Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport juli 2018

Skatteveksten har auka med 4,4 % ved utgangen av juli, mot ein budsjettert vekst på 2 %.  Veksten skuldast i hovedsak auka innbetaling av skattetrekk frå arbeidstakarane.  Nokon av rammeområda/tenesteområdene varsler meirforbruk i 2018, men ikkje større enn at det kan dekkjast av tidligare overskot på desse rammeområda.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -334,0 -537,0 -542,0 -5,0

Skatteinntekta ved utgangen av juli er 4,4 % høgare enn på same tid i fjor.  Veksten er venta å falle noko utover hausten med ei prognose på omlag 5 millionar i meirvekst.  Forskotstrekk frå bedriftane viser ei auke på over 6 % hittil, mens forskotskatten er logare enn i fjor. Det er venta lågare restskattar i haust, og logare oppgjør av fordelingstala.  Det er budsjettert med ein vekst på 2 %.  Landsveksten er på 4 %, mot anslag i revidert nasjonalbudsjett i mai på 1 %.  Det er venta avtakande vekst ut over hausten pga ekstraordinær god skattevekst hausten 2017, men siste tal tyder på at landsveksten kan bli høgare enn regjeringa sitt anslag. 

Rammetilskot -435,1 -313,9 -449,5 -446,5

3,0

Klepp har motteke 1 million meir i skjønnsmiddel til språkdeling enn budsjettert.  Folketalet vart noko lågare 1/1-18 enn venta. Dette trekker ned inntektsutjamninga litt. Viser og til kommentarer om skatt.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 -1,0 -1,0 -1,2 -0,2
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -2,3 0,7
Tilskot flyktningar -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse inntekter -0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -649,6 -990,5 -992,0 -1,5
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 -3,2 -3,5 -4,5 -1,0
Renter lån energiselskap -3,7 -1,9 -3,3 -3,7 -0,4
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -0,8 -1,8 -1,8 0,0
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,0 0,9
Utbytte Energiselskap -28,3 -29,1 -29,1 -29,1 0,0
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter          
Marknadsrentane har vore høgare enn budsjettert dei første månandane, mens kredittpåslaga har helde seg lågare enn venta.  Noregs bank signaliserer auka rente i september.
Ordinærer renteutgifter 14,4 8,7 14,7 14,7 0,0
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 0,7 2,9 2,9 0,0
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdrag på lån 64,5 24,1 64,1 64,1 0,0
Netto finansinnt./utgifter 39,7 -1,6 41,1 40,6 -0,5
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 5,9 5,9 0,0
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 -16,6 -16,6 0,0
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto avsetningar 34,8 0,0 -10,6 -10,6 0,0
Overført til investeringar 5,2 0,0 35,6 35,6 0,0
Seniortiltak 0,6 0,1 1,2 0,6 -0,6
AFP 62-65 0,0 1,0 3,0 3,0 0,0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 -19,4 -19,4 0,0
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0
Årets premieavvik -3,7 0,0 -17,4 -17,4 0,0
Lønsreserve 0,0 0,0 5,6 3,6 -2,0
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3
Diverse utgifter 0,9 0,1 0,8 0,0 -0,8
Sum diverse -1,0 1,3 20,6 16,9 -3,7
Til fordeling drift -928,7 -650,0 -939,4 -945,1 -5,7
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 30,0 47,9 47,9 0,0

Sentraladministrasjonenkan få eit meriforbruk på 700.000 pga fleire ekstrautgiftar og at budsjettert innsparing administrasjon ikkje er iverksatt.  Det er sett iverk tiltak for å kome i balanse, og alternativt bruke av tidlegare overskot. 

Skule og barnehage 433,9 234,9 440,5 440,5 0,0

Kommunalsjef for skule og barnehage reknar med å koma i balanse ved årsslutt.

Helse og velferd 332,2 199,1 346,8 346,8 0,0

Har et stort mindreforbruk som skyldes innkomne prosjekt middel, og mindreforbruk på flyktningetjenesten i forhold til budsjett. Helse og velferd jobber med å holde rammen, men det kan se ut som vi får et lite meirforbruk i slutten av året.

Lokal utvikling 88,4 49,7 92,2 92,2 0,0

Byggesak har betydelig sviktende salgsinntekter, snørik vinter har gitt merforbruk på vintervedlikehold på om lag 300.000 (vurderes dekka av fond ved 2.tertial), vedlikehald har hatt høge strømutgifter i vinter, og det er husleiesvikt fra kommunale boliger pga lågt belegg. Kommunalsjefen antar eit merforbruk på om lag 1 mill.

Kyrkje, gravplasser, trussamfunn 9,7 9,1 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt i samsvar med budsjett.  Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -0,8 0,0 0,0  0,0

Ikkje venta meir-/mindreforbruk på desse i 2018.

Sum fordelt 912,1 522,0 939,4 939,4 0,0

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  -128,0 0,0  -5,7 -5,7

Dersom veksten i skatteinnkter held seg ut året er det venta eit mindreforbruk på 5,7 millionar.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.  Viser og til kommentarene fra tjenesteområdene.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling juli 2018Arbeidsledighet

Skatteveksten ved utgangen av juli er 4,4 % sammenlignet med i fjor, mot budsjettert vekst på 2 %.   Det er spesielt veksten i skattetrekk som er god, med over 6 % vekst hittil i år, og det er en bred vekst hos mange arbeidsgivere.  Årsaken ligger trolig i bedringen i arbeidsmarkedet.  Oppgjør av margin og endring av fordelingstallene har de siste årene gitt engangsinntekter i november.  Disse er ventet vesentlig lavere i år.  Også innbetalt restskatt for skatteåret 2017 er lavere enn i fjor 

Investeringar

P.nr Prosjektnavn Regn.2018 Budsj.2018 Prognose2018 Kostn.ramme Anslag tot
1000 IT/EDB 1457 2636 2636    
Prosjekt innenfor rammen så langt.
1110 Ombygging Rådhuset 57 60 60    
Ingen endring
1200 Kommunehus/Kyrkje 368 500 500    
Grunnundersøkelse er gjennomført, og mulighetsstudie skal gjennomføres til høsten. Ingen kjente avvik.
1400 Omsorgsbustader 12240 23000 23000    

Det er ingen konkrete planer om investeringer i nye kommunale boliger.
Arbeidet med bustadsosial handlingsplan pågår. Parallelt er det startet et arbeid med gjennomgang av den eksisterende boligporteføljen med mål om å ha en boligmasse mest mulig tilpasset behovene på kort og om mulig på lengre sikt.

1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 0 0 50    
Forventet utgifter til megler
Usikkert hva salgsinntekter blir - budsjettert med 4 mill
1440 Diverse tomtekjøp 19472 22150 22150    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) 44 360 3480    
Fjerning av dristofftanker starter denne måneden, da får vi oversket på omfanget av eventuell forurenset grunn. Tilbud på miljøsanering av bygg er innhentet hos graventreprenør. Kalkyle er utført og den totale kostnaden for miljøsaneringen er nå estimert til kr: 3.480.000 inkl mva. Her trenge vi ekstrabevilgninger for å få miljøsaneringen utført.     
2000 IT/EDB undervisning 258 6320 6320    
Prosjektet held seg godt innafor ramma
2014 Fellespost skulane 0 6003 2300    
Ingen kjente avvik.
2015 UU-tiltak skulane 0 0 0    
2019 PÅBYGG BORE SKULE 21899 108619 65000 113000 113000
Støping av fundamenter og vegger pågår fortsatt. Ny fremdriftsplan utarbeides av Kvia. Betalingsplan kontrolleres opp mot ny fremdriftsplan.
2022 Vardheia ungdomsskule 19 4722 2800 105200 105200
Prosjektet ble vedtatt i juni og prekvalifisering av tilbydere gjøres i august. Anbudskonkurranse i løpet av høsten. 
2023 Vardheia idrettshall 0 400 400 11400 11400
Prosjektet ble vedtatt i juni, prekvalifisering av tilbydere i august, og anbudskonkurranse i løpet av høsten. 
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 116 39067 17000 51000 51000
Det kom naboklager som stanset fremdriften på hallen. Saken ble oversendt til Fylketsmanen som kom med tilbakemelding at klagen ikke ble tatt til følge.
Arbeidene starter igjen nå, stansen i fremdriften medfører at det blir utsettelse på ferdigstillelsedatoen.       
2116 Uteområder skule 1056 2924 2924    
Har sett i gang prosjekt på Engelsvoll skule, Klepp ungdomsskule, Kleppe skule og Myrsnibå barnehage. Reknar med at ein kjem ut i balanse ved årsslutt.
2124 Inneklima/brannsikring skular 63 0 0    
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 0 1022 1022    
2255 Soveskur barnehager 0 1530 600    
Ingen kjente avvik.
3016 Kommunale bustader 4830 5308 5308    
Husbanken la om regelverket for tilskudd til bl.a kjøp av kommunale boliger gjeldende fra   01.01.2018. De siste årene har en fått 25 -  35% tilskudd uavhengig av boligstørrelse, dvs. høyere tilskuddsbeløp dess dyrere/større bolig. Etter omleggingen får kommuner i Klepps sone   tilskudd på kr 6000 pr. m2, maksimalt tilskudd kr. 480.000,-. For prosjekt   3016 er det budsjettert i tråd med tidligere tilskuddspraksis: 6 mill brutto og 4 mill netto, dvs. 2 mill i tilskudd. 
Det er kjøpt og overtatt (16/4) en bolig. Husbanken har innvilget et tilskudd på 480.000,- dvs. 10% av kjøpesummen.
3019 Inventar D. Carlsens veg 156 100 100    
Innventar er bestilt.
3020 Solskjerming Kleppetunet 126 300 300    
Solskjerming er montert i 1. etasje, gjenstår å kople elektrisk.
3205 Utstyr Kleppheimen 102 0 0    
3214 Kleppheimen - senger, utstyr 56 0 0    
3240 Avlastnings- og barnebustad 0 320 320    
Sender forespørsel til arkitekter i august.
3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar 19 7500 1000    
Tilbud på arkitekt blir innhentet il august, avsatt prognose er ok for inneværende år.  
5101 Turstier/friluftsliv 176 250 250    
Venter ikke merforbruk
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 1067 8150 8150 8200 8200
Full drift på byggeplass, pakeringsdel mot vest opparbeides først for å ivareta  parkeringen på stranden. Parkering og betongarbeider byggning starter i uke 35. Overlevering månedskifte nov/des.
5131 Idrettshall Kleppe 0 200 0    
Planmidler.
5302 Oppgrad. leikeplasser 909 1680 1680    
Arbeid under utførelse
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 39 4800 0    
Mulighetstudie til høsten.     
6000 Maskinkjøp teknisk 646 1867 2700    
Forventer merforbruk på 833 000. Foreslås dekket av MVA komp og LU Disp fond i Tertialrapporten
6019 EL-BILER 435 0 0    
To biler er kjøpt inn og finansiert via disp.fond.
6020 Digitalisering arkiv 152 0 0    
Ingen store utbetalingar frå prosjektet enno. Avtale er inngått med Geomatikk om Scanning. Utgiftene blir fakturert etter kvart som dei gjennomfører jobben i henhold til avtale.     
6100 Klimaplan/Enøk 33 4631 0    

Det blir lagt fram ei eiga sak til formannskapet om bruk av midler til eit konkret prosjekt. Saka kjem til behandling i september 2018.

6700 Trafikksikring 381 2350 2350    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6711 Sentrumsutvikling 1919 4486 4486    
Forventer ikke merforbruk.
6720 Gatelys 22 106 106    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6723 GATELYS LED 0 3000 3000    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk. Fremdrift avhenger av Klepp energi.
6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 2500 2500    
Er ikkje utført noko arbeid her.  
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 2110 16306 16306 35750 35750
Tilleggsbevilgning vedtatt. Oppstart september 2018. Forventer nå ikke merforbruk
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 5275 26376 26376 27500 27500
Jobber med en oppdatert prognose. Foreløpig ingen endring av budsjett.
6760 RIVING TU SKULE 95 1947 1947    
Brannalarm er flyttet til nabobygg, omleggingen av fiber er påbegynt. Forventet tilbud fra grunnentreprenør på miljøsanering av bygg i uke 35.   
6761 TELLEPUNKT FOR SYKKEL 0 500 500    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk
6762 Ny bro Kleppekanalen v/Kleppetunet 10 0 0    
Oppstart november. Forventer ikke merforbruk
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 214 5500 5500    
Venter på oppdatert kalkyle innen utg. av august. Usikker mhp merforbruk.
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN 18 700 700    
Forventer ikke mer eller mindreforbruk. Arbeid pågår.
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 50 25269 25269    
Anbudsprosess pågår
VAR-prosjekt          
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR 623 2000 2000    
Forventer ikke merforbruk
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 0 5300 5300    
Forventer ikke overforbruk     
6331 Vannledning Boreringen S 93 2500 2500    
Under utførelse. Venter ikke merforbruk
6346 NY VANNLEDNING RISHAGEN-ROSEVEGEN 638 450 450    
Prosjekt avsluttet. Venter ikke merforbruk. Sluttfaktura ikke mottatt     
6548 Nye VA-prosjekt 0 12379 12379    
Venter ikke merforbruk. Prosjektet finansierer andre prosjekter. 
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD 68 70 70    
arbeid avsluttet
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL 129 1500 1500    
Forventer ikke merforbruk. Arbeid avsluttet. Siste delfaktura gjenstår
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 55 150 150    
forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 160 250 250    
Forventer ikke merforbruk. Kun prosjekteringsarbeid i 2018
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN 0 4000 4000    
Forventer ikke avvik. Prosjektoppstart september 2018
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 33 1700 1700    
Forventer ikke avvik. Fremdrift avhengig av utvidelse bedehus
6559 VA POSTVEGEN NORD 0 2400 2400    
Forventer ikke overforbruk
6561 KLOAKKERING SALTE 0 1500 1500    
Total kalkyle ikke klar, prosjektering pågår. Forventer ikke overforbruk 2018.     
6565 Vannledning Bore skule 9 0 0    
Arbeid påbegynt. Henter budsjettmidler fra 6548 Nye VA - prosjekt
  SUM ALLE 77717 378358 293989 352050 591450

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og svingande/stigande børsar dei første 7 månandane av året. 
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra.
  • Noregs bank har varsla renteauke i september.
  • Niborrenta har auka frå 0,83 % ved starten av året til 1,15 % i starten av april, og falt til 1,02 % i mediou august.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er slått saman av 37 lån i Husbanken.  Det er planlagt samanslåing av 8-10 lån i Husbanken så snart det siste er utbetalt.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar.  Det er vedtatt redusert låneopptak med 17 millionar i mai.

Likviditetssituasjonen

Likviditet
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god og 216 millionar er plassert på "plasseringskonto" med høgare rente og bindingstid 31 dagar.