
AFP 62-65 0,0 1,0 3,0 3,0  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 0,0 -10,0  -10,0 
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,4 12,4  0,0 
Årets premieavvik -3,7 0,0 -15,6 -7,5  8,1 
Lønsreserve 0,0 0,0 14,0 12,0  -2,0 
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter 0,9 0,1 0,8 0,8  0,0 
Sum diverse -1,0 1,2 51,7 46,3  -5,4 
Til fordeling drift -928,7 -539,2 -914,2 -923,0  -8,8 
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 23,5 46,8 46,8  0,0

Sentraladministrasjonen venter ikkje meir- eller mindreforbruk i 2018.

Skule og barnehage 433,9 203,3 431,1 429,6  -1,5

Kommunalsjef for skule og barnehage reknar med å koma i balanse ved årsslutt. Stipulert mindreforbruk er knytta til redsuserte pensjonsutgiftar som vert korrigert i samsvar med vedtak i 2-tertialrapport.

Helse og velferd 332,2 173,0 334,0 334,0  0,0

Kommunalsjefen forventer å komme i balanse ved årsslutt.

Lokal utvikling 88,4 41,8 90,2 90,2  0,0

Byggesak har fremdeles sviktende salgsinntekter, snørik vinter har gitt merforbruk på vintervedlikehold på om lag 300.000 (vurderes dekka av fond ved 2.tertial), vedlikehald har hatt høge strømutgifter i vinter, og det er husleiesvikt fra kommunale boliger pga lågt belegg. Kommunalsjefen regner likevel med at tenesteområdet lokal utvikling vil koma i balanse ved årsslutt.

Kyrkja 9,7 8,9 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt og er i samsvar med budsjett.  Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -8,6 0,0 0,0  0,0

Ikkje venta meir-/mindreforbruk på desse i 2018.

Sum fordelt 912,1 442,1 914,2 914,7  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  -97,1 0,0  -10,4  -10,4 

Dersom veksten i skatteinnkter held seg ut året er det venta eit mindreforbruk på 10 millionar.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Tenesteområdane sitt forbruk litt i overkant av budsjettramma og utviklinga avvik frå dei siste åra. Dette kan tyde på ein stram rammetilpassing.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling mai 2018Arbeidsledighet

Skatteveksten i starten av året er vesentleg betre enn budsjettert vekst i snitt for året.  Færre arbeidsløyse er ein indikatror på auka akvititet for innbyggjarane i Klepp, og dette vert bekrefta ved auka innbetaling av skattetrekk frå arbeidsgjevarane hittil i år.

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2018 Budsj.2018 Prognose2018 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 491 2636 2636    
Prosjekt innenfor rammen så langt.      
1110 Ombygging Rådhuset 57 60 60    
Ingen endring
1200 Kommunehus/Kyrkje 368 500 500    
Grunnundersøkelse er gjennomført, og mulighetsstudie skal gjennomføres til høsten. Ingen kjente avvik.
1400 Omsorgsbustader 12153 23000 23000    
Kommunen har   kjøp 5 boliger,- 3 er overtatt mens de siste 2 overtas 15.06.  Ut over dette er det ingen konkrete planer om investeringer i nye kommunale boliger.
Arbeidet med bustadsosial handlingsplan pågår. Parallelt er det startet et arbeid med gjennomgang av den eksisterende boligporteføljen med mål om å ha en boligmasse mest mulig tilpasset behovene på kort og om mulig på lengre sikt.        
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 50    
Forventet utgifter til megler
Usikkert hva salgsinntekter blir - budsjettert med 4 mill
1440 Diverse tomtekjøp 19472 22150 22150    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) 44 360 360    
Tiltaksplan   er mottatt, Grunn service er tildelet oppdraget med å byggemelde samt lokalisere drivstofftanker og fjerne de. De vil samtidig ta prøver av grunnen. Deretter innhentes pris på sannering av bygg og eventuelt utskifting av masser i grunn. Bevilgningen som ligger inne er ikke tilstrekkelig til å  få sanneringen utført. Avventer oppsett på endelige kostnader  til tilbud er innhentet hos graventreprenør.     
2000 IT/EDB undervisning 258 6320 6320    
Prosjektet held seg godt innafor ramma. Brukt totalt kr 258.363,-
2014 Fellespost skulane 0 6003 2300    
Ingen kjente avvik.
2015 UU-tiltak skulane 0 0 0    
2019 PÅBYGG BORE SKULE 13020 108619 65000 113000 113000
Støping av fundamenter og vegger pågår. Legging av ventilasjonskanaler i grunnen. Ligg etter fremdriftsplan, men regner med at dette tas inn i løpet ferien.
2022 Vardheia ungdomsskule 19 4722 2800 105200 294000
Venter på politisk behandling før det innhentes anbud.
2023 Vardheia idrettshall 0 400 400 11400 62000
Venter på politiske godkjenninger før det sendes ut anbud.     
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 113 39067 17000 51000 51000
Rammetillatelse er gitt og forberedelse til riving pågår.        
2116 Uteområder skule 261 2924 2924    
Ventar søknad om midlar frå Kleppe skule, og dersom ein klarer å ferdigstilla alle desse prosjekta reknar ein med å bruka omtrent heile budsjettet i 2018.
2124 Inneklima/brannsikring skular 63 0 0    
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 0 1022 1022    
2255 Soveskur barnehager 0 1530 600    
Ingen kjente avvik.
3016 Kommunale bustader 4830 5308 5308    
Husbanken la om regelverket for tilskudd til bl.a kjøp av kommunale boliger gjeldende fra   01.01.2018. De siste årene har en fått 25 -  35% tilskudd uavhengig av boligstørrelse, dvs. høyere tilskuddsbeløp dess dyrere/større bolig. Etter omleggingen får kommuner i Klepps sone   tilskudd på kr 6000 pr. m2, maksimalt tilskudd kr. 480.000,-. For prosjekt   3016 er det budsjettert i tråd med tidligere tilskuddspraksis: 6 mill brutto og 4 mill netto, dvs. 2 mill i tilskudd. 
Det er kjøpt og overtatt (16/4) en bolig. Husbanken har innvilget et tilskudd på 480.000,- dvs. 10% av kjøpesummen.
3019 Inventar D. Carlsens veg 0 100 100    
Innventar er bestilt, ikke fått faktura ennå.
3020 Solskjerming Kleppetunet 0 300 300    
Solskjerming er montert i 1. etasje, gjenstår å kople elektrisk.
3240 Avlastnings- og barnebustad 0 320 320    
Tomtevalg vedtatt, regulering varslet og arkitekt skal engasjeres for å lage skisseprosjekt.
3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar 19 7500 1000    
Det vil kun bli benyttet midler dette året til arkitekt tjenester og regulering av tomt. Beløp avsatt i ny prognose er tilstrekkelig dette år.     
5101 Turstier/friluftsliv 176 250 250    
Venter ikke merforbruk
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 162 8150 8150 8200 8200
Kvia er valgt til totalentreprenør.
Oppstart byggeplass i løpet av uke 24. Forventet ferdistilt i månedskfte okt/nov.
5131 Idrettshall Kleppe 0 200 0    
Tomtevalg ikke avklart     
5302 Oppgrad. leikeplasser 836 1680 1680    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 39 4800 0    
Kun mulighetstudie til høsten.     
6000 Maskinkjøp teknisk 601 1867 2700    
Forventer merforbruk på ca kr 800 000,- pga utskifting av gressklippere og   ny varebil i Verdalen. Finansieres fra etatens disp.fond.     
6019 EL-BILER 435 0 0    
To biler er kjøpt inn og finansiert via disp.fond
6020 Digitalisering arkiv 152 0 0    
Ingen store utbetalingar frå prosjektet enno. Avtale er inngått med Geomatikk om Scanning. Utgiftene blir fakturert etter kvart som dei gjennomfører jobben i henhold til avtale.     
6100 Klimaplan/Enøk 33 4631 0    
Det vil bli laga ei eiga sak til formannskapet om bruk av midler til eit konkret prosjekt.      
6700 Trafikksikring 310 2350 2350    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6711 Sentrumsutvikling 1866 4486 4486    
Forventer ikke merforbruk.
6720 Gatelys 22 106 106    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6723 GATELYS LED 0 3000 3000    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2500 2500    
Er ikkje utført noko arbeid her.  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 931 16306 16306   35750
Poltisk sak vedkomande auka budsjett vert behandla i kommunestyre 18. juni
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 2464 26376 26376 27500 27500
Jobber med en oppdatert prognose. Foreløpig ingen endring av budsjett.
Ligger etter ca 9 veker på framdrift grunna uforutsette utfordringar. Det  jobbes med å innhente noko av framdriften i tida framover.
6760 RIVING TU SKULE 95 1947 1947    
Norconsult   jobber med miljøsaneringsrapport som levers uke 25/26. Fiber må leggs om da all data til barnehage, flyktningskolen, Tu gamle og   nye skole er tilknyttet sentral som ligger i del som saneres.      
6761 TELLEPUNKT FOR SYKKEL 0 500 500    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 198 5500 5500    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 11 700 700    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 50 25269 25269    
Anbudsprosess pågår
VAR-prosjekt          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 623 2000 2000    
Forventer ikke merforbruk
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 5300 5300    
Forventer ikke overforbruk     
6346 NY VANNLEDNING RISHAGEN-ROSEVEGEN 321 450 450    
Prosjekt avsluttet. Venter ikke merforbruk. Sluttfaktura ikke mottatt     
6548 Nye VA-prosjekt 0 14879 14879    
merforbruk ihht budsjett og rebudsjettering. Arbeid under prosjektering
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD 68 70 70    
arbeid avsluttet
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL 124 1500 1500    
Forventer ikke merforbruk. Arbeid avsluttet. Siste delfaktura gjenstår
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 55 150 150    
forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 160 250 250    
Forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 0 4000 4000    
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 33 1700 1700    
6559 VA POSTVEGEN NORD 0 2400 2400    
Forventer ikke overforbruk
6561 KLOAKKERING SALTE 0 1500 1500    
Total kalkyle ikke klar, prosjektering pågår. Forventer ikke overforbruk 2018.     
  SUM ALLE 61725 377658 290169 316300 352050

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og svingande børsar dei første 5 månandane av året. 
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra.
  • Noregs bank har varsla renteauke etter sommaren.
  • Niborrenta har auka frå 0,83 % ved starten av året til 1,16 % i starten av april, og falt til 1,02 % i utgangen av mai.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er avtalt samanslåing av 39 lån i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar.  Det er vedtatt redusert låneopptak med

Likviditetssituasjonen

Likviditetsutvikling
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god og 216 millionar er plassert på "plasseringskonto" med høgare rente og bindingstid 31 dagar.