Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Deling av eigedom

Dersom ein skal søkja om deling av eigedom skal ein nytta følgjande skjema/blankettar saman med eit målsett kart som viser ønska deling:

Blankett for søknad

Blankett for nabovarsling

 

I samband med søknad om deling kan følgjande informasjon vera nyttig:

Meir informasjon om nabovarsling

Klepp kommune sine retningslinjer for fortetting

 

Dersom delinga er i strid med gjeldande arealplan, må søknaden vedleggjast dispensasjonssøknad.

Blankett for dispensasjonssøknad

 

Når det etter søknad om oppretting av ny grunneigedom blir gitt løyve til deling, vert det oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer. Før oppmålingsforretning kan gjennomførast må heimelshavar rekvirera oppmåling.

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Gebyr

 

Tinglysingsgebyr til Statens Kartverk.