Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Her grev kommunen

 

KORT FORTALT

 

  • Når kommunen grev i gata di, finn du informasjon om det her.

 

 

 

Eigne anlegg:

Måltrostvegen kvartallekeplass

GRAVING OG OPPSETTING AV LEKEUTSTYR

Det skal utføres arbeid på Måltrostvegen kvartallekeplass med oppstart i uke 26.

Det skal settes opp 1 hengekarusell, 1 rampline, 1 trampoline, 1 kløvervippe, 1 sandkasse  og etter hvert 1 gapahuk.

Mer informasjon om arbeid på Måltrostvegen kvartallekeplass

 

OBS STENGING AV JÆRVEGEN FORLENGA MED 1 TIL 2 VEKER

Jærvegen stenges for biltrafikk 25. mai. Det var opprinneleg planlagt å halde Jærvegen stengt stengt i 3 veker, frem til 12. juni. Stenginga blir forlenga med 1 til 2 veker.

Meir info om forlenga stenging av Jærvegen

Ringvegen kvartallekeplass

Bebuarar i nærleiken av Ringvegen kvartallekeplass har fått informasjon i postkassane om oppstart av arbeid på lekeplassen i veke 26. Det må utførast grøftearbeid i området før lekeplassen vert oppgradert. Arbeidet med å oppgradera lekeplassen vert difor utsett. Det er føreløpig ikkje avklard kva tid arbeidet vil verta utført.

Røysvegen kvartalslekeplass

Varsel om oppstart på Røysvegen kvartallekeplass.
Informasjon om graving og oppsetting av lekeplassutstyr.

Oppstart i uke 25 2020.

Meir informasjon om arbeidet på Røysvegen kvartallekeplass

Ny gravplass på Kleppe

Klepp kommune er i ferd med å bygge ferdig den nye gravplassen på Kleppe.

Det skal bl.a. etableres natursteinsmurer, gang- og kjøreveger, parkeringsplass, belysning, vegetasjon og plenarealer mm.

I forbindelse med opparbeiding av gravplassen på Kleppe har kommunen blitt nødt til å foreta en del ekstra arbeider på området. På grunn av beskaffenheten på massen i grunnen har vi blitt nødt til å foreta masseutskifting på hele gravplassen.

NY INFO 25.05.2020: Utvidet arbeidstid, les meir ved å klikke lenken under

Meir (oppdatert 25.05.2020) informasjon om ny gravplass Kleppe

Graveprosjekt i Verdalen

Oppdatert 29.05.2020

Klepp kommune er i gang med fleire graveprosjekt i Verdalen. Det skal leggjast nye og skiftast ut gamle vann-, avløps- og overvannsleidningar i Verdalsvegen, frå krysset med Boreringen nord og heilt fram til Rognevegen 1. I tillegg skal gamle leidningar i Dalsvegen, Leitevegen og Eikestubben skiftast. Det pågår samstundes legging av nye leidningar til Bore skule. Etter at alt av leidningar i grunnen er ordna, skal Verdalsvegen utvidast slik at ein minimum får 2,5 m fortau og 5,5 m kjørebane.

Les meir om gravinga i Verdalen her.

Tangarvegen kvartallekeplass

Det skal settes opp 1 huskestativ, 1 supernova, 1 rampline, 1 lekeseksjon  og etter hvert 1 gapahuk. Utgått utstyr blir fjernet!

Meir informasjon om Tangarvegen kvartallekeplass

Nymyra kvartallekeplass

Det skal settes opp 1 Huskestativ, 1 Supernova, 1 Trampoline, 1 Lekeseksjon, 1 Sandkasse og etter hvert 1 gapahuk. Utgått utstyr blir fjernet!

Meir informasjon om arbeid på Nymyra kvartallekeplass

Stenging av parkeringsplass i Kjengaren

Fra og med torsdag den 7. mai 2020 vil parkeringsplassen ved innkjørselen til Kjengaren bli midlertidig stengt for publikumsparkering.

Meir informasjon om stenginga her

Graving og oppsetting av lekeplassutstyr på lekeplass på Kleppevarden

Oppstart uke 18 2020

Meir informasjon om graving og oppsetting av lekeplassutstyr på lekeplass på Kleppevarden

Legging av nye ledninger, deriblant stor flomledning fra Rema 1000 til og forbi Kleppe bedehus

Oppstart 23 mars 2020

Meir informasjon om flomtiltak i Kleppe sentrum

Omlegging av vannledning – Kleppe gravplass

Klepp kommune skal opparbeide ny gravplass. Det ligger i dag en vannledning i området hvor gravplassen skal etableres. For å beskytte drikkevannet samt ha mulighet til å grave oss ned på vannledningen i fremtiden må vi dermed legge om vannledningen.

Mer informasjon om omlegging av vannledning 

Vann og avløp Grøvå - Frøylandsvatnet

OPPDIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNING, NYVANNLEDNING OG OPPGRADERING AV SPILLVANNSLEDNING

Informasjon om anleggsperioden

Gravearbeid frå Grøvå og ned til Frøylandsvatnet, fyrste etappe er ferdig. Neste etappe ned til Frøylandsvatnet og ned til Nordlysvegen vil bli starta opp i byrjinga av 2020.

Her kan du lesa meir om arbeidet.

Bygging av gang- og sykkelveg og ny hovudvassleidning langs Lalandsvegen

Arbeidet med å bygga ny gang og sykkelveg langs Lalandsvegen er no godt i gang.

Her kan du lesa meir om arbeidet.

Legging av kommunalt vatn og avløp, samt fiber, EL og gatelys på Salte

Klepp energi og Klepp kommune er no endeleg i gang med arbeidet med å legga kommunalt avløp til eigedomane på Salte. Dette er første etappe i arbeidet med å kloakkera eigedommane frå Salte til Skeie og vidare til VIK på lenger sikt. Eksisterande vassledning langs Saltevegen vert og skifta ut, og dei som ikkje har kommunalt vatn, eller har for liten dimensjon på eksisterande vasstikk, har høve til å få dette utført no. Klepp energi legg og fram fiber, oppgraderer el-nettet og legg ned kabel og fundament for framtidig montering av gatelys langs Saltevegen.

Les meir om anleggsarbeidet på Salte her.

Støyskjermingstiltak FV505 Orstad 

Klepp kommune skal byggja støyskjerm langs austsida av FV505 frå krysset til Livegen og fram til krysset til Erlevegen. Dette for å skjerma bustadane aust for FV505 for støy frå trafikk og næringsverksemd. Samstundes skal deler av vannleidningsnettet i Livegen skiftast ut for å få betre forsyning og branndekning.

Les meir om Støyskjermingstiltak FV505 Orstad her.

Kloakkering Rosland / Erga

Klepp kommune og Klepp energi legg no fram fiber/breiband og kommunalt avlaup til eigedommar på Rosland og Erga. Kommunalt avlaup vert lagd som eit trykkavlaypssystem, der kvar huseigar får installert ei avlaupspumpe, som pumpar avlaupsvatn inn på det kommunale nettet. Klepp kommune driftar pumpa i 5 år og huseigar overtek deretter driftsansvaret. Pumpekummen vert plassert om lag der septikktanken er plassert i dag. Dette tiltaket er med på å betra vasskvaliteten i Orrevassdraget.

Les meir om kloakkeringa her.

Sanering VA Leitevegen

Klepp kommune skal no i gang med å skifta ut eldre leidningar i Leitevegen og i krysset Leitevegen X Bergelandsvegen. Dette for å unngå lekkasje, leidningsbrot og sikra betre branndekning. I tillegg vil gatene der me grev verta oppjusterte til dagens standard med nytt vegdekke og kantstein.

Les meir om saneringa her.

Anlegg i regi av private der kommunen skal overta infrastruktur:

Byggefelt B27 Tjøtta

Tjøtta utbyggingsselskap AS er i gang med å opparbeida infrastruktur (veg, vann, avløp og el) til nytt bustadfelt B27 på Tjøtta. Arbeidet omfatter opparbeiding inne i feltet og tilkobling til Eskervegen.

Les meir om arbeidet her.

 

Anna anleggsarbeid