Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planar og utviklingsarbeid - skule

Planar

Hovudvisjonen i dette dokumentet er:  MEIR LÆRING TIL ALLE.

Plan for kvalitetsarbeid

Barnehage og skulen skal rusta barn og unge for framtida. Å ha digital kompetanse (som også omfattar digital dømekraft) vil vera ein føresetnad både i arbeidslivet og som samfunnsborgar.

Den nye ikt-planen for barnehagar og skular i Klepp omfattar tre hovudområde

  • mål og innhald for barn og unge si digitale læring
  • strategiar for kompetanse hos tilsette
  • utrulling og investering for maskinvare/læringsbrett 

Siktemålet med planen er å støtta opp om og gje vidare retning for satsinga på ikt og læringsbrett som går føre seg i etaten. Erfaringane frå både elevar, foreldre og tilsette er så langt i all hovudsak positive. Det er å håpa at denne ikt-planen sikrar kontinuitet i satsinga og på sikt gir barn og unge både meir motivasjon og meir læring.

IKT-plan for etat for skule og barnehage 2017-2022

Skule og barnehagebruksplan

Føremålet med barnehage- og skulebruksplanen er:

  • ombygging/tilpassing til moderne barnehage- og skuledrift
  • utbygging i høve til barne- og elevtalsutviklinga

Skule og barnehagebruksplan 

Elevtalsutvikling 2017 - 2023

Utviklingsarbeid

Overgang grunnskule til vidaregåande skule

Brosjyrer 

Barn og unge er ulike. Dei lærer også på ulike måtar.  Det er viktig at barn får bruka dei sterke sidene sine når dei lærer.

I Klepp arbeider me difor etter teorien om  at barn er "glupe på ulike måtar". Barnehagane og skulane arbeider  for å leggja til rette for ei mangfoldig og variert opplæring. Teoriane om "Mange intelligenser" vert brukt for å få til god tilpassa læring.