Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnehagar i Klepp

Barnehagar i Klepp

Barnehagesjef Alvhild Aksnes
 

Bore

Borsheim barnehage

Adresse: Nordsjøvegen 230, 4352 Kleppe

Tlf: 5178 6010 

Styrar: Kjell Rise

Borsheim barnehage har fire avdelingar, med totalt omkring 50 barn. Personalet hos oss er engasjerte, kompetente og stabile. Me har ein UNIK plassering, med eit FANTASTISK nærmiljø. 

Me har sjøen, gardar, dyreliv, skogar og Orrevatnet like i nærleiken. 

Me vil at barna skal få oppleva gleda ved å bruka det rike nærmiljøet ikring til å SKAPA, mestra og forstå.

Barna skal få undra seg over samanhengar og utfordringar som oppstår i og med naturen.

For oss er eit overordna, og sentralt mål i barnehagen å:

 • Skapa livsglede, med autoritative vaksne og medverkande barn

Hos oss skal alle oppleva våre kjerneverdiar:

 • Tryggleik, respekt og inkludering

På denne måten jobbar me mot Klepp kommune sin visjon: 

 •  “MED BLIKK FOR ALLE” 

 

Kva vi legg i sentrale ord i det overordna målet: 
Livsglede er ein viktig kvalitet i livet. Me ønsker å gi barna dei beste moglegheitar for å kunna nyta livet, vera glad i seg sjølv og vera tilfreds med eigen kvardag. 
Den autoritative vaksne: Den vaksne i barnehagen skal utøva ein autoritativ vaksenstil. Det vil seie at den vaksne skal vera varm og respektfull ovanfor barnet, samtidig som den vaksne setter grenser og stiller krav til barnet. 
Medverkande barn: Me vil at barna i barnehagen skal vera med å påverka sin barnehagekvardag ut i frå alder og modning. Medverking betyr at barnas meining, ønsker og behov skal få koma fram, og tas på alvor. Dei skal involverast, og det skal setjas ord på å forklarast anten deira innspel og ønsker kan gjennomførast eller ikkje. 

 

Våre kjerneverdiar: 
Tryggleik: Handlar i stor grad om å oppleva omsorg, beskyttelse, forutsigbarheit, stabilitet og tillit. Autoritative vaksne som brukar anerkjennande kommunikasjon ved å møta barna med respekt og forståing, bidrar til å skapa tryggleik.Tryggleik styrkjer barns føresetnader for å utvikla tillit til seg sjølv og andre, gode relasjonar og til å gradvis ta større ansvar for seg sjølv og fellesskapet. 

Inkludering: Inkludering vil sei at uansett bakgrunn og tilhøyring blir ein møtt med respekt og får vere med ut frå sine føresetnader. I barnehagen tar barna del i kvardagen ut frå interesser, kompetanse og utviklingsnivå. Me gir rom for barnas engasjement og bidrag. Barnehagen skal fremma demokrati og likestilling og motarbeida alle former for diskriminering.   
RespektGir uttrykk for ein haldning overfor andre som visar anerkjenning og velvilje, uansett om du er einig i det personen gjer eller seier. Alle menneske er likeverdige, og vi må akseptera at ein person er eller tenker forskjellig frå ein sjølv.

Årsplan 2020-2021 Borsheim barnehage

Myrsnibå barnehage

Adresse: P. Krohnsveg 1, 4351 Kleppe

Tlf: 95 20 46 33

Styrar: Cecilie Lothe Øye
Myrsnibå barnehage er ein kommunal barnehage i Klepp kommune. Barnehagen vart bygd i 1995.

Visjon: ‘’Med blikk for alle’’

Verdiar Me tar i eit tak, me visar handlekraft og innsatsvilje, saman får med ting gjort. 

Mbryr oss, me visar omsorg for kvarandre, og for miljøet kring oss. Ingenting er viktigare enn generasjonen som kjem. 

Me tenke fritt, me våger å tenkja stort og fritt saman. I Myrsnibå barnehage gir me eit godt og heilskapleg tilbod til ditt barn. Barnehagen ligger i Verdalen i nærleiken av Bore skule med kort avstand til turområdet Kleppelunden. Me har eit uteområde med mange aktivitetsmoglegheiter og ein liten skog rett ved uteområdet som er flittig brukt. 

Barnehagen har eit stabilt personale, me har i tillegg full barnehagelærardekning. Me har både nye og erfarne medarbeidarar som har høg kunnskap innan barnehagefeltet. 

Me har over fleire år lagt vekt på relasjonar mellom barn og vaksne. Me har brukt ulike verktøy som ‘’være saman’’ og tryggleikssirkelen (cos) for å oppnå dette. 

Me er ein sertifisert Marte Meo-barnehage. Marte Meo er ein utviklingsstøttande metodikk som vert brukt i vegleiing av personale. Det er også med og styrkar detilsette sin relasjonskompetanse og kvaliteten på samspelet med barnet. Det gir tilsette tilgang til eit verktøy som hjelper til å s det enkelte barnet eller grupper av barn som treng utviklingsstøtte, samtidig som den støttar opp under den autoritative vaksenstilenAlle pedagogane hos oss er Marte Meo-praktikarar, samtidig som styrar er under utdanning til å verta Marte Meo-kollegavegleiar. 

I barnehagen arbeideme med tema og prosjektarbeid. Arbeidet går over ein tremånadars-periode. Me knytter alle fagområdane i frå rammeplanen inn i prosjektarbeid som metode, der barns medverknad står sentralt. 

Myrsnibå barnehage er og ein praksisbarnehage for Universitet i Stavanger. Det gjer oss ein moglegheit til et nært samarbeid med Universitetet i Stavanger, og det gjer det lettare for oss å halde oss oppdaterte på det som røyrer seg i den pedagogiske verda samtidig gjer det oss mange refleksjonar på vårt eiget arbeid. 

Barnehagen har tre avdelingar. Ein avdeling 0-3 og to avdelingar 3-6 år. Hausten 2020 er det 53 barn i Myrsnibå barnehage.

Årsplan 2020-2021 Myrsnibå barnehage  

Sørhellet barnehage

Adresse: Engrappstubben 1, 4351 Kleppe

Tlf: 51 78 65 50

Styrar: Grethe Barane

Opningstid: kl 07:00 - 16:30

Sørhellet er ein kommunal barnehage som ligg i Verdalen i Klepp kommune. Me har 24 heile plassar til barn under 3 år og 48 heile plassar til barn over 3 år. Barnehagen er inndelt i fire avdelingar.

I Sørhellet tek me utgangspunkt i kva barna kan og arbeidar vidare derfrå.

Sørhellet barnehage er tilrettelagd for barn med spesielle behovog har ei universell utforming både inne og ute.

I Sørhellet barnehage er Klepp kommune sin visjon: «Med blikk for alle» satt ut i praksis: 
OMSORG, LEIK OG LÆRING I EIT ANERKJENNANDE OG INKLUDERANDE MILJØ.

Barnehagen har tilsette med høg kompetanse og me har full pedagogdekning.

I barnehagen har mange i personalet tatt Marte Meo-utdanning, fleire har fått Marte Meo-rettleiing, og me ser Marte Meo-filmsnuttar i fellesskap og på personalmøte. Då snakkar me om det me i filmen ser at barnet treng. Alt dette gjer at me blir meir medvitne om kven me sjølv er i møte med andre, og kva barnet treng av oss.

Utviklingsområde for 2020/2021: Tidleg innsats, livsmeistring og Marte Meo. Kommunikasjon, språk og tekst.

I Sørhellet har me eigen kokk, og formingsrom, treningsrom og sanserom som ofte er i bruk. Barnehagen har eit stort og variert uteområde. Me er mykje ute, og på turar i nærmiljøet på Gruda og Kleppeloen.

Barnehagen er praksisbarnehage for Universitetet i Stavanger og VID.

                SØRHELLET BARNEHAGE SIN HANDLINGSREGEL ER:

                                            - ME KLARE DET ILAG -

Årsplan 2020-2021 Sørhellet barnehage

Informasjonshefte for studenter i Sørhellet barnehage  

Engelsvoll 

Engelsvoll barnehage

Adresse: Kvednadalen 2, 4353 Klepp stasjon

Tlf: 91563046 (mob) - 51786547 (kontor) - 51786541 (kjøkken)

Styrar: Inger Ølberg Lode

Opningstid: kl. 07:00 - 16:30

Engelsvoll barnehage er ein kommunal barnehage med fem avdelingarsom liggfint til ved Frøylandsvatnet på Klepp stasjon. Like ved ligg Engelsvoll skule og Kvednadalen, som er eit flott friområde som vertbrukt av både skule og barnehage. Det er kort avstand til Frøylandsvatnet, med fine turområder som barnehagen bruker jamleg.

Visjon: «Med blikk for alle»

Engelsvoll barnehage vil jobba ut frå den kommunale visjonen, og ikkje lenger ha ein eigen visjon for barnehagen. Det er Klepp som heilheit som gjeld, og det er slik me vil jobba.

«Med blikk for alle»vil sei at:

 • Me tar tak.
 • Me viser handlekraft og innsatsvilje.
 • Saman får me ting gjort.

Engelsvoll barnehage har implementert den autoritative vaksenstilen, som betyr at alle barn skal møta tydelege og varme vaksne.

 • Engelsvoll barnehage er ein 5-avdelingsbarnehage som hausten 2020 har to 0-3 årsavdelingar, Andungane og Foglareiret. Maurtuå har me 2-4 åringar, på Trestubben har me ein gjeng med 3-4 åringar og på Steinrøyså har me 5-åringane.
 • Engelsvoll barnehage er ein Løvebarnehage. Det vil seie at me jobbar med eit verktøy som heiter Være sammen, og at me har komdit at dette er implementert i det daglege arbeidet med barn og vaksne. Relasjonsbygging med varme og grensesettandevaksne er hovudfokus. For meir info, se www.væresammen.no.
 • Barnehagen har siden hausten 2017 jobbet med kompetanseheving i Marte Meo. Barnehagen har totalt 12 Marte Meo praktikarar og ein Marte Meo terapeut. For meir info om Marte Meo, se www.sterkmartemeo.no
 • Engelsvoll barnehage har saman med tre andre barnehagar og tre andre skular i Klepp kommune fått plass i prosjektet Inkluderende barnehage og skulemiljø. Prosjektet starta offisielt opp januar 2020, men barnehagen begynte å jobbe med dette frå august 2019. Prosjektet blir avslutta i 2021. Målet er å sikreit trygt og inkluderande miljø for alle barn i barnehagen.
 • Barnehagen har personale med brei erfaring og utdanning, og høg pedagogtettleik. Frå hausten 2020 har barnehagen 50% barnehagelærarar i barnehagen. Høg pedagogtettleik vil bety mykje for det faglege, pedagogiske innhaldet i barnehagen.
 • Engelsvoll barnehage og Engelsvoll skule ligg få meter frå kvarandre, og to av barnehagen sine avdelingar er i skulen sin kjellar. 5-åringane i barnehagen (Løveklubben) får låna rom på skulen (Sfo), der dei kan verte kjent med skulen sitt lokale og det som finst der. Dette er eit av tiltaka for å trygge overgangen frå barnehage til skule. Eit anna tiltak er at dei som skal verte faddarar for barna i 1. klasse, kjem ofte ned i barnehagen eller på Løveklubb på skulen og til dømes les for barna. Skulen inviterer også 5-åringane på fellessamlingar og liknande. Kvednadalen er eit felles uteområde for barnehage og skule der barnehagebarn og elevar kan treffast.
 • Engelsvoll barnehage har kokk i 80% stilling. Kokken sørgjer for gode, sunne måltid i barnehagen, der alle barn får eit varmt måltid i veka samt sunne smøremåltid. Alle barn skal få delta i måltidsaktiviteter, og utvikle matglede.

Barnehagen skal frå 01.01.21 bruke Vigilo til å formidla informasjon, bilde og planar til foreldra.

Årsplan 2020-2021 Engelsvoll barnehage  

Vibå musikkfamiliebarnehage - privat

Adresse: Tjønnvegen 4, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 90 13 69 41

Styrar: Hilde Nysted - tlf 97 15 74 71

Nettside: https://www.vibåbarnehage.no/

Horpestad

Horpestad barnehage

Adresse: Orrevegen 304, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 62 64/69/70

Styrar: Tone Krokeide

Opningstid: kl 07:00 - 16:30, sommarstengt i veke 28-30

«Glede og meistring gjennom fysisk aktivitet»

Horpestad er eiliten barnehage med lokal forankring på Jæren, 3 km frå Klepp Sentrum. Barnehagen har 27 plassar for barn i alderen 0-6 år. Vi har eng, åker oggardarsom naboFor oss er det viktig at barna vert kjent med Jæren, jordbruk oggardsdrift. Vi er plassert utafor sentrum, men vi har el-syklar som tar oss ut på tur med barna, til alt frå bibliotek til Kleppeloen. Vi har eit samarbeid med Horpestad skule som vi deler bygg med. Vi brukar gymsal, skulens uteområde, ballbinge og fotballbane. Vi utnyttar våre moglegheiter og satsar  på allsidig fysisk aktivitet som ein rød tråd gjennom vårt arbeid.

Vi ynskjer at alle barn skal være aktive og få oppleve meistring på sine eigne premissar. I løpet av småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motoriske ferdigheitar og kroppsmeistring. Barn er motorisk aktive, og dei uttrykk seg mykje gjennom kroppen. Gjennom kroppsleg aktivitet lærer barn verda og seg sjølv å kjenna. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffar barn seg erfaringar, ferdigheiter og kunnskappå mange områder. Barns kontakt med andre barn startar ofte med fysiskaktivitet. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.Vi ynskjer at barna skal oppleve bevegelsesglede og kjenne på meistring ved å øva opp fysiske ferdigheitar.Ved å være i bevegelse og aktivitet tidleg i livet, vil sjansen være mykje større for at deiheld fram med å være aktive resten av livet.  Det skal ikkje være fokus på å være verken den beste eller den sterkaste.  Gjennom medverking ved førebuing av måltidskal barna motiverast til å ete sunn mat, og få eibegynnande forståingomkva sunn mat er og kvifor det er viktig å ete sunt.

Årsplan 2020-2021 Horpestad barnehage 

Kleppe

Kleppe friluftsbarnehage

Adresse: Fredheimsvegen 18, 4350 Kleppe

1. etasje: Humla: 488 92 903 Marihøna: 932 30 105
2. etasje: Ekorn: 488 92 916, Frosk: 932 30 147 og Sommarfugl: 917 96 114
Kontoret: 51 42 56 68

Styrar: Camilla Sandstøl Vaa 
E post:  Kleppe.friluftsbarnehage@klepp.kommune.no

Opningtid: kl. 07.00 - 16:30, barnehagen har sommarstengt dei to siste vekene i juli.

I Kleppe Friluftsbarnehage er vi opptatt av at barnehagen skal være ein god stad å vere for alle. Barna skal få oppleve at personalet har tid til dei og det dei er opptatt av. Vi ligg i nærleiken av fleire turområder; Toreskogen, Haugabakka og Kleppestemmen, som vi brukar aktivt.

I Klepp har alle den same visjonen: “Med blikk for alle”

"Me tar i eit tak: Me viser handlekraft og innsatsvilje og saman får me ting gjort. Me bryr oss: Me viser omsorg for kvarandre og for miljøet kring oss. Ingenting er viktigare enn generasjonane som kjem.  Me tenker fritt: Me vågar å tenka stort og fritt saman."

Kva kjenneteiknar barnehagen:

I Kleppe Friluftsbarnehage er vi ein del av eit team, som ser og anerkjenner kvarandre. Vi har tro på at alle menneske har det i seg å utvikle samspel og kommunikasjon med andre menneske. Vi er løysningsorienterte og har gode haldningar til endringar og utvikling. Hos oss ser vi på kvart barn som unikt. Barna skal oppleve omsorg, tilhøyrigheit og har rett til å medverke i kvardagen. Både barn og foreldre skal møtast med respekt og bli tatt på alvor, med fokus på barnets beste. Barna skal få oppleve meistring, slik at die kan utvikle eit godt og positivt sjølvbilete – som er grunnleggande for all anna læring.

 • Vi er opptatt av at det skal være mye humor og glede i kvardagen.
 • Personalet legger stor vekt på å gi barna tid og rom til å leke. Leken fremmer barnas utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I lek utviklar og styrker barna identiteten og sjølvfølelsen sin.
 • Vi bruker en kommunikasjonsbasert veiledningsmetode, Marte Meo, i arbeidet med relasjonsbygging. Dei aller fleste i personalgruppen er utdanna praktikantar og i tillegg har vi en terapeut. Målet er å utvikle samspelet mellom den vaksne og barnet. Marte Meo bruker film som verktøy. Filmanalysen er konkret og lettare å forstå, enn fine og vanskelege ord. Det skaper større medvit rundt eige åtferdsmønster, noko som gjev gir umiddelbar forandring.
 • Barnehagen vektlegger friluftsliv i kvardagen og vi er mykje ute. Personalet synes det er viktig at barna får bruke kroppen sin, og får gode opplevingar gjennom å vere ute i naturen. Vi bruker nærområde vårt flittig og har gjerne med oss stormkjøkken og lavo på tur.
 • Vi har eit stort og eit mindre uteområde i barnehagen. Personalet har lagt vekt på å få lekeapparat som innbyr til samleik og fremmer kreativitet.  Både på uteområde og i skogen får barna anledning til å meistre kroppen sin i ulendt terreng.
 • Vi har starte med å dyrke grønsaker, urter og bær - dette er til stor glede for både små og store.
 • Barnehagen jobbar i temaperiodar gjennom heile året. Vi bruker tid på å observere kva barna er opptatt av og tar utgangspunkt i dette når tema blir valde.
 • Barnehagen har ein aktiv bruk av IKT og digitale verktøy samen med barna både inne og ute, med fokus på den kreative og skapande bruken.
 • Barna får tre måltider i barnehagen: frukost, lunsj og frukt. Vi har fokus på å servere variert og næringsrik mat, både når vi et inne og ute.
 • Satsingsområda i 2020/2021 er: «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Natur, miljø og teknologi»

Årsplan 2020-2021 Kleppe friluftsbarnehage

Kleppestemmen FUS barnehage - privat

Adresse: Kornvegen 23, 4350 Kleppe

Tlf: 51 42 42 00

Dagleg leiar: Kathrine Nese

Nettside: www.kleppestemmen.bhg.no

epost : dl.kleppestemmen@bhg.no

Lyngmarka barnehage

Adresse: Fjogstadvegen 9, 4350 Kleppe

Tlf: 51 78 79 10

Styrar: Anne Kristine Lunde Bræin

Opningstid: kl 07:00 - 16:30

Lyngmarka barnehage er ein sentrumsbarnehage, for oss inneber dette at me har familiar med bakgrunn frå mange ulike land. Dette gjer oss til en unik barnehage med gode moglegheiter til å lære av kvarandre, om andre land og kulturar.Barnehagen ble bygd i 1989, og utbygd i 2010. Hausten 2020 har me 82 barn og 22 tilsette.

Visjon: Med blikk for alle

Verdiar: Me tar i eit tak, Me bryr oss, Me tenker fritt.

I Lyngmarka barnehage har me fokus på den autorative vaksne,der alle barna skal møte tydelege og varme vaksne. Me har eit godt og allsidig uteområde, og gode moglegheiter for tur. I januar 2021 startar me opp med prosjektet inkluderande barnehage- og skulemiljø.

 • Barnehagen har to ulike fløyer, ny og gammal fløy. Småbarn består av Hare (1-åringane) og Ekorn (2-åringar). Stor fløy består av Marihøne og Humle (3-4 åringar), og Sommarfugl (5-åringar).
 • Barnehagen har fokus den autorative vaksneog på relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. Barna skal møte fleksible og lyttande vaksne som gir rom for barns nysgjerrigheit og kreativitet.
 • I barnehagen har me fokus på leik, gjennom leiken opplever barna humor, spenning, utfordringar, magi, språk, fellesskap og vennskap.
 • I barnehagen skal barna oppleve eit rikt og variert språkmiljø gjennom heile barnehagedagen.
 • I barnehagen har alle tilsette kjennskap til Marte Meo, me bruker dette aktivt inn i vårt arbeid saman med barna.
 • Me har eigen kokk i barnehagen, og me har tre måltid til dagen. Det blir servert frukt eller grønsaker til to av måltida.

Lyngmarka barnehage bruker Vigilo til å formidla informasjon, bilder og planer til foreldra.

Ta kontakt om du ønsker meir informasjon eller omvisning i barnehagen.

Årsplan 2020-2021 Lyngmarka barnehage  

Markå barnehage - privat

Adresse: Viervegen 31, 4351 Kleppe

Tlf: 51 78 60 00

Styrar: Tove Hersdal

Nettside: www.markaa.no

epost : styrer@markaa.no

Steingarden barnehage - blir lagd ned i august 2021

Adresse: Kleppevarden 2, 4350 Kleppe

Tlf: 51 42 09 39

Styrar: Tone Krokeide

Opningstid: kl.07:00 - 16:30

«trygg start i eit skapande mangfald»

Steingarden barnehage er ein basebarnehage som gjer eit heildagstilbod til 38 barn i alderen 1 – 6 år. Grunnbemanning: Styrar, 4 pedagogar og 4 fagarbeidarar.  50% av grunnbemanninga har barnehagelærarkompetanse. Romma er innreda med spesifikke rammar som gjer varierte moglegheiter for læring og allsidig leik. Leiken er viktig i barnehagen vår, og personalet er medviten si rolle som viktig bidragsytar inn i denne leiken.

I vår barnehage har vi ein stor del fleirspråklege barn og det er viktig for oss å ta vare på alle med respekt og arbeida forinkludering slik at alle stiller likt når dei møter skulen både språkleg (omgrepsmessig) og erfaringsmessig – å dela felles kultur (som fotball) og dei nasjonale/regionale kulturar vi deler med kvarandre som mat, språk og religion. Skape forståing for kvarandre sine haldningar og interesser, og skape barn som er trygge på eigen og felles identitet.

Mangfald og fellesskap er to sentrale omgrep i denne barnehagen. Eit personale som er levande opptatt av barnas utvikling og kvardag. Den avdelingslause barnehagen er med på å styrkje samarbeid mellom heile personalgruppa samtidig som alle barn har større valmoglegheit for kor og kven dei vil leika med i barnehagen. Barnehagen er kulturformidlar då vi har ein stor del fleirkulturelle og tospråklege barn. Alle får være stolte av sin kultur og landet ein kjem frå.

I Steingarden er det laga temaplanar for dei ulike fargegruppene som sikrar alle fagområda gjennom prosessmål og tema. Også progresjon er sikra sidan fargegruppene er aldersspesifikke. Det er en eigen plan for prososial læring. Sjå heimesida vår for planar. Desse planane gjer ein klar retning for planlegging, evaluering og dokumentasjon.

I tillegg til faste planar og rammar, har vi aktivitetar som speglar viktige hendingar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt- eksempel på dette kan være fotball-VM.

Årsplan 2020-2021 Steingarden barnehage 

Storhaug barnehage

Adresse: Hattelandsvegen 111, 4351 Kleppe

Tlf: 51 78 52 20

Styrar: Kari Tengesdal Wold

Opningstid: kl.07:00 - 16:30

Storhaug barnehage er ein kommunal barnehage som ligg litt utanfor sentrum i naturskjønne omgivelser. Storhaug er den eldste barnehagen i Klepp og består av to bygg, ett for dei eldste barna(fra 1922) og ett for dei yngste (fra 2008).

I Storhaug er vi opptatt av å halda oss fagleg oppdatert og vi er blant anna med i den nasjonale satsinga/ kompetanseutviklingInkluderandeskule- og barnehage”. Vi arbeider mykje med voksenrolla og vi nyttar Marte Meo som ein av metodene i veiledninga av kollegaer og foreldre.

 • Barnehagen har eigen kokk og vi har fokus på sunn og næringsrik mat. Barna får servert 3 måltid pr dag.
 • Barnehagen har hausten 2020, 66 barn fordelt på 5 avdelinger. Vi har ca 9 barn på småbarnsavdelingane og ca 18 barn på storbarnsavdelingane.
 • Barnehagen har personal med brei erfaring og utdanning. I tillegg til full barnehagelærardekning, har vi barne- og ungdomsarbeidarar og assistentar med g kompetanse.
 • Barnehagen har eit godt uteområde vi bruker kvar dag og i tillegg nyttar vi oss av dei flotte turområdene i nærleiken som Storhaugskogen, Hattelandsskogen, områder på Gruda i tillegg til deler av idrettsanlegget på Klepp.
 • Storhaug barnehage bruker Vigilo  til å formidla informasjon, bilde og planar til foreldrene.

Årsplan 2020-2021 Storhaug barnehage 

Orre

Orre barnehage

Adresse: Theavegen 9, 4343 Orre

Tlf: 51 42 26 00

Styrar: Trine V Tengesdal

Orre barnehage er ein kommunal barnehage som ligger på Pollestad i Klepp kommune. Barnehagen har 7 avdelingar; Omsorg, Glede, Humor, Lykke, Magi, Kreativ og Fantasi er namnaavdelingane våre, og dette er verdiar som skal gjenspegle kvardagen i barnehagen vår. 

Barnehagen har opent frå kl 7.00 til kl 16.30, og har sommarstengt to veker om sommaren.

Me som arbeider her er opptekne av at både barn og vaksne skal oppleve Orre barnehage som en trygg og inkluderande stad å vera, og det er dei vaksne som har ansvaret for at alle barn opplever at dei er godt inkluderte i gjengen vår!

I Orre barnehage skal me vaksne legga best mogleg til rette for god utvikling hos barna, dette inneberer både at barna skal få leike og utvikle seg i trygge og gode omgjevnader! Leiken har ein heilt sentral plass i barnas kvardag og i tillegg er det andre komponentar me har fokus på i barnehagen vår:

 • Omsorg og tryggleik handlar om at vaksne i vår barnehagen er tilstades og autoritative vaksne. Dei vaksne i barnehagen bryr seg om barna, og om kvarandre. Barna skal oppleve at dei er ein viktig del av samspelet her i barnehagen, og alle barn skal vite at dei er gode nok slik som dei er. Dei vaksne i barnehagen er kursa i Tryggleikssirkelen, og veit kor viktig det er at vaksne er større, sterkare, klokare og gode.
 • Sosial kompetanse er eit sett av ferdigheiter, kunnskapog haldningar vi trenger for å meistre ulike sosiale miljø. Sosial kompetanse er ein føresetnad for vennskap. Derfor er det viktig at barna lærer seg sosial kompetanse i trygge rammer, saman med vaksne som både ser og forstår barna, og som kan hjelpe barna i leik, og i kvardagen.
 • Det er viktig at barna får eit godt og utviklspråk. Det er me vaksne i barnehagen som må legga til rette for dette. For barna handlar dette både om det verbale språket, men også at det er vaksne tilstades som kan tolka det nonverbale språket. Me vaksne har ein bevisst språkbruk ovanfor barna, og menemner ord, handlingar og kjensler gjennom heile dagen.
 • Barna skal få utvikla sin nysgjerrigheit og me legger derfor til rette for undring. Me ønsker at barna i barnehagen skal vekse opp til å bli nysgjerrige verda rundt seg, og me vaksne må hjelpe dei til å undre seg over både små og store ting her i verda. Dei vaksne deltar aktivt i barnas kvardag. Evnene til å tenke kreativt utviklast og når barna må finne på aktivitetar sjølv, det handlar rett og slett om at barna må "lære å kjede seg litt", slik at dei også klarer å bruke kreativiteten til å finne på ting sjølv.
 • Fysiske behov: at barna får mat og stell er viktig; Utan mat og drikke- duger helten ikkje, er heilt sant. Barna må også ha balanse mellom aktivitet og kvile i barnehagen. Dette legger vi vaksne til rette for.  Barna må også få motoriske utfordringar etter barnas alder og utvikling, slik at barnas motorikk utviklast.

Årsplan 2020-2021 Orre barnehage 

Orstad

Espira Ormadalen barnehage - privat

Adresse: Erlevegen 3, 4353 Klepp stasjon

Tlf: 51 78 62 80

Styrar: Unni Sirevåg Lende

Nettside: https://espira.no/barnehage/espira-ormadalen/

epost : styrer@ormadalen.espira.no

Orstad naturbarnehage 

Adresse: Skogvegen 16, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 55 80

Styrar: Elin Solheim Pedersen

Orstad naturbarnehage er ein kommunal barnehage som ligg ved sida av skulen og grendahuset på Orstad. 

Me er ein naturbarnehage med naturen i fokus. Me vil gje borna gode opplevingar gjennom leik og læring i naturenMe har flotte turområder i nærmiljøet, og brukar dei flittig.

 • Me legg opp til god leik og aktiviteter i naturen, med fokus på læring og utvikling av barna.
 • Me utforskar naturen etter kva årstid vi har og har god tid til å begeistra oss og undra oss over under som skjer i naturen. Me legg til rette for at borna skal få oppleva og utforska naturen og mangfaldet i den. 
 • Me har gapahauk på uteområdet vårt så me kan sitta tørt og eta mat ute, sjølv i regnvær. 
 • Barnehagen har full dekning av barnehagelærarar. I tillegg har me fagarbeidarar og assistentar med lang erfaring og god kunnskap innan barnehagefeltet. 
 • Me som jobbar her har fokus på at alle borna skal bli møtt, sett, høyrt og forstått. Dei skal ha ein kvardag prega av omsorg, trygghet og skal ha gode rammer rundt leiken sin, utviklinga si og utforskinga si. Dei skal bli møtt av autoritative vaksne som skal kjenne kvart enkelt barn og deira behov. 
 • Barnehagen er ein Marte Meo-sertifisert barnehage, og me legg vekt på det gode møtet mellom barnet og omsorgspersonen. 
 • Barnehagen har fireavdelingar. Spurv og Blåmeis er småbarneavdelingane våre. Kråke og Ugle er avdelingane for barna i alderen 3-5 år.  
 • I Orstad naturbarnehage arbeider personalet med god fagleg utvikling. Me er opptekne av å gjeborna best mogeleg føresetnader for optimal utvikling. Me er med i den nasjonale satsinga “Trygt og inkluderande skule- og barnehagemiljø” gjennom Udir. I tillegg skal me i gang med prosjektet «Utviklingsstøttande praksiser på småbarnsavdelingane  

Årsplan 2020-2021 Orstad naturbarnehage

 

Tu

Tu barnehage - blir lagd ned i august 2021

Adresse: Austvegen 46, 4341 Bryne

Tlf: 51 78 68 08

Styrar: Cathrine Salte

Opningstid kl:  06:45 - 16:30

Tu barnehage er ein kommunal barnehage som ligg i Klepp kommune. Barnehagen vart bygd i 1997 og ligg i eit jordbruksområde med fleire turmål i nærmiljøet. Tinghaug er med andre ein flott boltreplass med gode moglegheiter for fysisk aktivitet.Me legg vekt på relasjonsbygging, barn-voksen og barn-barn. Å få trygge barn som trivs saman med andre barn og vaksne, er vårt daglege fokus.Tu barnehage skal leggjast ned 9. august 2021 jfr. Barnehagebruksplan 2020-2032.

Visjon:      Med blikk for alle

Verdier:

 • Me tar tak, me viser handlekraft og innsatsvilje, saman får me ting gjort.
 • Me bryr oss, me viser omsorg for kvarandre, og for miljøet kring oss. Ingenting er viktigare enn generasjonane som kjem.
 • Me tenkjer fritt - me våger å tenkja stort og fritt saman.

Om oss:

 • Barnehagen har to utdanna terapeutar i Marte Meo, ein utviklingsstøttande metodikk Ved hjelp av filming får ein synleggjort det som er positivt i samspelet, barn-vaksen, slik at den voksne kan gjera meir av det. Metodikken gjev barna støtte på alle områder i utviklinga. Dette er m.a. viktig i styrkinga av barna si sjølvkjensle/å få trua på seg sjølv, få anerkjenning og bekrefting av ulike kjensler, og sosial –og språkleg kompetanse.Personalet får systematisk rettleiing av Marte Meo terapeutane.
 • Barnehagen jobbar med vaksenrolla der relasjonsbygging er hovudtema. Personalet har fokus på korleis me møter barn og foreldre. Alle barn skal bli sett, høyrt, møtt og forstått. Alle barn blir møtt av autoritative vaksne som er varme, tydelege og grensesettande.
 • Barnehagen er med i partnarskap mot mobbing, saman med åtte andre aktørar i Tu-krinsen. Målet er at uansett kva arena barna er på, så skal dei møta vaksne som er bevisste på og som jobbar for at alle barn og unge skal finna sin plass, kunna bidra, få vener og høyra til i fellesskapet.
 • I barnehagen arbeider vi med “gleding” for at barna skal få erfaringa i ulike sider ved samspel, fellesskap og vennskap. Me er opptekne av at humor og gleding kan brukast i dei fleste situasjonar.
 • Barnehagen har full barnehagelærardekning, og dyktige fagarbeidarar og assistentar. Personalet har lang erfaringfrå barnehage. Me har eit samarbeid med Universitetet i Stavanger og tek imot studentar frå barnehagelærarstudie fleire gongar i året.
 • Barnehagen har eit godt uteområdet og nærmiljø som legg til rette for variert og utfordranderørslemiljø. Inne i barnehagenhar me fleire gode rom der dei vaksne organiserer med ulikt leikematerial for å inspirera til ulike typar leik.Leiken har ein santal plass i vår hvardag. Personalet tar initiativ til leik og bidrar aktivt til at alle barn kjem inn i leiken.
 •  Barnehagen har to avdelingar. Ei avdeling med ni barn 1-2 år og ein avdeling med 24 barn 3-5 år

Årsplan 2020-2021 Tu barnehage 

 

Tjøttaparken FUS barnehage - privat

Adresse: Eskervegen 2, 4341 Bryne

Tlf: 47 67 62 99

Styrar: Tine Moe Eide

Nettside: https://tjottaparken.bhg.no

epost : dl.tjottaparken@bhg.no

Vasshus

Vasshus barnehage 

Barnehagen ligg i naturskjønne omgivnader på Voll, 3,3 km frå Bore skule. Der har vi Grudavatnet med eit stort fugleliv, skog og utmark og bondegardar som næraste naboar. Barnehagen har eit unikt uteområde på nærare 16 mål som består av apparatleikeplass med god tilgang til natur,variert underlagog ein liten fotballbane til ulike aktivitetarVi har også to el-syklar med plass til seks barn i kvar. 

August 2020 starta ein ny epoke for barnehagen vår. Bore barnehage vart lagt ned og flytta til Vasshus. Vi vart då ein mellomstor barnehage der delar av Vasshus skule har vorte renovert til lyse og flotte barnehagelokale! Saman med eigen gymsal og gode rom til alle avdelingar er vi no utruleg stolte av den «nye» flotte barnehagen vi har fått og gleder oss til mange gode dagar her på Vasshus. 

ÅPNINGSTIDKL 07.00 – 16.30

Styrar Trude Evjen

Mobil: 99777324

Velkommen til "nye" Vasshus barnehage (lenke til youtube)

AVDELINGAR 

Kongle (0-3 år ), Gåsunger (0-3 år), Rognebær (3-6 år) og Eikenøtt (3-6 år). Kvar avdeling har sin eigen inngang med god plass til yttertøy og garderobeskap. Alle avdelingar har lyse flotte rom med gode vindauge, funksjonelle møblar og eit variert lekematerial.

PERSONAL OG KOMPETANSE

Vhar 14 tilsette der halvparten har høgare pedagogisk utdanning. Resten av personalet er utdanna fagarbeidarar, eller har lang erfaring med arbeid i barnehage. Alle som jobbar i Vasshus barnehage skal saman bidra til å oppfylla måla og krava i rammeplanen, visjonen til Klepp kommune og våre eigne styringsdokument.

Vi er ein innovativ barnehage med høg kvalitet. (Høg score på brukarundesøkingar). Den høge kvaliteten skal vi forsette å ha fokus på og foreldra gjev oss gode tilbakemeldingar i foreldrenesamtalane hausten 2020. Vi er «studentbarnehage» og har eit tett samarbeid med Universitetet i Stavanger. Vi har ein Marte Meo-terapeutfleire praktikarar og er sertifiserte "Marte Meo day care center».

Kommunal visjon: «Med blikk for alle» 

For barna betyr det....

Barn skal oppleva og erfara at Vasshus barnehage er ein arena for eit godt barndomsliv der dei får varm og god omsorg, moglegheit for undring, utforsking og fantasi, leik og læring, glede og vennskap

 • Barn har rett til å uttrykka seg og få innverknad på alle sider ved livet sitt i barnehagen.
 • Alle handlingar og avgjerder som gjeld barnet SKAL vera til det beste for barnet.
 • Barnet skal oppleva at dei vaksne ser og gir omsorg, respekterer og støttar barnet
 • Barnet skal oppleva trygg tilknyting for ein god og meiningsfull oppleving i   barnehagekvardagen der inkludering, leikog meistring er tilstades.
 • Gode overgangar mellom barnehage og skule (5 årsgrupper og tett samarbeid med skulen).

For foreldra betyr det.... 

Foreldra vel å kjøpa ei teneste av Klepp kommune for i gi barnet ein trygg og god barnehagekvardag.Samarbeidet vårt bygger på nokre punkt vi synast er viktige:

 • Gjensidig respekt, dialog og tryggleik mellom heim og barnehage (gode samtalarhenta og bringesituasjonar, informasjon frå dagen med meir)
 • Barnehagen verdset mangfaldet i foreldregruppa
 • Ha rett til å bli sett og høyrt, tatt på alvor og ha medverknad i innhaldet i barnehagen.

Barnehagen nyttar Vigilo og mail som informasjonskanal mellom barnehage og foreldre. Kvar avdeling har eigne telefonar.

Profilen vår skal synleggjera korleis barn interagerer med og bruker barnehagemiljøet rundt seg i leik og aktivitet, og korleis miljøet bidrar til å fremma leik, læring og psykososial-og fysisk helse. Vi definerer barnehagemiljøet til å vera inne og uterommet i Vasshus og det unike nærmiljøet med kvalitetane dets vi er omkransa av. Vi arbeider for eit  Inkluderende barnehagemiljø. Det betyr at barna skal bli trygge på å bli veileda, støtta og gjera gode val når det gjeld å inkludera andre på ein god måte. Slik kan dei danna gode venskap for å forebygga mobbing.

Profilen vår

"Vasshus barnehage – midt i naturen"

NATUR - LIVSMESTRING OG HELSE - SPRÅK- IKT

Meir informasjon:

Pedgogisk arbeid: Link til «årsplanen»

Mat: Vi er opptatt av et sunt og godt kosthold i barnehagen og følger desse retningslinjene: "Bra mat i barnehagen" «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen»

Tidleg innsats: Klepp modellen

Trygt og godt barnehagemiljø: Trygg barnehage , Mobbeombud barnehage og grunnskuleNull mobbing - Udir 

Vasshus gardsbarnehage - privat

Adresse: Stangelandsvegen 51, 4354 Voll

Tlf: 51 42 39 78

Styrar: Kari-Synnøve Aasland Sundal

Nettside: www.vasshusgardsbarnehage.no

epost : vagaba@online.no