Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reinare vatn på Jæren

Nå er det ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel seint på hausten. Dette er eit viktig grep for å få reinare vatn på Jæren.

Høyring - nye krinsgrenser for skulekrinsane Bore, Kleppe og Kleppeloen skular

Rådmannen har utarbeidd to framlegg til nye krinsgrenser for skulekrinsane Bore, Kleppe og Kleppeloen skular. Dette vert nå sendt ut på høyring.

Nytt høyringsbrev - utsett frist 

Føreskrift om skulekrinsgrenser - Klepp kommune

Framlegg 1 - endra skulekrinsar

Framlegg 1 - kart over nye krinsgrenser 

Framlegg 2 - endra skulekrisar

Framlegg 2 - kart over endra skulekrinsar

Send høyringsmerknader på e-post til: postmottak@klepp.kommune.no

Høyringsfrist er 15.05.2020 

  

Ope møte om planar for gåande og syklande på Anda/Klepp stasjon

Med bakgrunn i høyring av områdeplan for Anda, jobbar Klepp kommune med eit endra konsept for gåande og syklande på Anda/Klepp stasjon.

Planavdelinga inviterer til eit ope møte torsdag 5. mars kl. 18.00 i gymsalen på Engelsvoll skule.

Kommunen vil gå gjennom endringane i områdeplan for Anda.

Informasjon om endringar

Foreløpig plankart

Eldre dokument i saka finn du her

Kommunal planstrategi 2020-2023

Formannskapet vedtok i møte 03.02.2020 (sak 5/20) å gjere forslag til planstrategi for perioden 2020-2023 offentleg kjent.

Forslag til planstrategi

Med heimel i plan- og bygningslova §10-1 skal planstrategien offentleggjerast før endeleg behandling slik at det skal vera høve til å kome med merknader til forslaget.

Merknader og innspel kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no

Frist for merknader og innspel er 09.03.2020

Høyring - stenging av Kåsenvegen - vurdering av behov

Hovudutval for samfunn og kultur vedtok i møte den 10. desember 2019 at  

saksframlegg, sak 2019/1185 stenging av Kåsenvegen - vurdering av behov

skal leggas ut på høyring.

Høyringsfrist er satt til 20. januar 2020. Dersom nokon har kommentarer til saksframlegget må dei sendast til Klepp kommune, kommunalteknikk innan høyringsfristen.

Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023

Måndag 2. desember blei økonomiutvalet sitt forslag til Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023, i medhald av kommunelova §§ 44 og 45, lagt ut til høyring på på kommunen si nettside og på biblioteket i Klepp rådhus.

Formannskapet behandla Budsjett og økonomiplanen 2. desember, og endeleg vedtak skal gjerast i kommunestyret måndag 16.desember.

Matrikkel og grunnbok vert stengd i desember 2019

Grunna kommune- og regionreformene som trer i kraft frå nyttår vil matrikkel og grunnbok vere stengd i slutten av desember 2019. Dette får følger for tinglysing og kommunen si saksbehandling.

Høyring av ny forskrift "Påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett"

Hovudutval for samfunn og kultur i Klepp kommune vedtok i møte 26. november sak 103/19 å legge ny forskrift ut på høyring. Høyringsfrist settes til 1. mars 2020. 

Sak 103/19 protokoll

Saksframlegg 103/19 Forskrift - påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett.

 Forskrift - påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett.

 

Ny forskrift "Avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel"

Det er ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel etter 1. september, heller ikkje om gjødsla vert molda ned. Dette for å få mindre gjødsel ut i elver og bekkar. Målet er å få reinare vatn på Jæren.

Dette er eit viktig grep som bøndene tar, og dei fleste er positive til dette då det ikkje er behov for å gjødsla seint på hausten.

Kommunstyret i Klepp vedtok i møte 17. juni sak 51/19 - Lokal forskrift om husdyrgjødsel.

Forskrifta gjeld frå 1. juli.
Du kan lesa meir om dette på vannportalen.no

 

 Traktor

Reguleringsplanar

Varsel om regulering / Under behandling / Offentleg ettersyn / Nyleg vedtekne planar

Barnetråkk

Barnetråkkrapport frå 2018