Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

 • Language

Spesialundervisning

Spesialundervisning

Elevar som har rett på spesialundervisning:

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/Retten-til-spesialundervisning/

For at ein elev kan få rett på spesialpedagogisk hjelp, er dette saksgang:

 • Eleven må bli tilvist PPT. (Pedagogisk Psykologisk Teneste)
 • PPT må utarbeida ei sakkunnig vurdering der det kjem fram om eleven har krav på spesialundervisning.
 • Rektor skal fatta eit enkeltvedtak for spesialundervisninga.
 • Skulen skal utarbeide IOP(individuell opplæringsplan).
 • IOP’en skal evaluerast årleg.

Kven tek eg kontakt med når barnet mitt ikkje får spesialundervisninga han/ho har krav på?

 • Informer lærar om saka.
 • Be om eit møte med lærar og anna personale du meiner er viktige å ha med i saka.
 • Du har krav på enkeltvedtak på at eleven si rett til spesialundervisning.
 •  Informer rektor om saka.
 • Be om eit møte med aktuelle partar.
 • Du har krav på enkeltvedtak på at eleven si rett til spesialundervisning.

 Du kan ta kontakt med

Du kan og senda klagen skriftleg til :

Klepp kommune

Etat for Skule og barnehage

Postboks 25

4358 Kleppe

 Du kan retta  klagen  til Fylkesmannen i Rogaland:

Telefon: 51 56 87 00

Mail: fmropost@fylkesmannen.no

Få hjelp av FUG – Foreldreutvalet for Grunnskuleopplæringa

E-post: post@fug.no 

Telefon: 22 05 90 70

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/Retten-til-spesialundervisning/

http://www.fug.no/spesialundervisning.148321.no.html