Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Barnehageplass og redusert foreldrebetaling

Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018

Dersom du ønsker plass frå august 2017 er søknadsfristen 1.mars 2017.

For å ha rett til barnehageplass etter § 12 "Lov om barnehagar" må barnet vera busett i Klepp kommune, vera født før 01.12.2016 og søknaden må vera levert innan fristen. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november kan etter ønske starte i barnehagen den månaden dei fyller 1 år. 

Søknadsskjema barnehageåret 2017/2018

 

Evt. spørsmål kan rettast til: kate.eiken.ravndal@klepp.kommune.no tlf. 51 42 97 35

Oppseiing/endring av plass barnehageåret 2016/2017

 

Svar på barnehagesøknad - hovedopptak 

Svar på tildelt barnehageplass blir sendt 17. mars 2017. Svarfrist på tildelt barnehageplass er 31.mars. 

Svar på søknad utenom hovedopptak:

Når de søkjer får de eit automatisk svar om at vi har motteke søknaden dykkar. De får ikkje anna svar frå oss før de evt. får tildelt plass i ein barnehage.
Evt. spørsmål kan rettast til: kate.eiken.ravndal@klepp.kommune.no tlf. 51 42 97 35.

Pris

Prisar på barnehageplass

Betaling

Makspris i barnehage, fastsett av regjeringa, er kr. 30.030,- pr år. Dette er i Klepp kommune fordelt på betaling i 10 måneder, slik at juli og august vert betalingsfrie månader.

MODERASJONSORDNINGAR - redusert foreldrebetaling

Regjeringa vedtok 17. april 2015 at ingen skal betala meir enn 6 % av husstanden si samla personlege inntekt i barnehagebetaling. Makspris i barnehage, fastsett av regjeringa er kr. 30.030,- pr. år, er nå beløpet som vert lagt til  grunn, slik at den nye ordninga gjeld dei med ei samla personleg inntekt under kr 486 750.

Frå 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5-åringar, + barn med utsett skulestart rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. Dette gjeld for familiar/ hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn kr. 417 000.

Hvis du har meir enn ett barn i barnehage i same kommune, skal du ha reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld sjølv om barna går i ulike barnehagar. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon i foreldrebetalinga.

Søknad 2016/2017

For å få redusert foreldrebetaling f.o.m september 2016 må søknad leverast innan 1.8.2016.

Dersom det vert levert sønknad/krav om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret, vil ny pris fastsett i vedtak som hovudregel bli gjeldande frå etterfølgande månad.  

Dokumentasjon

Selvangivelse/utskrift av likninga må innsendast som dokumentasjon på inntekt. For næringsdrivande må utskrift av likning  sendast inn/leverast som dokumentasjon..

Søknadsskjema - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid