Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Barnehageplass og redusert foreldrebetaling

Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018

Søknadsfristen til det årlege hovudopptaket er 1.mars etter denne datoen er det fortløpande opptak

NB! Søknadskjemaet for barnehageåret 2018/2019 blir lagt ut medio januar 2018.

For å ha rett til barnehageplass etter § 12 "Lov om barnehagar" må barnet vera busett i Klepp kommune, vera født før 01.12.2016 og søknaden må vera levert innan fristen. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november kan etter ønske starte i barnehagen den månaden dei fyller 1 år. 

Søknadsskjema, inkl endring og oppseiing, barnehageåret 2017/2018

 

Evt. spørsmål kan rettast til: kate.eiken.ravndal@klepp.kommune.no tlf. 51 42 97 35

 

Svar på barnehagesøknad - hovedopptak 

Svar på tildelt barnehageplass blir sendt 17. mars 2017. Svarfrist på tildelt barnehageplass er 31.mars. 

Svar på søknad utenom hovedopptak:

Når de søkjer får de eit automatisk svar om at vi har motteke søknaden dykkar. De får ikkje anna svar frå oss før de evt. får tildelt plass i ein barnehage.
Evt. spørsmål kan rettast til: kate.eiken.ravndal@klepp.kommune.no tlf. 51 42 97 35.

Pris

Prisar på barnehageplass

Betaling

Makspris i barnehage, fastsett av regjeringa, er kr. 30.030,- pr år. Dette er i Klepp kommune fordelt på betaling i 10 måneder, slik at juli og august vert betalingsfrie månader.

MODERASJONSORDNINGAR - redusert foreldrebetaling

Regjeringa vedtok 17. april 2015 at ingen skal betala meir enn 6 % av husstanden si samla personlege inntekt i barnehagebetaling. Makspris i barnehage, fastsett av regjeringa er kr. 30.030,- pr. år, er nå beløpet som vert lagt til  grunn, slik at den nye ordninga gjeld dei med ei samla personleg inntekt under kr 500 500.

Barn født i 2012, 2013, 2014 og barn med utsett skulestart har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. Dette gjeld for familiar/ hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn kr 450 000.

Hvis du har meir enn ett barn i barnehage i same kommune, skal du ha reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld sjølv om barna går i ulike barnehagar. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon i foreldrebetalinga.

Søknad 2017/2018

For å få redusert foreldrebetaling f.o.m september 2017 må søknad leverast innan 1.8.2017.

Dersom det vert levert sønknad/krav om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret, vil ny pris fastsett i vedtak som hovudregel bli gjeldande frå etterfølgande månad.  

Dokumentasjon

Skattemelding/utskrift av likninga må innsendast som dokumentasjon på inntekt. For næringsdrivande må utskrift av likning  sendast inn/leverast som dokumentasjon.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid