Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skulekrins - Skulebytte

Min skule

Før oppstart på 1. trinn vert det sendt ut brev til føresette om kva skule ein skal møte på og kva tidspunkt.

Elevar skal gå på den skulen der dei høyrer til, jf. krinsgrenser i Klepp kommune.  

Du kan søke om å få barnet ditt inn ved annan skule. Søknad om skulebytte kan gjerast gjennom heile grunnskulen.

Skulebytte i Klepp kommune 

Skulesjefen gjer vedtak om skulebytte utanfor skulekrinsen etter søknad. Det må liggja føre særskilte grunnar dersom søknader skal innvilgast. Søknader skal sendast elektronisk til Tenesteområde barn og unge.

Elevar kan få løyve om skuleplass utanfor skulekrinsen når det kan grunngjevast med:

  • Eleven har søsken ved ein skule utanfor skulekrinsen.
  • Eleven har særskilte behov av sosial karakter.
  • Eleven har farleg skuleveg, og vil få tryggare skuleveg ved skuleplass utanfor krinsen.
  • Elever som flytter får, dersom dei ønsker det, fortsette på same skule ut skuleåret. 

Dersom eleven etter søknad får gå på skule i ein annan skulekrins enn den eleven er folkeregistrert i, fell retten til gratis skuleskyss bort. 

Søknad om bytte av skule