Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bustadhus

Søknad om løyve til oppføring av bustadhus krev ansvarleg søkar, prosjekterande og utførande etter § 20-1. Situasjonsplanen skal også vise plassering av garasje, sjølv om denne ikkje blir bygt samstundes.

Søknad om bustadhus som ikkje er i samsvar med gjeldande bestemmelsar krev dispensasjonsbehandling.

Tiltak på nyoppretta eigedommar i eldre bustadområde kan medføre krav om etablering av fordrøyningsanlegg på tomta.

I LNF-område gjeld eigne bestemmelsar for bustadhus.