Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

PPT - førskule og grunnskule

PPT har ansvar for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering knytt til:

 • behov for spesialpedagogisk hjelp i førskulealder
 • behov for spesialundervisning i grunnskulen
 • behov for spesialundervisning for vaksne på grunnskulen sitt område

PPT utarbeider og sakkunnig vurdering i ein del andre høve, mellom anna knytt til:

 • tidlegare eller utsett skulestart
 • fritak frå opplæringsplikta
 • teiknspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elevar
 • søknad om fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram i vidaregåande opplæring

PPT skal hjelpe skulane i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet vert gjort for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Dette gjeld og for barnehagar med barn som treng særskilt oppfølging.

PPT sitt systemarbeid går ut på rettleiing av personalet i barnehagar og skular når det gjeld førebygging, tilrettelegging av læringsmiljø, pedagogisk utviklingsarbeid og tilpassa hjelp/undervisning.

PPT sine målgrupper:

 • Barn og unge i alderen 0-16 år som ikkje har eller som ikkje kan få eit tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.
 • Vaksne med rett til spesialundervisning

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

PPT er kommunen sin rådgjevande instans.

For elevar i skulepliktig alder er det rektor på heimskulen som fattar vedtak om speisialundervisning. 

For barn i barnehage er det soneleiarane i fagteamet som fattar vedtak om spesialundervisning.

Tilvising - Korleis går ein fram:

Barn/elevar t.o.m 15 år vert tilvist PPT av skule/barnehage/helsestasjon i samråd med foreldre/føresette. Foreldre/føresette kan og tilvise barnet til PPT utan at andre instansar er involvert.

Det er ønskeleg at saka vert drøfta med PPT før tilvising.

Ungdom/elevar og vaksne f.o.m 16 år kan sjølv ta initiativ til tilvising, evt i samarbeid med skulen/kommunen. 

Det er ønskeleg at saka vert drøfta med PPT før tilvising.

Førskule

Grunnskule

Vaksne

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-Psykologisk Teneste

Postadresse: Postboks 25, 4358 Kleppe

Besøksadresse: Kleppetunet, 2. etg, Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe

Jorunn Rosseland er leiar Klepp PPT.

 

Karoline Olaisen i permisjon  
June Salte-Sommerbakk june.salte-sommerbakk@klepp.kommune.no

468 62 780

Ellen Margrethe Haugerud Ellen.Margrethe.Haugerud@klepp.kommune.no 948 45 696
Kjersti Nedreaas kjersti.nedreaas@klepp.kommune.no

468 34 625

Lena V Berge lena.vladimirovna.berge@klepp.kommune.no 

947 89 315

Maren Solvang Hellestø maren.solvang.hellesto@klepp.kommune.no 468 39 780
Øyvind Revheim i permisjon

 

Jorunn Rosseland jorunn.rosseland@klepp.kommune.no

959 12 656

Tove Rostøl Thomassen trt@klepp.kommune.no

970 66 506