Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Søknadfristar for kommunale tilskot

1. mars og 1. april er viktige fristar for mange søknadar om kommunalt tilskot.

Tilskot til Helse- og velferdsmidler

Søknadsfristen er 1. april for søknad om tilskot til ideelle og humanitære organisasjonar, brukarorganisasjonar og sjølvhjelpsgrupper innan helse- og velferdsområde. Dette er eit supplement til kommunale tenester.
Retningslinjer lag og frivillige organisasjoner.pdf
Søknadsskjema tilskot til frivillige org. innan helse og velferdsområdet.xps

 

Tilskot kulturmidler + søknad om treningstid i Klepphallen

Tilskotet gjeld for frivillege lag og foreiningar som driv med idrett, musikk eller anna kulturretta lagsverksemd.