Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Landbruk i Klepp

Landbruket i Klepp

I Klepp kommune er omlag 75 963 daa jordbruksareal, fulldyrka areal, overflatedyrka og innmarksbeite. Det er lite produktiv skogsareal i kommunen, berre omlag 4 390 daa. 636 daa av kommunen sitt areal er myr. Klima og jordsmonn gjer at Klepp-jorda er mellom den mest produktive matjorda i landet. Største produksjonen er gras, dernest korn, grønsaker, poteter og veksthusgrønaker. Det er eit allsidig dyrehald i kommunen, med mjølkekyr, kjøttfe, sau, svin, fjørfe og pelsyr.

Arealressursstatistikk for Klepp

Søknadsskjema

Dei fleste skjemaene som vert nytta i forvaltninga ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet

Dei fleste ordningane kan du søkja elektronisk gjennom Altinn, som opplista under:

- Produksjonstilskot

- Avløysartilskot

- Avløsying ved sjukdom og fødsel mv

- Regionalt miljøtilskot (RMP)

- Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)

- Tilskot til drenering/grøfting

- Erstatningsordningar

- Tidlegpensjon for jordbrukar

Eigne søknadsskjema

Melding om hogst i vernskog

Søknad om tiltak i kulturlandskapet

Landbruksavdelinga

Landbruksavdelinga held til i 2. etasje på rådhuset. Kontoret har publikumskontakt i rådhuset si opningstid 07:30 - 15:00. Det er få tilsette på kontoret på grunn av coronaviruset. Vi er alle tilgjengeleg på telefon og e-post, det er berre å ta kontakt.

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00