Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskotsordningar i landbruket

Landbruket forvaltar ulike økonomiske verkemidlar i jord- og skogbruket. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønskjer informasjon om nokon av tilskotsordnigane, skjema eller anna hjelp i høve til tilkot.

 Produksjonstilskot i jordbruket

I februar 2021 vart det betalt ut totalt kr 89 730 039 i produksjons- og avløysartilskot i Klepp for 2020.

Fordelt vert det kr 73 855 109 i produksjonstilskot og kr 15 874 930 i avløysartilskot.

 

Utbetaling av produksjons- og avløysartilskot for 2020 er 17. februar 2021.

 

Søknadsfristane  i 2021 er 15. mars og 15. oktober. Søknadane kan endrast av søkjar fram til 29. mars og 29. oktober.

Teljedato er 1. mars og 1. oktober.

Frist for etterregistrering av avløysarutgifter, distrikstilskot veksthus og salat på friland og dyr på utmarksbeite er 10. januar 2021

 

Produksjonstilskot er den største tilskotsordninga i landbruket. Vilkåra for å kunne søkje om tilskot er at føretaket må vere registrert i Brønnøysundregistrene med eige organisasjonsnummer. Det er ikkje lenger krav til omsetning på over kr 20.000 for å kunne søkje om tilskot, men botnfrådraget er auka frå kr 3.000 til  kr 6.000.

Kva for delordningar som inngår i produksjons-, avløysar- og pristilskot og når det kan søkjast om det enkelte tilskot,kan du trykkje på lenken under.

Vilkår og rettleiing på Landbruksdirektoratet sin nettside

Søknadane vert behandla av kommunen. Kommunen kan yte bistand og gi rettleiing for nyetablerte brukarar.

 Her kan du søkje produksjonstilskot elektronisk via Altinn

  Regionalt miljøprogram i jordbruket - RMP tilskot

I 2019 var det 55 føretak i Klepp som søkte og desse fekk tildelt totalt kr 1 341 280 til ulike miljøtiltak i denne ordninga.

 

Søknadsfrist 15. oktober, merk at teljedatoen framleis er 31.7

Skjemaet opnar for registrering 15. september.

Ved levering av søknad etter 15. oktober, blir tilskotet redusert med kr 1000 per dag (alle dagar).  

  

Her kan du søkje RMP elektronisk via Altinn

Opplysningane du legg inn i søknaden i år kan hentast fram att til neste år. Tilskotet vert vanlegvis utbetalt i mars månad året etter.

Tilskotsordninga er etablert for å oppretthalde kulturlandskapet og minske/hindre ureining frå landbruket. Tiltaka og satser blir bestemt ut i frå det Fylkesmannen i Rogaland ser på som dei største miljøutfordringane i sitt fylke og satsane kan verte justert årleg.

Her er link til regionalt miljøprogram for jordbruket i Rogaland

Nokon av tiltaka krev at du har miljøplan trinn 2 eller skjøtselsplan. 

Dersom du har spørsmål til søknad om RMP, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finne meir informasjon på:

 Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL - midler

Her kan du søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket elektronisk i Altinn.

 

Søknadsfrist 1. mars. Søknader som kjem inn etter 1. mars blir behandla fortløpande dersom det er midlar igjen.

 

Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureininga ut over det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettinar og strategiar.

Her finn du SMIL-strategi for Klepp kommune 2019 - 2023

SMIL-ordninga er fastsatt i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Her er link til Landbruksdirektoratet sine nettsider med informasjon om SMIL.

 

GJERDEKLYVAR OG HUNDEPORT

Dersom det er behov for gjerdeklyvar eller hundeport, kan landbrukskontoret kontaktast. Dersom gjerdeklyvaren har sett sine beste dagar og må skiftast ut, vil du og få ny. Framgangsmåten er slik at ein søkjer om tal gjerdeklyvarar eller hundeport på eige skjema der ein legg ved  kart og leverer søknaden til kommunen. Kommunen har nokon få på lager til utdeling, desse er gratis.

 Tilskot til grøfting av jordbruksareal - drenering

Tilskotet utgjer inntil kr 2 000 per dekar eller kr 15 per løpemeter ved mindre grøftearbeid.

  • Arealet må tidlegare ha vore grøfta og arbeidet må ikkje vere igangsett.
  • Det må liggje føre ein godkjent grøfteplan før arbeidet vert sett i gang 
  • Kommunen betalar ut tilskotet etter at søkjar har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det ligg føre eit grøftekart.
  • Tiltaket må gjennomførast innan 3 år frå då søknaden vart innvilga.

Du må frå 2019 søkje elektronisk via Altinn.

Link til elektronisk søknadsskjema

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfte jordbruksjord til fordel for både avlingar og miljø. Det er og eit viktig ledd i å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør.

Tilskot til drenering kan ikkje gis der tiltaket medfører:

  • vesentleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • vesentleg fare for flaum og ureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Meir informajson på Landbruksdirektoratet sin nettside om drenering  

Søknadane vert behandla etterkvart som dei kjem inn.

 Innovasjon Norge 

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle næring på garden? Då kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlar. Ein føresetnad er at tiltaket er miljømessig forsvarleg.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldande landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulegheitane for finansiering.

For meir informasjon om kva som er prioriterte satsingsområder og kvafor krav som vert stilt til søknaden, sjå

Erstatning etter klimabetinga skader

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine sider 

Søknadsskjema

Meld frå til kommunen om du ser at du kjem til å søkje om erstatning. Har du spørsmål angåande ordninga er det berre å kontakte landbruksavdelinga.

Tapt avling på innmarksbeite er ikkje tilskotsberettiga. Det er lurt å føre beitelogg over når dyra var på innmark slik at skjønnsvurderinga vert enklare.

Søknadsfrist er 31. oktober