Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skulemiljø

Nulltoleranse mot mobbing

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande.

Skulen skal sørgje for at elevane har det trygt og godt på skulen

Alle som jobbar på skulen skal følgje med på at elevane har det bra. Dersom ein vaksen veit om - eller trur - at ein elev blir mobba, plaga, eller på andre måtar ikkje har det bra, skal ho eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkinga med ein gong, dersom det er mogleg
  • seie frå til rektor
  • undersøkje det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage ein plan og setje inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skulen. Dette blir kalla for skulens aktivitetsplikt. På heimesida til alle skulane ligg det ein raud knapp, kalla mobbeknappen. Ved å senda ei melding frå denne mobbeknappen, vil det gå ein epost tirekte til rektor ved skulen din. Du kan sjølvsagt også kontakte ein vaksen på skulen.

Melde saka til Fylkesmannen

Dersom du eller barnet ditt meiner at skulen ikkje har gjort nok for å stoppe krenkingar, kan du melde saka til Fylkesmannen.

  • Først må du ha teke opp saka med rektor på skulen
  • Det må ha gått minst i veke frå du tok opp saka med rektor
  • Saka må gjelde skulemiljøet på den skulen eleven går på no

Er det heilt spesielle tilfelle, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket du bur.

Kva kan Fylkesmannen gjere?

Dersom Fylkesmannen meiner at skulen ikkje har gjort det dei skal, kan dei bestemme kva skulen skal gjere for at eleven får eit trygt og godt skulemiljø. Fylkesmannen skal setje ein frist for når tiltaka skal gjennomførast og følgje opp saka. Dei kan òg gi bøter dersom skulane ikkje følgjer opp.

Fylkesmannen har laga informasjonsvideoar om trygt skulemiljø:
Ein trygg skuledag
Eit trygt skulemiljø - elevvideo

Sjå også Fylkesmannen si nettside; Ein trygg skoledag utan mobbing

Trygt og godt barnehage- og skulemiljø

Alle barnehagar og skular i Klepp kommune har tilgjengeleg informasjon om nettressursen "Trygt og godt barnehage- og skulemiljø" på nettsidene sine. Her kan elevar, føresette, tilsette og andre finna informasjon om førebygging og handtering av mobbing og krenkingar i barnehage og skule.
Mobbing av barn i barnehagen er hendingar frå vaksne eller andre barn som krenker barnet si oppleving av å høyra til og å vera viktig i fellesskapen.

Nettressursen Trygt og godt barnehagemiljø og Trygt og godt skulemiljø er ein del av det systematiske arbeidet med å førebyggja og handtera mobbing og krenkingar i barnehagar og skular i kommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time.

Les meir om læringsmiljø her:

Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet - Læringsmiljø

Utdanningsdirektoratet - Null mobbing