Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom to naboeigedommar utan at arealet blir oppretta som ein eigen eigedom. Tiltaket inneber godkjenning av arealoverføring og oppmåling av ny grense. Dette kan det gjerne søkjast om samstundes. Erklæring om arealoverføring må fyllast ut som orginal og sendast inn til kommunen. Dette vil medføra dokumentavgift i forhold til eigedomen sin verdi.

 

Blankett for søknad (nr. 5153)

Blankett for nabovarsling

Her finn du meir informasjon om nabovarsling

Legg ved dokumentasjon på nabovarsling og situasjonskart med nye grenser innteikna og målsett ift. eksisterande grenser og ev. bygningar.

 

Blankett for erklæring om arealoverføring 

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Gebyr

Tinglysingsgebyr til Statens kartverk