Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisielle adresser, navnsetjing av vegar, nummertildeling og skilting. Navnsetjing av vegar er ei politisk avgjerd kor mynde er delegert til Hovudutval for lokal utvikling, medan nummerering er overlate til administrasjonen.

 

Kva er gateadresse?

Ei offisiell adresse er den fullstendige adressa for ein bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller anna objekt som er registrert med adresse i eigedomsregisteret matrikkelen. Adressen er samansett av eit vegnavn og eit husnummer. Offisielle adresser skal tildelast bygningar som blir brukt til bustad- eller fritidsføremål, til næringsverksemd eller til offentleg eller publikumsretta verksemd. Kommunen kan tillegge andre eigedommar eller lokale offisiell adresse dersom det er føremålstenleg.

 

Korleis vert husnummer tildelt?

Hovudprinsippet er at ei adresseeining blir adressert til den vegen som tilkomsten er frå. Adresseining på høgre side av vegen (sett frå starten på vegen) får oddetal nummer, medan einingar på venstre side får partall nummer. Der det er stikkvegar vil alle adresseiningar langs stikkvegen få nummer etter kva side den går ut frå.

Husnummerskiltet er huseigaren sitt ansvar. Skilta må vere utforma og plassert slik at dei er lette å finne og lette og lese frå vegen. I Klepp ønsker me at flest mogleg brukar standard nummerskilt og at skiltet vert plassert til venstre for inngangsdøra, ev. på venstre side av porten eller anna synleg stad dersom huset ligg langt frå vegen. Standard nummerskilt har svarte tal (høgde 105 mm) på kvit, reflekterende bakgrunn. Dette kan ein få utan kostnad hjå Etat for Lokal utvikling.

 

Kva om ein er misnøgd med adressa?

Vedtak om vegnavn er endeleg og kan ikkje påklagast, men ein kan klage på nummertildeling og avgjerd om kva veg adressa skal refere til. Høvet til å få endra adressa er avgrensa. Det skjer normalt berre dersom kommunen har gjort ein feil eller dersom eigedommen har fått tilkomst frå ein annan veg enn tidlegare.