Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Velferdsordningar

Avløysing ferie og fritid

For avløysartilskot ferie og fritid er søknadsfristen 15. oktober med etterregisteringsfrist 10.januar.

Det er felles søknadsskjema for avløysartilskot ferie og fritid og produksjonstilskot. 

Ordninga skal gi bønder som driv med husdyrproduksjon ei mulegheit til ferie og fritid ved å få tilskot til å leie inn hjelp. Ordninga er heimla i forskrift om tilskot til avløysing

Avløysartilskot ved sjukdom og fødsel mv.

Frå og med 15.8.2018 er det nytt søknadssytem for å kunne søkje om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Nå skal den som vert avløyst søkje om tilskot elektronisk via www.altinn.no.  Dersom du har spørsmål kan du kontakte landbruksavdelinga i kommunen.

Dersom du ikkje har mulegheit til å søkje elektronisk kan du levere inn søknad på papirskjema. Dette skjemaet finn du her på Landbruksdirektoratet sine sider nederst under pkt 2.

Tilskotet skal bidra til å finansiera avløysing til føretak med husdyrproduksjon eller heilårs veksthusproduksjon når ein som har næringsinntekt frå føretaket ikkje kan delta i arbeidet som følge av sjukdom mv. I onnetida frå 15. april til 1. oktober, kan tilskotet også finansiere avløysing i føretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytast tilskot ved:

  • sjukdom
  • svangerskap, fødsel eller adopsjon
  • følge av sjuke born til sjukehus/spesialist 
  • oppfølging av barn med ein kronisk sjukdom
  • dødsfall hjå jordbrukar

Her kan du lese meir om tilskotet og krav til søkjar.

Avløysartilskotet skal bidra til å dekkje utgifter til løn, feriepengar, arbeidsgjevaravgift og avgiftspliktig køyregodtgjering til avløysaren. Ordninga er heimla i forskrift om tilskot til avløysing.

Du finn meir informasjon om ordninga på www.landbruksdirektoratet.no

Landbruksvikar

Landbrukstenester Jæren SA formidler landbruksvikartenester for Klepp. Landbrukstenester Jæren SA kan kontaktast på tlf 51 42 98 99 eller 48 25 30 60. Den kommunale landbruksvikarordninga vart avvikla for fleire år sidan.

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Jordbrukarar som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidlegpensjon. Det vert stilt krav til næringsinntekt i ein referanseperiode på 5 år. Fylkesmannen kan gi dispensasjon frå inntektskrave på nokre av områda. Det er og ein føresetnad at landbrukseigedomen er overdradd til ny eigar. Ny eigar kan ikkje vere ektefelle/sambuar. Meir informasjon finn du her på Landbruksdirektoratet sine sider.

Frå 2019 skal søknadane leverast inn elektronisk via Altinn. Søknadane vert sendt direkte til Fylkesmannen i Rogaland som behandlar søknadane.

For å kunne få tidlegpensjon må det søkjast på eige skjema, LDIR-108. 

Søknadsskjema

Ordninga er heimla i forskrift om tidlegpensjon til jordbrukarar