Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

 • Language

Skulemiljø

Skulemiljøet

Elevar, føresette og råd og utval som representerer desse, kan be om at det vert sett i verk tiltak som gjeld skulemiljøet. Skulemiljøet omfattar både det fysiske miljøet slik som inneklima og leikeareal m.m, og det psykososiale miljøet.

Det psykososiale miljøet

Alle elevar har rett  til eit godt psykososialt miljø. Dette fremjer helse, trivsel og læring. Alle tilsette ved skulen har plikt til å undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn  dersom dei får kjennskap til eller mistanke om

 • mobbing
 • vald
 • rasisme
 • annan krenkjande åtferd 

Skulen har plikt til å ta stilling til oppmodingar om tiltak frå elevar og føresette som gjeld det psykososiale miljøet, og skal innan rimeleg tid gjere skriftleg vedtak.

Elevar, føresette, råd og utval kan alle ve om at det vert sett i verk tiltak som gjeld det psykosoiale  miljø.

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande.

Partnerskap mot mobbing - Klepp

Hvordan avdekke mobbing

Klage på mobbing

Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat

Om digital mobbing og personvern

Mobbing/Krenking i skulen

Alle elevar har rett til eit godt psykososialt læringsmiljø: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

Du har rett til å ha det bra på skulen.

Les meir på  http://www.udir.no/nullmobbing/

På denne nettsida står det informasjon for elevar og føresette:

For elevar:

 • Dine rettar
 • Slik kan du sei frå om mobbing
 • Teikn på mobbing
 • Dette kan du gjere for å stoppe mobbing
 • Slik kan du bidra til eit godt klassemiljø
 • Slik kan du vere ein god ven.

For foreldre/føresette:

 • Barnet mitt vert mobba, kva gjer eg?
 • Teikn på mobbing
 • Når barnet ditt mobber andre
 • Når eit barn fortel deg om mobbing
 • Vaksne skaper venskap

og

 • Tre sosiale medier foreldre/føresette bør kjenne

 

 •  Informer lærar om saka.
 • Be om eit møte med lærar og eventuelt sosiallærar/skuleleiing.
 • Du har krav på at rektor skal fatta eit enkeltvedtak.
 • Informer rektor om saka.
 • Be om eit møte med aktuelle partar.
 • Du har krav på at rektor skal fatta eit enkeltvedtak.
Ta kontakt med etatskontoret for skule og barnehage.

Du kan ta kontakt med

Ingeborg Dubland – rådgjevar                          Ingeborg.Dubland@klepp.kommune.no 

Sissel Johannessen – rådgjevar                         Sissel.J.Johannessen@klepp.kommune.no

Sigurd Aukland – assisterande kommunalsjef: Sigurd.Aukland@klepp.kommune.no

Trond Roy Pedersen  – kommunalsjef:             Trond.Roy.Pedersen@klepp.kommune.no

 

Du kan og senda klagen skriftleg til:

Klepp kommune

Etat for skule og barnehage

Postboks 25

4358 Kleppe

Du kan retta  klagen  til Fylkesmannen i Rogaland:

Telefon: 51 56 87 00

Mail: fmropost@fylkesmannen.no

Få hjelp av FUG – Foreldreutvalet for Grunnskuleopplæringa

E-post: post@fug.no 
Telefon: 22 05 90 70

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

http://www.fug.no/mobbing.141889.no.html