Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Her grev kommunen

 

KORT FORTALT

 

  • Når kommunen grev i gata di, finn du informasjon om det her.

 

 

 

Eigne anlegg:

Midgardsormen parkering er stengt

Fra og med 6 april og ut mai måned stenges undergangen Tangarvegen ved Frøylandsvatnet for gjennomkjøring og Midgardsormen parkering blir utilgjengelig.

Undergang skal være åpen for gående. Litt problematisk kan det bli også for gående den første uken, vi ber gående vise hensyn og eventuelt følge anvisning på stedet eller til de som arbeider her. Alternativ parkering må benyttes, parkering ved Klepp stasjon kan benyttes i perioden undergangen er stengt.


Vi skal nå i gang med å legge nytt utløp for overvann til Frøylandsvatnet samt legge ny hovedvannledning opp til Høydebassenget på Særheim.
Forrige gang undergangen var stengt ble det lagt ned trekkerør i samråd med BaneNor og vedlikeholdsstans av jernbanen.
Trekkerørene som nå ligger klare vil bli gravd frem og nye rør vil bli trukket gjennom før de legges videre opp mot vårt pågående arbeid retning Lalandsvegen.
Ved en senere anledning vil hovedvannsledning også bli lagt i Frøylandsvatnet og kobles på det som nå blir lagt ned. Når alle delstrekkene er klare og ledningen er klar for bruk vil dette bli Klepp kommune sin nye hovedvannsforsyning.

Bore ungdomskole friområde

Oppdatert 15.01.2021

Det skal utføres skjøtsel av område, og anlegg av nye stier og diverse utstyr. Oppstart uke 4 2021.

Les mer om arbeidet på Bore ungdomskole her

Sanering VA Dalsvegen

Oppdatert 17.11.2020

Klepp kommune skal skifte ut VA ledninger i Dalsvegen. Arbeidet blir gjort for å unngå lekkasjer, ledningsbrudd og sikre bedre branndekning. Videre vil vegen bli oppgradert med nytt bærelag, kantstein og asfalt etter dagens norm.

Les mer om arbeider i Dalsvegen

Nytt ledningsanlegg Kåsen

Det vert anlagt ny pumpe for spillvann og nye ledningar for vatn og spillvatn for eigedomane Jærvegen 277, 279 og 283.

 Les meir om arbeidet

Ole I. Bores veg vert stengt for gjennomkøyring til Sporafjellsvegen

Oppdatert 10.09.2020

Ved overgang til Sporafjellvegen vert Ole I. Bores veg fysisk stengt for gjennomkøyring til Sporafjellvegen.

Det vert satt opp fysisk sperring på fredag 18.09.2020.

Meir (oppdatert 10.09.2020) informasjon om stenginga 

Ringvegen kvartallekeplass

Bebuarar i nærleiken av Ringvegen kvartallekeplass har fått informasjon i postkassane om oppstart av arbeid på lekeplassen i veke 26. Det må utførast grøftearbeid i området før lekeplassen vert oppgradert. Arbeidet med å oppgradera lekeplassen vert difor utsett. Det er føreløpig ikkje avklard kva tid arbeidet vil verta utført.

Ny gravplass på Kleppe

Oppdatert 18.08.2020

Klepp kommune er i ferd med å bygge ferdig den nye gravplassen på Kleppe.

Det skal bl.a. etableres natursteinsmurer, gang- og kjøreveger, parkeringsplass, belysning, vegetasjon og plenarealer mm.

I forbindelse med opparbeiding av gravplassen på Kleppe har kommunen blitt nødt til å foreta en del ekstra arbeider på området. På grunn av beskaffenheten på massen i grunnen har vi blitt nødt til å foreta masseutskifting på hele gravplassen.

NY INFO 18.08.2020: les mer ved å klikke lenken under

Mer (oppdatert 18.08.2020) informasjon om ny gravplass Kleppe

Graveprosjekt i Verdalen

Oppdatert 29.05.2020

Klepp kommune er i gang med fleire graveprosjekt i Verdalen. Det skal leggjast nye og skiftast ut gamle vann-, avløps- og overvannsleidningar i Verdalsvegen, frå krysset med Boreringen nord og heilt fram til Rognevegen 1. I tillegg skal gamle leidningar i Dalsvegen, Leitevegen og Eikestubben skiftast. Det pågår samstundes legging av nye leidningar til Bore skule. Etter at alt av leidningar i grunnen er ordna, skal Verdalsvegen utvidast slik at ein minimum får 2,5 m fortau og 5,5 m kjørebane.

Les meir om gravinga i Verdalen her.

Stenging av parkeringsplass i Kjengaren

Fra og med torsdag den 7. mai 2020 vil parkeringsplassen ved innkjørselen til Kjengaren bli midlertidig stengt for publikumsparkering.

Meir informasjon om stenginga her

Legging av nye ledninger, deriblant stor flomledning fra Rema 1000 til og forbi Kleppe bedehus

Oppdatert 06.10.2020

Meir informasjon om flomtiltak i Kleppe sentrum

Vann og avløp Grøvå - Frøylandsvatnet - Nordlysvegen

Oppdatert: 04.11.2020

OPPDIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNING, NYVANNLEDNING OG OPPGRADERING AV SPILLVANNSLEDNING

Informasjon om anleggsperioden

Gravearbeid frå Grøvå og ned til Frøylandsvatnet, fyrste etappe er ferdig. Neste etappe ned til Frøylandsvatnet pågår. Sist etappe ned til Nordlysvegen er startet opp i veke 45.

Her kan du lesa meir om arbeidet.

Bygging av gang- og sykkelveg og ny hovudvassleidning langs Lalandsvegen

Oppdatert 06.10.2020

Arbeidet med å bygga ny gang og sykkelveg langs Lalandsvegen er no ferdig for fyrste etappe.

Her kan du lesa meir om arbeidet.

Legging av kommunalt vatn og avløp, samt fiber, EL og gatelys på Salte

Klepp energi og Klepp kommune er no endeleg i gang med arbeidet med å legga kommunalt avløp til eigedomane på Salte. Dette er første etappe i arbeidet med å kloakkera eigedommane frå Salte til Skeie og vidare til VIK på lenger sikt. Eksisterande vassledning langs Saltevegen vert og skifta ut, og dei som ikkje har kommunalt vatn, eller har for liten dimensjon på eksisterande vasstikk, har høve til å få dette utført no. Klepp energi legg og fram fiber, oppgraderer el-nettet og legg ned kabel og fundament for framtidig montering av gatelys langs Saltevegen.

Les meir om anleggsarbeidet på Salte her.

Støyskjermingstiltak FV505 Orstad 

Oppdatert 06.10.2020

Klepp kommune sine planar om å byggja støyskjerm langs austsida av FV505 frå krysset til Livegen og fram til krysset til Erlevegen er førebels lagt på vent. Dette er grunna nye krav (og uavklåra forhold) frå Rogaland fylkeskommune.

Kloakkering Rosland / Erga

Klepp kommune og Klepp energi legg no fram fiber/breiband og kommunalt avlaup til eigedommar på Rosland og Erga. Kommunalt avlaup vert lagd som eit trykkavlaypssystem, der kvar huseigar får installert ei avlaupspumpe, som pumpar avlaupsvatn inn på det kommunale nettet. Klepp kommune driftar pumpa i 5 år og huseigar overtek deretter driftsansvaret. Pumpekummen vert plassert om lag der septikktanken er plassert i dag. Dette tiltaket er med på å betra vasskvaliteten i Orrevassdraget.

Les meir om kloakkeringa her.

Anlegg i regi av private der kommunen skal overta infrastruktur:

Anna anleggsarbeid