Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskotsordningar i landbruket

Landbruket forvaltar ulike økonomiske verkemidlar i jord- og skogbruket. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønskjer informasjon om nokon av tilskotsordnigane, skjema eller anna hjelp i høve til tilkot.

 Produksjonstilskot i jordbruket

Søknadsfristane  i 2019 er 15. mars og 15. oktober.

Teljedato er 1. mars og 1. oktober.

Frist for etterregistrering av avløysarutgifter er 10. januar 2020

Produksjonstilskot er den største tilskotsordninga i landbruket. Vilkåra for å kunne søkje om tilskot er at føretaket må vere registrert i Brønnøysundregistrene med eige organisasjonsnummer. Det er ikkje lenger krav til omsetning på over kr 20.000 for å kunne søkje om tilskot, men botnfrådraget er auka frå kr 3.000 til  kr 6.000.

Kvafor delordningar som inngår i produksjons-, avløysar- og pristilskot og når det kan søkjast om det enkelte tilskot,kan du trykkje på lenken under.

Vilkår og rettleiing på Landbruksdirektoratet sin nettside

Søknadane vert behandla av kommunen. Kommunen kan yte bistand og gi rettleiing for nyetablerte brukarar.

 Her kan du søkje produksjonstilskot elektronisk via Altinn

 

Frå 2017 vert det eit nytt søknadssystem for produksjonstilskot.  Nytt system vert teke i bruk frå 1.5.2017. Nå er teljedatoen 1.5 og 1.10 med søknadsfrist for del 1 15.5 og del 2 15.10.  Alle må søkje elektronisk og det er ikkje mulig å levere søknad etter den 15.5 eller 15.10, men dei som har levert kan gjere endringar i søknaden innan 29.5 og 29.10.

De kan lese meir om den nye ordninga på Landbruksdirektoratet sine sider

og i dette skrivet frå Landbruksdirektoratet

 Regionalt miljøprogram i jordbruket - RMP tilskot

Søknadsfrist 15. oktober, merk at teljedatoen framleis er 31.7

Her kan du søkje RMP elektronisk via Altinn

Opplysningane du legg inn i søknaden i år kan hentast fram att til neste år. Tilskotet vert vanlegvis utbetalt i mars månad året etter.

Tilskotsordninga er etablert for å oppretthalde kulturlandskapet og minske/hindre ureining frå landbruket. Tiltaka og satser blir bestemt ut i frå det Fylkesmannen i Rogaland ser på som dei største miljøutfordringane i sitt fylke og satsane kan verte justert årleg.

Her er link til regionalt miljøprogram for jordbruket i Rogaland som gjeld frå og med år 2013 til utgangen av 2016.

Nokon av tiltaka krev at du har miljøplan trinn 2 eller skjøtselsplan. 

Dersom du har spørsmål til søknad om RMP, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finne meir informasjon på:

 Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL - midler

Du kan søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket ved å søkje elektronisk i Altinn eller fylle ut følgjande skjema:

Søknadsskjema om SMIL-midler (SLF-430)

 

Søknadsfrist 15. mars og 15. september

 

Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureininga ut over det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettinar og strategiar.

Her finn du strategisk tiltaksplan for miljøverkemidlane i landbruket 2015 - 2018

SMIL-ordninga er fastsatt i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

GJERDEKLYVAR OG HUNDEPORT

Dersom det er behov for gjerdeklyvar eller hundeport, kan landbrukskontoret kontaktast. Dersom gjerdeklyvaren har sett sine beste dagar og må skiftast ut, vil du og få ny. Framgangsmåten er slik at ein søkjer om tal gjerdeklyvarar eller hundeport på eige skjema der ein legg ved  kart og leverer søknaden til kommunen. Kommunen stadfestar behovet og Fylkesmannen i Rogaland sender ut tildelingsbrev, med kopi til Sandnes proservice der gjerdeklyvarane og hundeportane kan hentast. Gjerdeklyvarar og hundeport er gratis

 Tilskot til grøfting av jordbruksareal - drenering

Tilskotet utgjer inntil kr 2 000 per dekar eller kr 15 per løpemeter ved mindre grøftearbeid. Tilskot under kr 3.000 vert ikkje utbetalt.

  • Arealet må tidlegare ha vore grøfta og arbeidet må ikkje vere igangsett.
  • Det må liggje føre ein godkjent grøfteplan før arbeidet vert sett igang 
  • Kommunen betalar ut tilskotet etter at søkjar har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det ligg føre eit grøftekart.
  • Tiltaket må gjennomførast innan 3 år frå då søknaden vart innvilga.

Du må frå 2019 søkje elektronisk via Altinn eller på papirskjema.

Med papirskjema skal det leverast inn grøfteplan og miljøplan trinn 2 saman med søknadsskjema.

Link til søknadsskjema

Link til mal for grøfteplan og miljøplan trinn 2

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfte jordbruksjord til fordel for både avlingar og miljø. Det er og eit viktig ledd i å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør.

Tilskot til drenering kan ikkje gis der tiltaket medfører:

  • vesentleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • vesentleg fare for flaum og ureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Meir informajson på Landbruksdirektoratet sin nettside om drenering  

Søknadane vert behandla etterkvart som dei kjem inn.

 Bygdeutviklingsmidlar (BU-ordninga)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikleny næring på garden? Då kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlar. Ein føresetnad er at tiltaket er miljømessig forsvarleg.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldande landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulegheitane for finansiering.

For meir informasjon om kva som er prioriterte satsingsområder og kvafor krav som vert stilt til søknaden, sjå

Nytt for hausen 2016: To søknadsfristar i året for midlar som skal nyttst  innan tradisjonalet landbruk, desse er 1. mars og 1. oktober.

Erstatning etter klimabetinga skader

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine sider 

Årets tørre sesong med redusert avling vil kunne føre til erstatning. Meld frå til kommunen om du ser at du kjem til å søkje om erstatning. Har du spørsmål angåande ordninga er det berre å kontakte landbruksavdelinga.

Tapt avling på innmarksbeite er ikkje tilskotsberettiga. Det er lurt å føre beitelogg over når dyra var på innmark slik at skjønnsvurderinga vert enklare.

Søknadsfrist er 31. oktober