Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planar og utviklingsarbeid - skule

Planar

Hovudvisjonen i dette dokumentet er:  MEIR LÆRING TIL ALLE.

Plan for kvalitetsarbeid

Barnehage og skulen skal rusta barn og unge for framtida. Å ha digital kompetanse (som også omfattar digital dømekraft) vil vera ein føresetnad både i arbeidslivet og som samfunnsborgar.

Den nye ikt-planen for barnehagar og skular i Klepp omfattar tre hovudområde

  • mål og innhald for barn og unge si digitale læring
  • strategiar for kompetanse hos tilsette
  • utrulling og investering for maskinvare/læringsbrett 

Siktemålet med planen er å støtta opp om og gje vidare retning for satsinga på ikt og læringsbrett som går føre seg i etaten. Erfaringane frå både elevar, foreldre og tilsette er så langt i all hovudsak positive. Det er å håpa at denne ikt-planen sikrar kontinuitet i satsinga og på sikt gir barn og unge både meir motivasjon og meir læring.

IKT-plan for etat for skule og barnehage 2017-2022

Skule og barnehagebruksplan

Føremålet med barnehage- og skulebruksplanen er:

  • ombygging/tilpassing til moderne barnehage- og skuledrift
  • utbygging i høve til barne- og elevtalsutviklinga

Skule og barnehagebruksplan 

Elevtalsutvikling 2017 - 2023

Utviklingsarbeid

Overgang grunnskule til vidaregåande skule

Inkluderande barnehage og skulemiljø

Robust - undervisningsopplegg; trivsel og motivasjon i ungdomsskulen

Robust generell informasjon

Robust og læreplanverket, pr februar 2021

Robust - årshjul 2021 - 2023

Robust på UIS nettside