Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Spesialundervisning

Spesialundervisning

Saksgangen for å få rett til spesialundervisning:

  • Eleven må bli tilvist av Klepp PPT (Pedagogisk Psykologisk Teneste).
  • PPT må utarbeida ei sakkunnig vurdering der det kjem fram om eleven har krav på spesialundervisning.
  • Rektor skal fatta eit enkeltvedtak for spesialundervisninga.
  • Skulen skal utarbeide IOP (individuell opplæringsplan) og denne skal evaluerast årleg.

For spørsmål om rettar eller utøving av spesialundervisning:

  • Be om eit møte med lærar og anna personale du meiner er viktige å ha med i saka.
  • Be om eit møte med rektor og andre som kan vere aktuelle i saka.

 Du kan ta kontakt med

Du kan og senda klagen skriftleg til:

Klepp kommune
Tenesteområde barn og unge
Postboks 25
4358 Kleppe

 Du kan retta klagen til Fylkesmannen i Rogaland:

Telefon: 51 56 87 00

Mail: fmropost@fylkesmannen.no

Få hjelp av FUG - Foreldreutvalet for grunnopplæringen

E-post: post@fug.no 

Telefon: 22 05 90 70

Utdanningsdirektoratet:

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen):