Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Skulestart

Ordinær oppstart grunnskule

Barn starter i grunnskulen det året dei fyller 6 år.

Skulen sender brev til føresette med barn i skulepliktig alder.

Utsett skulestart

Utsett skulestart;  jfr. § 2-1 i opplæringslova

«Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.  Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er kome tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starta i skulen, har barnet rett til å utsetja skulestarten eitt år dersom foreldra krev det.  Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetja skulestarten eitt år». 

Frist for å søkja om utsett skulestart er 1. januar det året det vert søkt om slik skulestart.  Fristen er sett både av omsyn til barnet og for å sikra rimeleg tid til sakshandsaming og førebuing til eventuell skulestart eller eit ekstra år i barnehage.

Hovudordninga i Klepp er at barnet byrjar på skulen det året det fyller 6 år. Om foreldre likevel vil søkja om utsett skulestart for barnet sitt, må dei senda søknad til Tenesteområde barn og unge. Tenesteområdet vil ta kontakt med PPT og be om sakkunnig vurdering og tilråding.  Det skal sterke grunnar til at søknad om utsett skulestart vert imøtekomen.  Alle barn har rett til tilpassa opplæring utifrå utvikling, modning og føresetnader.

Utsett skulestart kan vera aktuelt for:

 •  Barn som vil klara seg utan støtte- eller spesialundervisning på skulen dersom dei får eit ekstra år i barnehagen
 • Barn som er fødde svært seint på året

Skulen skal gje spesialundervisning til barn som treng større grad av tilrettelegging.  Utsett skulestart vil difor ikkje vera aktuelt for:

 • Barn med store funksjonshemmingar og vanskar
 • Barn som vil ha trong for spesialundervisning i store delar av opplæringstida

N.B.    Vilkår for å få utsett skulestart er at barnet går i barnehage det ekstra året.

Sakkunnig vurdering frå PPT vert send til Tenesteområde barn og unge.

Skulesjefen gjer vedtak om søknaden vert imøtekomen eller avslått.

 

Tidleg skulestart

Tidleg skulestart;  jfr. § 2-1 i opplæringslova

 Barn skal som hovudregel byrja på skulen det kalenderåret dei fyller 6 år;

jfr. § 2-1 i opplæringslova.

«Dersom foreldre søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skulen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år».

Frist for å søkja om tidleg skulestart er 1. januar det året det vert søkt om slik skulestart.  Fristen er sett både av omsyn til barnet og for å sikra rimeleg tid til sakshandsaming og førebuing til eventuell skulestart.

Hovudordninga i Klepp er at barnet byrjar på skulen det året det fyller 6 år. Om foreldre likevel vil søkja om tidleg skulestart for barnet sitt, må dei senda søknad til Tenesteområde barn og unge. Tenesteområdet vil ta kontakt med PPT og be om sakkunnig vurdering og tilråding.  Det skal sterke grunnar til at søknad om tidleg skulestart vert imøtekomen.  Alle barn har rett til tilpassa opplæring utifrå utvikling, modning og føresetnader.

Sakkunnig vurdering og tilråding må seia noko om:

 • Kor modent barnet er;  evne til samarbeid, sjølvstende, frie aktivitetar, vaksenstyrte aktivitetar,
 • Kognitive nivå;  evna til å forstå
 • Barnet sitt språk
 • Motorikk
 • Sosiale ferdigheiter
 • Sosial og emosjonell utvikling

Sakkunnig vurdering frå PPT vert send til Tenesteområde barn og unge.

Skulesjefen gjer vedtak om søknaden vert imøtekomen eller avslått.

 

Klagerett etter søknad om utsett eller tidleg skulestart

Når kommunen gjer vedtak om tidleg eller utsett skulestart, har du som føresett høve til å klaga innan ein frist på tre veker frå du tar imot svarbrevet.  Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast.  Dersom du treng rettleiing, kan du venda deg til kommunen.   Klaga skal sendast til kommunalsjefen.  Dersom vedtaket ikkje vert gjort om, går klaga vidare til fylkesmannen i Rogaland for endeleg avgjerd.