Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Deling av eigedom

Når det etter søknad om oppretting av ny grunneigedom blir gitt løyve til deling, vert det oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer. Når det er gitt løyve til deling kan oppmålingsforretning gjennomførast.

Blankett for søknad

Blankett for nabovarsling

Meir informasjon om nabovarsling

Klepp kommune sine retningslinjer for fortetting

Legg ved kartutsnitt med nye grenselinjer innteikna og målsett ift. eksisterande grenser og ev. bygningar samt dokumentasjon på nabovarsling. Dersom delinga er i strid med gjeldande arealplan, må søknaden vedleggjast dispensasjonssøknad.

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Gebyr

 

Tinglysingsgebyr til Statens Kartverk:   Kr. 525,-