Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomirapport februar 2018

Skatteveksten litt betre enn venta dei to første månadane. Også rammetilskotet er noko høgare.  Rentemarkandane har klare tekn til auke.  Avdelingane/tenesteområda er så langt i balanse.

Drift

Skjema 1A (tal i heile mill.) Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Revidert Budsjett
Skatt på inntekt og formue -526,4 -153,5 -537,0 -537,0  0,0 

Viser til kommentarar om skatteinntektane nedenfor.

Rammetilskot -435,1 -134,1 -449,5 -449,5 

0,0 

Klepp har motteke 1 million meir i skjønnsmiddel til språkdeling enn budsjettert.  Folketalet vart noko lågare 1/1-18 enn venta. Dette trekker ned inntektsutjamninga litt.  Ny prognose på rammetilskotet inkl. skatteutjamning vert lagt fram i neste rapport.

Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,3 0,0 -1,0 -1,0  0,0 
Rentekompensasjon -2,9 0,0 -3,0 -3,0  0,0 
Tilskot flyktningar -36,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Diverse inntekter -0,1 0,0 -0,6 0,0  0,0 
Sum frie disponible inntekter -1002,1 -287,6 -991,1 -991,1  0,0 
Renteinntekter          
Ordinære renteinntekter -5,8 0,0 -3,5 -3,5  0,0 
Renter lån energiselskap -3,7 0,0 -3,3 -3,3  0,0 
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1,9 -0,3 -1,8 -1,8  0,0 
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1,7 0,0 -2,9 -2,9  0,0 
Utbytte Energiselskap -28,3 0,0 -29,1 -29,1  0,0 
Gevinst finansielle instrumenter -0,5 0,0 0,0 0,0  0,0 
Renteutgifter          
Ordinærer renteutgifter 14,4 4,5 14,7 14,7  0,0 
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2,4 0,3 2,9 2,9  0,0 
Tap finansielle instrumenter 0,2 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avdrag på lån 64,5 4,9 64,1 64,5  0,0 
Netto finansinnt./utgifter 39,7 9,3 41,1 41,1  0,0 
Avsett disposisjonsfondet 18,8 0,0 0,0 0,0  0,0 
Avsett forsikringsfond 0,1 0,0 0,1 0,1  0,0 
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36,3 0,0 0,0 0,0  0,0 
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17,9 0,0 0,0 0,0  0,0 
Bruk av ubundne avsetningar -2,6 0,0 0,0 0,0  0,0 
Netto avsetningar 34,8 0,0 0,1 0,1  0,0 
Overført til investeringar 5,2 0,0 19,0 19,0  0,0 
Seniortiltak 0,6 0,0 1,2 1,2  0,0 
AFP 62-65 0,0 0,4 3,0 3,0  0,0 
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14,8 0,0 0,0 0,0  0,0 
Tidlegare års premieavvik 10,9 0,0 12,4 12,4  0,0 
Årets premieavvik -3,7 0,0 -15,6 -15,6  0,0 
Lønsreserve 0,0 0,0 14,0 14,0  0,0 
Tilleggsløyving formannskapet 0,0 0,0 0,3 0,3  0,0 
Diverse utgifter 0,9 3,6 0,8 0,8  0,0 
Sum diverse -1,0 4,1 35,1 35,1  0,0 
Til fordeling drift -928,7 -274,2 -914,7 -914,7  0,0 
      
Skjema 1B Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Prognose 2018 Avvik Prog.-Bud.
Sentraladministrasjonen 47,9 16,1 47,4 47,4  0,0

Sentraladministrasjonen venter ikkje meir- eller mindreforbruk i 2018.

Skule og barnehage 433,9 144,3 431,1 431,1  0,0

Kommunalsjef for skule og barnehage reknar med å koma i balanse ved årsslutt. 

Helse og velferd 332,2 107,8 334,0 334,0  0,0

Kommunalsjefen forventer å komme i balanse i slutten av året.

Lokal utvikling 88,4 20,8 90,2 90,2  0,0

 Lokal utvikling har så langt ikkje registrert forhold som tilseier at vi ikkje vil koma i mål i samsvar med budsjettet

Kyrkja 9,7 8,7 11,9 11,9  0,0
Tilskot til Kyrkja er utbetalt og er i samsvar med budsjett.  Tilskot til andre trussamfunn og vedlikehald av gravplassar er postar med avvik tidlegare år og som difor er usikre i år også.
VAR 0,0 -19,9 0,0 0,0  0,0

Ikkje venta meir-/mindreforbruk på desse i 2018.

Sum fordelt 912,1 277,8 914,7 914,7  0,0 

Meir-/mindreforbruk (-)

-16,6  3,6 0,0  0,0  0,0 

Det er pt. ikkje venta meir-/mindreforbruk.

Utvikling 12 månadars netto forbruk

12mnd løpende nettoforbruk
Fram til nå ligg etatane sitt forbruk litt i underkant av budsjettramma og utviklinga er flat.

Skatteinntekter og arbeidsmarknad

Skatteutvikling feb 2018ArbeidsledighetArbeidsledighet Rogaland

Skatteveksten i starten av året er vesentleg betre enn budsjettert vekst i snitt for året.  Færre arbeidsløyse er ein indikatror på auka akvititet for innbyggjarane i Klepp.  Januar er siste termin på innbetaling av skatt frå arbeidsgjevarane for 2017, og noen god indikatro på korleis utviklinga vert i 2018 får vi først når den første forfallsterminen for 2018 kjem i mars.

Investeringar

Nr Prosjektnamn Type Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Rekneskap totalt Kostnadsramme
1000 IT/EDB Løpande 0 2400    
1110 Ombygging Rådhuset Tidsavgr. 54   5438 5300
1200 Kommunehus/Kyrkje Tidsavgr. 0 500    
1400 Omsorgsbustader Tidsavgr. 0 23000 18661 42000
1440 Diverse tomtekjøp Løpande 0 20000    
1443 Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgr. 0 360 5638 6000
2000 IT/EDB undervisning Løpande 244 6320    
2014 Fellespost skulane Løpande 0 2300    
2019 PÅBYGG BORE SKULE Tidsavgr. 593 106000 3975 *
Kostnadsramme for Bore skule, uteanlegg og idrettshall på 164,0 mill frå KSAK 13/17 og  FSAK 71/17
2022 Vardheia ungdomsskule Tidsavgr. 0 2800 18322 105000
2023 Vardheia idrettshall Tidsavgr. 0 400   11400
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 Tidsavgr. 6 30000 939 *
2116 Uteområder skule Løpande 0 2000    
2236 Orre barnehage uteområde Tidsavgr. 2   759 1000
2255 Soveskur barnehager Tidsavgr. 0 600 371 1900
3016 Kommunale bustader Løpande 0 6000    
3019 Inventar D. Carlsens veg Tidsavgr. 0 100   100
3020 Solskjerming Kleppetunet Tidsavgr. 0 300   300
3242 Bufellesskap for unge med funksj.nedsettelsar Tidsavgr. 0 7500   22500
5101 Turstier/friluftsliv Løpande 0 250    
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT Tidsavgr. 0 4950 54 5000
5131 Idrettshall Kleppe Tidsavgr. 0 200   45200
5302 Oppgrad. leikeplasser Løpande 384 1000    
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 Tidsavgr. 0 4800   4800
6000 Maskinkjøp teknisk Løpande 47 2100    
6100 Klimaplan/Enøk Løpande 0 4631    
6700 Trafikksikring Løpande 21 2200    
6711 Sentrumsutvikling Løpande 1598 4000    
6720 Gatelys Løpande 0 400    
6723 GATELYS LED Tidsavgr. 0 3000   6000
6724 TURVEG FIGGJOELVA Tidsavgr. 0 2500   2500
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgr. 190 15000 1884 18000
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell Tidsavgr. 2174 23500 3298 27500
6760 RIVING TU SKULE Tidsavgr. 0 1875 53 2000
6761 TELLEPUNKT FOR SYKKEL Tidsavgr. 0 500   500
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN Tidsavgr. 114 5500 151 5500
6764 DIV. TILTAK I VERDALSVEGEN Tidsavgr. 11      
7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgr. 0 25269 2283 27500
VAR-prosjekt       
6220 HUSSTANDSVASSMÅLARAR   0 2000    
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA   0 5300    
6548 Nye VA-prosjekt   0 3500    
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD   68      
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL   124 1500    
6557 OVERVANNSLEDNING BORERINGEN - KLEPPEKANALEN   0 4000    
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS   18 1700    
6559 VA POSTVEGEN NORD   0 2400    
6561 KLOAKKERING SALTE   0 1500    
             
  SUM ALLE   5647 334155    

Finansområdet

  • Det har vore stigande renter og fallande børsar i starten av året. 
  • Mykje tyder på at den gradvise auka i renta vil fortsette dei neste månadane og åra. 
  • Noregs bank har varsla renteauke etter sommaren.
  • Det har vore rullert eit obligasjonslån på 50 millionar med ei rente på 3,21 % som forfalt i februar.  Det vart erstatta med eit nytt fastrente obligasjonslån på same beløp med løpetid 5 år og ei rente på 2,05 %.
  • Det er inngått fastrenteavtale med Husbanken på 2 lån på til saman 42 millionar.
  • Det er sett i gang arbeid med samanslåing av 40-50 lån i Husbanken.
  • Årets låneopptak på 202 millionar vart tatt opp som to lån på 100 og 102 millionar i starten av februar.  Låna har 3 og 12 månaders løpetid og renter på 0,839 og 0,99 %.  Dei kommunale betingelsane har vore gode trass i renteauken.

Likviditetssituasjonen

likviditetsutvikling februar 2018
Figuren viser samla disponible midler på konti i SR-Bank tidlegare år og til no i 2018.  Likviditeten er fortsatt god og 216 millionar er plassert på "plasseringskonto" med høgare rente og bindingstid 31 dagar.