Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planar og utviklingsarbeid - Barnehage

Planar

Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019

Hovudvisjonen i dette dokumentet er:

  • Meir læring til alle.

Plan for kvalitetsutvikling

Skule og barnehagebruksplan

Føremålet med barnehagebruksplanen er:

  • ombygging/tilpassing til moderne barnehage- og skuledrift
  • utbygging i høve til barne- og elevtalsutviklinga

Utviklingsarbeid

Prosjektet VÆRE SAMMEN skal gje hjelp til foreldre/føresette og til dei tilsette i barnhagane slik at barna opplever dei vaksne som varme og grensesetjande. Barna skal oppleva at dei er inkluderte i fellesskapet.  

Målet med dette dokumentet er å styrkja samanhengen i opplæringa for barn og unge i Klepp kommune. Ein god samanheng inneber at barn og unge opplever kontinuitet og progresjon i læringsinnhaldet, og at dei opplever å meistra overgangane mellom ulike opplæringsinstitusjonar. Det er lagt stor vekt på å sikra samanhengane i læringsforløpet. Dette omfattar og tiltak for å sikra tryggleik, trivsel og meistring kring overgangane.

 Måla med planen er dermed å:

  • sikra samanheng og heilskap i læringsinnhaldet til barn/unge, både fagleg og sosialt.
  • sikra at barn/unge opplever overgangar som spanande, utviklande, trygge og prega av meistring
  • sikra informasjonsflyt mellom tilsette og mellom tilsette og foreldra ved overgangane
  • sikra gode møteplassar mellom tilsette for å få til kompetanse og kultur som støttar intensjonane ovafor

Gode overgangar og samanhengar

Brosjyrar

Barn og unge er ulike. Dei lærer også på ulike måtar.  Det er viktig at barn får bruka dei sterke sidene sine når dei lærer.

I Klepp arbeider me difor etter teorien om  at barn er "glupe på ulike måtar". Barnehagane og skulane arbeider for å leggja til rette for ei mangfoldig og variert opplæring. Teoriane om "Mange intelligenser" vert brukt for å få til god tilpassa læring.

ALLE BARN ER GLUPE - men ingen er glupe i alt 

Barnehagelov

Rammeplan