Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skuleruta, ferie og fritid

Skuleruta 

Skuleruta inneheld interkommunale og kommunale planleggingsdager i skulen og er felles for Jærskulen - skulane i Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Skuleruta for Jærskulen er rettleiande for skulane. Den einskilde skule kan avvike frå skuleruta dersom avviket ikkje endrar første og siste skuledagen, ikkje fører til ekstra utgifter til skyss, og er gjordt i samarbeid med skulane sine rådsorgan og skuleeigar. Sjå den einskilde skule si nettside for meir informasjon.

Skuleåret 2019/2020

Skuleruta 2019-2020

Haustferie 2019: Veke 41 (7. - 11. oktober)

Vinterferie 2020: Veke 9 (24. - 28. februar) 

Skuleåret 2020/2021

Skuleruta 2020-2021

Haustferie 2020: Veke 41 (5. - 9. oktober)

Vinterferie 2021: Veke 9 (1. - 5. mars)

Permisjon frå grunnskulen 

Elevar kan få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil 2 veker. Skulen vurderer om det er forsvarleg å gje permisjon. De er ikkje tillate å gje permisjon for meir enn 2 veker om gongen. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Informasjon om elevpermisjon

Skjema for :

Søknad om permisjon (søknad om permisjon (ferie o.l) i inntil 2 veker)

Utskriving av elev  (søknad om permisjon (ferie o.l.) i meir enn 2 veker eller ved utskriving av skulen)

Elevar som høyrer til andre trussamfunn enn den norske kyrke, har rett på permisjon på trussamfunnet sine heilagdager. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Handsaming

Skulen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg.

Dersom skulen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefrist er 3 veker frå du mottok vedtaket.

Klagen skal sendast til instansen som har gjort vedtaket.