Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Natur

Jæren våtmarkssystem

I Klepp finn ein rike våtmarksområde i  Figgjo- og Orrevassdraget. Innsjøane i desse vassdraga er grunne og næringsrike. Dette gir rike fiskebestander og eit fugleliv som er heilt utanom det vanlege.

Orrevatnet (8,1 km²) utgjer saman med Horpestadvatnet eit av dei mest kjende
våtmarksområda her i landet. Bare få andre stader er det registrert tilsvarande tal fugleartar. Vatna er viktig som hekke-, trekk- og overvintringslokalitet. Området inneheld også fleire sjeldne planteartar.

Lonavatn, Øksnevatdtjern, Grudavatn og Alvevatn som ligg i Figgjovassdraget er mindre,
men har mange av dei same kvalitetene som Orrevatnet. 

Desse våtmarksområda er verna som naturreservat.

Vadefugl

Jærstrendene

Kysten av Klepp manglar skjærgard og er derfor svært utsett for ver og vind. Kyststrekninga
vekslar mellom sand- og rullesteinsstrand. Dei lengste sandstrandområda finn ein på Orre og Bore. I dette landskapet finn ein ei rekkje særmerkte plante- og dyreslag.
Heile kyststrekninga er verna som landskapsvernområde.

Meir om naturen på Låg-Jæren finn du her

 

Test