Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Her grev kommunen

Oppdatert 14.03.2019

 

KORT FORTALT

 

  • Når kommunen grev i gata di, finn du informasjon om det her.

 

 

 

Eigne anlegg:

Bygging av gang- og sykkelveg og ny hovudvassleidning langs Lalandsvegen

Oppdatert 14.03.19

På grunn av lang saksbehandlingstid hjå Statens vegvesen, og utfordrande forhandlingar om grunn med grunneigarar, har oppstart av arbeidet med å bygga ny gang og sykkelveg langs Lalandsvegen vorte utsett. No nærmar det seg at dei siste delane er på plass, slik at det vert oppstart 18. mars 2019.

Her kan du lesa meir om arbeidet.

Legging av kommunalt vatn og avløp, samt fiber, EL og gatelys på Salte

Oppdatert 20.02.19

Klepp energi og Klepp kommune er no endeleg i gang med arbeidet med å legga kommunalt avløp til eigedomane på Salte. Dette er første etappe i arbeidet med å kloakkera eigedommane frå Salte til Skeie og vidare til VIK på lenger sikt. Eksisterande vassledning langs Saltevegen vert og skifta ut, og dei som ikkje har kommunalt vatn, eller har for liten dimensjon på eksisterande vasstikk, har høve til å få dette utført no. Klepp energi legg og fram fiber, oppgraderer el-nettet og legg ned kabel og fundament for framtidig montering av gatelys langs Saltevegen.

Les meir om anleggsarbeidet på Salte her.

Støyskjermingstiltak FV505 Orstad 

Oppdatert 19.02.19

Klepp kommune skal byggja støyskjerm langs austsida av FV505 frå krysset til Livegen og fram til krysset til Erlevegen. Dette for å skjerma bustadane aust for FV505 for støy frå trafikk og næringsverksemd. Samstundes skal deler av vannleidningsnettet i Livegen skiftast ut for å få betre forsyning og branndekning.

Les meir om Støyskjermingstiltak FV505 Orstad her.

Boreringen sør

Oppdatert 05.10.18

Klepp kommune er i gang med å byggja neste etappe av den framtidige ringvegen rundt Verdalen. Denne etappen går frå enden av dagens Boreringen sør og fram til og langs det nye utbyggjingsområdet på toppen av Sporafjell. Det vert og lagt ny hovudvassleidning og straumforsyning i same trasé.

Les meir om Boreringen sør her.

Graveprosjekt i Verdalen

Oppdatert 12.03.19

Klepp kommune er i gang med fleire graveprosjekt i Verdalen. Det skal leggjast nye og skiftast ut gamle vann-, avløps- og overvannsleidningar i Verdalsvegen, frå krysset med Boreringen nord og heilt fram til Rognevegen 1. I tillegg skal gamle leidningar i Dalsvegen skiftast. Det pågår samstundes legging av nye leidningar til Bore skule. Etter at alt av leidningar i grunnen er ordna, skal Verdalsvegen utvidast slik at ein minimum får 2,5 m fortau og 5,5 m kjørebane. Det vil verta sett nye kantstein og forstøtningsmurar mot aktuelle eigedommar. Det vil og verta vurdert om det skal etablerast sporsluse i Verdalsvegen. Denne kan uansett ikkje etablerast før den nye Ringvegen er opna og ein del av trafikken er leia ut på Boreringen sør.

Les meir om gravinga i Verdalen her.

Kloakkering Rosland / Erga

Oppdatert 05.10.18

Klepp kommune og Klepp energi legg no fram fiber/breiband og kommunalt avlaup til eigedommar på Rosland og Erga. Kommunalt avlaup vert lagd som eit trykkavlaypssystem, der kvar huseigar får installert ei avlaupspumpe, som pumpar avlaupsvatn inn på det kommunale nettet. Klepp kommune driftar pumpa i 5 år og huseigar overtek deretter driftsansvaret. Pumpekummen vert plassert om lag der septikktanken er plassert i dag. Dette tiltaket er med på å betra vasskvaliteten i Orrevassdraget.

Les meir om kloakkeringa her.

Sanering VA Leitevegen

Oppdatert 19.02.19

Klepp kommune skal no i gang med å skifta ut eldre leidningar i Leitevegen og i krysset Leitevegen X Bergelandsvegen. Dette for å unngå lekkasje, leidningsbrot og sikra betre branndekning. I tillegg vil gatene der me grev verta oppjusterte til dagens standard med nytt vegdekke og kantstein.

Les meir om saneringa her.

Overvannsgrøft Boreringen/Sporafjell - Kleppekanalen

Oppdatert 19.02.19

Klepp kommune har no starta på graving av ny grøft som skal lede overvatn frå vegen og områda nord for den nye omkøyringsvegen direkte ned i Kleppekanalen og hindre at det renn inn i hagar og kjellarar til hus i Bergelandsvegen, Blåtoppvegen og andre tilstøytande gatar.

Les meir om arbeidet her.

 

Anlegg i regi av private der kommunen skal overta infrastruktur:

Byggefelt B27 Tjøtta

Oppdatert 24.10.18

Tjøtta utbyggingsselskap AS er i gang med å opparbeida infrastruktur (veg, vann, avløp og el) til nytt bustadfelt B27 på Tjøtta. Arbeidet omfatter opparbeiding inne i feltet og tilkobling til Eskervegen. I tillegg skal Kåsenvegen stengast for gjennomkøyring i løpet av 2019.

Les meir om arbeidet her.

 

Anna anleggsarbeid 

Skjøtsel i friområde Kleppemarka

Oppdatert 28.02.19

Friområde Kleppemarka treng sårt skjøtsel, område er prega av mykje vindfall og lite skjøtsel. Kommunen har no utarbeidd skjøtselsplan for området, og ein skal i gang med å tynna ut ved å kappa ned daude og knekte tre og slå ned kratt. Vi vil òg fjerna svartlista planter, og hageplanter i forbindelse med arbeidet. Dette gjer vi for å fornya skogen, slik at vi får eit fint grøntdrag i området.

Her er meir informasjon om anleggsarbeidet.

Terrengjustering på område for ny gravplass på Kleppe

Oppdatert 30.01.19

I forbindelse med opparbeidinga av ny gravplass på Kleppe er det behov for noko justering av terrenget på gravplassen. Dette for å tilpassa terrenget mot dei interne vegane og adkomstsonen i aust.

Les meir her

Skoging i friområde på Orstad

Oppdatert 25.01.19

Ein skal i gang med å kappa ned furuskogen, som no er hogstmoden. Grunngjevinga for å ta ned skogen er at den no er komen til den rette alderen for dette. Dersom ein ventar lenger med å ta ned skogen, vil han kunne utgjera ein trussel for bygningane i nærleiken.

Les meir her

Skoging i friområde på Sporafjell

Oppdatert 25.01.19

Ein skal i gang med å tynna ut ved og kappa ned døde og knekte tre for å fornya skogen. I den forbindelse vil vi også etablera eit utsiktspunkt, i tillegg til å etablera ein sti gjennom friområdet.  

Les meir her