Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klepp Kulturskule

Klepp kulturskule ønskjer gjennom opplæring innan musikk og andre kulturfag å skapa levande kulturinteresse i kommunen.

  

Kvalitet i undervisninga skal stimulere eleven til fagleg dugleik, personleg utvikling og oppleving.

  

I Klepp kulturskule ynskjer me å læra elevane grunnleggjande teknikkar og forståing for faget, samstundes som ein søkjer å formidla inspirasjon og kjærleik til faget slik at dei er i stand til og har lyst til å fortsetja på eiga hand den dagen dei sluttar i kulturskulen.

 

Rektor: Jan Bekkum

 

For å sjå kva tilbod me har, gå inn på Klepp kulturskule

Søknadsskjema 

 

Kulturskulestipend - Jæren Sparebank

Stipendet skal motivera, skapa engasjement, inspirera og gje påskjønning.

Stipendet vert delt ut årleg og er ein sjekk for utbetaling av kr 10 000 og diplom/kunstverk av Stine Rommetveit.

Søknadsfrist er 15. mars 2019, 2020 og 2021

Kulturskulestipend - tildelingsreglar og kriterier

 

Kulturskulestipend - søknadsskjema

Klepp kulturskule er 50 år

Klepp musikkskule fekk si godkjenning i kommunestyret den 28. januar i 1971, med full oppstart hausten 1971. Om lag år 2000 endra skulen namn til Klepp kulturskule, då nye fag som drama og teater, dansefag og kunstfag vart innlemma i fagkretsen.

 

Hausten 2021 vil kulturskulen jubilere.

Ein kulturskuleparade gjennom Klepp sentrum er under planleggjing i starten av september, og ulike arrangement vil dukke opp i kommunen gjennom hausten.

Kulturskulen ynskjer på denne måten å vise seg fram og det kan verte små konsertar i butikkar, på handlesenter, i lag og foreiningar, samt eigne arrangement som kulturskulen organiserer.

 

Om du ynskjer å få ein liten konsert frå kulturskulen, ta kontakt med rektor Jan Bekkum.